Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 29.panta otrās daļas 3.punktā vārdus "iestādes vadītājam, kuram administratīvi pakļauts izmeklētāja tiešais priekšnieks, vai".

2. 37.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

papildināt trešo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) piedalīties sēdē, kurā izmeklēšanas tiesnesis lemj par atļaujas došanu piespiedu līdzekļu piemērošanai un speciālo izmeklēšanas darbību veikšanai."

3. Papildināt 229.panta pirmo daļu pēc vārda "protokolus" ar vārdu "pārskatus".

4. Aizstāt 266.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu "Pēc" ar vārdiem "Personas aizturēšanas vietā vai pēc".

5. 277.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "kancelejā" ar vārdiem "bet iztiesāšanas laikā apcietinājuma termiņš skaitāms līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai pirmās instances tiesā";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Apcietinātā persona nekavējoties jāatbrīvo, ja apcietinājuma termiņš pārsniedz Krimināllikumā noteikto maksimālo brīvības atņemšanas soda termiņu, ko tiesa var piespriest par noziedzīgu nodarījumu, kura izdarīšanā šī persona apsūdzēta."

6. Papildināt 337.panta otrās daļas 2.punktu pēc vārda "izmeklētāja" ar vārdiem "vai izmeklētāja tiešā priekšnieka".

7. Izteikt 342.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Saņēmis sūdzību, procesa virzītājs triju darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas lemj par šīs sūdzības izskatīšanu vai nosūta to pēc piekritības."

8. Izslēgt 367.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "kā arī dienas nauda".

9. 373.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "šo lēmumu rezolūcijas veidā uzraksta uz iesnieguma" ar vārdiem "pieņem lēmumu rezolūcijas veidā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu šā likuma 369.panta otrās daļas 1., 2. un 4.punktā minētās personas 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var pārsūdzēt prokuroram, ja lēmumu pieņēmis izmeklētājs, vai amatā augstākam prokuroram, ja lēmumu pieņēmis prokurors, bet privātās apsūdzības lietās - augstāka līmeņa tiesai."

10. Papildināt 378.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja aizdomās turētais vai apsūdzētais slēpjas un nav zināma viņa atrašanās vieta, procesa virzītājs izsludina minētās personas meklēšanu."

11. Papildināt 387.panta pirmo daļu ar vārdiem "ja vien ģenerālprokurors nav uzdevis to darīt".

12. 389.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "tiesību ierobežojumi" ar vārdiem "visi procesuālie piespiedu līdzekļi un tiesību ierobežojumi attiecībā uz īpašumu";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētie pirms­tiesas kriminālprocesa termiņi tiek apturēti, ja tiek apturēts kriminālprocess."

13. Izteikt 390.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par kriminālprocesa apvienošanu vienā lietvedībā pēc procesa virzītāja ierosinājuma savas kompetences ietvaros pieņem rajona (pilsētas), tiesas apgabala virsprokurors vai Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors, vai ģenerālprokurors, to ierakstot apvienojamo kriminālprocesu reģistros. Lēmums nav pārsūdzams."

14. 391.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "apsūdzēto" ar vārdiem "aizdomās turēto vai apsūdzēto" un vārdu "apsūdzētā" - ar vārdiem "aizdomās turētā vai apsūdzētā";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums nav pārsūdzams."

15. Izslēgt 423.panta pirmās daļas pirmo teikumu.

16. Aizstāt 425.panta pirmās daļas 6.punktā vārdus "iespējamās vainīgās personas" ar vārdiem "personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess".

17. Izteikt 535.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja spriedums taisīts valodā, kuru apsūdzētais nesaprot, tiesa nodrošina sprieduma rakstveida tulkojumu viņam saprotamā valodā."

18. Izteikt 561.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lietu apelācijas instances tiesā izskata triju tiesnešu sastāvā, no kuriem viens ir tiesas sēdes priekšsēdētājs. Lieta izskatāma kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanai pirmās instances tiesā, izņemot šajā nodaļā noteikto."

19. Pārejas noteikumos:

papildināt 13.punkta 1.apakšpunktu ar vārdiem "elektroniskajā informācijas sistēmā esošo datu kontrolei, pārraidīto datu satura kontrolei";

papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"14. Procesa virzītājam, ja nav iespējas uzaicināt aizstāvi, kurš noslēdzis līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju, izņēmuma kārtā ir tiesības līdz 2006.gada 1.jūnijam aizstāvības nodrošināšanai uzaicināt aizstāvi, kuram šāda līguma nav. Šajā gadījumā aizstāvis viena mēneša laikā no juridiskās palīdzības sniegšanas brīža iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai paziņojumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, ko apstiprinājis procesa virzītājs.

15. Prokuratūras un izmeklēšanas iestādes viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās izlemj jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu saistībā ar saņemtajiem pieteikumiem par gatavotiem vai izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, attiecībā uz kuriem bija uzsākta pārbaude Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 109.pantā noteiktajā kārtībā.

16. Sūdzības, kuru izskatīšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. - 222.pantu, izlemjamas minētajā kodeksā noteiktajā kārtībā.

17. Līdz brīdim, kad spēkā stāsies likums, kas nosaka apcietinājumā turēšanas kārtību, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.211 "Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi" tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

18. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Kriminālprocesa kodekss."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 28.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 30.septembrī

01.10.2005