Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izslēgt 3.punktu;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu "piesārņotājs maksā", piesardzības un izvērtēšanas principu."

2. Izteikt 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi

(1) Ja lēmumu pieņem, pamatojoties uz paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu un atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, tā pieņemšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 60 dienas.

(2) Ja paredzētās darbības īstenošanai saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu un lēmumu pieņem, pamatojoties uz atzinumu par noslēguma ziņojumu, tā pieņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas."

3. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3.punkta "c" apakšpunktu.

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (NATURA 2000)

(1) Ja paredzēta darbība, kuras īstenošana saskaņā ar šā likuma 6.pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet kura nav minēta šā likuma 1. un 2.pielikumā un kuras īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.pantu, tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atsevišķo kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), nosaka Ministru kabinets."

5. 7.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

6. 8.pantā:

izslēgt vārdus un skaitli "tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

7. 11.pantā:

izteikt 1.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme,";

papildināt 2.1 punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "piekrastes aizsargjoslu" ar vārdiem "aizsargjoslām ap pazemes ūdens ņemšanas vietām un".

8. 14.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja pēc saņemtā iesnieguma izskatīšanas kompetentā institūcija pieņem lēmumu par to, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums ir nepieciešams, tā rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībām un citai likumā noteiktajai institūcijai par ietekmes novērtējuma uzsākšanu.

(2) Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja kompetentā institūcija nolemj, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums nav nepieciešams, tā rakstveidā paziņo savu lēmumu ierosinātājam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei, ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā jānotiek paredzētajai darbībai, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par ietekmes novērtējuma nepiemērošanu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "un vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība" ar vārdiem "vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai".

9. Izteikt 16.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Programma tiek izstrādāta, pamatojoties uz paredzētās darbības iesniegumu, tās sākotnējo izvērtējumu, ja tāds ir bijis, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī ņemot vērā sabiedrības priekšlikumus un ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un citas likumā noteiktās institūcijas sniegto informāciju."

10. Izteikt 17.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ierosinātājam ir tiesības saņemt darba ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no kompetentās institūcijas, valsts institūcijām, pašvaldībām un citas likumā noteiktās institūcijas."

11. Izteikt 18.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kompetentā institūcija, ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un citas likumā noteiktās institūcijas atzinumus, sabiedrības iesniegtos rakstveida priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, izvērtē darba ziņojuma atbilstību programmas prasībām un sagatavo atzinumu (ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus), ko nosūta ierosinātājam."

12. 19.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Kompetentā institūcija, ierosinātājs, reģionālā vides pārvalde, vietējā pašvaldība un cita likumā noteiktā institūcija nodrošina noslēguma ziņojuma pieejamību sabiedrībai.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto noslēguma ziņojumu paredzētās darbības īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas intereses, arī sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija pirms atzinuma sniegšanas par noslēguma ziņojumu sagatavo informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

(4) Prasības šā panta trešajā daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

(5) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai."

13. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus "valsts institūcijām un pašvaldībām" ar vārdiem "valsts institūcijām, pašvaldībām un citai likumā noteiktajai institūcijai".

14. Izteikt 20.1 panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) informācija par iespējamo lēmumu;".

15. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21. pants. Paredzētās darbības akcepta jēdziens

(1) Paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts attiecīgās valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību.

(2) Ja saskaņā ar noslēguma ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz vidi vai cilvēku veselību var skart teritoriju, kas ir lielāka par attiecīgās pašvaldības teritoriju, un attiecīgā pašvaldība ir akceptējusi paredzēto darbību, galīgo lēmumu par paredzēto darbību pieņem Ministru kabinets pēc tās pašvaldības ierosinājuma, kuras teritoriju šī darbība var ietekmēt."

16. 22.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību.

(3) Ja paredzētajai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, pieņemot lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, ņem vērā ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu, ņem vērā Eiropas Komisijas atzinumu par paredzēto darbību un likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteiktās prasības par kompensējošajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000).

(5) Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

17. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentajai institūcijai.";

papildināt otrās daļas 2.punktu ar vārdiem "un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu";

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija informē ikvienu valsti, ar kuru notikušas konsultācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, un nosūta tai šā panta otrajā daļā minēto informāciju.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja paredzēto darbību plānots īstenot ārpus Latvijas jurisdikcijā esošas teritorijas un tai var būt būtiska ietekme uz Latvijas vidi, un ar attiecīgās valsts kompetento institūciju ir notikušas konsultācijas ietekmes novērtējuma procesā, kompetentā institūcija 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pieņemto lēmumu, ievieto šo lēmumu savā interneta mājaslapā un publicē paziņojumu vismaz vienā no vietējiem laikrakstiem."

18. Izteikt 23.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzsākot tāda plānošanas dokumenta sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) (izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos plānošanas dokumentus), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību."

19. 23.5 pantā:

papildināt ceturto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Komisijas atzinumu par plānošanas dokumentu un likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteiktās prasības par kompensējošajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), ja plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu.";

papildināt pantu ar 7.1, 7.2 un 7.3 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet šā dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas intereses, arī sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija pirms atzinuma par vides pārskatu sniegšanas sagatavo informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

(72) Prasības šā panta 7.1 daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

(73) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu plānošanas dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izdod šā likuma 4.1 pantā, 19.panta ceturtajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.5 panta 7.2 daļā minētos noteikumus."

21. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīvas 85/337/EEK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

2) Eiropas Padomes 1997.gada 3.marta direktīvas 97/11/EK, ar kuru groza direktīvu 85/337/EEK par dažu valsts un privāto projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

3) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

4) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK."

22. 1.pielikumā:

aizstāt 1.punktā vārdus "Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti" ar vārdiem "Iekārtas, kas paredzētas";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Integrētas čuguna vai tērauda ražotnes un iekārtas krāsaino metālu ražošanai no rūdas, koncentrātiem vai metāllūžņiem, izmantojot metalurģiskos, ķīmiskos vai elektrolītiskos procesus.";

aizstāt 8.punktā vārdus "Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti" ar vārdiem "Iekārtas, kas paredzētas".

23. 2.pielikumā:

izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) derīgo izrakteņu ieguve, tīrot, padziļinot vai bagarējot virszemes ūdens objektus vai jūru, ja kopējais izrakteņu ieguves apjoms ir 1000 un vairāk kubikmetru;";

izteikt 3.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība, ja būves augstums pārsniedz 20 metrus.";

izteikt 4.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"1) iekārtas čuguna vai tērauda iegūšanai (pirmējā vai otrējā kausēšana), ietverot nepārtraukto metālliešanu, ja šo iekārtu jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

2) iekārtas melno metālu apstrādei:

a) karstās velmētavas, kurās apstrādā vairāk nekā 20 tonnas tērauda stundā,

b) smēdes, kuru enerģija pārsniedz 50 kilodžoulus katram mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus,

c) iekārtas metālu aizsargpārklājumu uzkausēšanai, kurās apstrādā vairāk nekā 2 tonnas tērauda stundā;

3) melno metālu lietuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas diennaktī;

4) krāsaino metālu kausēšanas iekārtas (arī krāsaino metālu sakausējumiem, izņemot dārgmetālus), kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija diennaktī vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla diennaktī (arī pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

5) metāla un plastmasas izstrādājumu virsmu apstrādes iekārtas, kurās izmanto elektrolītiskos vai ķīmiskos procesus un kuru elektrolīzes vannu vai ķīmiskās apstrādes tvertnes kopējais tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus;";

10. punktā:

izteikt 2. un 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) pilsētvides attīstības projekti (piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20kilometrus, vairāk nekā 300automašīnām paredzētas autostāvvietas);

3) dzelzceļa līniju būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz vienu kilometru, un kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);";

papildināt punktu ar 15. un 16.apakš­punktu šādā redakcijā:

"15) akveduktu vai maģistrālo ūdens cauruļ­vadu ierīkošana ūdens padevei lielos attālumos;

16) dambju, molu un citu būvju būvniecība plūdu novēršanai.";

papildināt 13.punktu ar vārdiem un skaitli šādā redakcijā:

"(pārmaiņas darbībās, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums)."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 15.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 28.septembrī

12.10.2005