Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr.38

Rīgā 2005.gada 24.augustā (prot. Nr.41, 4.§)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. 830/05/05/3

Par SUOMEN POSTI OYJ 08.08.2005. iesniegumu par apvienošanos

Konkurences padome 2005.gada 8.augustā saņēma SUOMEN POSTI OYJ (turpmāk - Somijas pasts) pilnvaroto pārstāvju ziņojumu par Somijas pasta un Dānijas kompānijas "AS Combifragt Eastern Europe" (turpmāk - CEE) apvienošanos (turpmāk - Ziņojums). Tas bija pilnībā noformēts saskaņā ar Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumiem Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos".

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un citu tās rīcībā esošo informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Somijas pasts ir Somijas akciju sabiedrība, kuras galvenie darbības virzieni ir pasta un sakaru operācijas, kā arī ar tām saistītie un atbalsta pakalpojumi - dažādu sūtījumu un paku pakalpojumi, e-pakalpojumi (loģistikas risinājumi e-komercijai, e-pastu izsūtīšana, e-iepirkumu sistēmas) un tiešā mārketinga pakalpojumi Somijā, Ziemeļeiropā un Austrumeiropā. Somijas pastam pieder 100% Latvijas uzņēmuma - akciju sabiedrības "Itella" (bijusī a/s "Nacionālais maksājumu centrs") akciju.

CEE ir Dānijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, kuras galvenie darbības veidi ir kravas transporta pakalpojumu sniegšana galvenokārt Dānijā, bet aptverot arī Austrumeiropu - Baltijas valstis, Poliju, Balkānu valstis, Grieķiju un Turciju. CEE pieder 90% kapitāla daļu Latvijā reģistrētā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Combifragt Latvia", kas sniedz kravu transporta pakalpojumus, kā arī noliktavu un loģistikas pakalpojumus.

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju Somijas pasta un CEE kopējais apgrozījums Latvijā 2004.gadā bija LVL 3127280, kas nesasniedz Konkurences likuma 15.panta otrās daļas 1.punktā noteikto apvienošanās paziņošanas kritēriju.

Saskaņā ar Konkurences padomes 2004. gada 3. marta lēmumu Nr.18 lietā Nr. 847/03/05/14 Somijas pastam tika atļauta apvienošanās ar a/s "Itella", iegūstot izšķirošu ietekmi šajā sabiedrībā. Atbilstoši minētajā lēmumā konstatētajam (konstatējošās daļas 4., 6. un 7.punkts) a/s "Itella" darbojas personām (klientiem) adresētu drukāto un elektronisko paziņojumu sagatavošanas pakalpojumu tirgū, tiešā debeta pakalpojumu tirgū, kurā tās tirgus daļa 2002.gadā bija (**) un pēc trans­akciju summām - (**), kā arī dokumentu elektroniskās prezentācijas pakalpojumu tirgū. Tā kā vienam no paziņotajā darījumā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem tirgus daļa vienā no konkrētajiem tirgiem pārsniedz 40%, Somijas pasta paredzētais pirkuma darījums attiecībā uz CEE ir paziņojams Konkurences padomei saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta otrās daļas 2.punktu.

2. Starp Somijas pastu un Dānijā reģistrētu uzņēmumu - "Combifragt Group AS", kuram pieder arī 51% CEE kapitāla daļu, 12.07.2005. ir noslēgts pirkuma līgums par virknes uzņēmumu, t.sk. CEE kapitāla daļu atsavināšanu Somijas pastam. Darījuma rezultātā Somijas pasts iegūs visus 100% CEE kapitāla daļu. Vienlaikus ir panākta vienošanās ar SIA "Combifragt Latvia" 10% kapitāla daļu turētāju - fizisku personu, - ka līdz paredzētā darījuma beigām tas atsavinās savas daļas CEE. Darījuma rezultātā Somijas pasts pastarpināti - caur CEE - kļūs par 100% kapitāla daļu turētāju SIA "Combifragt Latvia". Pirkuma līgums paredz, ka darījuma rezultātā netiks pārtraukti vai grozīti līgumi, vienošanās un darījumi, kas ir būtiski SIA "Combifragt Latvia" komercdarbībai. Tā turpinās sadarboties ar esošajiem sadarbības partneriem, klientiem, piegādātājiem un citām personām. Tāpat arī darījums neparedz izmaiņas attiecībā uz jebkādu SIA "Combifragt Latvia" nekustamo īpašumu statusu, tā nomu, darbiniekiem, intelektuālā īpašuma tiesību valdījumu un citiem ar komercdarbības veikšanu saistītiem jautājumiem. Arī komercdarbības veidus SIA "Combifragt Latvija" nav paredzēts mainīt. Darījumu paredzēts pabeigt līdz š.g. 1.septembrim.

3. Ziņojumā identificēti vairāki konkrētie tirgi, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki un to saistītie uzņēmumi un kuri, iespējams, varētu tikt ietekmēti apvienošanās rezultātā. Viens no tiem ir kravu transportēšanas pakalpojumu tirgus, kas saistīts ar loģistikas pakalpojumu sniegšanu. Ziņojuma autori šādu konkrētās preces tirgu definējuši, vadoties pēc Eiropas Komisijas lēmumiem lietās Nr. COMP/M.1794 - Deutsche Post / Air Express International un Nr. IV/M.2411 - AUTOLOGIC / TNT / WALLENIUS / CAT JV. Pakalpojumu veido kravu pārvadājumi ar sauszemes transportu, gaisa transportu un jūras trans­portu, nodrošinot kravu savākšanu no nosūtītāja un nogādāšanu saņēmējam, nepieciešamības gadījumā veicot arī muitas formalitāšu kārtošanu, muitas noliktavu un muitas brokeru pakalpojumi. Konkurences padome piekrīt šādam konkrētā tirgus definējumam. Šajā tirgū Latvijā darbojas SIA "Combifragt Latvia" ar apmēram (**) tirgus daļu un Somijas pasts, kura tirgus daļa Latvijā nepārsniedz (**). Tātad apvienošanās rezultātā jaunā tirgus dalībnieka - Somijas pasta un SIA "Combifragt Latvia" - tirgus daļas ir nenozīmīgas, arī ņemot vērā CEE tirgus daļu - (**), ko veido CEE kravu pārvadājumi no Dānijas uz Latviju. Konkurences padome secina, ka darījums neizraisīs Konkurences likuma 16.panta trešajā daļā minētās sekas - dominējošā stāvokļa rašanos vai nostiprināšanos vai būtisku konkurences samazināšanos šajā konkrētajā tirgū.

Ziņojumā, balstoties uz Konkurences padomes 03.03.2004. pieņemto lēmumu lietā Nr. 847/03/05/14 "Par SUOMEN POSTI OYJ 23.12.2003. iesniegumu par apvienošanos", identificēti vēl trīs konkrētie tirgi, kuros Latvijā darbojas Somijas pasta meitasuzņēmums a/s "Itella": 1) personām (klientiem) adresēto drukāto un elektronisko paziņojumu sagatavošanas pakalpojumu tirgus; 2) tiešā debeta pakalpojumi (automātiskie maksājumi) un 3) dokumentu elektroniskā prezentācija. SIA "Combifragt Latvia" minētajos tirgos nedarbojas. Tādēļ Konkurences padome secina, ka koncentrācija šajos tirgos darījuma rezultātā nenotiks un konkurences apstākļi tajos netiks ietekmēti.

Pamatojoties uz Konkurences likuma 2.pantu, 6.panta pirmās daļas 4.punktu, 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu un Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumiem Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos", Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos, kas paredzēta, SUOMEN POSTI OYJ iegādājoties 100% "AS Combifragt Eastern Europe" kapitāla daļu, tādējādi iegūstot netiešu izšķirošu SIA "Combifragt Latvia".

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(**) - ierobežotas pieejamības informācija

Konkurences padomes priekšsēdētājs P.Vilks

Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.