Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.692

Rīgā 2005.gada 13.septembrī (prot. Nr.51 3.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"
Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.panta otro un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" (Latvijas Vēstnesis 2003, 183.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 2.1.1.apakšpunktā vārdu "vidēji".

3. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbībai, ja būves izmanto saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās ūdens noteces režīma un parametru regulēšanai (turpmāk — hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbība);".

4. Svītrot 2.3.apakšpunktā vārdus "un būvlaukumos".

5. Izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. darbībām, kuru rezultātā rastos mākslīgs vai stipri pārveidots ūdensobjekts (piemēram, kanālu, dīķu un ūdenskrātuvju vai to sistēmu ekspluatācija, ja dīķus vai ūdenskrātuves regulāri uzpilda no virszemes ūdeņiem un ja mākslīgs vai stipri pārveidots ūdensobjekts nav izveidots uz ūdensteces);".

6. Svītrot 2.5.apakšpunktā vārdus "(piemēram, ūdens resursu pārdale starp upju baseiniem)".

7. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Lai saņemtu atļauju, persona, kura vēlas veikt vai veic šo noteikumu 2.punktā minētās darbības, iesniedz (rakstiski un, ja iespējams, arī elektroniski) Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk — pārvalde) iesniegumu (1.pielikums)."

8. Aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "30 dienas" ar skaitli un vārdu "60 dienas".

9. Svītrot 5.4., 5.6., 5.7., 6.1.2. un 6.1.3.apakš­punktu.

10. Izteikt 6.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.2. lai saņemtu atļauju hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbībai:".

11. Izteikt 6.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.2. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par darbības ietekmi uz zivju resursiem, tiem nodarītiem zaudējumiem un kompensācijas pasākumiem, kā arī par rekomendējamo ekoloģisko caurplūdumu, kas nodrošina zivju resursu dabisku atražošanos;".

12. Svītrot 6.2.3.apakšpunktu.

13. Papildināt noteikumus ar 6.2.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"6.2.6. normatīvajos aktos, kas regulē vides ekspertu profesionālās kvalifikācijas prasības un reģistrācijas kārtību, noteiktajā kārtībā reģistrēta vides eksperta atzinumu par darbības ietekmi uz vides stāvokli;".

14. Papildināt noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:

"6.1 Vides eksperta atzinums par darbības ietekmi uz vides stāvokli ietver konkrētās darbības esošās vai potenciālās ietekmes uz vides stāvokli (tai skaitā uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu veidu) novērtējumu un rekomendējamo ekoloģisko caurplūdumu, kas nodrošina ekosistēmu saglabāšanu un aizsardzību."

15. Aizstāt 8.punktā skaitli un vārdus "14 dienu laikā" ar skaitli un vārdiem "14 darbdienu laikā".

16. Aizstāt 9.punktā vārdus "septiņu dienu laikā" ar vārdiem "septiņu darbdienu laikā".

17. Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdus "15 dienu laikā" ar skaitli un vārdiem "15 darbdienu laikā".

18. Izteikt 13.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas ievieto pārvaldes mājas lapā internetā un izvieto pie pārvaldes ziņojumu stenda informāciju par pieņemto iesniegumu (nodrošinot ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu), kā arī norāda termiņu, līdz kuram var iepazīties ar iesniegumu un iesniegt priekšlikumus."

19. Izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Ja pārvalde konstatē, ka plānotā darbība var būtiski negatīvi ietekmēt vidi, tā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas uzdod iesnieguma iesniedzējam septiņu darbdienu laikā no uzdošanas brīža informēt sabiedrību par plānoto darbību:".

20. Svītrot 17.punktu.

21. Aizstāt 20.punktā vārdu "birojs" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk — birojs)".

22. Papildināt noteikumus ar 22.1punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja, pamatojoties uz eksperta atzinumu un nepieciešamību sasniegt šo noteikumu 22.punktā minētos vides kvalitātes mērķus, atļaujā tiek noteiktas stingrākas prasības nekā jau esošajos ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos, pārvalde atļaujā ietver nosacījumu, ka ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos un hidrotehnisko būvju drošuma programmā nepieciešami grozījumi, lai nodrošinātu to atbilstību izdotās atļaujas prasībām."

23. Aizstāt 24.punktā skaitli un vārdus "15 dienu laikā" ar skaitli un vārdiem "15 darbdienu laikā".

24. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ja pārvalde konstatē, ka ūdens lietotājs iesniegumā vai ziņojumā par ūdens resursu lietošanu ir apzināti sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai netiek ievēroti atļaujā noteiktie nosacījumi, pārvalde var pieņemt lēmumu par atļaujas anulēšanu."

25. Svītrot 35.punktā vārdus "un būvlaukumos".

26. Izteikt 36. un 37.punktu šādā redakcijā:

"36. Atļaujā hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbībai iekļauj šādus nosacījumus:

36.1. ūdens līmenis (metros) ūdenskrātuvē pie aizsprosta ūdensteces posmā augšpus hidrotehniskās būves aizsprosta (turpmāk — augšbjefs) absolūtās atzīmēs:

36.1.1. pieļaujamais ūdens līmenis ūdenskrātuvē hidromezgla normālas ekspluatācijas apstākļos (turpmāk — normālais ūdens uzstādinājuma līmenis);

36.1.2. ūdens līmenis, kurš īslaicīgi pieļaujams ūdenskrātuvē palu vai plūdu laikā, caur novadbūvi izvadot pārbaudes caurplūdumu (turpmāk — augstākais (maksimālais) ūdens uzstādinājuma līmenis);

36.1.3. zemākais ūdens līmenis ūdenskrātuvē, līdz kuram hidromezgla normālas ekspluatācijas apstākļos pieļaujama ūdenskrātuves nostrādāšana (turpmāk — zemākais (minimālais) ūdens uzstādinājuma līmenis);

36.1.4. diennakts, nedēļas vai sezonas regulēšanai pieļaujamais līmeņu režīms, pieļaujamie līmeņi pirms ledus iešanas un avārijas gadījumos;

36.2. ūdenskrātuves augšbjefā pieļaujamās līmeņu svārstības metros starp normālo ūdens uzstādinājuma līmeni un zemāko (minimālo) ūdens uzstādinājuma līmeni, noteiktās līmeņa svārstības zivju nārsta periodos, kā arī pieļaujamā nostrādes intensitāte (nostrādes ātrums metros stundā vai diennaktī);

36.3. ūdens caurplūdums un tā tehniskais nodrošinājums:

36.3.1. vasaras 30 dienu perioda vidējais minimālais caurplūdums ar 95% nodrošinājumu (turpmāk — minimālais garantējamais caurplūdums);

36.3.2.e koloģiskais caurplūdums, kas nepieciešams ūdensteces dabisko bioloģisko resursu un ekosistēmu saglabāšanai un aizsardzībai;

36.3.3. ūdens brīvplūde ūdensteces posmā lejpus hidrotehniskās būves aizsprosta (turpmāk — lejasbjefs);

36.3.4. aprēķinātais turbīnu caurplūdums;

36.4. hidrotehnisko būvju darbības režīms remontdarbu laikā;

36.5. rīcības plāns avārijas situācijās;

36.6. zivju aizsardzības būves un ierīces.

37. Papildus šo noteikumu 36.punktā minētajiem nosacījumiem atļaujā hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju darbībai (ja hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem) iekļauj šādus nosacījumus:

37.1. ūdens līmeņi metros lejasbjefā pie turbīnu izplūdes absolūtās atzīmēs pie pilnas hidroelektrostacijas slodzes, pie minimāli nodrošināmās caurplūdes, līmeņi pie palu novadīšanas ar 0,1% un 0,01% pārsniegšanas varbūtību;

37.2. ūdens caurplūdumi palos ar 0,1% un 0,01% pārsniegšanas varbūtību."

27. Izteikt 38.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Atļaujā darbībām, kuru rezultātā rastos mākslīgs vai stipri pārveidots ūdens­objekts (piemēram, kanālu ekspluatācija, dīķu un ūdenskrātuvju ekspluatā­cija vai to sistēmu ekspluatācija, ja dīķus vai ūdenskrātuves regulāri uzpilda no virszemes ūdeņiem un ja mākslīgs vai stipri pārveidots ūdensobjekts nav izveidots uz ūdensteces), iekļauj šādus nosacījumus:".

28. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Izstrādājot šo noteikumu 36.punktā minētos nosacījumus hidroelek­tro­staciju hidrotehnisko būvju darbībai (ja hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir divi megavati vai mazāka), pārvalde ņem vērā šādas prasības:

40.1. aizsprosta izveidotajā ūdenskrātuvē nedrīkst radīt mākslīgas ūdens līmeņa svārstības, kas lielākas par 20 centimetriem diennaktī;

40.2. hidrotehnisko būvju lejasbjefā, kā arī visā ietekmētajā upes posmā nepieciešams nodrošināt minimālo garantējamo caurplūdumu ūdensteces ūdens dabiskās pieteces iespēju robežās;

40.3. hidrotehnisko būvju lejasbjefā, kā arī visā ietekmētajā upes posmā nepieciešams nodrošināt zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumā vai vides eksperta atzinumā rekomendēto ekoloģisko caurplūdumu šādos gadījumos:

40.3.1. ja saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu vai vides eksperta atzinumu pastāv risks, ka varētu tikt nodarīts kaitējums zivju resursiem, ūdens ekosistēmām un no tām atkarīgajām sauszemes ekosistēmām;

40.3.2. ja ir pasliktinājies ūdens ekosistēmu un vides stāvoklis lejpus hidrotehnisko būvju atrašanās vietai, kā arī visā ietekmētajā upes posmā un saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu vai vides eksperta atzinumu noteiktais minimālais garantējamais caurplūdums nenodrošina zivju resursu dabisku atražošanos un labu virszemes ūdeņu stāvokli;

40.4. ja zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumā vai vides eksperta atzinumā rekomendētie ekoloģiskā caurplūduma lielumi attiecībā uz vienu ietekmēto upes posmu atšķiras, pārvalde ņem par pamatu lielāko no tiem;

40.5. hidrotehniskā būve nedrīkst darboties ūdens uzkrāšanas režīmā periodos, kad upes dabiskais caurplūdums ir mazāks nekā pārvaldes noteiktais caur hidrotehnisko būvi caurvadāmais (minimālais garantējamais vai ekoloģis­kais) caurplūdums. Ja ūdens līmenis ūdenskrātuvē šajā laikā sakrīt ar zemāko (minimālo) ūdens līmeņa atzīmi, ir pieļaujams, ka caur hidrotehnisko būvi caurvadāmais caurplūdums ir vienāds ar upes kopējo pieteci bez iztvaikošanas zudumiem;

40.6. ja aizsprosta izveidotās ūdenskrātuves ūdeni novada uz hidroturbīnu, ūdens ņemšanas iekārtu nepieciešams aprīkot ar ierīci, kura novērš zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā un kuras spraugu platums ir 20-35 mm;

40.7. īpašas prasības hidroelektrostaciju darbībai zivju resursu aizsardzī­bas jomā (tai skaitā zivju nārsta laikā)."

29. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ūdens resursu lietošanas datu uzskaiti ūdens lietotājs veic šādā kārtībā:

42.1. ja ūdens ieguves vietā ir uzstādīti ūdens skaitītāji, ūdens lietotājs izlietotos ūdens daudzumus mēra instrumentāli un iegūtos datus ieraksta ūdens instrumentālās uzskaites žurnālā (3.pielikums);

42.2. ja ūdens ieguves vietā ūdens skaitītāji nav uzstādīti, ūdens lietotājs izmanto aprēķinu un attiecīgos datus ieraksta ūdens ieguves netiešās uzskaites žurnālā (4.pielikums);

42.3. hidrotehnisko būvju darbības uzskaitē izmanto hidrotehnisko būvju darbības datu uzskaites žurnālu (5.pielikums);

42.4. atbilstoši attiecīgajā uzskaites žurnālā reģistrētajiem datiem ūdens lietotājs rakstiski vai elektroniski pēc pārvaldes pieprasījuma iesniedz valsts statistikas pārskatu par ūdens resursu ieguvi."

30. Izteikt 49.1. un 49.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.1. būves augšbjefā pie aizsprosta (ja hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem — arī lejasbjefā) ūdens līmeņu nolasījumus veic, izmantojot nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņa mērītāju, vai manuāli ar mērlatu. Veicot ūdens līmeņa nolasījumus manuāli, to veic reizi dienā (plūdu, ilgstoša lietus un citos ārkārtējos gadījumos — arī biežāk);

49.2. hidrotehnisko būvju darbības uzskaites žurnālā atzīmē visas darbības, kas veiktas ar novadbūves aizvariem;".

31. Svītrot 49.3.apakšpunktu.

32. Izteikt 49.4. un 49.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.4. nodrošina caurplūduma uzskaiti. Ja caurplūduma uzskaiti veic aprēķinu ceļā, datus uzskaites žurnālā ieraksta reizi mēnesī;

49.5. ja hidroelektrostaciju, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir
divi megavati vai mazāka, hidrotehniskās būves augšbjefā ūdens līmeņa nolasījumus veic, izmantojot nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņa mērītāju, caurplūduma uzskaiti var neveikt."

33. Papildināt noteikumus ar 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"54. Attiecībā uz šo noteikumu 2.2.apakš­punktā minētajām darbībām, kuras uzsāktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai un kurām, saņemot ūdens resursu lietošanas atļauju, tiek mainīti iepriekš tehniskajos noteikumos vai būvprojektā noteiktie ūdens resursu lietošanas vai darbības nosacījumi, atļaujā norāda termiņu, kas nepārsniedz 2006.gada 1.maiju, līdz kuram darbības veicējs iesniedz pārvaldē rīcības plānu atļaujā izvirzīto nosacījumu ieviešanai. Nosacījumu ieviešanas termiņš nedrīkst pārsniegt atļaujas derīguma termiņu.

55. Šo noteikumu 6.2.6.apakšpunkts un 6.1punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri."

34. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko nosaka Kopienas rīcību ūdens resursu politikas jomā."

35. Aizstāt visos pielikumos vārdus "Vides ministrijas reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā).

36. Aizstāt 1.pielikumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

37. Aizstāt 1.pielikuma 5.1.apakšpunkta tabulas pirmajā piezīmē vārdus "Latvijas Vides aģentūras" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras".

38. Aizstāt 1. un 2.pielikumā vārdus "Valsts ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides aģentūras klasifikators" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikators" (attiecīgā locījumā).

39. Aizstāt 5.pielikuma 3.tabulas nosaukumā vārdu "mērījumi" ar vārdu "uzskaite".

40. Svītrot 5.pielikuma 4.tabulu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
16.09.2005