Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.685

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 9.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām."

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Būvprojekta autors - sertificēta fiziskā persona vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas atbilstoši projektēšanas uzdevumam izstrādājusi pasūtītāja akceptētu būves pamatideju."

4. Izteikt 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"20. Projektētājs - sertificēta fiziskā persona vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas, pamatojoties uz pasūtītāja akceptētu būves pamatideju, saskaņā ar noslēgto līgumu izstrādā būvprojektu vai tā daļu.

21. Rekonstrukcija - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu.

22. Renovācija - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju."

5. Izteikt 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Nulles cikls - būves (ēkas) pazemes un virszemes daļas būvdarbu posms līdz būves (ēkas) nosacītās nulles (pirmā stāva grīdas) līmeņa atzīmei, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav noteikts citādi."

6. Papildināt noteikumus ar 25.2punktu šādā redakcijā:

"25.2 Sabiedriski nozīmīga būve - ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēka, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve. Pašvaldība vietējos apbūves noteikumos papildus var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves attiecīgajā teritorijā."

7. Papildināt 26.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai" ar vārdiem "kā arī būves nojaukšanai".

8. Svītrot 29.punktu.

9. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma-uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem) un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums) vai būves nojaukšanas uzdevumu (2.1pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu nepieciešama būvniecības publiska apspriešana, būvvalde 14 dienu laikā sniedz rakstisku atzinumu."

10. Papildināt noteikumus ar 35.1punktu šādā redakcijā:

"35.1 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā izsniegšanas."

11. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Ja netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, būvniecības iesniegums-uzskaites karte nav nepieciešama šādos gadījumos:

37.1. tiek īstenots interjera projekts, neskarot nesošās būvkonstrukcijas;

37.2. tiek veikta vienkāršota renovācija - būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas;

37.3. tiek veikta vienkāršota rekonstrukcija - būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez pārbūves."

12. Svītrot 39.punktu.

13. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus."

14. Papildināt noteikumus ar 3.2.1apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.2.1 Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija

40.1 Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda apliecinājuma karti (10.pielikums). Ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti sagatavo trijos eksemplāros. Viens eksemplārs paredzēts iesniegšanai būvvaldē, pa vienam eksemplāram paredzēts pasūtītājam un atbildīgajam projektētājam.

40.2 Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs būvvaldē iesniedz:

40.21. apliecinājuma karti;

40.22. paskaidrojuma rakstu;

40.2 3. atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;

40.24. būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas kopiju;

40.25. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

40.26. mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu pievadi;

40.27. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē.

40.3 Būvvalde vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri izskata 10 darbdienu laikā pēc tās reģistrācijas būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu. Ja minētajā termiņā no būvvaldes nav saņemts atteikums:

40.31. vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus un pēc to pabeigšanas, pamatojoties uz vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā;

40.32. vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt paredzēto saimniecisko darbību. Šajā gadījumā būvvalde piecu darbdienu laikā pēc ieceres akceptēšanas un attiecīgās atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē nosūta to Valsts zemes dienestam grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būvju vai telpu grupu tehniskās inventarizācijas lietā;

40.33. ar būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju saistītos izde­vumus sedz tās pasūtītājs.

40.4 Ja, veicot būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju, Valsts zemes dienests konstatē, ka būves vai būves daļas izmaiņas neatbilst vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs pasūta eksperta - sertificēta speciālista - atzinumu. Pozitīvs minētā eksperta atzinums ir pamats grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā. Eksperta atzinuma kopiju vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs nosūta attiecīgajai būvvaldei.

40.5 Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

40.6 Atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas konstrukciju noturību, koplietošanas inženierkomunikāciju netraucētu funkcionēšanu,
atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un normatīvajiem aktiem, kā arī par trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Atbildīgais projektētājs var papildus pieaicināt citus būvniecības speciālistus, kuri paraksta apliecinājuma karti.

40.7 Vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas ierosinātājs atbild par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai."

15. Papildināt 43.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Tehnisko noteikumu izdevēji nosaka prasības, kas tieši saistītas ar īstenojamo projektu."

16. Papildināt 55.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvi nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam."

17. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm (no jauna būvējamām būvēm atbilstoši būvprojektam) un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem, teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanai, rekultivācijai, meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi."

18. Papildināt 58.1punktu aiz vārdiem "tām būvkonstrukcijām" ar vārdiem "un inženierkomunikācijām".

19. Izteikt 62. un 63.punktu šādā redakcijā:

"62. Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama:

62.1. pagaidu būvei, ja tās apjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots būvvaldē;

62.2. mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē;

62.3. sezonas būvēm - nekapitālām, galvenokārt lauksaimniecībā izman­tojamām būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona;

62.4. šo noteikumu 37.punktā minētajos gadījumos.

63. Pastāvīgas būvprojektēšanas prakses tiesības ir fiziskajām personām, ja tās ir saņēmušas nozares profesionālās savienības izsniegtu būvprakses sertifikātu kādā no projektēšanas darbu veidiem, kā arī būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras nodarbina sertificētu speciālistu projektēšanas jomā."

20. Papildināt noteikumus ar 70.1punktu šādā redakcijā:

"70.1 Būvprojektu var apliecināt Būvniecības likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minētais sertificētais speciālists, ja tiek būvēta šo noteikumu 128.1.apakš­punktā minētā būve, uz kuru neattiecas Būvniecības likuma 12.panta nosacījumi, un plānošanas un arhitektūras uzdevumā, tehniskajos noteikumos un projektēšanas uzdevumā nav izvirzītas īpašas prasības būves arhitektūrai. Sertificētais speciālists ir atbildīgs par būvprojektu kopumā un tā atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."

21. Svītrot 73.1punktā vārdus "un licencēšanas komisijai".

22. Izteikt 93.punktu šādā redakcijā:

"93. Tehniskā projekta atsevišķo daļu apjomu projektēšanas uzdevumā un līgumā par būvprojektēšanas darbu veikšanu nosaka pasūtītājs kopīgi ar projektētāju saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu."

23. Papildināt 94.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būves nojaukšanas projektu izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."

24. Izteikt 99.punktu šādā redakcijā:

"99. Lai novērtētu būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī strīda gadījumā pasūtītājam, būvvaldei vai citai kompetentajai institūcijai ir tiesības organizēt būvprojekta ekspertīzi. Būvprojekta ekspertīzi veic persona, kurai ir pastāvīgas prakses tiesības attiecīgajā jomā saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu."

25. Papildināt noteikumus ar 99.1 un 99.2punktu šādā redakcijā:

"99.1 Būvprojekta ekspertīze neatkarīgi no finansēšanas avota ir obligāta:

99.11. sabiedriski nozīmīgām būvēm;

99.12. tiltiem, tuneļiem, ceļu pārvadiem, kas garāki par 50 m, vai tiltiem un ceļu pārvadiem, kuru laidums starp nesošiem balstiem pārsniedz 20 m, ja tie nav valsts autoceļi.

99.2 Šo noteikumu 99.1punktā minēto būvju būvprojekta ekspertīzes izdevumus sedz pasūtītājs."

26. Svītrot 114.punktu.

27. Papildināt noteikumus ar 116.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.2.1 zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus;".

28. Papildināt noteikumus ar 116.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.7. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju."

29. Papildināt noteikumus ar 120.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"120.4. būvdarbi tiek veikti bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas vai nav ievērotas prasības par būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālajiem atbildības limitiem."

30. Izteikt 128.punktu šādā redakcijā:

"128. Būvētājam nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu šādos gadījumos:

128.1. viņš savām vajadzībām būvē, rekonstruē, renovē vai nojauc tā īpašumā esošu būvi, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums - par 2000 m3;

128.2. ja būvdarbu veikšanai vai būves nojaukšanai nav nepieciešama būvatļauja saskaņā ar šo noteikumu 62.punktu."

31. Papildināt noteikumus ar 140.1punktu šādā redakcijā:

"140.1 Būvdarbu žurnālu neaizpilda šo noteikumu 128.1.apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī ja būvē vai nojauc mazēku."

32. Aizstāt 141.punktā vārdus "deklarācijas un testēšanas pārskati ir pieejami" ar vārdiem "deklarācijas ir pieejamas".

33. Izteikt 170.1, 170.2 un 170.3punktu šādā redakcijā:

"170.1 Saskaņā ar Būvniecības likuma 30.panta ceturto daļu, kā arī šo noteikumu 170.punktā noteiktajā gadījumā pašvaldība ir tiesīga pēc īpašnieka brīdināšanas nojaukt patvaļīgās būvniecības objektu.

170.2 Pašvaldības lēmumā par patvaļīgās būvniecības objekta nojaukšanu norāda:

170.21. objekta nojaukšanas iemeslu (pamatojumu);

170.22. objekta nojaukšanas nosacījumus;

170.23. objekta stāvokli pēc būvdarbu pārtraukšanas;

170.24. objekta nojaukšanas darbu (būvdarbu) finansēšanas avotus.

170.3 Pirms būves nojaukšanas pasūtītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz būvvaldē būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti un nojaukšanas darbu veikšanas projektu. Ja būves nojaukšanu organizē pašvaldība, būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti iesniedz darbu izpildītājs, kuram pašvaldība uzdevusi nojaukt būvi."

34. Izteikt 175.punktu šādā redakcijā:

"175. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstoši Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums."

35. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

36. Izteikt 2.pielikuma 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6.

Īpašie apstākļi (zemes gabals atrodas dabas liegumā, mikroliegumā, zaļajā zonā, parka zonā, kultūras pieminekļa aizsardzības zonā)"

37. Papildināt 2.pielikumu ar 2.7.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.7.

līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kuram izsniegta normatīvajos aktos noteiktā atļauja"

38.Izteikt 2.pielikuma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.

Vides un dabas aizsardzības prasības (Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde)"

39. Aizstāt 2.pielikumā tekstu

"Būvvaldes vadītājs

 

"

 

(paraksts un tā atšifrējums)

ar šāda satura tekstu:

"Būvvaldes vadītājs

 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

40. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

07.JPG (95459 bytes)

41. Aizstāt 5.pielikumā tekstu

"Ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem iepazinos un būvatļauju saņēmu 199___.gada _____. _____________

 

"

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

ar šāda satura tekstu:

"Ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem iepazinos un būvatļauju saņēmu 200___.gada _____. _____________.

 

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

42. Aizstāt 5., 6., 7. un 8.pielikumā tekstu "199___.gada" ar tekstu "_____.gada".

43. Aizstāt 9.pielikuma 1.punktā vārdus "Reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde".

44. Papildināt noteikumus ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

09.JPG (80802 bytes)

10.JPG (87138 bytes)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
14.09.2005