Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumus Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti".

Ministru kabineta noteikumi Nr.684

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 15.§)

Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību, apaļo kokmateriālu uzmērīšanas prasībām un akreditācijas prasībām organizācijām, kuras darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos" 5.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu un 10.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību;

1.2. dokumentus, kas apliecina koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti, darījumus ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, koku un apaļo kokmateriālu personisko patēriņu, kā arī minēto dokumentu reģistrācijas un glabāšanas kārtību;

1.3.apaļo kokmateriālu uzmērīšanai obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu;

1.4. akreditācijas prasības organizācijām, kuras darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, un minimālo summu, par kādu šīs organizācijas var slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.

2.Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli atbilstoši kompe­tencei veic Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Valsts meža dienestu.

3.Lai veiktu koku vai apaļo kokmateriālu uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās vai pastāvīgajās uzglabāšanas vietās, fiziskās un juridiskās personas (turpmāk - persona) kārto uzskaites reģistru (turpmāk - reģistrs).

4. Persona ir atbildīga par reģistra kārtošanu, kā arī par attiecīgo dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedību un informācijas sistēmās dokumentētu datu un elektronisko dokumentu arhivēšanu.

5.Ja reģistru kārto elektroniskā veidā, reģistra informāciju glabā elektro­niskā veidā un izdrukas brošē hronoloģiskā secībā.

6.Reģistra informāciju reģistra atrašanās vietā sniedz pēc Valsts ieņēmu­mu dienesta pieprasījuma, bet pagaidu uzglabāšanas vietās - arī pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma.

II. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība pagaidu uzglabāšanas vietā un uzskaiti, darījumu un personisko patēriņu apliecinošie dokumenti

7. Reģistrējot darījumu ar kokiem, persona norāda šādu informāciju:

7.1.kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina sērija, numurs un datums;

7.2. darījumā iegūto koku apjoms un to vērtība latos.

8. Pēc cirsmas (cirsmu) izstrādes uzsākšanas katrā pagaidu uzglabāšanas vietā persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir koki vai no tiem iegūtie apaļie kokmateriāli, nodrošina apaļo kokmateriālu uzskaiti, norādot reģistrā šādu informāciju:

8.1. iegūto apaļo kokmateriālu faktiskais apjoms;

8.2. no pagaidu uzglabāšanas vietas aizvesto apaļo kokmateriālu apjoms un atbilstošā kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina sērija, numurs un datums vai cita attaisnojuma dokumenta rekvizīti;

8.3. personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjoms;

8.4.apaļo kokmateriālu nokraušanas vietā atlikušo apaļo kokmateriālu apjoms.

9. Pieļaujamā novirze starp darījumā iegūto (uzskaitīto) koku apjomu un cirsmā (cirsmās) iegūto apaļo kokmateriālu faktisko apjomu ir ne vairāk kā
10 procenti.

10. Katra mēneša sākumā un beigās (bet ne vēlāk kā līdz nākamā kalen­dāra mēneša piecpadsmitajam datumam) reģistrā norāda apaļo kokmateriālu kopējo apjomu. Līdz nākamā gada 20.janvārim persona sagatavo apaļo kokmateriālu plūsmas uzskaites kopsavilkumu, kurā norāda šo noteikumu 8.punktā minēto apjomu summu pēc stāvokļa uz 31.decembri, un līdz 31.janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā iestādē atbilstoši juridiskās personas juridiskajai adresei vai fiziskās personas deklarētajai dzīvesvietai.

11. Persona, uz kuru attiecas likums "Par grāmatvedību", šo noteikumu
7. un 8.punktā minēto uzskaiti kārto normatīvajos aktos par grāmatvedības kār­tošanu un organizēšanu noteiktajā kārtībā.

12. Fiziskā persona, kura neveic saimniecisko darbību, kārto šo noteiku­mu 7. un 8.punktā minēto uzskaiti, sniedz šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju, kā arī noformē darījumu dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos par grāmatvedību noteiktajām prasībām.

13. Ja persona apaļos kokmateriālus izmanto personiskam patēriņam, tā brīvā formā sagatavo attaisnojuma dokumentu, kurā apliecina izmantoto apaļo kokmateriālu apjomu, un nodrošina minētā dokumenta glabāšanu, kā arī pieeja­mību Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts meža dienestam pēc tā pieprasījuma.

III. Apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība pastāvīgajā uzglabāšanas vietā un uzskaiti apliecinošie dokumenti

14. Pastāvīgajā uzglabāšanas vietā apaļos kokmateriālus uzskaita pēc to uzmērīšanas atbilstoši šo noteikumu 22.punktam. Mērījums ir pamats, lai noteiktu darījuma apjomu ar apaļajiem kokmateriāliem.

15. Pastāvīgajā uzglabāšanas vietā uzskaita:

15.1. uzmērīto un uzskaitē ņemto apaļo kokmateriālu apjomu;

15.2. no uzskaites noņemto apaļo kokmateriālu apjomu;

15.3. neuzmērīto apaļo kokmateriālu apjomu (atbilstoši šo noteikumu 19.punktam).

16.Ierakstus reģistrā izdara astoņu darba stundu laikā pēc apaļo kokmateriālu uzmērīšanas. Katra mēneša sākumā un beigās reģistrā norāda apaļo kokmateriālu kopējo apjomu. Reģistru slēdz līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam.

17. Uzmērīšanu apliecina dokuments, kurā norādīta šāda informācija:

17.1. dokumenta kārtas numurs;

17.2. uzmērīšanas datums un vieta;

17.3. apaļo kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs;

17.4.kravas pavaddokumenta (dzelzceļa pavadzīmes, starptautiskā trans­porta pārvadājuma pavadzīmes vai kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina) sērija un numurs;

17.5. apaļo kokmateriālu sortiments (nosaukumi);

17.6. apaļo kokmateriālu suga;

17.7. katra nosaukuma apaļo kokmateriālu apjoms (kubikmetros);

17.8. nestandarta apaļo kokmateriālu apjoms (kubikmetros);

17.9. apaļo kokmateriālu kopējais apjoms (kubikmetros);

17.10.ziņas par fizisko personu (vārds, uzvārds) vai juridisko personu (nosaukums), kas veikusi uzmērījumu;

17.11. citas ziņas, kuras reģistra kārtotājs uzskata par nepieciešamām.

18. Uzmērīšanas dokumentus reģistrē hronoloģiskā secībā elektroniskā veidā vai papīra reģistra veidā.

19. Ja apaļo kokmateriālu uzmērīšana nav iespējama tūlīt pēc to ievešanas pastāvīgajā uzglabāšanas vietā, neuzmērīto kravu reģistrē, norādot datumu, kravas pavaddokumenta (dzelzceļa pavadzīmes, starptautiskā transporta pārvadājuma pavadzīmes vai kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina) sēriju, numuru un nosūtīto (piegādāto) apaļo kokmateriālu apjomu un piegādātāja rekvizītus.

20. Ja tiek veikts darījums ar apaļajiem kokmateriāliem un tos izved no pastāvīgās uzglabāšanas vietas, noformē uzmērīšanu apliecinošu dokumentu. Ja uzmērīšana veikta nosūtīšanas vietā, uzmērīšanu apliecinošajā dokumentā izdara atzīmi par uzmērītā apjoma ņemšanu uzskaitē saņēmēja pastāvīgajā noliktavā.

21.Ja apaļo kokmateriālu nosūtītājs vai saņēmējs atrodas ārvalstīs un neveic uzmērīšanu atbilstoši šo noteikumu 22.punktam, šo noteikumu 17. un 20.punktā minētais dokuments ir pamats apaļo kokmateriālu ņemšanai uzskaitē vai noņemšanai no uzskaites pastāvīgajā uzglabāšanas vietā.

IV. Prasības apaļo kokmateriālu uzmērīšanai un organizācijām, kuras darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā

22. Darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem to izmēru, tilpuma un apjoma noteikšanā un rezultātu izteikšanā piemēro Latvijas nacionālo standartu LVS 82:2003 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana".

23.Organizācija, kura darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, atbilst šādām prasībām:

23.1. tā ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", un Ekonomikas ministrija par to ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

23.2. tā ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību.

24. Organizācijai, kura darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālā summa ir 50000 latu gadā.

25. Koku vai apaļo kokmateriālu apjoma uzmērījums, ko veikusi akredi­tēta organizācija, kura darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, atzīstams par precīzāko.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 14.septembri.

14.09.2005