Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.617

Rīgā 2005.gada 23.augustā (prot. Nr.47 4.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.85 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 90./91.nr.) šā­dus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā inspicēšanas insti­tūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "inspicēšanas institūcija" (attiecīgā locī­jumā);

1.2. papildināt 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kravas celtnis sastāv no nesošās konstrukcijas (tilts, kopne, izlice, stāvs, tornis, buks, portāls), celšanas mehānisma (tītava, telferis, troses vai ķēdes, trices), kravas piekares vai satvērējierīces, pārvietošanas (braukšanas, grozīšanas, izlices pacelšanas) mehānismiem.";

1.3. aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdus "sliežu licēji" ar vārdiem "sliežu ceļu licēji";

1.4. izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. portālceltņi - pilna apgrieziena izlices celtņi uz portāla;";

1.5. papildināt I nodaļu ar 6.1, 6.2, 6.3 un 6.4 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko ko­miteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

6.2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sa­rakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk- piemē­rojamie standarti).

6.3 Kravas celtņu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - inspicēšanas institūcija), ja tā:

6.31. Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā ir apliecinājusi atbilstību standartam LVSENISO/IEC17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" un atbilst šo noteikumu prasībām;

6.32. ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ.

6.4 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 6.3punktā noteiktajām prasī­bām.";

1.6. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Katram kravas celtnim nepieciešama pase valsts valodā. Pasi kon­krētam kravas celtnim saskaņā ar pases paraugu (1.pielikums) sastāda un datu pa­tiesumu apliecina kravas celtņa valdītājs. Pasē norāda vismaz šādu infor­māciju:

9.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

9.2. kravas celtņa tips un modelis;

9.3. kravas celtņa galvenie tehniskie raksturojumi;

9.4. ziņas par trosēm (ģeometriskie izmēri, stiepļu skaits un materiāls) un ķēdēm (ģeometriskie izmēri un materiāls);

9.5. tehniskā dokumentācija, rasējumi, elektroiekārtu un hidroiekārtu principiālās shēmas, ja tās palīdz izprast lietošanas instrukcijā sniegtās norādes vai ja valdītājs paredzējis pagarināt kravas celtņa lietošanas ilgumu (resursu);

9.6. ziņas par drošības ierīcēm (galaslēdži un signalizācijas iekārtas);

9.7. kravas celtņa lietošanas ilgums (resurss) gados;

9.8. kravas celtņa izgatavošanas gads un ražotāja piešķirtais numurs.";

1.7. svītrot 10.punktu;

1.8. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Kravas celtņa pasei pievieno ražotāja sastādītu kravas celtņa atbil­stības deklarāciju un kravas celtņa montāžas un lietošanas instrukciju valsts valodā.";

1.9. izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. apmācītu un instruētu personālu celtņa apkalpošanai;";

1.10. aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdu "darbu" ar vārdiem "tehnisko apkop­ju";

1.11. aizstāt 13.6.apakšpunktā skaitli un vārdu "(1.pielikums)" ar skaitli un vārdu "(2.pielikums)";

1.12. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja kravas celtņa valdītājs maina celtņa galvenos tehniskos raksturojumus, tas saskaņo attiecīgās izmaiņas ar inspicēšanas institūciju un izdara attiecīgu ierakstu kravas celtņa tehniskajā pasē. Ja tiek būtiski mainīta konstrukcija vai galvenie tehniskie parametri, valdītājs nodrošina kravas celtņa atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumiem Nr.186 "Notei­kumi par mašīnu drošību".";

1.13. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Valdītājs nodrošina kravas celtņa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā kravas celtņa konstrukciju un lietošanas apstākļus.";

1.14. svītrot 17.punkta ievaddaļā vārdus "atbildīgais speciālists";

1.15. aizstāt 17.5.apakšpunktā vārdus "starp kravas celtņa elementiem verti­kālā plaknē" ar vārdiem "no grīdas līmeņa līdz kravas celtņa zemākajiem ele­mentiem";

1.16. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Inspicēšanas institūcijas veic kravas celtņu kārtējās tehniskās pārbaudes, lietošanas ilguma (resursa) pagarināšanas pārbaudi, kā arī ārkārtas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos.";

1.17. papildināt noteikumus ar 23.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.8. kravas celtņa drošības ierīču darbības pārbaudi;";

1.18. papildināt noteikumus ar 23.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.4. kravas celtņa sliežu ceļu stāvokļa pārbaudi, izņemot kravas celt­ņus, kuri pārvietojas pa koplietošanas dzelzceļu.";

1.19. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Kārtējās tehniskās pārbaudes veicamas:

24.1. ne retāk kā reizi trijos gados vai reizi gadā pēc lietošanas ilguma (resursa) pagarināšanas atbilstoši šo noteikumu 29.punktam - pilnā tehniskā pārbaude;

24.2. ne retāk kā reizi gadā - daļējā tehniskā pārbaude;

24.3. biežāk, nekā noteikts šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā - atsevišķos gadījumos pēc inspicēšanas institūcijas tehniski pamatota norā­dījuma.";

1.20. aizstāt 28.punktā skaitli un vārdu "2.pielikumu" ar skaitli un vārdu "3.pielikumu";

1.21. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pēc tam, kad pēc valdītāja pieprasījuma ir veikta kravas celtņa galveno metālkonstrukciju un kravas satveršanas ierīces pārbaude ar nesagraujošām kontroles metodēm atbilstoši piemērojamajiem standartiem, inspicēšanas institūcija var pagarināt kravas celtņa lietošanas ilgumu (resursu).";

1.22. izteikt 57.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.3. celt un pārvietot cilvēkus, kā arī celt un pārvietot kravu, uz kuras atrodas cilvēki;";

1.23. aizstāt 58.punktā skaitli un vārdu "3.pielikumā" ar skaitli un vārdu "4.pielikumā";

1.24. papildināt noteikumus ar 60.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"60.3. ja beidzies kravas celtņa lietošanas ilgums (resurss).";

1.25. papildināt noteikumus ar 61.1punktu šādā redakcijā:

"61.1 Inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas līdz 2005.gada 31.augustam saskaņā ar standartu LVSEN45004:1995 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju", ir tiesīgas veikt kravas celtņu tehniskās pārbaudes līdz akreditācijas apliecībā norādītā termiņa beigām.";

1.26. 1.pielikumā:

1.26.1. aizstāt skaitli un vārdu "1.pielikums" ar skaitli un vārdu "2.pielikums";

1.26.2. izteikt 2.piezīmi šādā redakcijā:

"2. Darbus elektropārvades līnijas aizsargjoslā tieši vada par kravas celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais speciālists.";

1.27. 2.pielikumā:

1.27.1. aizstāt skaitli un vārdu "2.pielikums" skaitli un vārdu "3.pielikums";

1.27.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Kravas celtņu lietošanas ilgums (resurss), ja to nav noteicis ražotājs, ir šāds:

1.1. tilta celtņiem:

1.1.1. viensijas - 25 gadi;

1.1.2. ar celtspēju līdz 10 tonnām - 20 gadu;

1.1.3. ar celtspēju 10 tonnu un vairāk - 25 gadi;

1.2. buka celtņiem - 20 gadu;

1.3. izlices celtņiem:

1.3.1. ar celtspēju līdz 20 tonnām - 12 gadu;

1.3.2. ar celtspēju no 20 līdz 60 tonnām un vairāk - 20 gadu;

1.3.3. ar celtspēju 60 tonnu un vairāk - 25 gadi;

1.4. torņa celtņiem - 20 gadu;

1.5. portālceltņiem:

1.5.1. ar celtspēju līdz 10 tonnām - 15 gadu;

1.5.2. ar celtspēju 10 tonnu un vairāk - 25 gadi;

1.6. vanšu celtņiem - 12 gadu;

1.7. celtņiem ekskavatoriem - 12 gadu;

1.8. elektriskajiem kravas ratiņiem - 20 gadu.";

1.28. aizstāt 3.pielikumā skaitli un vārdu "3.pielikums" ar skaitli un vārdu "4.pielikums";

1.29. papildināt noteikumus ar 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.novembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.617

''1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.85

 

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
01.11.2005