Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.09.2011. - 31.05.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumus Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.592

Rīgā 2005.gada 9.augustā (prot. Nr.45 28.§)
Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām.

2. Noteikumus piemēro kuģiem, kuru bruto tilpība ir 300 vai vairāk, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. adrese - operatora, aģenta, ostas pārvaldes, kompetentās institūcijas vai jebkuras citas pilnvarotas personas vai organizācijas nosaukums un sakaru kanāli, pa kuriem, ja nepieciešams, var ar to sazināties, lai saņemtu detalizētu informāciju par kuģa kravu;

3.2. aģents - jebkura persona, kas ir pilnvarota sniegt informāciju kuģa operatora vārdā;

3.3. bīstamas kravas:

3.3.1. kravas, kas klasificētas Starptautiskajā jūras bīstamo kravu kodeksā (turpmāk - IMDG kodekss);

3.3.2. lejamkravas, kas noteiktas Starp­tautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk - IBC kodekss), 17.nodaļā;

3.3.3. sašķidrinātas gāzu lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātās gāzes kā lejamkravas (turpmāk - IGC kodekss), 19.nodaļā;

3.3.4. cietas vielas, kas noteiktas Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (turpmāk – IMSBC kodekss) B grupā;

3.3.5. kravas, kuru pārvadāšanai ir noteikti nosacījumi saskaņā ar IBC kodeksa 1.1.3.paragrāfu vai IGC kodeksa 1.1.6.paragrāfu;

3.4. kompetentā institūcija - iestāde vai organizācija, ko Eiropas Savienības dalībvalsts norīkojusi, lai tā pildītu uzdevumus, kas tai noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

3.4.1 kravas nosūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kura ar kravas pārvadātāju ir noslēgusi līgumu par bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanu vai kuras vārdā ir noslēgts šis līgums;

3.5. kravas transporta vienība - sauszemes kravas transportlīdzeklis, dzelzceļa kravas vagons, kravas konteiners, autocisterna, dzelzceļa cisterna vai portatīva cisterna;

3.6. kuģošanas komercsabiedrība - komercsabiedrība 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) un tās 1988.gada protokola IX nodaļas 1.noteikuma 2.punkta izpratnē;

3.7. operators - kuģa īpašnieks vai valdītājs;

3.8. piesārņojošas kravas:

3.8.1. naftas produkti, kas definēti 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokola (turpmāk - MARPOL konvencija) Ipielikumā;

3.8.2. kaitīgās šķidrās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas IIpielikumā;

3.8.3. kaitīgās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas IIIpielikumā;

3.9. SSN sistēma – kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēma atbilstoši normatīvajiem aktiem par kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu;

3.10. regulāra satiksme – kuģa reisu kopums, kas nodrošina satiksmi starp divām vai vairākām tām pašām ostām vai nu saskaņā ar publicētu grafiku, vai ar tik regulāriem un biežiem reisiem, kas veido atpazīstamus un sistemātiskus reisu kopumus.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

4. Ja nav noteikts citādi, šie noteikumi neattiecas uz:

4.1. kara kuģiem, peldošām palīgierīcēm (kara flotes palīgkuģiem) un citiem nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātiem kuģiem;

4.2. zvejas kuģiem, tradicionālajiem kuģiem (jebkura veida vēsturiskie kuģi (arī tradicionālo amatu un kuģniecības veicināšanai un popularizēšanai paredzētie kuģi) un to kopijas, kas ir funkcionējoši kultūras pieminekļi un kurus ekspluatē saskaņā ar tradicionālajiem navigācijas principiem un paņēmieniem) un atpūtas kuģiem, kuru garums nepārsniedz 45 metrus;

4.3. degvielu, kas uzņemta uz kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 1000, kuģa krājumiem un aprīkojumu, ko izmanto uz kuģa.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237; MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.638)

II. Paziņošanas kārtība

5. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

6. Bīstamu vai piesārņojošu kravu nedrīkst nodot vai pieņemt pārvadāšanai ar kuģi (neatkarīgi no tā lieluma), ja kuģa operators, aģents vai kapteinis, pirms krava ir iekrauta kuģī, nav saņēmis kravas nosūtītāja deklarāciju, kurā sniegta šāda informācija:

6.1. šo noteikumu pielikuma 2.punktā minētā informācija;

6.2. attiecībā uz MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām vielām – vielas drošības datu lapa (Material Safety Data Sheet) (turpmāk – MSDS), kurā norādītas produktu fizikālās un ķīmiskās īpašības, tajā skaitā, ja piemērojams, viskozitāte, kas ir izteikta cSt 50 °C, blīvums 15 °C, kā arī citi rādītāji, kas ir iekļauti MSDS saskaņā ar Starptautiskās Jūras organizācijas (turpmāk – IMO) rezolūciju MSC.286(86) "Rekomendācijas par vielas drošības datu lapu (MSDS) MARPOL konvencijas I pielikuma kravām un degvielu";

6.3. kravas nosūtītāja vai citas personas, vai organizācijas tālruņu numuri ārkārtas gadījumiem, pa kuriem sniedz informāciju par produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un par pasākumiem, kas jāveic ārkārtas gadījumos.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

6.1 Ja kuģis, kas pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas, nāk no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un vēlas ienākt Latvijas ostā vai noenkuroties Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, uz tā atrodas šo noteikumu 6.punktā minētā deklarācija.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

7. Kravas nosūtītājs iesniedz kapteinim vai operatoram šo noteikumu 6.punktā minēto deklarāciju un ir atbildīgs par to, ka pārvadāšanai nodotā krava ir deklarētā krava.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

7.1 Pēc attiecīgo kompetento institūciju pieprasījuma kuģa kapteinis vai operators, vai ar kuģi pārvadāto bīstamo vai piesārņojošo kravu īpašnieks nosūta šo noteikumu 6.punktā minēto deklarāciju.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

8. Ja kuģis (neatkarīgi no tā lieluma), kas pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas, atstāj Latvijas ostu vai enkurvietu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, kuģa operatoram, aģentam vai kapteinim ir pienākums ne vēlāk kā kuģa atiešanas brīdī paziņot attiecīgās vai tuvākās ostas kapteinim un Jūras spēku flotiles Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC) (turpmāk – koordinācijas centrs) šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

9. Ja kuģis (neatkarīgi no tā lieluma), kas pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas, nāk no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un vēlas ienākt Latvijas ostā vai noenkuroties Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, kuģa operatoram, aģentam vai kapteinim ir pienākums ne vēlāk kā kuģa atiešanas brīdī no iekraušanas ostas vai brīdī, kad galamērķa osta vai enkurvieta ir kļuvusi zināma (ja tā nav bijusi zināma kuģa atiešanas brīdī), paziņot ostas kapteinim un koordinācijas centram šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

11. Šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju kuģa operators, aģents vai kapteinis paziņo ostas kapteinim un koordinācijas centram, iesniedzot to nacionālajā SSN sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

III. Datorizēta datu apmaiņa starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

12. Datu pārraides sistēma un datu pārraide atbilst šādām prasībām:

12.1. datu apmaiņa tiek nodrošināta elektroniski, ļaujot saņemt un apstrādāt šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minēto informāciju;

12.2. sistēma nodrošina informācijas apmaiņu 24 stundas diennaktī;

12.3. ir iespējams, izmantojot SSN sistēmu, nekavējoties pēc pieprasījuma un, ja tas nepieciešams kuģošanas drošībai vai jūras satiksmes drošībai, vai vides aizsardzībai, nosūtīt citas Eiropas Savienības valsts kompetentajai institūcijai informāciju par kuģi un uz tā esošām bīstamām vai piesārņojošām kravām.

(Grozīts ar MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.868; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

13. Elektroniska datu apmaiņa starp Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu kompetentajām institūcijām notiek atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajam Saskarnes kontroles dokumentam.

IV. Atbrīvojums no pienākuma paziņot informāciju

14. Ja tiek nodrošināta regulāra satiksme starp Latvijas ostām, ostu pārvaldes pēc saskaņošanas ar koordinācijas centru var atbrīvot atsevišķus kuģus no šo noteikumu 8. un 9.punktā minētā pienākuma paziņot attiecīgo informāciju, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

14.1. kuģošanas komercsabiedrība, kas nodrošina minēto regulāro satiksmi, izveido un atjauno kuģu sarakstu un nosūta to attiecīgajam ostas kapteinim un koordinācijas centram;

14.2. par katru veikto reisu ostas kapteinim un koordinācijas centram tūlīt pēc pieprasījuma saņemšanas 24 stundas diennaktī ir elektroniski pieejama šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minētā informācija;

14.3. kuģošanas komercsabiedrība, kas nodrošina minēto regulāro satiksmi, ar jebkādiem pieejamiem saziņas līdzekļiem ziņo ostas kapteinim par jebkuru novirzi no kuģa paredzētā pienākšanas laika ostā, ja šī novirze ir trīs stundas un vairāk;

14.4. paredzēts, ka ar attiecīgo kuģi regulārā satiksme tiks nodrošināta vismaz vienu mēnesi;

14.5. attiecīgā kuģa atsevišķu reisu ilgums regulārās satiksmes ietvaros nepārsniedz 12 stundas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

15. Ja tiek nodrošināta starptautiska regulāra satiksme starp Latvijas ostu un vienu vai vairākām Eiropas Savienības valstu ostām vai ostām, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, ostu pārvaldes pēc saskaņošanas ar koordinācijas centru un iesaistīto Eiropas Savienības valstu ostām var atbrīvot attiecīgos starptautiskās regulārās satiksmes nodrošinātājus no šo noteikumu 8. un 9.punktā minētā pienākuma paziņot attiecīgo informāciju, ja tiek izpildīti šo noteikumu 14.punktā minētie nosacījumi.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

16. Ostu pārvaldes nekavējoties ziņo Latvijas Jūras administrācijai, ja šo noteikumu 14. un 15.punktā minētajā gadījumā šo noteikumu pielikuma 3. un 4.punktā minētā informācija nav jāsniedz.

(Grozīts ar MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.868)

17. Latvijas Jūras administrācija regulāri pārbauda, vai šo noteikumu 14. un 15.punktā noteiktie nosacījumi tiek izpildīti. Ja vismaz viens no tiem netiek pildīts, attiecīgajai kuģošanas komercsabiedrībai atbrīvojums no pienākuma paziņot attiecīgo informāciju tiek atcelts.

18. Latvijas Jūras administrācija izveido to kuģošanas komercsabiedrību un kuģu sarakstu, kuri saskaņā ar šo noteikumu 14. un 15.punktu ir atbrīvoti no pienākuma paziņot attiecīgo informāciju, kā arī izdara grozījumus minētajā sarakstā un nosūta attiecīgo informāciju Satiksmes ministrijai.

V. Noslēguma jautājums

19. Satiksmes ministrija nosūta Eiropas Komisijai to kompetento institūciju sarakstu, kuras saņem šajos noteikumos minēto informāciju, jebkurus grozījumus, kas izdarīti sarakstā, kā arī atbilstoši šo noteikumu 18.punktam saņemto informāciju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1237 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2011. noteikumiem Nr.638)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

3) Komisijas 2011.gada 23.februāra Direktīvas 2011/15/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 9.augusta noteikumiem Nr.592
Paziņojamā informācija

(Pielikums grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

1. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1237)

2. Informācija, ko iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu (informācija par kravu):

2.1. bīstamu vai piesārņojošu kravu precīzs tehniskais nosaukums, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) numurs (ja tāds ir);

2.2. bīstamības klase vai kategorija saskaņā ar IMDG, IBC, IGC un IMSBC kodeksu un – attiecīgajos gadījumos – kuģa klase, kas nepieciešama Starptautiskajā kodeksā par iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu ar kuģiem (turpmāk – INF kodekss) minētajām kravām saskaņā ar SOLAS konvencijas noteikumu VII/14.2, šādu kravu daudzums un transporta vienību identifikācijas numurs, ja kravas pārvadā kravas transporta vienībās (izņemot cisternas);

2.3. adrese, kur var iegūt detalizētu informāciju par kravu.

3. Informācija, ko paziņo saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu (vispārīgā informācija):

3.1. kuģa identifikācija (vārds, izsaukuma signāls, IMO identifikācijas numurs un MMSI numurs);

3.2. nākamā osta;

3.3. kuģim, kas iziet no Latvijas ostas: paredzētais iziešanas laiks no ostas un paredzētais ierašanās laiks nākamajā ostā;

3.4. kuģim, kas nāk no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un vēlas ienākt Latvijas ostā: paredzētais ierašanās laiks nākamajā ostā;

3.5. kopējais cilvēku skaits uz kuģa.

4. Informācija par kravu:

4.1. bīstamas vai piesārņojošas kravas precīzs tehniskais nosaukums un ANO numurs (ja tāds ir);

4.2. bīstamības klase vai kategorija saskaņā ar IMDG, IBC, IGC un IMSBC kodeksu un - attiecīgajos gadījumos - kuģa klase, kas nepieciešama INF kodeksā minētajām kravām, šādu kravu daudzums un transporta vienību identifikācijas numurs, ja kravas pārvadā kravas transporta vienībās (izņemot cisternas);

4.3. apstiprinājums, ka uz kuģa ir saraksts, kravas manifests vai iekraušanas plāns, kas sniedz detalizētu informāciju par bīstamām vai piesārņojošām kravām un to izvietojumu uz kuģa;

4.4. adrese, kur var iegūt detalizētu informāciju par kravu.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
07.09.2011