Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 514 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.498

Rīgā 2005.gada 5.jūlijā (prot. Nr.38 26.§)

Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 14.panta septīto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtību attiecībā uz:

1.1. svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1.1.1. etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido 4,5-5,0 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.1.2. etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) (turpmāk - ETBE) ar nosacījumu, ka ETBE veido 10-12 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.2. dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela 5-30 (neieskai­tot) tilpumprocentu apmērā no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.3. dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela vismaz 30 tilpumprocentu apmērā no kopējā naftas produktu daudzuma;

1.4. biodīzeļdegvielu, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas.

2. Šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētajam produktam minimālais esteru daudzums atbilst daudzumam, kas noteikts normatīvajos aktos par kvalitātes prasībām biodegvielai.

3. Personas, kas veic darbības ar šo noteikumu 1.punktā minētajiem produktiem, ievēro normatīvos aktus, kas regulē naftas produktu apriti un akcīzes nodokļa piemērošanu naftas produktiem.

4.Šo noteikumu 1.punktā minētos produktus glabā, uzskaita un realizē atsevišķi citu no cita, kā arī atsevišķi no citiem naftas produktiem.

5.Produktu atbilstību šo noteikumu 1.punktā minētajiem nosacījumiem apliecina ar apliecinājuma dokumentu, kas noteikts normatīvajos aktos par kvalitātes prasībām biodegvielai un tās sajaukumam ar fosilo degvielu, vai dokumentu (un tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām, vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcija, par ko Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un kurā ir ziņas (informācija) par degvielā esošo etilspirta, ETBE un esteru daudzumu procentos.

6.Ja šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minētais produkts ražots akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā (turpmāk- akcīzes preču noliktava), tam piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums) 14.panta piektajā daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi.

II. Darbības akcīzes preču noliktavā

7.Akcīzes preču noliktavā tvertni, kurā uzglabā šo noteikumu 1.punktā minētos produktus, aprīko ar skaitītāju, kas nodrošina produktu summāru un neanulējamu uzskaiti.

8.Akcīzes preču noliktavas turētājs šo noteikumu 7.punktā minēto tvertni, tās aprīkojumu un skaitītāju noplombē. Noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Saskaņojot noplombēšanas kārtību, Valsts ieņēmu­mu dienests ir tiesīgs noteikt, ka noplombēšanu veic Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai tās klātbūtnē. Pirms tvertnē iepilda etilspirtu, ETBE, no rapša sēklu eļļas iegūtu biodīzeļdegvielu (turpmāk - bioprodukti), naftas produktus vai citas vielas, Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgajai amatpersonai ir tiesības pārbaudīt skaitītāja rādītāju atbilstību no uzglabāšanas vietas izvestajam produkta daudzumam, kas uzskaitīts saskaņā ar šiem noteikumiem. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona pārbauda faktiskā produkta daudzuma atlikuma atbilstību grāmatvedības dokumentos norādītajam daudzumam.

9.Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas ražo (ieskaitot naftas produktu sajaukšanu ar bioproduktiem) šo noteikumu 1.punktā minētos produktus, divas darbdienas pirms katra ražošanas procesa uzsākšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā dokumentus, kuri apliecina, ka ražošanā izmantojamie produkti ir attiecīgie bioprodukti vai rapša sēklu eļļa, un rakstisku informāciju, kurā norāda:

9.1.ražošanā izmantojamo naftas produktu daudzumu;

9.2.ražošanā izmantojamo bioproduktu nosaukumu vai rapša sēklu eļļu, koncentrāciju procentos un daudzumu;

9.3.ražojamā produkta veidu (gala­produktu), norādot bioprodukta daudzumu tilpumprocentos no galaprodukta daudzuma, kodu atbilstoši Eiropas Savienības kombinētajai nomenklatūrai un TARIC (kopienas integrētais tarifs) nacionālo papildkodu.

10.Ražojot šo noteikumu 1.punktā minētos produktus, sastāda aktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti. Minētajā aktā papildus normatīvajos aktos noteiktajām ziņām norāda:

10.1.izejvielu TARIC (kopienas integrētais tarifs) nacionālo papildkodu;

10.2.ziņas par bioproduktu;

10.3.galaprodukta TARIC (kopienas integrētais tarifs) nacionālo papild­kodu. Ja bioprodukti tiek sajaukti ar fosilo degvielu, norāda bioproduktu daudzumu tilpumprocentos no galaprodukta daudzuma;

10.4.pēc ražošanas procesa pabeigšanas - to plombu numurus, ar kurām noplombē tvertni un tās aprīkojumu.

11.Akcīzes preču noliktavas turētājs atsevišķi uzskaita šo noteikumu 1.punktā minētos produktus pēc to veidiem un pēc darbībām, kas ar tiem tiek veiktas (tajā skaitā no akcīzes preču noliktavas izvesto daudzumu). Šo noteikumu 1.punktā minēto produktu uzskaitē papildus normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktajām ziņām norāda:

11.1.TARIC (Kopienas integrētais tarifs) nacionālo papildkodu;

11.2.skaitītāja rādījumu pēc katras darbības ar produktu.

12.Akcīzes preču noliktavas turētājs par šo noteikumu 1.punktā minēto saražoto produktu pirms tā realizācijas (izvešanas no akcīzes preču noliktavas realizācijai Latvijas tirgū) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 5.punktā minētā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

13.Lai saņemtu šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs no tvertnes, kurā uzglabā šo noteikumu 1.punktā minēto pro­duktu, paņem produkta paraugu, noplombē parauga iepakojumu un, lai noteiktu bioproduktu saturu produktā, iesniedz to atbilstības novērtēšanas institūcijā, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām, vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā institūcijā, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Parauga ņemšana apliecinājuma dokumenta (noteikts normatīvajos aktos par kvalitātes prasībām biodegvielai un tās sajaukumam ar fosilo degvielu) saņemšanai notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kvalitātes prasībām biodegvielai un tās sajaukumam ar fosilo degvielu.

14.Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina, lai tvertnē, kurā uzglabā šo noteikumu 1.punktā minētos produktus, netiktu iepildīti citi naftas produkti, bioprodukti vai citas vielas.

15.Ja tvertnē iepilda naftas produktus, bioproduktus vai citas vielas, akcī­zes preču noliktavas turētājs saņem šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu, lai attiecīgo produktu drīkstētu realizēt. Ne vēlāk kā divas darbdienas pirms naftas produktu, bioproduktu vai citu vielu iepildīšanas tvertnē akcīzes preču noliktavas turētājs par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu.

16.Lai nodrošinātu un kontrolētu šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā minēto prasību izpildi, akcīzes preču noliktavas turētājs parauga ņemšanas un noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka paraugu paņem un parauga iepakojumu noplombē Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai tās klātbūtnē. Šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests divu darbdienu laikā no dienas, kad akcīzes preču noliktavas turētājs ir paziņojis par nepieciešamību ņemt un noplombēt paraugu, nodrošina atbildīgās amatpersonas klātbūtni minēto darbību veikšanā.

III. Aprites un uzraudzības papildu nosacījumi

17.Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajam produktam piemēro zuduma normas, kādas normatīvajos aktos ir noteiktas svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem. Šo noteikumu 1.2., 1.3. un 1.4.apakš­punktā minētajam produktam piemēro zuduma normas, kādas ir noteiktas dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem.

18.Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 1.punktā minētos produktus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti izraksta preču pavad­zīmi-rēķinu naftas produktiem (degvielai) (turpmāk - degvielas pavadzīme). Degvielas pavadzīmē papildus minētajos normatīvajos aktos noteiktajām ziņām norāda šādas ziņas par produktu:

18.1.TARIC (kopienas integrētais tarifs) nacionālais papildkods;

18.2.produkta veids un tam pievienotā bioprodukta daudzums tilpumpro­centos:

18.2.1.par šo noteikumu 1.1.1. un 1.2.apakš­punktā minēto produktu norāda atzīmi "5%";

18.2.2.par šo noteikumu 1.1.2.apakš­punktā minēto produktu norāda atzīmi "12%";

18.2.3.par šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minēto produktu norāda atzīmi "30 %";

18.2.4.par šo noteikumu 1.4.apakš­punktā minēto produktu norāda atzīmi "100%".

19.Realizējot mazumtirdzniecībā šo noteikumu 1.punktā minētos produk­tus, elektroniskā kases aparāta čekā norāda produkta veidu un tam pievienoto bioprodukta daudzumu atbilstoši šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

20.Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei veic Valsts ieņēmumu dienests un citas tirgus uzraudzības iestādes. Minētās institūcijas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas pārbaudīt jebkuras personas darbību ar šo noteikumu 1.punktā minētajiem produktiem un paņemt produktu paraugus pārbaudei.

21.Ja šo noteikumu 20.punktā minētie produktu paraugi nesatur attiecīgu bioprodukta daudzumu vai to daudzums neatbilst norādēm degvielas pavadzīmē, elektroniskā kases aparāta čekā vai personas grāmatvedības dokumentos, persona:

21.1.par produktu daudzumu, par kuru ir konstatēts pārkāpums, samaksā akcīzes nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu;

21.2.piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas sedz tirgus uzraudzības iestāžu pārbaudei paņemtā produkta atbilstības novērtēšanas izdevumus.

IV. Noslēguma jautājumi

22.Līdz 2007.gada 1.maijam degvielas uzpildes stacijas uz šo noteikumu 1.1.apakš­punktā minēto produktu var neattiecināt šo noteikumu 4.punktā minētās prasības, kā arī šo noteikumu 19.punktā minētās prasības par elektroniskā kases aparāta čekā norādāmo informāciju.

23.Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.jūliju.

 

14.07.2005