Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta pirmās daļas 6.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) valstij vai pašvaldībai un citām personām (izņemot personāla akciju īpašniekus);".

2. Izslēgt 3.panta ceturto daļu.

3. Papildināt 10.panta pirmās daļas 2.punkta "e" apakšpunktu pēc skaitļa "191." ar vārdu un skaitli "un 238.1".

4. 67.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "akciju turētāja pilnvarotais pārstāvis" ar vārdiem "personāla akciju īpašnieki";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Personāla akciju īpašniekam ir tiesības saņemt izrakstu par viņam piederošajām akcijām."

5. Izteikt 68.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja darba tiesiskās attiecības starp sabiedrību un darbinieku izbeidzas vai sabiedrības valdes loceklis ir atsaukts vai atstājis amatu, darbiniekam vai valdes loceklim viņam piederošās personāla akcijas jāpārdod sabiedrībai un sabiedrībai jāatpērk no darbinieka vai valdes locekļa viņam piederošās personāla akcijas pēc to nominālvērtības."

6. 73.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, viss pamatkapitāla palielinājums akcionāram - valstij vai pašvaldībai - jāapmaksā viena mēneša laikā no dienas, kad akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja akcionārs - valsts vai pašvaldība - šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav pilnībā apmaksājis visas jaunās akcijas, uzskatāms, ka sabiedrības pamatkapitāls nav palielināts."

7. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības pārvaldi īsteno akcionārs- valsts vai pašvaldība, akcionāru sapulce, valde un padome."

8. Izteikt 77.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"77. pants. Akcionāra - valsts vai pašvaldības - kompetence

(1) Akcionārs - valsts vai pašvaldība - pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu."

9. 88.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem, akcionāra - valsts vai pašvaldības - lēmumiem un akcionāru sapulces lēmumiem;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāra - valsts vai pašvaldības - kompetencē vai akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ieteikti izskatīšanai akcionāru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu."

10. 98.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "Akcionāra";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar šo likumu un sabiedrības statūtiem pieņem attiecīgi akcionārs- valsts vai pašvaldība, akcionāru sapulce un padome."

11. 127.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "191." ar vārdu un skaitli "un 238.1";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bezmantinieka kapitāla daļu pārdošanā iegūtos līdzekļus, izņemot atlīdzību, kas paredzēta valsts kapitāla daļu atsavināšanu veicošajai institūcijai, un Civillikuma 416.panta otrajā daļā paredzētos maksājumus, ieskaita valsts budžetā."

12. Izteikt 129.panta trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Kapitalizācijas rezultātā izveidojušās kapitāla daļas pārdod Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Piedāvājot kapitāla daļas pārdošanai, pārdevējs nosaka kapitāla daļu pārdošanas cenu, samaksas termiņu, samaksas kārtību un citus attiecīgo kapitāla daļu pārdošanai nepieciešamos nosacījumus.

(5) Kapitāla daļu pārdošanas cenu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas kārtību (turpmāk - kapitalizācijas noteikumi)."

13. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 47.panta otrās daļas un 75.panta otrās daļas normas nosaka arī dalībnieku sapulces vai akcionāru sapulces funkciju veicējus valsts un pašvaldību statūtsabiedrībās.";

izslēgt 10.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2005.gada 31.decembrim Ministru kabinets var izdot rīkojumu par valsts kultūras institūcijas, kura darbojas kā valsts pārvaldes iestāde, pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību.

16. Pārveidojamās valsts kultūras institūcijas manta pāriet attiecīgajai valsts kapitālsabiedrībai. Valsts kapitālsabiedrība ir pārveidojamās kultūras institūcijas tiesību un saistību pārņēmēja.

17. Rīkojumā par valsts kultūras institūcijas pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību Ministru kabinets nosaka šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos jautājumus un apstiprina to nekustamā īpašuma sarakstu, kurš tiks ieguldīts valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

18. Valsts kultūras institūcijas pārējās mantas sastāvu, kurš tiks ieguldīts valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā, apstiprina Kultūras ministrija."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 30.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 12.jūlijā

26.07.2005