Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) " (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1. pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas."

3. 2.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "uz muitas robežas" ar vārdiem "kā arī nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iekasēšanu Eiropas Savienības budžetam";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) īstenot muitas politiku;".

4. 3.pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

aizstāt piektajā daļā vārdus "finanšu policijas vecākie izziņas inspektori, izziņas inspektori, jaunākie izziņas inspektori" ar vārdiem "finanšu policijas vecākie izmeklētāji, izmeklētāji, jaunākie izmeklētāji".

5. 4.panta otrajā daļā:

izslēgt 7.punktā vārdus "izņemot lēmumus par Alkohola aprites likuma pārkāpumiem, kas pārsūdzami attiecīgajā likumā noteiktajā kārtībā tiesā";

aizstāt 8.punktā vārdus "Korupcijas novēršanas likuma" ar vārdiem "likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) pieprasa veikt jebkura Valsts ieņēmumu dienesta kontrolei pakļautā nodokļu maksātāja nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu);";

papildināt daļu ar 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"12) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta ierēdņus pieņemt lēmumus par nodokļu (nodevu) maksājumu revīzijas (audita) rezultātā budžetā papildus ieskaitāmo maksājumu noteikšanu;

13) pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem un Saeimas apstiprinātajiem starp­tautiskajiem līgumiem, pieņem lēmumu par nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādu piedziņu no iekšzemes, Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu maksātājiem, kā arī nosūta pieprasījumu Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrācijām piedzīt nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādus vai arī atsaka palīdzību nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādu piedziņā;

14) saņemot citas valsts nodokļu administrācijas izteikto piedāvājumu, piekrīt nodokļu kopīgas starpvalstu pārbaudes uzsākšanai vai atsaka pārbaudes uzsākšanu;

15) izsaka piedāvājumu citas valsts nodokļu administrācijai uzsākt nodokļu kopīgu starpvalstu pārbaudi."

6. Izteikt 5.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pieprasa veikt jebkura Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgās teritoriālās iestādes kontrolei pakļautā nodokļu maksātāja nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu);".

7. 8.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uzskaita valstij piekritīgo mantu, nodrošina kontroli par tās novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā. Kārtību, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā, nosaka Ministru kabinets;";

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem kā kompetentā iestāde koordinē un veic informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām un nodokļu kopīgās starpvalstu pārbaudes;

6) saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem iekasē un piedzen bezstrīda kārtībā no iekšzemes un citu valstu nodokļu maksātājiem nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus līgumslēdzējas valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts labā šīs valsts kompetentās iestādes uzdevumā un savas valsts vārdā pēc līgumslēdzējas valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma;";

papildināt pantu ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"61) iekasē un piedzen nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam;".

62) pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu un to trešo valstu iesniegtajiem pieprasījumiem, ar kurām noslēgti starptautiskie līgumi, lemj par ārvalstu nodokļu administrācijas pārstāvju piedalīšanos nodokļu administrēšanas procesā tās kompetentās iestādes uzdevumā.";

papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem no nodokļu maksātājiem informāciju par ieturētajiem nodokļiem un par maksājumu saņēmējiem."

8. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) likumā noteiktās kompetences ietvaros un kārtībā izņemt ar administratīvo pārkāpumu saistīto mantu un dokumentus, ja par attiecīgā pārkāpuma izdarīšanu paredzēta konfiskācija;";

aizstāt pirmās daļas 10.punktā skaitļus un vārdus "5.panta 7.punkta" ar skaitļiem un vārdiem "4.panta otrās daļas 12.punkta un 5.panta otrās daļas 7.punkta";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un viņa vietniekiem, ģenerāldirektora pilnvarotajiem centrālā aparāta nodokļu administrēšanas struk­tūrvienību vadītājiem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotajiem pakļauto struktūr­vienību vadītājiem ir tiesības:";

aizstāt otrās daļas 15. un 16.punktā vārdus "izpildi, uzliekot mantai arestu un piemērojot citus prasības nodrošinājuma līdzekļus" ar vārdiem "izpildi, piemērojot prasības nodrošinājuma līdzekļus";

aizstāt otrās daļas 16.punktā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) " ar vārdu "komercsabiedrības";

aizstāt trešajā daļā vārdu "apraksta" ar vārdu "apķīlā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Kārtību, kādā saņemamas kredīt­iestāžu rīcībā esošas neizpaužamas ziņas, un gadījumus, kādos šīs ziņas saņemamas, nosaka Kredītiestāžu likums."

9. 11.pantā:

izslēgt otrās daļas 8.punktu;

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) veikt izmeklēšanu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem muitas lietu jomā.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Lai nodrošinātu šajā pantā noteikto uzdevumu izpildi, Valsts ieņēmumu dienests veic robežkontroles punktu apsaimniekošanu un būvniecību."

10. 13.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Republikas muitas robežas" ar vārdiem "muitas robežas";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Muitas iestāžu ierēdņiem ir muitas normatīvajos aktos noteiktās tiesības, bet, veicot izmeklēšanu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem muitas lietu jomā, - Kriminālprocesa likumā izmeklētājam noteiktās pilnvaras."

11. Aizstāt likuma 13.1 pantā vārdus "veicot izziņu kontrabandas lietās" ar vārdiem "veicot izmeklēšanu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem muitas lietu jomā".

12. Papildināt 4.nodaļas nosaukumu pēc vārda "ierēdņu" ar vārdu "(darbinieku) ".

13. 14.pantā:

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti valsts ieņēmumu jomā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku rīcībā;

4) ja nepieciešams, nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbi­nieku) apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, kā arī citu objektu apsardzi."

14. 16.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policija noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu veic Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Kārtību, kādā saņemamas kredīt­iestāžu rīcībā esošas neizpaužamas ziņas, un gadījumus, kādos šīs ziņas saņemamas, nosaka Kredītiestāžu likums."

15. 16.1 pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "ierēdņu" ar vārdu "(darbinieku) ";

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda "ierēdņiem" ar vārdu "(darbiniekiem) ";

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošinātu apsardzes objektu no prettiesiska vai cita veida apdraudējuma.";

papildināt otro daļu pēc vārda "ierēdnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "(darbinieks) " (attiecīgā locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Aizliegts lietot speciālos cīņas paņēmienus, roku dzelžus, stekus un asaras izraisošas vielas pret sievietēm, personām ar redzamām invaliditātes pazīmēm un mazgadīgām personām, izņemot gadījumus, ja tās apdraud apsardzes objektu, izdarot grupveida uzbrukumu, kā arī apdraud citu personu, Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) dzīvību vai veselību vai izrāda bruņotu pretošanos. Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijai atļautos speciālo līdzekļu veidus, to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

16. 16.2 pantā:

papildināt panta nosaukumu un tekstu pēc vārda "ierēdnis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "(darbinieks) " (attiecīgā skaitlī un locījumā);

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts, ielaužoties vai citādi vardarbīgi iekļūstot apsargājamā objektā vai izdarot citu noziedzīgu nodarījumu, ja likumpārkāpējs izrāda pretošanos."

17. Aizstāt 16.3 panta 11.punktā vārdus "akcīzes nodokļu likumos un tiem" ar vārdiem "likumā "Par akcīzes nodokli" un tam".

18. Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus "un lēmumus par Alkohola aprites likuma pārkāpumiem".

19. Aizstāt 28.panta četrpadsmitās daļas 3.punktā vārdus "ja materiāli par pārkāpumu nodoti jautājuma izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu vai jau ir ierosināta krimināllieta, izņemot gadījumus, kad dienesta pārbaude veicama pēc izziņas iestādes" ar vārdiem "ja materiāli par pārkāpumu nodoti jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu vai jau ir uzsākts kriminālprocess, izņemot gadījumus, kad dienesta pārbaude veicama pēc izmeklētāja".

20. Aizstāt 29.panta 3.punktā vārdus "Korupcijas novēršanas likuma" ar vārdiem "likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".

21. Pārejas noteikumos:

izslēgt 12.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma izpratnē ar terminu "komersants" tiek saprastas arī tās kultūras institūcijas, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā valsts vai pašvaldības bezpeļņas organizācijas un kuras saskaņā ar Komerc­likuma spēkā stāšanās kārtības likumu tiek pārveidotas vai likvidētas, kā arī individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības un kooperatīvās sabiedrības.

18. Grozījumi šā likuma 3.panta piektajā daļā attiecībā uz termina "izziņas inspektors" aizstāšanu ar terminu "izmeklētājs", grozījumi šā likuma 16.panta otrajā daļā attiecībā uz finanšu policijas tiesībām veikt izmeklēšanu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā un grozījumi 28.panta četrpadsmitās daļas 3.punktā attiecībā uz terminu "kriminālprocesa uzsākšana" stājas spēkā vienlaikus ar Kriminālprocesa likumu.

19. Līdz Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās dienai likumā lietotais termins "izmeklēšana" saprotams kā termins "izziņa" un termins "Kriminālprocesa likums" - kā "Latvijas Kriminālprocesa kodekss".

22. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1976.gada 15.marta direktīvas 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību tādu prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā;

2) Padomes 1979.gada 6.decembra direktīvas 79/1071/EEK par grozīju­miem direktīvā 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību prasījumu, kas radušies no darbībām, kuras ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības un muitas nodokļu piedziņā;

3) Padomes 2001.gada 15.jūnija direktīvas 2001/44/EEK, ar ko groza direktīvu 76/308/EEK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kas pieder pie Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības maksājumu un muitas nodokļu piedziņā un attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa un dažu akcīzes nodokļu piedzīšanu;

4) Komisijas 2002.gada 9.decembra direktīvas 2002/94/EK par atsevišķu Padomes direktīvas 76/308/EEK noteikumu par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem īstenošanas kārtību;

5) Padomes 1977.gada 19.decembra direktīvas 77/799/EEK par dalībvalstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo un netiešo nodokļu jomā;

6) Padomes 1979.gada 6.decembra direktīvas 79/1070/EEK, ar ko groza direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā;

7) Padomes 2003.gada 7.oktobra direktīvas 2003/93/EK, ar ko groza direktīvu 77/799/EEK, kas attiecas uz dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešu un netiešu nodokļu piemērošanas jomā.

8) Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīvas 2004/56/EK, ar kuru groza direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetentu iestāžu savstarpēju palīdzību tiešo nodokļu jomā, dažu akcīzes nodokļu jomā un nodokļu piemērošanā apdrošināšanas prēmijām."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 6.jūlijā

20.07.2005