Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"

Izdarīt likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 7.panta pirmajā daļā vārdus "vai saskaņā ar šā likuma 11.pantu izslēdz no konsolidācijas".

2. Izslēgt 13.panta trešajā daļā skaitļus "15." un "20.".

3. 14.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "peļņas un zaudējumu" ar vārdiem "peļņas vai zaudējumu";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.

(4) Konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem piemēro likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 6., 7., 8., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.1, 20.2, 21., 22. un 23.panta prasības."

4. Izslēgt 15.pantu.

5. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "55.2 un 55.3 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "55.2, 55.3 un 55.5 pantā".

6. Papildināt likumu ar 17.1pantu šādā redakcijā:

"17.1 pants. Atļauja sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulas (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk- regula) 5.pantu, koncerna mātes uzņēmumi var sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar regulas 6.panta 2.punktā noteikto procedūru. Šiem koncerna mātes uzņēmumiem atļauts atkāpties no šā likuma 14.panta trešās un ceturtās daļas, 17.panta pirmās daļas, kā arī 27., 28. un 29.panta noteikumiem."

7. 19.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"19. pants. Pašu kapitāla konsolidācija";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušos pozitīvo starpību iegrāmato, attiecīgi palielinot vai samazinot konsolidētās bilances posteņu vērtību, ja šī vērtība ir augstāka vai zemāka par sākotnēji bilancē norādīto vērtību. Ja nav iespējams minēto starpību pilnībā attiecināt uz konsolidētās bilances posteņiem, jebkuru atlikušo summu norāda atsevišķā postenī "Uzņēmuma nemateriālā vērtība" šīs bilances aktīvā. Radušos negatīvo starpību nekavējoties iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "posteņos "Pozitīvā konsolidācijas starpība" un "Negatīvā konsolidācijas starpība" ietvertajām summām un to" ar vārdiem "postenī "Uzņēmuma nemateriālā vērtība" ietverto summu un tās";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Konsolidētās bilances postenī "Uzņēmuma nemateriālā vērtība" norādīto summu pēc sākotnējās uzskaites novērtē izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās.";

izslēgt sesto daļu.

8. Izslēgt 20.pantu.

9. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23. pants. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas atspoguļošana

(1) Konsolidācijā iesaistīto meitas uzņēmumu pašu kapitāla attiecīgo daļu tādā apmērā, kādā tā attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākumakcionāriem, norāda atsevišķā pašu kapitāla postenī "Mazākumakcionāru līdzdalības daļa".

(2) Konsolidācijā iesaistīto meitas uzņēmumu pārskata gada peļņu vai zaudējumus, kas attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākumakcionāriem, norāda konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina atsevišķā postenī "Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa"."

10. Izslēgt 28.panta otrajā daļā skaitļus "15." un "20.".

11. 29.pantā:

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sākotnēji iekļaujot konsolidētajā bilancē līdzdalību asociētā uzņēmuma kapitālā, to norāda postenī "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā" summā, kura saskaņā ar pēdējās bilances datiem atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos asociētā uzņēmuma kapitālā.

(5) Starpību starp asociētā uzņēmuma akciju vai daļu iegādes vērtību, kas aprēķināta atbilstoši likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, un summu, kura saskaņā ar pēdējās bilances datiem atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos šā uzņēmuma pašu kapitālā, norāda konsolidētā gada pārskata pielikumā. Minēto starpību aprēķina pēc stāvokļa datumā, kurā pašu kapitāla metode ir piemērota pirmo reizi.";

izslēgt sestajā daļā vārdus un skaitļus "šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto akciju vai daļu iegādes vērtību vai 2.punktā minēto";

izslēgt devīto un desmito daļu.

12. Izteikt 34.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Konsolidēto gada pārskatu paraksta koncerna mātes uzņēmuma vadība:

1) kapitālsabiedrībās un kooperatīvajās sabiedrībās - valde;

2) personālsabiedrībās - visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību.

(2) Ja kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis vai personālsabiedrības biedrs uzskata, ka konsolidētais gada pārskats nav apstipri­nāms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē."

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakš­punktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem;

2) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

3) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

4) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 26.maijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 10.jūnijā

24.06.2005