Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināt 2.panta pirmo daļu ar vārdiem "kā arī piemērojams komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem".

2.Izteikt 8.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6)Kreditoru sapulces gaitu protokolē. Protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs. Kreditoru sapulces protokolu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no kreditoru sapulces dienas paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis, kā arī jebkurš kreditors, kas piedalījies kreditoru sapulcē un izteicis vēlmi parakstīt kreditoru sapulces protokolu. Parakstīto protokolu piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas administrators iesniedz Aģentūrai."

3.Papildināt likumu ar 13.1pantu šādā redakcijā:

"13.1pants. Administratora sertifikāts

(1)Sertifikātu izsniedz personām, kuras ir nokārtojušas administratora kvalifikācijas pārbaudījumu.

(2)Sertifikāts tiek anulēts, ja administrators:

1) ir notiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību;

2) likuma pārkāpumu dēļ vismaz trīs reizes atcelts no administratora pienākumu pildīšanas;

3) sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) ar tiesas spriedumu atzīts par rīcībnespējīgu;

5) iesniedzis iesniegumu par sertifikāta anulēšanu.

(3)Administratora sertifikāta izsniegšanas, anulēšanas un darbības termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4)Ja administratoram sertifikāts anulēts šā panta otrās daļas 2.vai 3.punktā noteiktajos gadījumos un nav pagājuši pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu, šai personai sertifikātu neizsniedz."

4.Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Administratoram noteiktie pienākumu veikšanas ierobežojumi

(1)Administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā administrators nedrīkst veikt šādos gadījumos:

1) administrators ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā persona krimināllietā, kas saistīta ar administratora rīcību konkrētajā maksātnespējas procesā;

2) administrators saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstams par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku;

3) parādniekam ir prasījuma tiesības pret administratoru vai administratoram ir prasījuma tiesības pret parādnieku.

(2)Ja uz administratoru attiecas kāds no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, administrators nekavējoties informē par to tiesu un Aģentūru."

5.16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas. Aģentūras priekšlikumam ir ieteikuma raksturs, un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4)Par administratoru nedrīkst iecelt personu, kura ir tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā krimināllietā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, valsts institūciju dienestā, par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju vai pret pārvaldes kārtību."

6. 19.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdu "Aģentūrai";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8)Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai. Pārskata veidlapas, kā arī iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9)Pēc Aģentūras pieprasījuma administrators sniedz tai ziņas un dokumentus par maksātnespējas procesa gaitu."

7.28.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "to ieceļot, nav ievēroti" ar vārdiem "uz viņu attiecināmi";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) administratora sertifikāts ir anulēts."

8.Aizstāt 32.1panta trešajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas" ar vārdiem "tieslietu ministra".

9.Izteikt 32.2panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izsniedz un anulē administratora sertifikātu, kā arī pagarina tā darbības termiņu;".

10.Papildināt IV nodaļu ar 32.4pantu šādā redakcijā:

"32.4pants. Aģentūras lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1)Aģentūra pieņem lēmumus par:

1) maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;

2) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu;

3) administratora lēmumu un rīcību maksātnespējas procesā un tiesiskā pienākuma uzlikšanu, ja konstatēts pārkāpums;

4) administratora sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu.

(2)Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētajiem gadījumiem var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesnieguma iesniegšana par Aģentūras lēmuma apstrīdēšanu neaptur attiecīgā lēmuma darbību.

(3)Aģentūras lēmumus attiecībā uz šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto gadījumu var pārsūdzēt tajā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur Aģentūras lēmuma darbību."

11. 35.panta pirmajā daļā:

izslēgt pirmajā punktā vārdus "kapitāla daļu turētāji, padomes, valdes un tām pielīdzināto";

izslēgt trešajā punktā vārdus "kapitāla daļu turētājiem, padomes vai valdes un tām pielīdzināto".

12.Izteikt 43.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) parādnieka pārvaldes institūciju un revīzijas institūciju locekļu un pārstāvju saraksts (vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);".

13.Papildināt 52.panta 2.punktu ar vārdiem "kā arī triju dienu laikā nosūta tiesas sprieduma norakstu Aģentūrai".

14.Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Noslēguma kreditoru sapulci, izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem un Aģentūrai vismaz divas nedēļas iepriekš, administrators sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kreditoru sapulces noteiktā maksātnespējas risinājuma termiņa beigām."

15.Izteikt 60. un 61.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1)Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas ar administratora lēmumu vai rīcību, var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav sniedzis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis.

(2)Administratora sūdzību par kreditoru komitejas lēmumu izskata tiesa, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

(3)Administratora sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu izskata tiesa.

(4)Kreditori var pārsūdzēt kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(5)Ja, pamatojoties uz administratora rīcību, kreditoru sapulces vai kreditoru komitejas lēmumu, rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai lietu piekritībai.

(6)Sūdzības par citu maksātnespējas procesā iesaistīto personu lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas lieta.

61.pants. Sūdzību izskatīšana Aģentūrā

(1)Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību izskata Aģentūra. Aģentūra pauž savu viedokli, pamatojoties uz koleģiālu lēmumu.

(2)Lai noskaidrotu pušu viedokli, Aģentūra ir tiesīga no pusēm pieprasīt nepieciešamās ziņas un dokumentus.

(3)Sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību Aģentūra izskata viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(4)Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Aģentūra var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem. Par termiņa pagarinājumu Aģentūra paziņo sūdzības iesniedzējam.

(5)Aģentūras lēmumu attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību var pārsūdzēt 15 dienu laikā tiesā, kurā ierosināta maksātnespējas lieta."

16.Izteikt 72.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1)Naudas summas, ko parādnieks samaksājis parādu segšanai pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas, kā arī pēc maksātne­spējas iestāšanās dienas (izņemot naudas summas, ko samaksājis administrators maksātne­spējas procesa gaitā), pēc tiesas sprieduma ir atmaksājamas, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:".

17.Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2)Administrācijas izmaksas, izņemot šā likuma 109.panta 6. un 7.punktā paredzētos līdzekļus, tiesa var solidāri piedzīt no parādnieka pārvaldes institūciju locekļiem kriminālsodāma bankrota gadījumā un citos likumā paredzētajos gadījumos."

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 17.punktā skaitli un vārdus "19.panta piektā un astotā daļa" ar skaitli un vārdiem "19.panta astotā un devītā daļa";

izslēgt 24.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim izdod šā likuma 13.1panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumi Nr.492 "Maksātnespējas procesa administratoru apmācības un sertificēšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

28. Šā likuma 19.panta astotās daļas jaunā redakcija par pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai stājas spēkā 2005.gada 1.augustā."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 19.maijā.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 1.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 15.jūniju.

15.06.2005