Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumus Nr. 916 "Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr.31 14.§)
Valsts aģentūras “Latvijas Neredzīgo bibliotēka” nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra “Latvijas Neredzīgo bibliotēka” (turpmāk— aģentūra) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

2. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt redzes invalīdu cilvēktiesības brīvi, neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju neredzīgām un vājredzīgām personām piemērotā veidā, sniedzot bezmaksas pakalpojumus šajā jomā.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. sniegt bezmaksas pakalpojumus, lai nodrošinātu personām ar redzes traucējumiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu viņām piemērotā veidā;

3.2. nodrošināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājumā esošās informā­cijas publisku pieejamību un izmantošanu;

3.3. uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliografēt un saglabāt iespieddar­bus, elektroniskos izdevumus, rokrakstus un citus dokumentus.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

4.1. organizē Latvijas Neredzīgo bibliotēkas vienotā fonda izmantošanu, veic depozītbibliotēkas un starpbibliotēku abonementa uzdevumus;

4.2. metodiski vada filiālbibliotēku darbu;

4.3. izdod grāmatas Braila rakstā;

4.4. veido Latvijas Neredzīgo bibliotēkas elektronisko kopkatalogu, centrālos katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veic bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu visā Latvijā;

4.5. organizē pasākumus, kas popularizē bibliotēku, literatūru un lasīšanu;

4.6. nodrošina ārvalstīs dzīvojošo redzes invalīdu pieprasījumu pēc ieskaņotajām grāmatām latviešu valodā;

4.7. nodrošina valsts institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību;

4.8. uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo un statistisko informāciju par neredzīgo bibliotēku un neredzīgo organizāciju darbu Latvijā un ārvalstīs;

4.9. veic Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darba stratēģisko plānošanu;

4.10. apzina Latvijas Neredzīgo bibliotēkas un filiālbibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasības un sniedz nepieciešamo metodisko un konsultatīvo palīdzību;

4.11. pilnveido un attīsta tehniskos līdzekļus grāmatu ieskaņošanai un informācijas saņemšanai redzes invalīdiem piemērotā veidā;

4.12. organizē Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām tās uzdevumu veikšanai nepieciešamos datus un informāciju;

5.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūci­jām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām.

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

IV. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

7. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

7.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

7.2. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

8. Aģentūrai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra attiecīgā darījuma nosacījumus saskaņo ar Kultūras ministriju.

9. Aģentūra ar tās valdījumā esošo mantu pilnā apjomā rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesnie­dzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.

11. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Kultūras ministrijā. Kultūras ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Aģentūra sagatavo un sniedz Kultūras ministrijai kārtējo un gada pārskatu par tās darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājums

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Kultūras ministre H.Demakova
01.07.2005