Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 41

Rīgā 2005. gada 15. aprīlī (prot. Nr. 14 2. p.)

Par "Apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta 1. un 2. punktu un 17. panta 2. punktu, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 16. pantu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks J. Brazovskis

 

APSTIPRINĀTI
ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
2005. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 41 (prot. Nr. 14 2. p.)

J. Brazovskis
Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. "Apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punkta, 7. panta 1. un 2. punkta un 17. panta 2. punkta un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 16. panta prasībām, lai iegūtu informāciju tirgus analīzes un statistikas vajadzībām.

1.2. Noteikumi nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) apdrošināšanas starpnieku reģistrā reģistrētu apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskata saturu, formu un iesniegšanas kārtību.

2. CETURKŠŅA PĀRSKATA SATURS

Apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskatu veido "Pārskats par tiešajā apdrošināšanā sniegtajiem pakalpojumiem" (UPDK 0651269; 1. pielikums).

3. PASKAIDROJUMI PAR CETURKŠŅA PĀRSKATĀ ATSPOGUĻOJAMO INFORMĀCIJU

3.1. Ar terminu "parakstītās apdrošināšanas prēmijas" šajos noteikumos saprot visas pārskata periodā parakstītās apdrošināšanas prēmijas par apdrošināšanas līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata periodā, neatkarīgi no tā, vai šīs prēmijas ir vai nav saņemtas. Ja pārskata periodā tiek parakstītas apdrošināšanas prēmijas, bet apdrošināšanas līgums stājas spēkā nākamajā pārskata periodā, tad šādas prēmijas atspoguļo kā parakstītās apdrošināšanas prēmijas tikai tajā pārskata periodā, kurā ir stājies spēkā apdrošināšanas līgums.

3.2. Ar terminu "apdrošinātājs" šajos noteikumos saprot Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas akciju sabiedrības, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības, kā arī nedalībvalsts apdrošinātāju filiāles un dalībvalstīs reģistrētus apdrošinātājus, kuri ir tiesīgi sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

3.3. "Pārskatā par tiešajā apdrošināšanā sniegtajiem pakalpojumiem" (1. pielikums) norāda statistisko informāciju par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām sadalījumā pa apdrošinātājiem un apdrošināšanas veidiem. Informāciju par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām pārskatā norāda neatkarīgi no tā, vai apdrošināšanas prēmijas apdrošinājuma ņēmējs maksā apdrošināšanas starpniekam vai apdrošinātājam, ja par noslēgtajiem tiešās apdrošināšanas līgumiem apdrošināšanas starpniekam pienākas komisijas nauda. Parakstītās apdrošināšanas prēmijas pārskatā atspoguļo bruto summā, t.i., nesamazinot tās par komisijas naudas apmēru. Informāciju par izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām pārskatā norāda tikai tajā gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzības apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātajai personai vai labuma guvējam izmaksā, izmantojot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.

3.4. Apdrošināšanas prēmijas sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem norāda, ievērojot Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 12., 12.1 un 12.2 panta prasības. Parakstītās apdrošināšanas prēmijas par apdrošināšanas līgumiem, kuros vienā līgumā ir iekļauti vairāki personu apdrošināšanas veidi (dzīvības apdrošināšana, veselības apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana), norāda sadalījumā pa attiecīgajiem apdrošināšanas veidiem. Ja apdrošināšanas līgumos, kuros vienā līgumā ir iekļauti vairāki citi apdrošināšanas veidi, izņemot personu apdrošināšanu, parakstītās apdrošināšanas prēmijas ir iespējams identificēt pa katru apdrošināšanas veidu, tās atspoguļo sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.

3.5. Ceturkšņa pārskata sagatavošanā izmanto standartizētos valstu un teritoriju kodus saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (sk. http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html).

4. CETURKŠŅA PĀRSKATA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. "Pārskata par tiešajā apdrošināšanā sniegtajiem pakalpojumiem" pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris). Ceturkšņa pārskatu sagatavo saskaņā ar Komisijas padomes 16.07.2004. lēmumu Nr. 156 apstiprinātajos "Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumos" noteikto kārtību un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

4.2. Ja Komisija konstatē, ka iesniegtais ceturkšņa pārskats sagatavots kļūdaini, tas pa e-pastu tiek paziņots pārskata izpildītājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, ceturkšņa pārskats jāiesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

4.3. Konsultācijas par ceturkšņa pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

5.1. Ceturkšņa pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo un iesniedz, sākot ar ceturkšņa pārskatu par 2005. gada 2. ceturksni.

5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Komisijas padomes 19.10.2001. lēmumu Nr. 15/6 apstiprinātie "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi", ar Komisijas padomes 28.12.2001. lēmumu Nr. 25/5 apstiprinātie "Apdrošināšanas brokeru sabiedrību apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites noteikumi" un ar Komisijas padomes 28.12.2001. lēmumu Nr. 25/15 apstiprinātie "Noteikumi par apdrošināšanas brokeru sabiedrību gada pārskatu".

1.PNG (44606 bytes)

2.PNG (32405 bytes)

3.PNG (29598 bytes)

4.PNG (31532 bytes)

5.PNG (41584 bytes)

15.04.2005
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.