Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.244

Rīgā 2005.gada 12.aprīlī (prot. Nr.19 25.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība"

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 123.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.3.apakšpunktā vārdus "Ministru kabineta pilnvarotā speciālā ārstu komisija arodslimībās" ar vārdiem "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra Ārstu konsultatīvā komisija (turpmāk — ārstu konsultatīvā komisija)".

2. Aizstāt 5.punkta otrajā teikumā vārdus "Ja uzņēmumu (uzņēmējsabied­rību) privatizē" ar vārdiem "Privatizācijas gadījumā".

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ja darba devēja darbība tiek izbeigta, darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs izmaksā darbiniekam vai apgādājamam visus kaitējuma atlīdzības parādus, kā arī pārskaita valsts sociālās apdrošināšanas invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā (turpmāk — speciālais budžets) kaitējuma atlīdzības summu par turpmākajiem trim gadiem, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā kaitē­juma atlīdzības turpmāko izmaksu veic Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk — aģentūra), bet ne agrāk kā ar dienu, kad kaitējuma atlīdzības summa pārskaitīta speciālajā budžetā."

4. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, nav nosakāms (ir tiesas spriedums par juridiska fakta konstatēšanu vai dokumenti, kas pierāda, ka darba devējam nav tiesību un saistību pārņēmēja), darbiniekam vai apgādājamam kaitējuma atlīdzību piešķir aģentūra ar dienu, kad konstatēts fakts, ka darba devējs nav nosakāms, bet ne agrāk kā 12 mēnešus pirms kaitējuma atlīdzības pieprasījuma un tās piešķiršanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajos gadījumos kaitējuma atlīdzību aprēķina atbilstoši šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām. Aģentūra neatlīdzina šo noteikumu IV nodaļā minētos papildu izdevumus."

5. Izteikt 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. visus ar kaitējuma atlīdzības piešķiršanu un izmaksu saistītos dokumentus (lietas) nodod (nosūta) aģentūrai 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētās kaitējuma atlīdzības naudas summas pārskaitīšanas speciālajā budžetā;".

6. Svītrot 12.punktā vārdus "un uzrādīta pase ar atzīmi par izrakstīšanos".

7. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Strīdi starp darbinieku un darba devēju par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu izskatāmi tiesā. Aģentūras lēmumi apstrīdami un pārsūdzami administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

8. Svītrot 16.punkta ievaddaļā vārdus "un 8.punktā".

9. Svītrot 16.3.apakšpunktu.

10. Izteikt 17.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Lēmumu par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu šo noteikumu 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā un 8.punktā minētajos gadījumos pieņem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:".

11. Izteikt 17.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.2. akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu konsultatīvās komisijas atzinums par konstatēto arodslimību;".

12. Izteikt 17.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.4. tiesas spriedums vai dokumenti, kas pierāda, ka darba devējs nav nosakāms;".

13. Izteikt 17.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.2. miršanas apliecība;".

14. Svītrot 17.2.3. un 17.3.apakšpunktu.

15. Izteikt 17.2.4., 17.2.5. un 17.2.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"17.2.4. dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir apgādājamais;

17.2.5. akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu konsultatīvās komisijas atzinums par konstatēto arodslimību;

17.2.6. tiesas spriedums vai citi dokumenti, kas pierāda, ka darba devējs nav nosakāms;".

16. Aizstāt 18.punkta pirmajā teikumā vārdus "šajos noteikumos" ar vārdiem "šo noteikumu 10. vai 17.punktā".

17. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Kaitējuma atlīdzību izmaksā reizi mēnesī. Kaitējuma atlīdzību saskaņā ar darbinieka vai apgādājamā, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu aģentūra pārskaita viņa norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, izmaksā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā izmaksas vietā vai piegādā kaitējuma atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā."

18. Svītrot 22.punktā vārdus "kā arī par dzīvesvietas maiņu".

19. Papildināt 27.punktu aiz vārdiem "invaliditātes pensijas vietā" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām"".

20. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja darbiniekam piešķirta citas valsts pensija vai izdienas pensija saskaņā ar speciālajiem likumiem, kaitējuma atlīdzību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 25.2.apakšpunktu."

21. Papildināt noteikumus ar 29.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"29.5. mainās apgādājamo skaits (aprēķinot kaitējuma atlīdzību šo notei­kumu 28.punktā minētajā kārtībā)."

22. Izteikt 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu konsultatīvās komisijas atzinumu par konstatēto arodslimību."

23. Svītrot 34.punktu.

24. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Ja kaitējuma atlīdzība, kas par kārtējo mēnesi aprēķināta saskaņā ar šiem noteikumiem, ir mazāka par kaitējuma atlīdzību, kas darbiniekam vai apgādājamam izmaksāta 1997.gada decembrī, tad kaitējuma atlīdzība līdz laikam, kamēr kaitējuma atlīdzības apmēri izlīdzināsies, tiek izmaksāta apmērā, kas aprēķināts par 1997.gada decembri. Minētais nosacījums nav jāievēro:

35.1. ja darbspēju ekspertīzes komisija darbiniekam sakarā ar veselības stāvokļa uzlabošanos nosaka zemāku invaliditātes grupu vai zemākus darbspēju zaudējuma procentus;

35.2. ja samazinājies apgādājamo skaits. Šajā gadījumā kaitējuma atlīdzību, kas bija izmaksāta par 1997.gada decembri, samazina par daļu, kas atbilst apgādājamo skaita samazinājumam, ja šis apmērs nav mazāks par to, kas aprēķināts saskaņā ar šiem noteikumiem;

35.3. ja ir tiesas nolēmums vai konstatētas neprecizitātes iesniegtajos dokumentos, kas ietekmē kaitējuma atlīdzības apmēru;

35.4. šo noteikumu 6. un 8.punktā minētajos gadījumos."

25. Svītrot 36. un 37.punktu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
16.04.2005