Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.207

Rīgā 2005.gada 29.martā (prot. Nr.16 11.§)
Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos ārsta izglītību apliecinošos dokumentus un ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus šo noteikumu 1.pielikumā minētajās ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs (turpmāk — ārsta kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem ārsta kvalifikācijas un ārsta apakšspecialitātes vai papildspecialitātes kvalifikācijas dokumentiem ārsts ieguvis likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru, saturu un specializāciju), bet attiecīgo dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu mini­mālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs.

II. Ārsta izglītību apliecinošie dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta izglītību apliecinoši dokumenti (2.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un kuru ieguvei izglītība ir uzsākta:

2.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.2. Beļģijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.2.1 Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.4. Dānijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.5. Francijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

2.6. Grieķijas Republikā — no 1981.gada 1.janvāra;

2.6.1 Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

2.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.8. Īrijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

2.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.10. Itālijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

2.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518);

2.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.16. Nīderlandes Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.19. Portugāles Republikā — no 1986.gada 1.janvāra;

2.19.1 Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.22. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.23. Spānijas Karalistē — no 1986.gada 1.janvāra;

2.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

2.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1976.gada 20.decembra, izņe­mot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību apliecinošos doku­mentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.27. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 646; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518)

3. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kva­lifikācijas atzīšanas jomā, izsnieg­tajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem vai to kopumam, kas aplieci­na personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profe­sionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kom­petentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir ieguvusi nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu ārsta profesionālo darbību, un šādi dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.punktā minētajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

4. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

5. Ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem vai to kopumam, kas šo noteikumu 2. punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi izglītību apliecinošie doku­menti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie izglītību apliecinošie dokumenti, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

7.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglī­tību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas aplie­cina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.5. līdz 1991.gada 25. jūnijam — Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim – Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

III. Ārsta kvalifikācijas dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

8. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (3.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papild­specialitātēs un kuru ieguvei izglītība ir uzsākta:

8.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

8.2. Beļģijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.2.1 Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

8.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.4. Dānijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.5. Francijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

8.6. Grieķijas Republikā — no 1981.gada 1.janvāra;

8.6.1 Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

8.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.8. Īrijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

8.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

8.10. Itālijas Republikā – no 1976. gada 20. decembra, izņemot profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, ja tie izsniegti personām, kas Itālijas Republikā medicīnas speciālista apmācību ir uzsākušas laikposmā no 1984. gada 1. janvāra līdz 1990. gada 31. decembrim;

8.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518);

8.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.16. Nīderlandes Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

8.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.19. Portugāles Republikā — no 1986.gada 1.janvāra;

8.19.1 Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

8.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.22. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

8.23. Spānijas Karalistē — no 1986.gada 1.janvāra, izņemot līdz 1995.gada 1.janvārim izsniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos doku­mentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

8.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

8.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1976.gada 20.decembra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionā­lās kvalifikācijas iegūšanai;

8.27. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 646; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 223; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518)

9. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, izsnieg­tajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kas apliecina perso­nas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Repub­likas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasī­bām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir ieguvusi nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu ārsta profesionālo darbību, un šādi dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8.punktā minēta­jiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

10. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

11. Ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1. pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kuri Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām kvalifikācijas ieguvei atbilstošajā ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 8. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze atbilstošajā ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

13. Pirms 1995.gada 1.janvāra Spānijas Karalistē izsniegtajiem ārsta kvali­fikācijas dokumentiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kas Spānijas Karalistē apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikā­cijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Spānijas Karalistes kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Karalistes dekrētā Nr.1497/99, lai pārbaudītu personas zināšanu un prasmju atbilstību līmenim, par kuru izsniedz šo noteikumu 8.punktā minētos ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

13.1 Šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem ārstu kvalifikācijas dokumentiem, kas apliecina Itālijas Republikā piešķirtu specializētā ārsta kvalifikāciju šo noteikumu 1. pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs personām, kas Itālijas Republikā medicīnas speciālista apmācību ir sākušas laikposmā no 1984. gada 1. janvāra līdz 1990. gada 31. decembrim, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu arī gadījumā, ja to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, ja tiem pievienots Itālijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka to saņēmusī persona pēdējos desmit gados pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas vismaz septiņus gadus pēc kārtas Itālijas Republikā ir veikusi specializētā ārsta darbību tajā pašā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 223 redakcijā)

14. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, bet to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

14.1. attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1992.gada 3.aprīļa;

14.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8. punktā minētajiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

15. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (4.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs (ja tām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā) dod tiesības veikt profesionālo darbību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesijā un kuru ieguvei izglītība ir uzsākta:

15.1. Austrijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.2. Beļģijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.3. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

15.4. Čehijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.5. Dānijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.6. Francijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.7. Grieķijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.7.1 Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

15.8. Igaunijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.9. Īrijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.10. Īslandes Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.11. Itālijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.12. Kipras Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.13. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518);

15.14. Lietuvas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.15. Luksemburgas Lielhercogistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.16. Maltas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.17. Nīderlandes Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.18. Norvēģijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.19. Polijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.20. Portugāles Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.21. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

15.22. Slovākijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.23. Slovēnijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.24. Somijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.25. Spānijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.26. Šveices Konfederācijā – no 2002.gada 1.jūnija;

15.27. Ungārijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.28. Vācijas Federatīvajā Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.29. Zviedrijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr. 947 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518)

16. Šo noteikumu 15.punkts attiecas uz tiem ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālo darbību, ja tie izsniegti:

16.1. līdz 2006.gada 1.janvārim un apliecina vismaz divus gadus ilgu pilna laika apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē;

16.2. pēc 2006.gada 1.janvāra un apliecina vismaz trīs gadus ilgu pilna laika apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.947 redakcijā)

16.1 Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas atzīšanai, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru ieguvei izglītība ir uzsākta pirms šo noteikumu 15. punktā minētā datuma un kas valstīs, kur šie dokumenti izdoti, minētajā datumā deva tiesības veikt profesionālo darbību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesijā, ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents iesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina šīs tiesības.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

17. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai tie ir iegūti:

17.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profe­sionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsnieg­šanas dienas;

17.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profe­sionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pro­fesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Repub­likā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profe­sionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pro­fesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.5. līdz 1991.gada 25. jūnijam — Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovē­nijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profe­sionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsnieg­šanas dienas.

18. Ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kuri izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompetentās institūcijas pēc 1995. gada 1. maija izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir bijusi praktiskā apmācība, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai ārsta profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

(Grozīts ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647)

19. Pirms šo noteikumu 8.2.1 apakšpunktā minētā datuma Bulgārijas Republikā izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot pro­fesionālajai darbībai ārsta profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru aplie­cinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienoti šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegti dokumenti, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu nepiemēro pirms 1999.gada 31.decembra Bulgārijas Republikā izsniegtajiem kvalifikācijas dokumentiem, kas apliecina kvalifikācijas “feldšeris” (фелдшер) iegūšanu un kuras ieguvēji 2000.gada 1.janvārī ir veikuši attiecīgu profesionālo darbību saska­ņā ar Bulgārijas Republikas sociālās apdrošināšanas shēmas nosa­cījumiem.

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.646 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 518 redakcijā)

20. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti šādi kvalifikācijas dokumenti, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un ir izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim:

20.1. ārsta izglītību apliecinošie dokumenti (2. pielikuma 14. punkts), ja izglītība to ieguvei ir uzsākta no 1976. gada 20. decembra;

20.2. ārsta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (3. pielikuma 14. punkts) šo noteikumu 1. pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta no 1976. gada 20. decembra un ja ārsta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus izsniedza Pēcdiploma medicīniskās izglītības un mācību padome (Postgraduate Medical Education and Training Board), un no 2010. gada 1. aprīļa, ja ārsta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus izsniedz Vispārējā medicīnas padome (General Medical Council);

20.3. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (4. pielikuma 14. punkts), ja izglītība to ieguvei uzsākta no 1994. gada 31. decembra.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 518 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 646; MK 20.11.2008. noteikumiem Nr. 947; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 223; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647)

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647);

2) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647);

3) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647);

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (dokuments attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu);

6) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidenta vietā – ārlietu ministrs A.Pabriks

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518)

1. Anestezioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
1.1.Austrijas RepublikaAnästhesiologie und Intensivmedizin
1.2.Beļģijas KaralisteAnesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie
1.3.Bulgārijas RepublikaАнестезиология и интензивно лечение
1.4.Čehijas RepublikaAnesteziologie a intenzivní medicína
1.5.Dānijas KaralisteAnæstesiologi
1.6.Francijas RepublikaAnesthésie-réanimation
1.7.Grieķijas RepublikaΑναισθησιολογία
1.8.Horvātijas RepublikaAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
1.9.Igaunijas RepublikaAnestesioloogia
1.10.Islandes RepublikaSvæfinga-og gjöörgæslulæknisfræði
1.11.Itālijas RepublikaAnestesia, rianimazione e terapia intensiva

Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (no 2015. gada 1. februāra)

1.12.Īrijas RepublikaAnaesthesia (līdz 2018. gada 31. decembrim)

Anaesthesiology (no 2019. gada 1. janvāra)

1.13.Kipras RepublikaΑναισθησιολογία
1.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteAnaesthetics
1.15.Lietuvas RepublikaAnesteziologija reanimatologija
1.16.Lihtenšteinas FirstisteAnästhesiologie
1.17.Luksemburgas LielhercogisteAnesthésie-réanimation
1.18.Maltas RepublikaAnesteżija u Kura Intensiva
1.19.Nīderlandes KaralisteAnesthesiologie
1.20.Norvēģijas KaralisteAnestesiologi
1.21.Polijas RepublikaAnestezjologia i intensywna terapia
1.22.Portugāles RepublikaAnestesiologia
1.23.Rumānijas RepublikaAnestezie şi terapie intensivă
1.24.Slovākijas RepublikaAnestéziológia a intenzívna medicína
1.25.Slovēnijas RepublikaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1.26.Somijas RepublikaAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1.27.Spānijas KaralisteAnestesiología y Reanimación
1.28.Šveices KonfederācijaAnästhesiologie

Anesthésiologie Anestesiologia

1.29.Ungārijas RepublikaAneszteziológia és intenzív terápia
1.30.Vācijas Federatīvā RepublikaAnästhesiologie
1.31.Zviedrijas KaralisteAnestesi och intensivvård

2. Vispārīgā ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
2.1.Austrijas Republika– Chirurgie

– Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (no 2015. gada 1. jūnija)

2.2.Beļģijas KaralisteChirurgie/Heelkunde
2.3.Bulgārijas RepublikaХирургия
2.4.Čehijas RepublikaChirurgie
2.5.Dānijas KaralisteKirurgi
2.6.Francijas RepublikaChirurgie générale
2.7.Grieķijas RepublikaΧειρoυργική
2.8.Horvātijas RepublikaOpća kirurgija
2.9.Igaunijas RepublikaÜldkirurgia
2.10.Islandes RepublikaSkurðlækningar
2.11.Itālijas RepublikaChirurgia generale
2.12.Īrijas RepublikaGeneral surgery
2.13.Kipras RepublikaΓενική Χειρουργική
2.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGeneral surgery
2.15.Lietuvas RepublikaChirurgija
2.16.Lihtenšteinas FirstisteChirurgie
2.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie générale
2.18.Maltas RepublikaKirurġija Ġenerali
2.19.Nīderlandes KaralisteHeelkunde
2.20.Norvēģijas KaralisteGenerell kirurgi
2.21.Polijas RepublikaChirurgia ogólna
2.22.Portugāles RepublikaCirurgia geral
2.23.Rumānijas RepublikaChirurgie generală
2.24.Slovākijas RepublikaChirurgia
2.25.Slovēnijas RepublikaSplošna kirurgija
2.26.Somijas RepublikaYleiskirurgia/Allmän kirurgi
2.27.Spānijas KaralisteCirugía general y del aparato digestivo
2.28.Šveices KonfederācijaChirurgie

Chirurgie

Chirurgia

2.29.Ungārijas RepublikaSebészet
2.30.Vācijas Federatīvā Republika(Allgemeine) Chirurgie
2.31.Zviedrijas KaralisteKirurgi

3. Neiroķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
3.1.Austrijas RepublikaNeurochirurgie
3.2.Beļģijas KaralisteNeurochirurgie
3.3.Bulgārijas RepublikaНеврохирургия
3.4.Čehijas RepublikaNeurochirurgie
3.5.Dānijas KaralisteNeurokirurgi
3.6.Francijas RepublikaNeurochirurgie
3.7.Grieķijas RepublikaΝευρoχειρoυργική
3.8.Horvātijas RepublikaNeurokirurgija
3.9.Igaunijas RepublikaNeurokirurgia
3.10.Islandes RepublikaTaugaskurðlækningar
3.11.Itālijas RepublikaNeurochirurgia
3.12.Īrijas RepublikaNeurosurgery
3.13.Kipras RepublikaΝευροχειρουργική
3.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteNeurosurgery
3.15.Lietuvas RepublikaNeurochirurgija
3.16.Lihtenšteinas FirstisteNeurochirurgie
3.17.Luksemburgas LielhercogisteNeurochirurgie
3.18.Maltas RepublikaNewrokirurġija
3.19.Nīderlandes KaralisteNeurochirurgie
3.20.Norvēģijas KaralisteNevrokirurgi
3.21.Polijas RepublikaNeurochirurgia
3.22.Portugāles RepublikaNeurocirurgia
3.23.Rumānijas RepublikaNeurochirurgie
3.24.Slovākijas RepublikaNeurochirurgia
3.25.Slovēnijas RepublikaNevrokirurgija
3.26.Somijas RepublikaNeurokirurgia/Neurokirurgi
3.27.Spānijas KaralisteNeurocirugía
3.28.Šveices KonfederācijaNeurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

3.29.Ungārijas RepublikaIdegsebészet
3.30.Vācijas Federatīvā RepublikaNeurochirurgie
3.31.Zviedrijas KaralisteNeurokirurgi

4. Dzemdniecība un ginekoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
4.1.Austrijas RepublikaFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4.2.Beļģijas KaralisteGynécologie–obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
4.3.Bulgārijas RepublikaАкушерство и гинекология
4.4.Čehijas RepublikaGynekologie a porodnictví
4.5.Dānijas KaralisteGynækologi og obstetrik
4.6.Francijas RepublikaGynécologie–obstétrique
4.7.Grieķijas RepublikaΜαιευτική–Γυναικoλoγία
4.8.Horvātijas RepublikaGinekologija i opstetricija
4.9.Igaunijas RepublikaSünnitusabi ja günekoloogia
4.10.Islandes RepublikaFæðingar–og kvenlækningar
4.11.Itālijas RepublikaGinecologia e ostetricia
4.12.Īrijas RepublikaObstetrics and gynaecology
4.13.Kipras RepublikaΜαιευτική–Γυναικολογία
4.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteObstetrics and gynaecology
4.15.Lietuvas RepublikaAkušerija ginekologija
4.16.Lihtenšteinas FirstisteGynäkologie und Geburtshilfe
4.17.Luksemburgas LielhercogisteGynécologie–obstétrique
4.18.Maltas RepublikaOstetriċja u Ġinekoloġija
4.19.Nīderlandes KaralisteObstetrie en Gynaecologie
4.20.Norvēģijas KaralisteFødselshjelp og kvinnesykdommer
4.21.Polijas RepublikaPołożnictwo i ginekologia
4.22.Portugāles RepublikaGinecologia e obstetricia
4.23.Rumānijas RepublikaObstetrică-ginecologie
4.24.Slovākijas RepublikaGynekológia a pôrodníctvo
4.25.Slovēnijas RepublikaGinekologija in porodništvo
4.26.Somijas RepublikaNaistentaudit ja synnytykset/ Kvinnosjukdomar och förlossningar
4.27Spānijas KaralisteObstetricia y ginecología
4.28.Šveices KonfederācijaGynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

Ginecologia e ostetricia

4.29.Ungārijas RepublikaSzülészet–nőgyógyászat
4.30.Vācijas Federatīvā RepublikaFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4.31.Zviedrijas KaralisteObstetrik och gynekologi

5. Vispārējā (internā) medicīna

Nr. p. k.ValstsNosaukums
5.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin
5.2.Beļģijas KaralisteMédecine interne/Inwendige geneeskunde
5.3.Bulgārijas RepublikaВътрешни болести
5.4.Čehijas RepublikaVnitřní lékařství
5.5.Dānijas Karaliste
5.6.Francijas RepublikaMédecine interne
5.7.Grieķijas RepublikaΠαθoλoγία
5.8.Horvātijas RepublikaOpća interna medicina
5.9.Igaunijas RepublikaSisehaigused
5.10.Islandes RepublikaLyflækningar
5.11.Itālijas RepublikaMedicina interna
5.12.Īrijas RepublikaGeneral (Internal) medicine
5.13.Kipras RepublikaΠαθoλoγία
5.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGeneral (internal) medicine
5.15.Lietuvas RepublikaVidaus ligos
5.16.Lihtenšteinas FirstisteInnere Medizin
5.17.Luksemburgas LielhercogisteMédecine interne
5.18.Maltas RepublikaMediċina Interna
5.19.Nīderlandes KaralisteInterne geneeskunde
5.20.Norvēģijas KaralisteIndremedisin
5.21.Polijas RepublikaChoroby wewnętrzne
5.22.Portugāles RepublikaMedicina interna
5.23.Slovākijas RepublikaVnútorné lekárstvo
5.24.Rumānijas RepublikaMedicină internă
5.25.Slovēnijas RepublikaInterna medicina
5.26.Somijas RepublikaSisätaudit/Inre medicin
5.27.Spānijas KaralisteMedicina interna
5.28.Šveices KonfederācijaMédecine interne generale

Allgemeine Innere Medizin

Médicina interne générale

5.29.Ungārijas RepublikaBelgyógyászat
5.30.Vācijas Federatīvā RepublikaInnere Medizin
5.31.Zviedrijas KaralisteInternmedicin

6. Oftalmoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
6.1.Austrijas RepublikaAugenheilkunde und Optometrie
6.2.Beļģijas KaralisteOphtalmologie/Oftalmologie
6.3.Bulgārijas RepublikaОчни болести
6.4.Čehijas RepublikaOftalmologie
6.5.Dānijas KaralisteOftalmologi
6.6.Francijas RepublikaOphtalmologie
6.7.Grieķijas RepublikaΟφθαλμoλoγία
6.8.Horvātijas RepublikaOftalmologija i optometrija
6.9.Igaunijas RepublikaOftalmoloogia
6.10.Islandes RepublikaAugnlækningar
6.11.Itālijas RepublikaOftalmologia
6.12.Īrijas RepublikaOphthalmic surgery

Ophthalmology (no 1991./1992. gada)

6.13.Kipras RepublikaΟφθαλμολογία
6.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteOphthalmology
6.15.Lietuvas RepublikaOftalmologija
6.16.Lihtenšteinas FirstisteAugenheilkunde
6.17.Luksemburgas LielhercogisteOphtalmologie
6.18.Maltas RepublikaOftalmoloġija
6.19.Nīderlandes KaralisteOogheelkunde
6.20.Norvēģijas KaralisteØyesykdommer
6.21.Polijas RepublikaOkulistyka
6.22.Portugāles RepublikaOftalmologia
6.23.Rumānijas RepublikaOftalmologie
6.24.Slovākijas RepublikaOftalmológia
6.25.Slovēnijas RepublikaOftalmologija
6.26.Somijas RepublikaSilmätaudit/Ögonsjukdomar
6.27.Spānijas KaralisteOftalmología
6.28.Šveices KonfederācijaOphthalmologie

Ophthalmologie

Oftalmologia

6.29.Ungārijas RepublikaSzemészet
6.30.Vācijas Federatīvā RepublikaAugenheilkunde
6.31.Zviedrijas KaralisteÖgonsjukdomar (oftalmologi)

7. Otorinolaringoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
7.1.Austrijas Republika– Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

– Hals-, Nasen-und Ohrenheilkunde (no 2015. gada 1. jūnija)

7.2.Beļģijas KaralisteOto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie
7.3.Bulgārijas RepublikaУшно-носно-гърлени болести
7.4.Čehijas RepublikaOtorinolaryngologie
7.5.Dānijas KaralisteOto-rhino-laryngologi
7.6.Francijas RepublikaOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
7.7.Grieķijas RepublikaΩτoρινoλαρυγγoλoγία
7.8.Horvātijas RepublikaOtorinolaringologija
7.9.Igaunijas RepublikaOtorinolarüngoloogia
7.10.Islandes RepublikaHáls-, nef- og eyrnalækningar
7.11.Itālijas RepublikaOtorinolaringoiatria
7.12.Īrijas RepublikaOtolaryngology
7.13.Kipras RepublikaΩτορινολαρυγγολογία
7.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteOtolaryngology
7.15.Lietuvas RepublikaOtorinolaringologija
7.16.Lihtenšteinas FirstisteHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7.17.Luksemburgas LielhercogisteOto-rhino-laryngologie
7.18.Maltas RepublikaOtorinolaringoloġija

Otorinolarinġoloġija – Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (no 2009. gada 1. janvāra)

7.19.Nīderlandes KaralisteKeel-, neus- en oorheelkunde
7.20.Norvēģijas KaralisteØre-nese-halssykdommer
7.21.Polijas RepublikaOtorynolaryngologia
7.22.Portugāles RepublikaOtorrinolaringologia
7.23.Rumānijas RepublikaOtorinolaringologie
7.24.Slovākijas RepublikaOtorinolaryngológia
7.25.Slovēnijas RepublikaOtorinolaringologija
7.26.Somijas RepublikaKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7.27.Spānijas RepublikaOtorrinolaringología
7.28.Šveices KonfederācijaOto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Otorinolaringoiatria

7.29.Ungārijas RepublikaFül-orr-gégegyógyászat
7.30.Vācijas Federatīvā RepublikaHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7.31.Zviedrijas KaralisteÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

8. Pediatrija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
8.1.Austrijas RepublikaKinder- und Jugendheilkunde
8.2.Beļģijas KaralistePédiatrie/Pediatrie
8.3.Bulgārijas RepublikaПедиатрия
8.4.Čehijas RepublikaDětské lékařství
8.5.Dānijas KaralistePædiatri
8.6.Francijas RepublikaPédiatrie
8.7.Grieķijas RepublikaΠαιδιατρική
8.8.Horvātijas RepublikaPedijatrija
8.9.Igaunijas RepublikaPediaatria
8.10.Islandes RepublikaBarnalækningar
8.11.Itālijas RepublikaPédiatria
8.12.Īrijas RepublikaPaediatrics
8.13.Kipras RepublikaΠαιδιατρική
8.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralistePaediatrics
8.15.Lietuvas RepublikaVaikų ligos
8.16.Lihtenšteinas FirstisteKinderheilkunde
8.17.Luksemburgas LielhercogistePédiatrie
8.18.Maltas RepublikaPedjatrija
8.19.Nīderlandes KaralisteKindergeneeskunde
8.20.Norvēģijas KaralisteBarnesykdommer
8.21.Polijas RepublikaPediatria
8.22.Portugāles RepublikaPediatria
8.23.Rumānijas RepublikaPediatrie
8.24.Slovākijas RepublikaPediatria
8.25.Slovēnijas RepublikaPediatrija
8.26.Somijas RepublikaLastentaudit / Barnsjukdomar
8.27.Spānijas RepublikaPediatria y sus áreas especificas
8.28.Šveices KonfederācijaPédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin

Pediatria

8.29.Ungārijas RepublikaCsecsemő-és gyermekgyógyászat
8.30.Vācijas Federatīvā RepublikaKinder – und Jugendmedizin
8.31.Zviedrijas KaralisteBarn- och ungdomsmedicin

9. Ftiziopneimonoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
9.1.Austrijas Republika– Lungenkrankheiten

– Innere Medizin und Pneumologie (no 2015. gada 1. jūnija)

9.2.Beļģijas KaralistePneumologie
9.3.Bulgārijas RepublikaПневмология и фтизиатрия
9.4.Čehijas RepublikaPneumologie a ftizeologie
9.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: lungesygdomme
9.6.Francijas RepublikaPneumologie
9.7.Grieķijas RepublikaΦυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία
9.8.Horvātijas RepublikaPulmologija
9.9.Igaunijas RepublikaPulmonoloogia
9.10.Islandes RepublikaLungnalækningar
9.11.Itālijas RepublikaMalattie dell’apparato respiratorio
9.12.Īrijas RepublikaRespiratory medicine
9.13.Kipras RepublikaΠνευμονολογία – Φνματιολογια
9.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteRespiratory medicine
9.15.Lietuvas RepublikaPulmonologija
9.16.Lihtenšteinas FirstistePneumologie
9.17.Luksemburgas LielhercogistePneumologie
9.18.Maltas RepublikaMediċina Respiratorja
9.19.Nīderlandes KaralisteLongziekten en tuberculose
9.20.Norvēģijas KaralisteLungesykdommer
9.21.Polijas RepublikaChoroby płuc
9.22.Portugāles RepublikaPneumologia
9.23.Rumānijas RepublikaPneumologie
9.24.Slovākijas RepublikaPneumológia a ftizeológia
9.25.Slovēnijas RepublikaPnevmologija
9.26.Somijas RepublikaKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9.27.Spānijas KaralisteNeumologia
9.28.Šveices KonfederācijaPneumologie

Pneumologie

Pneumologia

9.29.Ungārijas RepublikaTüdőgyógyászat
9.30.Vācijas Federatīvā RepublikaPneumologie

– Innere Medizin und Pneumologie (no 2011. gada 1. jūlija)

9.31.Zviedrijas KaralisteLungsjukdomar (pneumologi)

10. Uroloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
10.1.Austrijas RepublikaUrologie
10.2.Beļģijas KaralisteUrologie
10.3.Bulgārijas RepublikaУрология
10.4.Čehijas RepublikaUrologie
10.5.Dānijas KaralisteUrologi
10.6.Francijas RepublikaChirurgie urologique
10.7.Grieķijas RepublikaΟυρoλoγία
10.8.Horvātijas RepublikaUrologija
10.9.Igaunijas RepublikaUroloogia
10.10.Islandes RepublikaÞvagfæraskurðlækningar
10.11.Itālijas RepublikaUrologia
10.12.Īrijas RepublikaUrology
10.13.Kipras RepublikaΟυρολογία
10.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteUrology
10.15.Lietuvas RepublikaUrologija
10.16.Lihtenšteinas FirstisteUrologie
10.17.Luksemburgas LielhercogisteUrologie
10.18.Maltas RepublikaUroloġija
10.19.Nīderlandes KaralisteUrologie
10.20.Norvēģijas KaralisteUrologi
10.21.Polijas RepublikaUrologia
10.22.Portugāles RepublikaUrologia
10.23.Rumānijas RepublikaUrologie
10.24.Slovākijas RepublikaUrológia
10.25.Slovēnijas RepublikaUrologija
10.26.Somijas RepublikaUrologia/Urologi
10.27.Spānijas KaralisteUrología
10.28.Šveices KonfederācijaUrologie

Urologie

Urologia

10.29.Ungārijas RepublikaUrológia
10.30.Vācijas Federatīvā RepublikaUrologie
10.31.Zviedrijas KaralisteUrologi

11. Traumatoloģija un ortopēdija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
11.1.Austrijas Republika– Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

– Orthopädie und Traumatologie (no 2015. gada 1. jūnija)

11.2.Beļģijas KaralisteChirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde
11.3.Bulgārijas RepublikaОртопедия и травматология
11.4.Čehijas RepublikaOrtopedie
11.5.Dānijas KaralisteOrtopædisk kirurgi
11.6.Francijas RepublikaChirurgie orthopédique et traumatologie
11.7.Grieķijas RepublikaΟρθoπεδική
11.8.Horvātijas RepublikaOrtopedija i traumatologija
11.9.Igaunijas RepublikaOrtopeedia
11.10.Islandes RepublikaBæklunarskurðlækningar
11.11.Itālijas RepublikaOrtopedia e traumatologia
11.12.Īrijas RepublikaTrauma and orthopaedic surgery
11.13.Kipras RepublikaΟρθοπεδική
11.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteTrauma and orthopaedic surgery
11.15.Lietuvas RepublikaOrtopedija traumatologija
11.16.Lihtenšteinas FirstisteOrthopädische Chirurgie
11.17.Luksemburgas LielhercogisteOrthopédie
11.18.Maltas RepublikaKirurġija Ortopedika
11.19.Nīderlandes KaralisteOrthopedie
11.20.Norvēģijas KaralisteOrtopedisk kirurgi
11.21.Polijas RepublikaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11.22.Portugāles RepublikaOrtopedia
11.23.Rumānijas RepublikaOrtopedie şi traumatologie
11.24.Slovākijas RepublikaOrtopédia
11.25.Slovēnijas RepublikaOrtopedska kirurgija;Travmatologija
11.26.Somijas RepublikaOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11.27.Spānijas KaralisteCirugía ortopédica y traumatología
11.28.Šveices KonfederācijaOrthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

11.29.Ungārijas RepublikaOrtopédia és traumatológia
11.30.Vācijas Federatīvā Republika- Orthopädie (und Unfallchirurgie)

- Orthopädie und Unfallchirurgie (no 2006. gada 1. maija)

11.31.Zviedrijas KaralisteOrtopedi

12. Patoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
12.1.Austrijas Republika– Pathologie

– Klinische Pathologie und Molekularpathologie (no 2015. gada 1. jūnija)

– Klinische Pathologie und Neuropathologie

12.2.Beļģijas KaralisteAnatomie pathologique/ Pathologische anatomie
12.3.Bulgārijas RepublikaОбща и клинична патология
12.4.Čehijas RepublikaPatologie
12.5.Dānijas KaralistePatologisk anatomi og cytology
12.6.Francijas RepublikaAnatomie et cytologie pathologiques
12.7.Grieķijas RepublikaΠαθoλoγική Ανατoμική
12.8.Horvātijas RepublikaPatologija

Patologija i citologija (no 2015. gada 3. novembra)

12.9.Igaunijas RepublikaPatoloogia
12.10.Islandes RepublikaVefjameinafræði
12.11.Itālijas RepublikaAnatomia patologica
12.12.Īrijas RepublikaHistopathology
12.13.Kipras RepublikaΠαθολογοανατομία – Ιστολογία
12.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteHistopathology
12.15.Lietuvas RepublikaPatologija
12.16.Lihtenšteinas FirstistePathologie
12.17.Luksemburgas LielhercogisteAnatomie pathologique
12.18.Maltas RepublikaIstopatoloġija
12.19.Nīderlandes KaralistePathologie
12.20.Norvēģijas KaralistePatologi
12.21.Polijas RepublikaPatomorfologia
12.22.Portugāles RepublikaAnatomia patologica
12.23.Rumānijas RepublikaAnatomie patologică
12.24.Slovākijas RepublikaPatologická anatómia
12.25.Slovēnijas RepublikaPatologija
12.26.Somijas RepublikaPatologia/Patologi
12.27.Spānijas KaralisteAnatomía patológica
12.28.Šveices KonfederācijaPathologie

Pathologie

Patologia

12.29.Ungārijas RepublikaPatológia
12.30.Vācijas Federatīvā RepublikaPathologie
12.31.Zviedrijas KaralisteKlinisk patologi

13. Neiroloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
13.1.Austrijas RepublikaNeurologie
13.2.Beļģijas KaralisteNeurologie
13.3.Bulgārijas RepublikaНервни болести
13.4.Čehijas RepublikaNeurologie
13.5.Dānijas KaralisteNeurologi
13.6.Francijas RepublikaNeurologie
13.7.Grieķijas RepublikaΝευρoλoγία
13.8.Horvātijas RepublikaNeurologija
13.9.Igaunijas RepublikaNeuroloogia
13.10.Islandes RepublikaTaugalækningar
13.11.Itālijas RepublikaNeurologia
13.12.Īrijas RepublikaNeurology
13.13.Kipras RepublikaΝευρολογία
13.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteNeurology
13.15.Lietuvas RepublikaNeurologija
13.16.Lihtenšteinas FirstisteNeurologie
13.17.Luksemburgas LielhercogisteNeurologie
13.18.Maltas RepublikaNewroloġija
13.19.Nīderlandes KaralisteNeurologie
13.20.Norvēģijas KaralisteNevrologi
13.21.Polijas RepublikaNeurologia
13.22.Portugāles RepublikaNeurologia
13.23.Rumānijas RepublikaNeurologie
13.24.Slovākijas RepublikaNeurológia
13.25.Slovēnijas RepublikaNevrologija
13.26.Somijas RepublikaNeurologia/Neurologi
13.27.Spānijas KaralisteNeurología
13.28.Šveices KonfederācijaNeurologie

Neurologie

Neurologia

13.29.Ungārijas RepublikaNeurológia
13.30.Vācijas Federatīvā RepublikaNeurologie
13.31.Zviedrijas KaralisteNeurologi

14. Psihiatrija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
14.1.Austrijas RepublikaPsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
14.2.Beļģijas KaralistePsychiatrie, particulièrement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
14.3.Bulgārijas RepublikaПсихиатрия
14.4.Čehijas RepublikaPsychiatrie
14.5.Dānijas KaralistePsykiatri
14.6.Francijas RepublikaPsychiatrie
14.7.Grieķijas RepublikaΨυχιατρική
14.8.Horvātijas RepublikaPsihijatrija
14.9.Igaunijas RepublikaPsühhiaatria
14.10.Islandes RepublikaGeðlækningar
14.11.Itālijas RepublikaPsichiatria
14.12.Īrijas RepublikaPsychiatry
14.13.Kipras RepublikaΨυχιατρική
14.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGeneral psychiatry
14.15.Lietuvas RepublikaPsichiatrija
14.16.Lihtenšteinas FirstistePsychiatrie und Psychotherapie
14.17.Luksemburgas LielhercogistePsychiatrie
14.18.Maltas RepublikaPsikjatrija
14.19.Nīderlandes KaralistePsychiatrie
14.20.Norvēģijas KaralistePsykiatri
14.21.Polijas RepublikaPsychiatria
14.22.Portugāles RepublikaPsiquiatria
14.23.Rumānijas RepublikaPsihiatrie
14.24.Slovākijas RepublikaPsychiatria
14.25.Slovēnijas RepublikaPsihiatrija
14.26.Somijas RepublikaPsykiatria/Psykiatri
14.27.Spānijas KaralistePsiquiatría
14.28.Šveices KonfederācijaPsychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia

14.29.Ungārijas RepublikaPszichiátria
14.30.Vācijas Federatīvā RepublikaPsychiatrie und Psychotherapie
14.31.Zviedrijas KaralistePsykiatri

15. Diagnostiskā radioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
15.1.Austrijas RepublikaRadiologie
15.2.Beļģijas KaralisteRadiodiagnostic/Röntgendiagnose
15.3.Bulgārijas RepublikaОбразна диагностика
15.4.Čehijas RepublikaRadiologie a zobrazovací metody
15.5.Dānijas KaralisteRadiologi
15.6.Francijas RepublikaRadiodiagnostic et imagerie médicale
15.7.Grieķijas RepublikaΑκτινoδιαγνωστική
15.8.Horvātijas RepublikaKlinička radiologija
15.9.Igaunijas RepublikaRadioloogia
15.10.Islandes RepublikaGeislagreining
15.11.Itālijas RepublikaRadiodiagnostica
15.12.Īrijas RepublikaRadiology
15.13.Kipras RepublikaΑκτινολογία
15.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteClinical radiology
15.15.Lietuvas RepublikaRadiologija
15.16.Lihtenšteinas FirstisteMedizinische Radiologie/ Radiodiagnostik
15.17.Luksemburgas LielhercogisteRadiodiagnostic
15.18.Maltas RepublikaRadjoloġija
15.19.Nīderlandes KaralisteRadiologie
15.20.Norvēģijas KaralisteRadiologi
15.21.Polijas RepublikaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15.22.Portugāles RepublikaRadiodiagnóstico
15.23.Rumānijas RepublikaRadiologie-imagistică medicală
15.24.Slovākijas RepublikaRádiológia
15.25.Slovēnijas RepublikaRadiologija
15.26.Somijas RepublikaRadiologia/Radiologi
15.27.Spānijas KaralisteRadiodiagnóstico
15.28.Šveices KonfederācijaRadiologie

Radiologie

Radiologia

15.29.Ungārijas RepublikaRadiológia
15.30.Vācijas Federatīvā Republika(Diagnostische) Radiologie
15.31.Zviedrijas KaralisteMedicinsk radiologi

Radiologi (no 2015. gada 1. maija)

16. Terapeitiskā radioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
16.1.Austrijas RepublikaStrahlentherapie – Radioonkologie
16.2.Beļģijas KaralisteRadiothérapie-oncologie/ Radiotherapie-oncologie
16.3.Bulgārijas RepublikaЛъчелечение
16.4.Čehijas RepublikaRadiační onkologie
16.5.Dānijas KaralisteKlinisk Onkologi
16.6.Francijas RepublikaOncologie option oncologie radiothérapique
16.7.Grieķijas RepublikaΑκτινoθεραπευτική – Ογκολογία
16.8.Horvātijas RepublikaOnkologija i radioterapija
16.9.Igaunijas RepublikaOnkoloogia
16.10.Islandes Republika
16.11.Itālijas RepublikaRadioterapia
16.12.Īrijas RepublikaRadiation oncology
16.13.Kipras RepublikaΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
16.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteClinical oncology
16.15.Lietuvas RepublikaOnkologija radioterapija
16.16.Lihtenšteinas FirstisteMedizinische Radiologie/Radio-Onkologie
16.17.Luksemburgas LielhercogisteRadiothérapie
16.18.Maltas RepublikaOnkoloġija u Radjoterapija
16.19.Nīderlandes KaralisteRadiotherapie
16.20.Norvēģijas Karaliste
16.21.Polijas RepublikaRadioterapia onkologiczna
16.22.Portugāles RepublikaRadioterapia

Radioncologia

16.23.Rumānijas RepublikaRadioterapie
16.24.Slovākijas RepublikaRadiačná onkológia
16.25.Slovēnijas RepublikaRadioterapija in onkologija
16.26.Somijas RepublikaSyöpätaudit/Cancersjukdomar
16.27.Spānijas KaralisteOncología radioterápica
16.28.Šveices KonfederācijaRadio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapia

16.29.Ungārijas RepublikaSugárterápia
16.30.Vācijas Federatīvā RepublikaStrahlentherapie
16.31.Zviedrijas KaralisteTumörsjukdomar (allmän onkologi)

Onkologi (No 2008. gada 1. septembra)

17. Klīniskā bioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
17.1.Austrijas RepublikaMedizinische Biologie
17.2.Beļģijas KaralisteBiologie clinique/Klinische biologie
17.3.Bulgārijas RepublikaКлинична лаборатория
17.4.Čehijas Republika
17.5.Dānijas Karaliste
17.6.Francijas RepublikaBiologie médicale
17.7.Grieķijas RepublikaΙατρική βιοπαθολογία (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1994. gada 30. decembrim)
17.8.Horvātijas Republika
17.9.Igaunijas RepublikaLaborimeditsiin
17.10.Islandes Republika
17.11.Itālijas RepublikaPatologia clinica

Patologia clinica e biochimica clinica (no 2015. gada 1. jūnija)

17.12.Īrijas Republika
17.13.Kipras Republika
17.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
17.15.Lietuvas RepublikaLaboratorinė medicina
17.16.Lihtenšteinas Firstiste
17.17.Luksemburgas LielhercogisteBiologie clinique
17.18.Maltas Republika
17.19.Nīderlandes Karaliste
17.20.Norvēģijas Karaliste
17.21.Polijas RepublikaDiagnostyka laboratoryjna
17.22.Portugāles RepublikaPatologia clínica
17.23.Rumānijas RepublikaMedicină de laborator
17.24.Slovākijas RepublikaLaboratórna medicína
17.25.Slovēnijas Republika
17.26.Somijas Republika
17.27.Spānijas KaralisteAnálisis clínicos
17.28.Šveices Konfederācija
17.29.Ungārijas RepublikaOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17.30.Vācijas Federatīvā RepublikaLaboratoriumsmedizin (no 2012. gada 1. janvāra)
17.31.Zviedrijas Karaliste

18. Bioloģiskā hematoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
18.1.Austrijas Republika
18.2.Beļģijas Karaliste
18.3.Bulgārijas RepublikaТрансфузионна хематология
18.4.Čehijas Republika
18.5.Dānijas Karaliste
18.6.Francijas RepublikaHématologie
18.7.Grieķijas Republika
18.8.Horvātijas Republika
18.9.Igaunijas Republika
18.10.Islandes Republika
18.11.Itālijas Republika
18.12.Īrijas Republika
18.13.Kipras Republika
18.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
18.15.Lietuvas Republika
18.16.Lihtenšteinas Firstiste
18.17.Luksemburgas LielhercogisteHématologie biologique
18.18.Maltas Republika
18.19.Nīderlandes Karaliste
18.20.Norvēģijas Karaliste
18.21.Polijas Republika
18.22.Portugāles RepublikaHematologia clínica
18.23.Rumānijas Republika
18.24.Slovākijas Republika
18.25.Slovēnijas Republika
18.26.Somijas Republika
18.27.Spānijas Karaliste
18.28.Šveices Konfederācija
18.29.Ungārijas Republika
18.30.Vācijas Federatīvā Republika
18.31.Zviedrijas Karaliste

19. Mikrobioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
19.1.Austrijas Republika– Hygiene und Mikrobiologie

– Klinische Mikrobiologie und Hygiene (no 2015. gada 1. jūnija)

– Klinische Mikrobiologie und Virologie (no 2015. gada 1. jūnija)

19.2.Beļģijas Karaliste
19.3.Bulgārijas RepublikaМикробиология
19.4.Čehijas RepublikaLékařská mikrobiologie
19.5.Dānijas KaralisteKlinisk mikrobiologi
19.6.Francijas Republika
19.7.Grieķijas Republika1. Iατρική Βιoπαθoλoγία

2. Μικρoβιoλoγία

19.8.Horvātijas RepublikaKlinička mikrobiologija
19.9.Igaunijas Republika
19.10.Islandes RepublikaSýklafræði
19.11.Itālijas RepublikaMicrobiologia e virologia
19.12.Īrijas RepublikaMicrobiology
19.13.Kipras RepublikaΜικροβιολογία
19.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteMedical microbiology and virology (līdz 2018. gada 11. oktobrim)
19.15.Lietuvas Republika
19.16.Lihtenšteinas Firstiste
19.17.Luksemburgas LielhercogisteMicrobiologie
19.18.Maltas RepublikaMikrobijoloġija
19.19.Nīderlandes KaralisteMedische microbiologie
19.20.Norvēģijas KaralisteMedisinsk mikrobiologi
19.21.Polijas RepublikaMikrobiologia lekarska
19.22.Portugāles Republika
19.23.Rumānijas Republika
19.24.Slovākijas RepublikaKlinická mikrobiológia
19.25.Slovēnijas RepublikaKlinična mikrobiologija
19.26.Somijas RepublikaKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
19.27.Spānijas KaralisteMicrobiología y parasitología
19.28.Šveices Konfederācija
19.29.Ungārijas RepublikaOrvosi mikrobiológia
19.30.Vācijas Federatīvā RepublikaMikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

– Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (no 2006. gada 1. maija)

19.31.Zviedrijas KaralisteKlinisk bakteriologi

Klinisk mikrobiologi (no 2015. gada 1. maija)

20. Klīniskā bioķīmija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
20.1.Austrijas RepublikaMedizinische und Chemische Labordiagnostik
20.2.Beļģijas Karaliste
20.3.Bulgārijas RepublikaБиохимия
20.4.Čehijas RepublikaKlinická biochemie
20.5.Dānijas KaralisteKlinisk biokemi
20.6.Francijas Republika
20.7.Grieķijas RepublikaΙατρική βιοπαθολογία (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1994. gada 30. decembrim)
20.8.Horvātijas Republika
20.9.Igaunijas Republika
20.10.Islandes RepublikaKlínísk lífefnafræði
20.11.Itālijas RepublikaBiochimica clinica (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2015. gada 3. jūnijam)
20.12.Īrijas RepublikaChemical pathology
20.13.Kipras Republika
20.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteChemical pathology
20.15.Lietuvas Republika
20.16.Lihtenšteinas Firstiste
20.17.Luksemburgas LielhercogisteChimie biologique
20.18.Maltas RepublikaPatoloġija Kimika
20.19.Nīderlandes KaralisteKlinische chemie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2000. gada 4. aprīlim)
20.20.Norvēģijas KaralisteMedisinsk biokjemi
20.21.Polijas Republika
20.22.Portugāles Republika
20.23.Rumānijas Republika
20.24.Slovākijas RepublikaKlinická biochémia
20.25.Slovēnijas RepublikaMedicinska biokemija
20.26.Somijas RepublikaKliininen kemia/Klinisk kemi
20.27.Spānijas KaralisteBioquímica clínica
20.28.Šveices Konfederācija
20.29.Ungārijas Republika
20.30.Vācijas Federatīvā RepublikaLaboratoriumsmedizin (līdz 2012. gadam)
20.31.Zviedrijas KaralisteKlinisk kemi

21. Imunoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
21.1.Austrijas RepublikaImmunologie

Klinische Immunologie (no 2015. gada 1. jūnija)

21.2.Beļģijas Karaliste
21.3.Bulgārijas RepublikaКлинична имунология
21.4.Čehijas RepublikaAlergologie a klinická imunologie
21.5.Dānijas KaralisteKlinisk immunologi
21.6.Francijas RepublikaMédecine interne et immunologie
(no 2017. gada 1. janvāra)
21.7.Grieķijas Republika
21.8.Horvātijas RepublikaAlergologija i klinička imunologija
21.9.Igaunijas Republika
21.10.Islandes RepublikaÓnæmisfræði
21.11.Itālijas Republika
21.12.Īrijas RepublikaImmunology (clinical and laboratory)
21.13.Kipras RepublikaΑνοσολογία
21.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteImmunology
21.15.Lietuvas Republika
21.16.Lihtenšteinas FirstisteAllergologie und klinische Immunologie
21.17.Luksemburgas LielhercogisteImmunologie
21.18.Maltas RepublikaImmunoloġija
21.19.Nīderlandes Karaliste
21.20.Norvēģijas KaralisteImmunologi og transfusjonsmedisin
21.21.Polijas RepublikaImmunologia kliniczna
21.22.Portugāles Republika
21.23.Rumānijas Republika
21.24.Slovākijas RepublikaKlinická imunológia a alergológia
21.25.Slovēnijas Republika
21.26.Somijas Republika
21.27.Spānijas KaralisteImmunología
21.28.Šveices Konfederācija
21.29.Ungārijas RepublikaAllergológia és klinikai immunológia
21.30.Vācijas Federatīvā Republika
21.31.Zviedrijas KaralisteKlinisk immunologi (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2017. gada 14. jūnijam)

22. Plastiskā ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
22.1.Austrijas RepublikaPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (no 2015. gada 1. jūnija)

22.2.Beļģijas KaralisteChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
22.3.Bulgārijas RepublikaПластично-възстановителна и естетична хирургия
22.4.Čehijas RepublikaPlastická chirurgie
22.5.Dānijas KaralistePlastikkirurgi
22.6.Francijas RepublikaChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
22.7.Grieķijas RepublikaΠλαστική Χειρoυργική
22.8.Horvātijas RepublikaPlastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
22.9.Igaunijas RepublikaPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
22.10.Islandes RepublikaLýtalækningar
22.11.Itālijas RepublikaChirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22.12.Īrijas RepublikaPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
22.13.Kipras RepublikaΠλαστική Χειρουργική
22.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralistePlastic surgery
22.15.Lietuvas RepublikaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
22.16.Lihtenšteinas FirstistePlastische- und Wiederherstellungschirurgie
22.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie plastique
22.18.Maltas RepublikaKirurġija Plastika
22.19.Nīderlandes KaralistePlastische chirurgie
22.20.Norvēģijas KaralistePlastikkirurgi
22.21.Polijas RepublikaChirurgia plastyczna
22.22.Portugāles RepublikaCirurgia plástica, estética e reconstrutiva
22.23.Rumānijas RepublikaChirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
22.24.Slovākijas RepublikaPlastická chirurgia
22.25.Slovēnijas RepublikaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
22.26.Somijas RepublikaPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
22.27.Spānijas KaralisteCirugía plástica, estética y reparadora
22.28.Šveices KonfederācijaPlastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

22.29.Ungārijas RepublikaPlasztikai (égési) sebészet

Plasztikai és egés-sebészet (no 2012. gada 1. janvāra)

22.30.Vācijas Federatīvā Republika– Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

– Plastische und Ästhetische Chirurgie (no 2006. gada 1. janvāra)

22.31.Zviedrijas KaralistePlastikkirurgi

23. Torakālā ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
23.1.Austrijas RepublikaThoraxchirurgie
23.2.Beļģijas KaralisteChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1983. gada 1. janvārim)
23.3.Bulgārijas RepublikaГръдна хирургия

Кардиохирургия

23.4.Čehijas RepublikaHrudní chirurgie
23.5.Dānijas KaralisteThoraxkirurgi
23.6.Francijas RepublikaChirurgie thoracique et cardiovasculaire
23.7.Grieķijas RepublikaΧειρoυργική Θώρακoς
23.8.Horvātijas RepublikaSpecijalist kardiotorakalna kirurgija (no 2011. gada 1. septembra)
23.9.Igaunijas RepublikaTorakaalkirurgia
23.10.Islandes RepublikaBrjóstholsskurðlækningar
23.11.Itālijas RepublikaChirurgia toracica;

Cardiochirurgia

23.12.Īrijas RepublikaCardiothoracic surgery
23.13.Kipras RepublikaΧειρουργική Θώρακος
23.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteCardo-thoracic surgery
23.15.Lietuvas RepublikaKrūtinės chirurgija
23.16.Lihtenšteinas FirstisteHerz- und thorakale Gefässchirurgie
23.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie thoracique
23.18.Maltas RepublikaKirurġija Kardjo-Toraċika
23.19.Nīderlandes KaralisteCardio-thoracale chirurgie
23.20.Norvēģijas KaralisteThoraxkirurgi
23.21.Polijas RepublikaChirurgia klatki piersiowej
23.22.Portugāles RepublikaCirurgia cardiotorácica
23.23.Rumānijas RepublikaChirurgie toracică
23.24.Slovākijas RepublikaHrudníková chirurgia
23.25.Slovēnijas RepublikaTorakalna kirurgija
23.26.Somijas RepublikaSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
23.27.Spānijas KaralisteCirugía torácica
23.28.Šveices KonfederācijaHerz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

23.29.Ungārijas RepublikaMellkassebészet
23.30.Vācijas Federatīvā RepublikaThoraxchirurgie
23.31.Zviedrijas KaralisteThoraxkirurgi

24. Bērnu ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
24.1.Austrijas RepublikaKinder- und Jugendchirurgie
24.2.Beļģijas Karaliste
24.3.Bulgārijas RepublikaДетска хирургия
24.4.Čehijas RepublikaDětská chirurgie
24.5.Dānijas Karaliste
24.6.Francijas RepublikaChirurgie infantile
24.7.Grieķijas RepublikaΧειρoυργική Παίδων
24.8.Horvātijas RepublikaDječja kirurgija
24.9.Igaunijas RepublikaLastekirurgia
24.10.Islandes RepublikaBarnaskurðlækningar
24.11.Itālijas RepublikaChirurgia pediatrica
24.12.Īrijas RepublikaPaediatric surgery
24.13.Kipras RepublikaΧειρουργική Παίδων
24.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralistePaediatric surgery
24.15.Lietuvas RepublikaVaikų chirurgija
24.16.Lihtenšteinas FirstisteKinderchirurgie
24.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie pédiatrique
24.18.Maltas RepublikaKirurgija Pedjatrika
24.19.Nīderlandes Karaliste
24.20.Norvēģijas KaralisteBarnekirurgi
24.21.Polijas RepublikaChirurgia dziecięca
24.22.Portugāles RepublikaCirurgia pediátrica
24.23.Rumānijas RepublikaChirurgie pediatrică
24.24.Slovākijas RepublikaDetská chirurgia
24.25.Slovēnijas RepublikaOtroška kirurgija
24.26.Somijas RepublikaLastenkirurgia/Barnkirurgi
24.27.Spānijas KaralisteCirugía pediátrica
24.28.Šveices KonfederācijaChirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

Chirurgia pediatrica

24.29.Ungārijas RepublikaGyermeksebészet
24.30.Vācijas Federatīvā RepublikaKinderchirurgie
24.31.Zviedrijas KaralisteBarn- och ungdomskirurgi

25. Asinsvadu ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
25.1.Austrijas RepublikaAllgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
25.2.Beļģijas KaralisteChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1983. gada 1. janvārim)
25.3.Bulgārijas RepublikaСъдова хирургия
25.4.Čehijas RepublikaCévní chirurgie
25.5.Dānijas KaralisteKarkirurgi
25.6.Francijas RepublikaChirurgie vasculaire
25.7.Grieķijas RepublikaΑγγειoχειρoυργική
25.8.Horvātijas RepublikaVaskularna kirurgija
25.9.Igaunijas RepublikaKardiovaskulaarkirurgia
25.10.Islandes RepublikaÆðaskurðlækningar
25.11.Itālijas RepublikaChirurgia vascolare
25.12.Īrijas RepublikaVascular surgery (no 2017. gada 1. jūnija)
25.13.Kipras RepublikaΧειρουργική Αγγείων
25.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteVascular surgery
25.15.Lietuvas RepublikaKraujagyslių chirurgija
25.16.Lihtenšteinas Firstiste
25.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie vasculaire
25.18.Maltas RepublikaKirurġija Vaskolari
25.19.Nīderlandes Karaliste
25.20.Norvēģijas KaralisteKarkirurgi
25.21.Polijas RepublikaChirurgia naczyniowa
25.22.Portugāles RepublikaAngologia/Cirurgia vascular
25.23.Rumānijas RepublikaChirurgie vasculară
25.24.Slovākijas RepublikaCievna chirurgia
25.25.Slovēnijas RepublikaKardiovaskularna kirurgija
25.26.Somijas RepublikaVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
25.27.Spānijas KaralisteAngiología y cirugía vascular
25.28.Šveices Konfederācija
25.29.Ungārijas RepublikaÉrsebészet
25.30.Vācijas Federatīvā RepublikaGefäßchirurgie
25.31.Zviedrijas KaralisteKärlkirurgi

26. Kardioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
26.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Kardiologie
26.2.Beļģijas KaralisteCardiologie
26.3.Bulgārijas RepublikaКардиология
26.4.Čehijas RepublikaKardiologie
26.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: kardiologi
26.6.Francijas RepublikaCardiologie et maladies vasculaires
26.7.Grieķijas RepublikaΚαρδιoλoγία
26.8.Horvātijas RepublikaKardiologija
26.9.Igaunijas RepublikaKardioloogia
26.10.Islandes RepublikaHjartalækningar
26.11.Itālijas RepublikaMalattie dell'apparato cardiovascolare
26.12.Īrijas RepublikaCardiology
26.13.Kipras RepublikaΚαρδιολογία
26.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteCardiology
26.15.Lietuvas RepublikaKardiologija
26.16.Lihtenšteinas FirstisteKardiologie
26.17.Luksemburgas LielhercogisteCardiologie et angiologie
26.18.Maltas RepublikaKardjoloġija
26.19.Nīderlandes KaralisteCardiologie
26.20.Norvēģijas KaralisteHjertesykdommer
26.21.Polijas RepublikaKardiologia
26.22.Portugāles RepublikaCardiologia
26.23.Rumānijas RepublikaCardiologie
26.24.Slovākijas RepublikaKardiológia
26.25.Slovēnijas RepublikaKardiologija in vaskularna medicina
26.26.Somijas RepublikaKardiologia/Kardiologi
26.27.Spānijas KaralisteCardiología
26.28.Šveices KonfederācijaCardiologie

Kardiologie

Cardiologia

26.29.Ungārijas RepublikaKardiológia
26.30.Vācijas Federatīvā Republika– Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

– Innere Medizin und Kardiologie (no 2009. gada 1. oktobra)

26.31.Zviedrijas KaralisteKardiologi

27. Gastroenteroloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
27.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
27.2.Beļģijas KaralisteGastro-entérologie/gastro-enterologie
27.3.Bulgārijas RepublikaГастроентерология
27.4.Čehijas RepublikaGastroenterologie
27.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
27.6.Francijas RepublikaGastro-entérologie et hépatologie
27.7.Grieķijas RepublikaΓαστρεντερoλoγία
27.8.Horvātijas RepublikaGastroenterologija
27.9.Igaunijas RepublikaGastroenteroloogia
27.10.Islandes RepublikaMeltingarlækningar
27.11.Itālijas RepublikaGastroenterologia

Malattie dell'apparato digerente (no 2015. gada 1. jūnija)

27.12.Īrijas RepublikaGastro-enterology
27.13.Kipras RepublikaΓαστρεντερολογία
27.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGastroenterology
27.15.Lietuvas RepublikaGastroenterologija
27.16.Lihtenšteinas FirstisteGastroenterologie
27.17.Luksemburgas LielhercogisteGastro-entérologie
27.18.Maltas RepublikaGastroenteroloġija
27.19.Nīderlandes KaralisteMaag-darm-leverziekten
27.20.Norvēģijas KaralisteFordøyelsessykdommer
27.21.Polijas RepublikaGastrenterologia
27.22.Portugāles RepublikaGastrenterologia
27.23.Rumānijas RepublikaGastroenterologie
27.24.Slovākijas RepublikaGastroenterológia
27.25.Slovēnijas RepublikaGastroenterologija
27.26.Somijas RepublikaGastroenterologia/ Gastroenterologi
27.27.Spānijas KaralisteAparato digestivo
27.28.Šveices KonfederācijaGastroentérologie

Gastroenterologie

Gastroenterologia

27.29.Ungārijas RepublikaGasztroenterológia
27.30.Vācijas Federatīvā Republika– Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

– Innere Medizin und Gastroenterologie (no 2009. gada 1. oktobra)

27.31.Zviedrijas KaralisteMedicinsk gastroenterologi och hepatologi

28. Reimatoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
28.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Rheumatologie
28.2.Beļģijas KaralisteRhumathologie/reumatologie
28.3.Bulgārijas RepublikaРевматология
28.4.Čehijas RepublikaRevmatologie
28.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: reumatologi
28.6.Francijas RepublikaRhumatologie
28.7.Grieķijas RepublikaΡευματoλoγία
28.8.Horvātijas RepublikaReumatologija
28.9.Igaunijas RepublikaReumatoloogia
28.10.Islandes RepublikaGigtarlækningar
28.11.Itālijas RepublikaReumatologia
28.12.Īrijas RepublikaRheumatology
28.13.Kipras RepublikaΡευματολογία
28.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteRheumatology
28.15.Lietuvas RepublikaReumatologija
28.16.Lihtenšteinas FirstisteRheumatologie
28.17.Luksemburgas LielhercogisteRhumathologie
28.18.Maltas RepublikaRewmatoloġija
28.19.Nīderlandes KaralisteReumatologie
28.20.Norvēģijas KaralisteRevmatologi
28.21.Polijas RepublikaReumatologia
28.22.Portugāles RepublikaReumatologia
28.23.Rumānijas RepublikaReumatologie
28.24.Slovākijas RepublikaReumatológia
28.25.Slovēnijas RepublikaRevmatologija
28.26.Somijas RepublikaReumatologia/Reumatologi
28.27.Spānijas KaralisteReumatología
28.28.Šveices KonfederācijaRhumatologie

Rheumatologie

Reumatologia

28.29.Ungārijas RepublikaReumatológia
28.30.Vācijas Federatīvā RepublikaInnere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

– Innere Medizin und Rheumatologie (no 2009. gada 1. oktobra)

28.31.Zviedrijas KaralisteReumatologi

29. Hematoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
29.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
29.2.Beļģijas Karaliste
29.3.Bulgārijas RepublikaКлинична хематология
29.4.Čehijas RepublikaHematologie a transfúzní lékařství
29.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: hæmatologi
29.6.Francijas RepublikaHématologie (no 2017. gada 1. janvāra)
29.7.Grieķijas RepublikaΑιματoλoγία
29.8.Horvātijas RepublikaHematologija
29.9.Igaunijas RepublikaHematoloogia
29.10.Islandes RepublikaBlóðmeinafræði
29.11.Itālijas RepublikaEmatologia
29.12.Īrijas RepublikaHaematology (clinical and laboratory)
29.13.Kipras RepublikaΑιματολογία
29.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteHaematology
29.15.Lietuvas RepublikaHematologija
29.16.Lihtenšteinas FirstisteHämatologie
29.17.Luksemburgas LielhercogisteHématologie
29.18.Maltas RepublikaEmatoloġija
29.19.Nīderlandes Karaliste
29.20.Norvēģijas KaralisteBlodsykdommer
29.21.Polijas RepublikaHematologia
29.22.Portugāles RepublikaImuno-hemoterapia
29.23.Rumānijas RepublikaHematologie
29.24.Slovākijas RepublikaHematológia a transfúziológia
29.25.Slovēnijas RepublikaHematologija
29.26.Somijas RepublikaKliininen hematologia/Klinisk hematologi
29.27.Spānijas KaralisteHematología y hemoterapia
29.28.Šveices KonfederācijaHématologie

Hämatologie

Ematologia

29.29.Ungārijas RepublikaHematológia
29.30.Vācijas Federatīvā Republika– Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

– Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (no 2009. gada 1. oktobra)

29.31.Zviedrijas KaralisteHematologi

30. Endokrinoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
30.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
30.2.Beļģijas Karaliste
30.3.Bulgārijas RepublikaЕндокринология и болести на обмяната
30.4.Čehijas RepublikaDiabelotologie a endokrinologie
30.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: endokrinologi
30.6.Francijas RepublikaEndocrinologie – diabète – maladies métaboliques
30.7.Grieķijas RepublikaΕνδoκρινoλoγία
30.8.Horvātijas RepublikaEndokrinologija i dijabetologija
30.9.Igaunijas RepublikaEndokrinoloogia
30.10.Islandes RepublikaEfnaskipta- og innkirtlalækningar
30.11.Itālijas RepublikaEndocrinologia e malattie del ricambio

Endocrinologia e malattie del metabolismo (no 2015. gada 1. februāra)

30.12.Īrijas RepublikaEndocrinology and diabetes mellitus
30.13.Kipras RepublikaΕνδοκρινολογία
30.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteEndocrinology and diabetes mellitus
30.15.Lietuvas RepublikaEndokrinologija
30.16.Lihtenšteinas FirstisteEndokrinologie-Diabetologie
30.17.Luksemburgas LielhercogisteEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
30.18.Maltas RepublikaEndokrinoloġija u Dijabete
30.19.Nīderlandes Karaliste
30.20.Norvēģijas KaralisteEndokrinologi
30.21.Polijas RepublikaEndokrynologia
30.22.Portugāles RepublikaEndocrinologia/Nutrição
30.23.Rumānijas RepublikaEndocrinologie
30.24.Slovākijas RepublikaEndokrinológia
30.25.Slovēnijas Republika
30.26.Somijas RepublikaEndokrinologia/Endokrinologi
30.27.Spānijas KaralisteEndocrinología y nutrición
30.28.Šveices KonfederācijaEndocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologia-diabetologia

30.29.Ungārijas RepublikaEndokrinológia

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek

(no 2012. gada 1. janvāra)

30.30.Vācijas Federatīvā Republika– Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

– Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (no 2009. gada 1. oktobra)

30.31.Zviedrijas KaralisteEndokrina sjukdomar

Endokrinologi och diabetologi (no 2008. gada 1. septembra)

31. Fizikālā medicīna un rehabilitācija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
31.1.Austrijas RepublikaPhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
31.2.Beļģijas KaralisteMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
31.3.Bulgārijas RepublikaФизикална и рехабилитационна медицина
31.4.Čehijas RepublikaRehabilitační a fyzikální medicína
31.5.Dānijas Karaliste
31.6.Francijas RepublikaMédecine physique et de réadaptation
31.7.Grieķijas RepublikaΦυσική Iατρική και Απoκατάσταση
31.8.Horvātijas RepublikaFizikalna medicina i rehabilitacija
31.9.Igaunijas RepublikaTaastusravi ja füsiaatria
31.10.Islandes RepublikaOrku- og endurhæfingarlækningar
31.11.Itālijas RepublikaMedicina fisica e riabilitazione

Medicina fisica e riabilitativa (no 2015. gada 1. februāra)

31.12.Īrijas Republika
31.13.Kipras RepublikaΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
31.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
31.15.Lietuvas RepublikaFizinė medicina ir reabilitacija
31.16.Lihtenšteinas FirstistePhysikalische Medizin und Rehabilitation
31.17.Luksemburgas LielhercogisteRééducation et réadaptation fonctionnelles
31.18.Maltas RepublikaMediċina ta' Rijabilitazzjoni
(no 2011. gada 1. janvāra)
31.19.Nīderlandes KaralisteRevalidatiegeneeskunde
31.20.Norvēģijas KaralisteFysikalsk medisin og rehabilitering
31.21.Polijas RepublikaRehabilitacja medyczna
31.22.Portugāles RepublikaMedicina física e de reabilitação
31.23.Rumānijas RepublikaReabilitare Medicală
31.24.Slovākijas RepublikaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
31.25.Slovēnijas RepublikaFizikalna in rehabilitacijska medicina
31.26.Somijas RepublikaFysiatria/Fysiatri
31.27.Spānijas KaralisteMedicina física y rehabilitación
31.28.Šveices KonfederācijaMédecine physique et réadaptation

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Medicina fisica e riabilitazione

31.29.Ungārijas RepublikaFizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

Rehabilitációs medicina

(no 2016. gada 1. janvāra)

31.30.Vācijas Federatīvā RepublikaPhysikalische und Rehabilitative Medizin
31.31.Zviedrijas KaralisteRehabiliteringsmedicin

32. Stomatoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
32.1.Austrijas Republika
32.2.Beļģijas Karaliste
32.3.Bulgārijas Republika
32.4.Čehijas Republika
32.5.Dānijas Karaliste
32.6.Francijas RepublikaStomatologie
32.7.Grieķijas Republika
32.8.Horvātijas Republika
32.9.Igaunijas Republika
32.10.Islandes Republika
32.11.Itālijas RepublikaOdontostomatologia (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1994. gada 31. decembrim)
32.12.Īrijas Republika
32.13.Kipras Republika
32.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
32.15.Lietuvas Republika
32.16.Lihtenšteinas Firstiste
32.17.Luksemburgas LielhercogisteStomatologie
32.18.Maltas Republika
32.19.Nīderlandes Karaliste
32.20.Norvēģijas Karaliste
32.21.Polijas Republika
32.22.Portugāles RepublikaEstomatologia
32.23.Rumānijas Republika
32.24.Slovākijas Republika
32.25.Slovēnijas Republika
32.26.Somijas Republika
32.27.Spānijas KaralisteEstomatología
32.28.Šveices Konfederācija
32.29.Ungārijas Republika
32.30.Vācijas Federatīvā Republika
32.31.Zviedrijas Karaliste

33. Neiropsihiatrija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
33.1.Austrijas RepublikaNeurologie und Psychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2004. gada 31. martam)
33.2.Beļģijas KaralisteNeuropsychiatrie ((kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1987. gada 1. augustam)
33.3.Bulgārijas Republika
33.4.Čehijas Republika
33.5.Dānijas Karaliste
33.6.Francijas RepublikaNeuropsychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1971. gada 31. decembrim)
33.7.Grieķijas RepublikaΝευρoλoγία – Ψυχιατρική
33.8.Horvātijas Republika
33.9.Igaunijas Republika
33.10.Islandes Republika
33.11.Itālijas RepublikaNeuropsichiatria (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1999. gada 31. oktobrim)
33.12.Īrijas Republika
33.13.Kipras RepublikaΝευρολογία – Ψυχιατρική
33.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
33.15.Lietuvas Republika
33.16.Lihtenšteinas Firstiste
33.17.Luksemburgas LielhercogisteNeuropsychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts par mācībām, kas sāktas līdz 1982. gada 5. martam)
33.18.Maltas Republika
33.19.Nīderlandes KaralisteZenuw – en zielsziekten (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1984. gada 9. jūlijam)
33.20.Norvēģijas Karaliste
33.21.Polijas Republika
33.22.Portugāles Republika
33.23.Rumānijas Republika
33.24.Slovākijas RepublikaNeuropsychiatria
33.25.Slovēnijas Republika
33.26.Somijas Republika
33.27.Spānijas Karaliste
33.28.Šveices Konfederācija
33.29.Ungārijas Republika
33.30.Vācijas Federatīvā RepublikaNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
33.31.Zviedrijas Karaliste

34. Dermatoveneroloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
34.1.Austrijas RepublikaHaut- und Geschlechtskrankheiten
34.2.Beļģijas KaralisteDermato-vénéréologie/ Dermato-venerologie
34.3.Bulgārijas RepublikaКожни и венерически болести
34.4.Čehijas RepublikaDermatovenerologie
34.5.Dānijas KaralisteDermato-venerologi
34.6.Francijas RepublikaDermatologie et vénéréologie
34.7.Grieķijas RepublikaΔερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
34.8.Horvātijas RepublikaDermatologija i venerologija
34.9.Igaunijas RepublikaDermatoveneroloogia
34.10.Islandes RepublikaHúð- og kynsjúkdómalækningar
34.11.Itālijas RepublikaDermatologia e venerologia
34.12.Īrijas Republika
34.13.Kipras RepublikaΔερματολογία – Αφροδισιολογία
34.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
34.15.Lietuvas RepublikaDermatovenerologija
34.16.Lihtenšteinas FirstisteDermatologie und Venereologie
34.17.Luksemburgas LielhercogisteDermato-vénéréologie
34.18.Maltas RepublikaDermato-venerejoloġija
34.19.Nīderlandes KaralisteDermatologie en venerologie
34.20.Norvēģijas KaralisteHud- og veneriske sykdommer
34.21.Polijas RepublikaDermatologia i wenerologia
34.22.Portugāles RepublikaDermatovenereologia
34.23.Rumānijas RepublikaDermatovenerologie
34.24.Slovākijas RepublikaDermatovenerológia
34.25.Slovēnijas RepublikaDermatovenerologija
34.26.Somijas RepublikaIhotaudit ja allergologia/ Hudsjukdomar och allergologi
34.27.Spānijas KaralisteDermatología médico-quirúrgica y venereología
34.28.Šveices KonfederācijaDermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venerologie

Dermatologia e venereologia

34.29.Ungārijas RepublikaBőrgyógyászat
34.30.Vācijas Federatīvā RepublikaHaut – und Geschlechtskrankheiten
34.31.Zviedrijas KaralisteHud- och könssjukdomar

35. Dermatoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
35.1.Austrijas Republika
35.2.Beļģijas Karaliste
35.3.Bulgārijas Republika
35.4.Čehijas Republika
35.5.Dānijas Karaliste
35.6.Francijas Republika
35.7.Grieķijas Republika
35.8.Horvātijas Republika
35.9.Igaunijas Republika
35.10.Islandes RepublikaHúðlækningar
35.11.Itālijas Republika
35.12.Īrijas RepublikaDermatology
35.13.Kipras Republika
35.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteDermatology
35.15.Lietuvas Republika
35.16.Lihtenšteinas Firstiste
35.17.Luksemburgas Lielhercogiste
35.18.Maltas RepublikaDermatoloġija
35.19.Nīderlandes Karaliste
35.20.Norvēģijas Karaliste
35.21.Polijas Republika
35.22.Portugāles Republika
35.23.Rumānijas Republika
35.24.Slovākijas Republika
35.25.Slovēnijas Republika
35.26.Somijas Republika
35.27.Spānijas Karaliste
35.28.Šveices Konfederācija
35.29.Ungārijas Republika
35.30.Vācijas Federatīvā Republika
35.31.Zviedrijas Karaliste

36. Veneroloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
36.1.Austrijas Republika
36.2.Beļģijas Karaliste
36.3.Bulgārijas Republika
36.4.Čehijas Republika
36.5.Dānijas Karaliste
36.6.Francijas Republika
36.7.Grieķijas Republika
36.8.Horvātijas Republika
36.9.Igaunijas Republika
36.10.Islandes Republika
36.11.Itālijas Republika
36.12.Īrijas RepublikaGenito-urinary medicine
36.13.Kipras Republika
36.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGenito-urinary medicine
36.15.Lietuvas Republika
36.16.Lihtenšteinas Firstiste
36.17.Luksemburgas Lielhercogiste
36.18.Maltas RepublikaMediċina Uro-ġenetali
36.19.Nīderlandes Karaliste
36.20.Norvēģijas Karaliste
36.21.Polijas Republika
36.22.Portugāles Republika
36.23.Rumānijas Republika
36.24.Slovākijas Republika
36.25.Slovēnijas Republika
36.26.Somijas Republika
36.27.Spānijas Karaliste
36.28.Šveices Konfederācija
36.29.Ungārijas Republika
36.30.Vācijas Federatīvā Republika
36.31.Zviedrijas Karaliste

37. Radioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
37.1.Austrijas RepublikaRadiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2004. gada 31. martam)
37.2.Beļģijas Karaliste
37.3.Bulgārijas RepublikaРадиобиология
37.4.Čehijas Republika
37.5.Dānijas Karaliste
37.6.Francijas RepublikaElectro-radiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1971. gada 3. decembrim)
37.7.Grieķijas RepublikaΑκτινoλoγία – Ραδιoλoγία
37.8.Horvātijas RepublikaKlinička radiologija
37.9.Igaunijas Republika
37.10.Islandes RepublikaGeislalækningar
37.11.Itālijas RepublikaRadiologia (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1993. gada 31. oktobrim)
37.12.Īrijas Republika
37.13.Kipras Republika
37.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
37.15.Lietuvas Republika
37.16.Lihtenšteinas Firstiste
37.17.Luksemburgas LielhercogisteÉlectroradiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts par mācībām, kas sāktas līdz 1982. gada 5. martam)
37.18.Maltas Republika
37.19.Nīderlandes KaralisteRadiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1984. gada 8. jūlijam)
37.20.Norvēģijas Karaliste
37.21.Polijas Republika
37.22.Portugāles RepublikaRadiologia
37.23.Rumānijas Republika
37.24.Slovākijas Republika
37.25.Slovēnijas RepublikaRadiologija
37.26.Somijas Republika
37.27.Spānijas KaralisteElectroradiología (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1984. gada 1. februārim)
37.28.Šveices Konfederācija
37.29.Ungārijas RepublikaRadiológia
37.30.Vācijas Federatīvā RepublikaRadiologie
37.31.Zviedrijas Karaliste

38. Tropiskā medicīna

Nr. p. k.ValstsNosaukums
38.1.Austrijas Republika– Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

– Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (no 2015. gada 1. jūnija)

38.2.Beļģijas Karaliste
38.3.Bulgārijas Republika
38.4.Čehijas Republika
38.5.Dānijas Karaliste
38.6.Francijas Republika
38.7.Grieķijas Republika
38.8.Horvātijas Republika
38.9.Igaunijas Republika
38.10.Islandes Republika
38.11.Itālijas RepublikaMedicina tropicale (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2015. gada 3. jūnijam)
38.12.Īrijas RepublikaTropical medicine
38.13.Kipras Republika
38.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteTropical medicine
38.15.Lietuvas Republika
38.16.Lihtenšteinas FirstisteTropenmedizin
38.17.Luksemburgas Lielhercogiste
38.18.Maltas Republika
38.19.Nīderlandes Karaliste
38.20.Norvēģijas Karaliste
38.21.Polijas RepublikaMedycyna transportu
38.22.Portugāles RepublikaMedicina tropical
38.23.Rumānijas Republika
38.24.Slovākijas RepublikaTropická medicína
38.25.Slovēnijas Republika
38.26.Somijas Republika
38.27.Spānijas Karaliste
38.28.Šveices KonfederācijaMédecine tropicale et médecine des voyages

Tropen- und Reisemedizin

Medicina tropicale e medicina di viaggio

38.29.Ungārijas RepublikaTrópusi betegségek
38.30.Vācijas Federatīvā Republika
38.31.Zviedrijas Karaliste

39. Bērnu psihiatrija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
39.1.Austrijas RepublikaKinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

(no 2015. gada 1. jūnija)

39.2.Beļģijas KaralistePsychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
39.3.Bulgārijas RepublikaДетска психиатрия
39.4.Čehijas RepublikaDětská a dorostová psychiatrie
39.5.Dānijas KaralisteBørne- og ungdomspsykiatri
39.6.Francijas RepublikaPédopsychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1991. gada 1. janvārim)
39.7.Grieķijas RepublikaΠαιδoψυχιατρική
39.8.Horvātijas RepublikaDječja i adolescentna psihijatrija
39.9.Igaunijas Republika
39.10.Islandes RepublikaBarna- og unglingageðlækningar
39.11.Itālijas RepublikaNeuropsichiatria infantile
39.12.Īrijas RepublikaChild and adolescent psychiatry
39.13.Kipras RepublikaΠαιδοψυχιατρική
39.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteChild and adolescent psychiatry
39.15.Lietuvas RepublikaVaikų ir paauglių psichiatrija
39.16.Lihtenšteinas FirstisteKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
39.17.Luksemburgas LielhercogistePsychiatrie infantile
39.18.Maltas Republika
39.19.Nīderlandes Karaliste
39.20.Norvēģijas KaralisteBarne- og ungdomspsykiatri
39.21.Polijas RepublikaPsychiatria dzieci i młodzieży
39.22.Portugāles RepublikaPsiquiatria da infância e da adolescência
39.23.Rumānijas RepublikaPsihiatrie pediatrică
39.24.Slovākijas RepublikaDetská psychiatria
39.25.Slovēnijas RepublikaOtroška in mladostniška psihiatrija
39.26.Somijas RepublikaLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
39.27.Spānijas Karaliste
39.28.Šveices KonfederācijaPsychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

39.29.Ungārijas RepublikaGyermek- és ifjúsági pszichiátria
39.30.Vācijas Federatīvā RepublikaKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
39.31.Zviedrijas KaralisteBarn- och ungdomspsykiatri

40. Geriatrija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
40.1.Austrijas Republika
40.2.Beļģijas KaralisteGériatrie/Geriatrie
40.3.Bulgārijas RepublikaГериатрична медицина
40.4.Čehijas RepublikaGeriatrie
40.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: geriatric
40.6.Francijas RepublikaGériatrie (no 2017. gada 1. janvāra)
40.7.Grieķijas Republika
40.8.Horvātijas RepublikaGerijatrija
40.9.Igaunijas Republika
40.10.Islandes RepublikaÖldrunarlækningar
40.11.Itālijas RepublikaGeriatria
40.12.Īrijas RepublikaGeriatric medicine
40.13.Kipras RepublikaΓηριατρική
40.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGeriatric medicine
40.15.Lietuvas RepublikaGeriatrija
40.16.Lihtenšteinas FirstisteGeriatrie
40.17.Luksemburgas LielhercogisteGériatrie
40.18.Maltas RepublikaĠerjatrija
40.19.Nīderlandes KaralisteKlinische geriatrie
40.20.Norvēģijas KaralisteGeriatri
40.21.Polijas RepublikaGeriatria
40.22.Portugāles Republika
40.23.Rumānijas RepublikaGeriatrie şi gerontologie
40.24.Slovākijas RepublikaGeriatria
40.25.Slovēnijas Republika
40.26.Somijas RepublikaGeriatria/Geriatri
40.27.Spānijas KaralisteGeriatría
40.28.Šveices Konfederācija
40.29.Ungārijas RepublikaGeriátria
40.30.Vācijas Federatīvā Republika
40.31.Zviedrijas KaralisteGeriatrik

41. Nefroloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
41.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Nephrologie
41.2.Beļģijas Karaliste
41.3.Bulgārijas RepublikaНефрология
41.4.Čehijas RepublikaNefrologie
41.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: nefrologi
41.6.Francijas RepublikaNéphrologie
41.7.Grieķijas RepublikaΝεφρoλoγία
41.8.Horvātijas RepublikaNefrologija
41.9.Igaunijas RepublikaNefroloogia
41.10.Islandes RepublikaNýrnalækningar
41.11.Itālijas RepublikaNefrologia
41.12.Īrijas RepublikaNephrology
41.13.Kipras RepublikaΝεφρολογία
41.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteRenal medicine
41.15.Lietuvas RepublikaNefrologija
41.16.Lihtenšteinas FirstisteNephrologie
41.17.Luksemburgas LielhercogisteNéphrologie
41.18.Maltas RepublikaNefroloġija
41.19.Nīderlandes Karaliste
41.20.Norvēģijas KaralisteNyresykdommer
41.21.Polijas RepublikaNefrologia
41.22.Portugāles RepublikaNefrologia
41.23.Rumānijas RepublikaNefrologie
41.24.Slovākijas RepublikaNefrológia
41.25.Slovēnijas RepublikaNefrologija
41.26.Somijas RepublikaNefrologia/Nefrologi
41.27.Spānijas KaralisteNefrología
41.28.Šveices KonfederācijaNephrologie

Néphrologie

Nefrologia

41.29.Ungārijas RepublikaNefrológia
41.30.Vācijas Federatīvā Republika– Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

– Innere Medizin und Nephrologie (no 2009. gada 1. oktobra)

41.31.Zviedrijas KaralisteMedicinska njursjukdomar (nefrologi)

Njurmedicin (no 2015. gada 1. maija)

42. Infektoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
42.1.Austrijas RepublikaInnere Medizin und Infektiologie
42.2.Beļģijas Karaliste
42.3.Bulgārijas RepublikaИнфекциозни болести
42.4.Čehijas RepublikaInfekční lékařství
42.5.Dānijas KaralisteIntern medicin: infektionsmedicin
42.6.Francijas RepublikaMaladies infectieuses et tropicales
(no 2017. gada 1. janvāra)
42.7.Grieķijas Republika
42.8.Horvātijas RepublikaInfektologija
42.9.Igaunijas RepublikaInfektsioonhaigused
42.10.Islandes RepublikaSmitsjúkdómar
42.11.Itālijas RepublikaMalattie infettive

Malattie infettive e tropicali (no 2015. gada 1. februāra)

42.12.Īrijas RepublikaInfectious diseases
42.13.Kipras RepublikaΛοιμώδη Νοσήματα (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2016. gada 8. decembrim)
42.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteInfectious diseases
42.15.Lietuvas RepublikaInfektologija
42.16.Lihtenšteinas FirstisteInfektiologie
42.17.Luksemburgas LielhercogisteMaladies contagieuses
42.18.Maltas RepublikaMard Infettiv
42.19.Nīderlandes Karaliste
42.20.Norvēģijas KaralisteInfeksjonssykdommer
42.21.Polijas RepublikaChoroby zakaźne
42.22.Portugāles RepublikaDoenças infecciosas
42.23.Rumānijas RepublikaBoli infecţioase
42.24.Slovākijas RepublikaInfektológia
42.25.Slovēnijas RepublikaInfektologija
42.26.Somijas RepublikaInfektiosairaudet/ Infektionssjukdomar
42.27.Spānijas Karaliste
42.28.Šveices KonfederācijaInfektiologie

Infectiologie

Malattie infettive

42.29.Ungārijas RepublikaInfektológia
42.30.Vācijas Federatīvā Republika
42.31.Zviedrijas KaralisteInfektionssjukdomar

43. Sabiedrības veselība

Nr. p. k.ValstsNosaukums
43.1.Austrijas RepublikaSozialmedizin

Public health (no 2015. gada 1. jūnija)

43.2.Beļģijas Karaliste
43.3.Bulgārijas RepublikaСоциална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

43.4.Čehijas RepublikaHygiena a epidemiologie
43.5.Dānijas KaralisteSamfundsmedicin
43.6.Francijas RepublikaSanté publique et médecine sociale
43.7.Grieķijas RepublikaΚοινωνική Ιατρική
43.8.Horvātijas RepublikaJavnozdravstvena medicina
43.9.Igaunijas Republika
43.10.Islandes RepublikaFélagslækningar
43.11.Itālijas RepublikaIgiene e medicina sociale
43.12.Īrijas RepublikaPublic health medicine
43.13.Kipras RepublikaΥγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική

43.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralistePublic health medicine
43.15.Lietuvas Republika
43.16.Lihtenšteinas FirstistePrävention und Gesundheitswesen
43.17.Luksemburgas LielhercogisteSanté publique
43.18.Maltas RepublikaSaħħa Pubblika
43.19.Nīderlandes KaralisteMaatschappij en gezondheid
43.20.Norvēģijas KaralisteSamfunnsmedisin
43.21.Polijas RepublikaZdrowie publiczne, epidemiologia
43.22.Portugāles RepublikaSaúde pública
43.23.Rumānijas RepublikaSănătate publică şi management
43.24.Slovākijas RepublikaVerejné zdravotníctvo
43.25.Slovēnijas RepublikaJavno zdravje
43.26.Somijas RepublikaTerveydenhuolto/Hälsovård
43.27.Spānijas KaralisteMedicina preventiva y salud pública
43.28.Šveices KonfederācijaPrévention et santé publique

Prävention und Gesundheitswesen

Prevenzione e salute pubblica

43.29.Ungārijas RepublikaMegelőző orvostan és népegészségtan
43.30.Vācijas Federatīvā RepublikaÖffentliches Gesundheitswesen
43.31.Zviedrijas KaralisteSocialmedicin

44. Farmakoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
44.1.Austrijas RepublikaPharmakologie und Toxikologie
44.2.Beļģijas Karaliste
44.3.Bulgārijas RepublikaКлинична фармакология и терапия

Фармакология

44.4.Čehijas RepublikaKlinická farmakologie
44.5.Dānijas KaralisteKlinisk farmakologi
44.6.Francijas Republika
44.7.Grieķijas Republika
44.8.Horvātijas RepublikaKlinička farmakologija s toksikologijom
44.9.Igaunijas Republika
44.10.Islandes RepublikaLyfjafræði
44.11.Itālijas RepublikaFarmacologia

Farmacologia e tossicologia clinica (no 2015. gada 1. februāra)

44.12.Īrijas RepublikaClinical pharmacology and therapeutics

Pharmaceutical Medicine (no 2017. gada 1. jūlija)

44.13.Kipras Republika
44.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteClinical pharmacology and therapeutics
44.15.Lietuvas Republika
44.16.Lihtenšteinas FirstisteKlinische Pharmakologie und Toxikologie
44.17.Luksemburgas Lielhercogiste
44.18.Maltas RepublikaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
44.19.Nīderlandes Karaliste
44.20.Norvēģijas KaralisteKlinisk farmakologi
44.21.Polijas RepublikaFarmakologia kliniczna
44.22.Portugāles Republika
44.23.Rumānijas RepublikaFarmacologie clinică
44.24.Slovākijas RepublikaKlinická farmakológia
44.25.Slovēnijas Republika
44.26.Somijas RepublikaKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
44.27.Spānijas KaralisteFarmacología clínica
44.28.Šveices KonfederācijaKlinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia cliniche

44.29.Ungārijas RepublikaKlinikai farmakológia
44.30.Vācijas Federatīvā RepublikaPharmakologie und Toxikologie
44.31.Zviedrijas KaralisteKlinisk farmakologi

45. Arodmedicīna

Nr. p. k.ValstsNosaukums
45.1.Austrijas Republika– Arbeitsmedizin

– Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (no 2015. gada 1. jūnija)

45.2.Beļģijas KaralisteMédecine du travail/ Arbeidsgeneeskunde
45.3.Bulgārijas RepublikaТрудова медицина
45.4.Čehijas RepublikaPracovní lékařství
45.5.Dānijas KaralisteArbejdsmedicin
45.6.Francijas RepublikaMédecine du travail
45.7.Grieķijas RepublikaIατρική της Εργασίας
45.8.Horvātijas RepublikaMedicina rada i športa
45.9.Igaunijas Republika
45.10.Islandes RepublikaAtvinnulækningar
45.11.Itālijas RepublikaMedicina del lavoro
45.12.Īrijas RepublikaOccupational medicine
45.13.Kipras RepublikaΙατρική της Εργασίας
45.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteOccupational medicine
45.15.Lietuvas RepublikaDarbo medicina
45.16.Lihtenšteinas FirstisteArbeitsmedizin
45.17.Luksemburgas LielhercogisteMédecine du travail
45.18.Maltas RepublikaMediċina Okkupazzjonali
45.19.Nīderlandes KaralisteArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

45.20.Norvēģijas KaralisteArbeidsmedisin
45.21.Polijas RepublikaMedycyna pracy
45.22.Portugāles RepublikaMedicina do trabalho
45.23.Rumānijas RepublikaMedicina muncii
45.24.Slovākijas RepublikaPracovné lekárstvo
45.25.Slovēnijas RepublikaMedicina dela, prometa in športa
45.26.Somijas RepublikaTyöterveyshuolto/ Företagshälsovård
45.27.Spānijas KaralisteMedicina del trabajo
45.28.Šveices KonfederācijaMédecine du travail

Arbeitsmedizin

Medicina del lavoro

45.29.Ungārijas RepublikaFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
45.30.Vācijas Federatīvā RepublikaArbeitsmedizin
45.31.Zviedrijas KaralisteYrkes- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (no 2008. gada 1. septembra)

46. Alergoloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
46.1.Austrijas Republika
46.2.Beļģijas Karaliste
46.3.Bulgārijas RepublikaКлинична алергология
46.4.Čehijas RepublikaAlergologie a klinická imunologie
46.5.Dānijas Karaliste
46.6.Francijas RepublikaAllergologie (no 2017. gada 1. janvāra)
46.7.Grieķijas RepublikaΑλλεργιoλoγία
46.8.Horvātijas RepublikaAlergologija i klinička imunologija
46.9.Igaunijas Republika
46.10.Islandes RepublikaOfnæmislækningar
46.11.Itālijas RepublikaAllergologia ed immunologia clinica
46.12.Īrijas Republika
46.13.Kipras RepublikaΑλλεργιολογία
46.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
46.15.Lietuvas RepublikaAlergologija ir klinikinė imunologija
46.16.Lihtenšteinas FirstisteAllergologie und klinische Immunologie
46.17.Luksemburgas Lielhercogiste
46.18.Maltas Republika
46.19.Nīderlandes KaralisteAllergologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1996. gada 12. augustam)
46.20.Norvēģijas Karaliste
46.21.Polijas RepublikaAlergologia
46.22.Portugāles RepublikaImuno-alergologia
46.23.Rumānijas RepublikaAlergologie şi imunologie clinică
46.24.Slovākijas RepublikaKlinická imunológia a alergológia
46.25.Slovēnijas RepublikaAlergologije in klinične imunologije (odrasli)
(no 2018. gada 1. janvāra)
46.26.Somijas Republika
46.27.Spānijas KaralisteAlergología
46.28.Šveices KonfederācijaAllergologie et immunologie clinique

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologia e immunologia clinica

46.29.Ungārijas RepublikaAllergológia és klinikai immunológia
46.30.Vācijas Federatīvā Republika
46.31.Zviedrijas KaralisteAllergisjukdomar

47. Gastroenteroloģiskā ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
47.1.Austrijas Republika
47.2.Beļģijas KaralisteChirurgie abdominale/ Heelkunde op het abdomen (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1983. gada 1. janvārim)
47.3.Bulgārijas RepublikaГастроентерологичнa хирургия
(līdz 2010. gada 14. septembrim)
47.4.Čehijas Republika
47.5.Dānijas Karaliste
47.6.Francijas RepublikaChirurgie viscérale et digestive
47.7.Grieķijas Republika
47.8.Horvātijas RepublikaAbdominalna kirurgija
47.9.Igaunijas Republika
47.10.Islandes Republika
47.11.Itālijas RepublikaChirurgia dell’apparato digerente (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2015. gada 3. jūnijam)
47.12.Īrijas Republika
47.13.Kipras Republika
47.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
47.15.Lietuvas RepublikaAbdominalinė chirurgija
47.16.Lihtenšteinas Firstiste
47.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie gastro-entérologique
47.18.Maltas Republika
47.19.Nīderlandes Karaliste
47.20.Norvēģijas KaralisteGastroenterologisk kirurgi
47.21.Polijas Republika
47.22.Portugāles Republika
47.23.Rumānijas Republika
47.24.Slovākijas RepublikaGastroenterologická chirurgia
47.25.Slovēnijas RepublikaAbdominalna kirurgija
47.26.Somijas RepublikaGastroenterologinen kirurgia/ Gastroenterologisk kirurgi
47.27.Spānijas Karaliste
47.28.Šveices Konfederācija
47.29.Ungārijas Republika
47.30.Vācijas Federatīvā RepublikaVisceralchirurgie
47.31.Zviedrijas Karaliste

48. Kodolmedicīna

Nr. p. k.ValstsNosaukums
48.1.Austrijas RepublikaNuklearmedizin
48.2.Beļģijas KaralisteMédecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
48.3.Bulgārijas RepublikaНуклеарна медицина
48.4.Čehijas RepublikaNukleární medicína
48.5.Dānijas KaralisteKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
48.6.Francijas RepublikaMédecine nucléaire
48.7.Grieķijas RepublikaΠυρηνική Iατρική
48.8.Horvātijas RepublikaNuklearna medicina
48.9.Igaunijas Republika
48.10.Islandes RepublikaÍsótópagreining
48.11.Itālijas RepublikaMedicina nucleare
48.12.Īrijas Republika
48.13.Kipras RepublikaΠυρηνική Ιατρική
48.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteNuclear medicine
48.15.Lietuvas Republika
48.16.Lihtenšteinas FirstisteNuklearmedizin
48.17.Luksemburgas LielhercogisteMédecine nucléaire
48.18.Maltas RepublikaMediċina Nukleari
48.19.Nīderlandes KaralisteNucleaire geneeskunde
48.20.Norvēģijas KaralisteNukleærmedisin
48.21.Polijas RepublikaMedycyna nuklearna
48.22.Portugāles RepublikaMedicina nuclear
48.23.Rumānijas RepublikaMedicină nucleară
48.24.Slovākijas RepublikaNukleárna medicína
48.25.Slovēnijas RepublikaNuklearna medicina
48.26.Somijas RepublikaKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
48.27.Spānijas KaralisteMedicina nuclear
48.28.Šveices KonfederācijaMédecine nucléaire

Nuklearmedizin

Medicina nucleare

48.29.Ungārijas RepublikaNukleáris medicina
48.30.Vācijas Federatīvā RepublikaNuklearmedizin
48.31.Zviedrijas KaralisteNukleärmedicin

Nuklearmedicin (no 2008. gada 1. septembra)

49. Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Nr. p. k.ValstsNosaukums
49.1.Austrijas Republika
49.2.Beļģijas Karaliste
49.3.Bulgārijas RepublikaСпешна медицина
49.4.Čehijas RepublikaTraumatologie

Urgentní medicína

49.5.Dānijas KaralisteAkutmedicin (no 2018. gada 1. februāra)
49.6.Francijas RepublikaMédecine d'urgence (no 2017. gada 1. janvāra)
49.7.Grieķijas Republika
49.8.Horvātijas RepublikaHitna medicina
49.9.Igaunijas RepublikaErakorralise meditsiini eriarst

(no 2016. gada 1. septembra)

49.10.Islandes Republika
49.11.Itālijas RepublikaMedicina d'emergenza-urgenza (no 2006. gada 17. februāra)
49.12.Īrijas RepublikaEmergency medicine
49.13.Kipras Republika
49.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteEmergency medicine
49.15.Lietuvas Republika
49.16.Lihtenšteinas Firstiste
49.17.Luksemburgas Lielhercogiste
49.18.Maltas RepublikaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Mediċina tal-Emerġenza (no 2003. gada 21. novembra)

49.19.Nīderlandes Karaliste
49.20.Norvēģijas Karaliste
49.21.Polijas RepublikaMedycyna ratunkowa
49.22.Portugāles Republika
49.23.Rumānijas RepublikaMedicină de urgenţă
49.24.Slovākijas RepublikaÚrazová chirurgia

Urgentná medicína

49.25.Slovēnijas RepublikaUrgentna medicina
49.26.Somijas RepublikaAkuuttilääketiede/Akutmedicin
49.27.Spānijas Karaliste
49.28.Šveices Konfederācija
49.29.Ungārijas RepublikaOxyológia és sürgősségi orvostan
49.30.Vācijas Federatīvā Republika
49.31.Zviedrijas KaralisteAkutsjukvård

50. Klīniskā neirofizioloģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
50.1.Austrijas Republika
50.2.Beļģijas Karaliste
50.3.Bulgārijas Republika
50.4.Čehijas Republika
50.5.Dānijas Karaliste
50.6.Francijas Republika
50.7.Grieķijas Republika
50.8.Horvātijas Republika
50.9.Igaunijas Republika
50.10.Islandes RepublikaKlínísk taugalífeðlisfræði
50.11.Itālijas Republika
50.12.Īrijas RepublikaClinical neurophysiology
50.13.Kipras Republika
50.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteClinical neurophysiology
50.15.Lietuvas Republika
50.16.Lihtenšteinas Firstiste
50.17.Luksemburgas Lielhercogiste
50.18.Maltas RepublikaNewrofiżjoloġija Klinika
50.19.Nīderlandes Karaliste
50.20.Norvēģijas KaralisteKlinisk nevrofysiologi
50.21.Polijas Republika
50.22.Portugāles Republika
50.23.Rumānijas Republika
50.24.Slovākijas Republika
50.25.Slovēnijas Republika
50.26.Somijas RepublikaKliininen neurofysiologia/ Klinisk neurofysiologi
50.27.Spānijas KaralisteNeurofisiologia clínica
50.28.Šveices Konfederācija
50.29.Ungārijas Republika
50.30.Vācijas Federatīvā Republika
50.31.Zviedrijas KaralisteKlinisk neurofysiologi

51. Sejas un žokļu ķirurģija (medicīnas pamatizglītība)

Nr. p. k.ValstsNosaukums
51.1.Austrijas RepublikaMund-Kiefer-und Gesichtschirurgie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2013. gada 28. februārim)
51.2.Beļģijas Karaliste
51.3.Bulgārijas RepublikaЛицево-челюстна хирургия
51.4.Čehijas RepublikaMaxilofaciální chirurgie
51.5.Dānijas Karaliste
51.6.Francijas RepublikaChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
51.7.Grieķijas Republika
51.8.Horvātijas RepublikaMaksilofacijalna kirurgija
51.9.Igaunijas Republika
51.10.Islandes Republika
51.11.Itālijas RepublikaChirurgia maxillo-facciale
51.12.Īrijas Republika
51.13.Kipras Republika
51.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
51.15.Lietuvas RepublikaVeido ir žandikaulių chirurgija
51.16.Lihtenšteinas Firstiste
51.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie maxillo-faciale
51.18.Maltas Republika
51.19.Nīderlandes Karaliste
51.20.Norvēģijas KaralisteMaxillofacial kirurgi
51.21.Polijas RepublikaChirurgia szczękowo-twarzowa
51.22.Portugāles RepublikaCirurgia maxilo-facial
51.23.Rumānijas Republika
51.24.Slovākijas RepublikaMaxilofaciálna chirurgia
51.25.Slovēnijas RepublikaMaksilofacialna kirurgija
51.26.Somijas Republika
51.27.Spānijas KaralisteCirugía oral y maxilofacial
51.28.Šveices Konfederācija
51.29.Ungārijas RepublikaSzájsebészet (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2007.gada 30.septembrim)
51.30.Vācijas Federatīvā Republika
51.31.Zviedrijas Karaliste

52. Mutes, sejas un žokļu ķirurģija (medicīnas pamatizglītība un zobārstu pamatizglītība)

Nr. p. k.ValstsNosaukums
52.1.Austrijas RepublikaMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
52.2.Beļģijas KaralisteStomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
52.3.Bulgārijas RepublikaДентална, орална и лицево-челюстна хирургия
52.4.Čehijas Republika
52.5.Dānijas Karaliste
52.6.Francijas Republika
52.7.Grieķijas RepublikaΣτοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (no 2014. gada 10. jūlija)
52.8.Horvātijas Republika
52.9.Igaunijas Republika
52.10.Islandes Republika
52.11.Itālijas Republika
52.12.Īrijas RepublikaOral and maxillo-facial surgery
52.13.Kipras RepublikaΣτοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
52.14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteOral and maxillo-facial surgery
52.15.Lietuvas Republika
52.16.Lihtenšteinas FirstisteKiefer- und Gesichtschirurgie
52.17.Luksemburgas LielhercogisteChirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
52.18.Maltas RepublikaKirurġija tal-għadam tal-wiċċ
52.19.Nīderlandes Karaliste
52.20.Norvēģijas Karaliste
52.21.Polijas Republika
52.22.Portugāles Republika
52.23.Rumānijas RepublikaChirurgie Orală şi Maxilo-facială (no 2009. gada 1. janvāra)
52.24.Slovākijas Republika
52.25.Slovēnijas Republika
52.26.Somijas RepublikaSuu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
52.27.Spānijas Karaliste
52.28.Šveices KonfederācijaChirurgie orale et maxillo-faciale

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgia oro-maxillo-facciale

52.29.Ungārijas RepublikaArc-állcsont-szájsebészet
52.30.Vācijas Federatīvā RepublikaMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (no 2006. gada 1. janvāra)

52.31.Zviedrijas Karaliste

53. Onkoloģija ķīmijterapija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
53.1.Austrijas Republika
53.2.Beļģijas KaralisteOncologie médicale/Medische oncologie
53.3.Bulgārijas RepublikaМедицинска онкология
53.4.Čehijas RepublikaKlinická onkologie
53.5.Dānijas Karaliste
53.6.Francijas RepublikaOncologie
53.7.Grieķijas RepublikaΠαθολογική Ογκολογία
53.8.Horvātijas Republika
53.9.Igaunijas Republika
53.10.Itālijas RepublikaOncologia medica
53.11.Īrijas RepublikaMedical oncology
53.12.Kipras RepublikaΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
53.13.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteMedical oncology
53.14.Lietuvas RepublikaChemoterapinė onkologija
53.15.Luksemburgas LielhercogisteOncologie médicale
53.16.Maltas Republika
53.17.Nīderlandes Karaliste
53.18.Polijas RepublikaOnkologia kliniczna
53.19.Portugāles RepublikaOncologia médica
53.20.Rumānijas RepublikaOncologie medicala
53.21.Slovākijas RepublikaKlinická onkológia
53.22.Slovēnijas RepublikaInternistična onkologija
53.23.Somijas Republika
53.24.Spānijas KaralisteOncología Médica
53.25.Šveices KonfederācijaMedizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica

53.26.Ungārijas RepublikaKlinikai onkológia
53.27.Vācijas Federatīvā Republika
53.28.Zviedrijas KaralisteOnkologi

54. Medicīnas ģenētika

Nr. p. k.ValstsNosaukums
54.1.Austrijas RepublikaMedizinische Genetik
54.2.Beļģijas Karaliste
54.3.Bulgārijas RepublikaМедицинска генетика
54.4.Čehijas RepublikaLékařská genetika
54.5.Dānijas KaralisteKlinisk genetik
54.6.Francijas RepublikaGénétique médicale
54.7.Grieķijas Republika
54.8.Horvātijas Republika
54.9.Igaunijas RepublikaMeditsiinigeneetika
54.9.1Islandes RepublikaErfðalæknisfræði
54.10.Itālijas RepublikaGenetica medica
54.11.Īrijas RepublikaClinical genetics
54.12.Kipras Republika
54.13.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteClinical genetics
54.14.Lietuvas RepublikaGenetika
54.15.Luksemburgas LielhercogisteMédecine génétique
54.16.Maltas RepublikaĠenetika Klinika/Medika
54.17.Nīderlandes KaralisteKlinische genetica
54.17.1Norvēģijas KaralisteMedisinsk genetikk
54.18.Polijas RepublikaGenetyka kliniczna
54.19.Portugāles RepublikaGenética médica
54.20.Rumānijas RepublikaGenetica medicala
54.21.Slovākijas RepublikaLekárska genetica
54.22.Slovēnijas RepublikaKlinična genetika
54.23.Somijas RepublikaPerinnöllisyyslääketiede

Medicinsk genetik

54.24.Spānijas Karaliste
54.25.Šveices KonfederācijaMedizinische Genetik

Génétique médecale

Genetica medica

54.26.Ungārijas RepublikaKlinikai genetika
54.27.Vācijas Federatīvā RepublikaHumangenetik
54.28.Zviedrijas KaralisteKlinisk genetik

55. Sirds ķirurģija

Nr. p. k.ValstsNosaukums
55.1.Austrijas RepublikaHerzchirurgie (no 2007./2008. ak. g.)
55.2.Beļģijas Karaliste
55.3.Bulgārijas RepublikaЛекарспециалист по кардиохирургия
55.4.Čehijas RepublikaKardiochirurg
55.5.Dānijas Karaliste
55.6.Francijas Republika
55.7.Grieķijas Republika
55.8.Horvātijas RepublikaKardiotorakalne kirurgije
55.9.Igaunijas RepublikaKardiokirurg (no 2014./2015. ak. g.)
55.10.Itālijas RepublikaCardiochirurgia (no 2015./2016. ak. g.)
55.11.Īrijas Republika
55.12.Kipras Republika
55.13.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
55.14.Lietuvas RepublikaGydytojo širdies chirurgo
55.15.Luksemburgas Lielhercogiste
55.16.Maltas Republika
55.17.Nīderlandes Karaliste
55.18.Polijas RepublikaKardiochirurgia
55.19.Portugāles Republika
55.20.Rumānijas Republika
55.21.Slovākijas RepublikaKardiochirurg
55.22.Slovēnijas Republika
55.23.Somijas Republika
55.24.Spānijas KaralisteCirugía Cardiovascular
55.25.Ungārijas RepublikaSzívsebész szakorvos
55.26.Vācijas Federatīvā Republika
55.27.Zviedrijas Karaliste
2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ārsta izglītības dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518)

1. Austrijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Akts par vispārējās ārstniecības ārsta akadēmiskā grāda piešķiršanu
Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
Universitātes medicīnas fakultāte
Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

2. Beļģijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
1. Ārsta diploms/ Medicīnas doktora diploms
Diploma van arts/ Diplôme de docteur en médecine
1. Universitātes
De universiteiten/les universités
2. Diploms medicīnā/ medicīnas zinātņu maģistrs

Diplôme de "médecin"/Master in de geneeskunde

2. Kompetenta franču kopienas eksāmenu komisija/kompetenta flāmu kopienas eksāmenu komisija/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
 

3. Bulgārijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Profesionālais medicīnas zinātņu maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju "Ārsts"

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар"

Universitāte

Университет

4. Čehijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Diploms par studiju pabeigšanu vispārējās medicīnas studiju programmā (medicīnas doktors, MUDr.)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
Čehijas Republikas universitātes medicīnas fakultāte
Lékářská fakulta univerzity v České republice

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas maģistra grāda diploms (kand. med.)

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)

Universitāte

Universitet

 

1. Ārsta sertifikāts

Autorisation som læge

2. Sertifikāts par nokārtotu gala eksāmenu medicīnas zinātnē

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)

2. Patstāvīgās prakses licence

Tilladelse til selvstændigt virke som læge

6. Francijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Medicīnas doktora Valsts diploms

Diplôme d'Etat de docteur en Médicine

Universitātes

Universités

 
Otrā līmeņa pabeigtas medicīniskās izglītības diploms
(no 2003./2004. ak. g. līdz
2013./2014. ak. g.)

Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales

 
Medicīnas zinātņu ieguvi apliecinošais diploms
(no 2014./2015. ak. g.)

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

 Klīniskās kompetences sertifikāts
Certificat de compétence clinique

7. Grieķijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Medicīnas diploms

Πτυχιο Ιατρικηας

1. Universitātes medicīnas fakultāte

Ιατρικη Σχολη Πανεπιοτημιου

2. Universitātes medicīnas nodaļas, veselības aprūpes fakultāte
Σχολη Επιοτημων Υγειας, Τμημς λατρικης Πανεπιστημιου

8. Horvātijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Diploms "medicīnas doktors/medicīnas doktore"

Diploma "doktor medicine/doktorica medicine"

Medicīnas fakultātes Horvātijas Republikas universitātēs

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

9. Igaunijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Ārsta grāds

Arstikraad

Degree in Medicine (MD)

Diploms par medicīnas studiju programmas apgūšanu
Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta

Tartu Universitāte

Tartu Ülikool

10. Islandes Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Profesijas pārbaudījums medicīnā, candidatus medicinae (cand. med.)

Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.)

Islandes Universitāte

Háskóli Íslands

Apliecība par papildu studijām (kandidāta gadi), ko izsniedzis valsts galvenais ārsts

Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Landlækni

11. Itālijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Diploms medicīnas un ķirurģijas jomā
Diploma di laurea in medicina e chirurgia
Universitāte
Università
Kvalifikācijas piešķiršanas diploms medicīnas un ķirurģijas jomā
Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia

12. Īrijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Primārā kvalifikācija
Primary qualification
Kompetenta eksaminēšanas iestāde
Competent examining body
Pieredzes sertifikāts
Certificate of experience

13. Kipras Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Reģistrēta ārsta sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Πτυχίο Ιατρικής

1. Ārstu padome
Ιατρικό Συμβούλιο

2. Kipras Universitātes Medicīnas fakultāte

Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου
(no 2013. gada 1. septembra)

3. Kipras Eiropas Universitāte

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (no 2013. gada 1. septembra)

4. Nikosijas Universitāte

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
(no 2014. gada 1. oktobra)

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Primārā kvalifikācija
Primary qualification
Kompetenta eksaminācijas padome
Competent examining body
Pieredzes sertifikāts
Certificate of experience

15. Lietuvas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
1. Diploms par augstāko izglītību, kas piešķir ārsta profesionālo kvalifikāciju
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
Universitāte

Universitetas

1. Internatūras apliecība, kas piešķir ārsta profesionālo kvalifikāciju
Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
2. Maģistra diploms (medicīnas maģistra kvalifikācijas grāds un ārsta kvalifikācija)

Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

2. Internatūras apliecība (medicīnas ārsta profesionālā kvalifikācija)

Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

16. Luksemburgas Lielhercogiste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Medicīnas, ķirurģijas un dzemdniecības doktora grāda diploms
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
Valsts eksāmena komisija
Jury d’examen d’Etat
Stāža sertifikāts
Certificat de stage

17. Maltas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Medicīnas un ķirurģijas studiju pabeigšanas diploms
Lawrja ta’ Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija
Maltas universitāte Universita` ta’ MaltaMediķu padomes reģistrācijas sertifikāts
Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

18. Nīderlandes Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Atestāts par labi nokārtotu ārsta eksāmenu
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
Medicīnas fakultāte Faculteit Geneeskunde

19. Norvēģijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Sertifikāts par iegūtu medicīnas kandidātes/kandidāta grādu, saīsinātā forma: cand. Med.

Vitnemål for fullført grad candidate/candidatus medicinae, short form: cand. Med.

Universitāte

Universitet

20. Polijas Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Ārsta diploms par augstskolas studijām ārstniecības nozarē

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza")

Augstskola

szkoły wyższe

1. Apliecība par Valsts ārstniecības eksāmena nokārtošanu
(līdz 2012. gada 1. janvārim)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego

2. Apliecība par Ārstniecības gala eksāmena nokārtošanu
(no 2013. gada 1. janvāra)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego

3. Sertifikāts par pēcdiploma prakses pabeigšanu

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

21. Portugāles Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
1. Medicīnas licenciāta kursa diploms
Carta de Curso de licenciatura em medicina

2. Sertifikāts par integrētajām maģistra studijām medicīnā

Certificado de mestrado integrado em medicina

Universitātes UniversidadesĀrstu apvienības izsniegts sertifikāts

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos

22. Rumānijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
1. Medicīnas licenciāta diploms

Diplomă de licenţă de doctor medic

2. Licenciāta un maģistra diploms1

Diploma de licență și master

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālās izglītības ministrija1

Ministerul Educației Naționale

Piezīme.

1 No 2011. gada.

23. Slovākijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Diploms
vispārējā medicīna
vispārējās medicīnas doktors („MUDr.")

DIPLOM
všeobecné lekárstvo
doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")

Universitāte

Univerzita

24. Slovēnijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Diploms, kas piešķir nosaukumu "medicīnas doktors/medicīnas doktore"
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"
Universitāte

Univerza

Apliecība par nokārtotu profesionālo eksāmenu profesijā "Ārsts/ārste"

Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica

25. Somijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Medicīnas licenciāta eksāmens
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen
Universitāte
Yliopisto

26. Spānijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
1. Medicīnas un ķirurģijas licenciāta tituls
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

2. Medicīnas licenciāta tituls Título de Licenciado en Medicina

3. Medicīnas zinātņu grāda ieguvēja/s nosaukums

Título de Graduado/a en Medicina

1. Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

2. Universitātes rektors
El rector de una Universidad

27. Šveices Konfederācija

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Federācijas ārsta diploms

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

Federālais Iekšlietu departaments

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l'intérieur

Dipartimento federale dell'interno

28. Ungārijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Kvalificēta ārsta diploms (dr. med.)

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.)

Universitāte

Egyetem

29. Vācijas Federatīvā Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
1. Ārsta eksāmena apliecība
Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2. Apliecība par ārsta valsts eksāmenu un apliecība par sagatavošanās laiku medicīnas asistenta statusā, ciktāl tas Vācijas juridiskajos priekšrakstos ir bijis paredzēts attiecībā uz ārsta izglītības noslēgumu
Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Kompetentās iestādes Zuständige Behörden

30. Zviedrijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentuPievienotais sertifikāts
Ārsta eksāmens LäkarexamenUniversitāte vai augstskola

Universitet eller högskola

Sociālās pārvaldes izdota ārsta kvalifikācijas apliecība

Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ārsta kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518) 

1. Austrijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista diploms

Facharztdiplom

Austrijas ārstu kamera

Österreichische Ärztekammer

2. Beļģijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista profesionālā kvalifikācija

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Tautas veselības ministrs

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

3. Bulgārijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Apliecība par specialitātes iegūšanu

Свидетелство за призната специалнос

Universitāte

Университет

4. Čehijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Specializācijas diploms

Diplom o specializaci

Veselības ministrija

Ministerstvo zdravotnictví

5. Dānijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista apliecība

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Veselības pārvalde

Sundhedsstyrelsen

Pacientu drošības un apelāciju aģentūra

Styrelsen for Patientsikkerhed

6. Francijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
1. Sertifikāts par medicīnas specializāciju kopā ar medicīnas doktora valsts diplomu

Certificat d'études spéciales de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

1. Universitātes

Universités

2. Kvalificēta ārsta speciālista apliecība kopā ar medicīnas doktora valsts diplomu

Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine

2. Ārstu apvienības padome

Conseil de l'Ordre des médecins

3. Diploms par specializētām studijām vai diploms par specializētām kvalifikācijas papildstudijām, kas ir valsts doktora diploma pielikums

Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

3. Universitātes

Universités

7. Grieķijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta specialitātes nosaukums

Τιτλος Ιατρικης Ειδικοτητας

1. Reģions

Περιφέρεια

2. Rajona pašpārvalde

Νομαρχιακη Αυτοδιοκηοη

3. Rajons

Νομαρχια

8. Horvātijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Diploms par kvalifikācijas celšanu 

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Veselības ministrija 

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

9. Igaunijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
1. Rezidentūras beigšanas apliecība

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

2. Apliecība par rezidentūras pabeigšanu speciālās medicīniskās palīdzības specialitātē

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Universitāte

Tartu Ülikool

10. Islandes Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Specializācijas diploms

Sérfræðileyfi

Valsts galvenais ārsts

Landlæknir

11. Itālijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Mediķa speciālista diploms

Diploma di medico specialista

Universitāte

Università

12. Īrijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta specializācijas sertifikāts

Certificate of Specialist doctor

Kompetentā iestāde

Competent authority

13. Kipras Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Atzīts ārsta specialitātes sertifikāts

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ārstu padome

Ιατρικό Συμβούλιο

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Sertifikāts par pabeigtām mācībām

Certificate of Completion of training

1. Pēcdiploma medicīniskās izglītības un mācību padome

Postgraduate Medical Education and Training Board

2. Vispārējā medicīnas padome

General Medical Council

15. Lietuvas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
1. Rezidentūras apliecība par ārsta speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

2. Rezidentūras apliecība (ārsta speciālista profesionālā kvalifikācija)

Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)

Universitātes

Universitetas

 

16. Luksemburgas Lielhercogiste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Mediķa speciālista sertifikāts

Certificat de médecin spécialiste

Tautas veselības ministrs

Ministre de la Santé publique

17. Maltas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Mediķa speciālista sertifikāts

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku

Speciālistu apstiprināšanas komisija

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

18. Nīderlandes Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
1. Apliecība par reģistrēšanos speciālistu reģistrā

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

2. Medicīnas speciālista diploms

Diploma geneeskundig specialist

1. Nīderlandes Karalistes Medicīnas apvienības noteikta medicīnas speciālistu reģistrācijas komisija (MSRC)

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRCvan de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2. Nīderlandes Karalistes Medicīnas apvienības noteikta sociālo darbinieku reģistrācijas komisija

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3. Nīderlandes Karaliskās Ārstniecības attīstības sabiedrības medicīnas speciālistu (RGS) reģistrācijas komisija1

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Piezīme.

1 No 2013.gada 1. janvāra.

19. Norvēģijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Speciālista sertifikāts 

Spesialistgodkjenning

Norvēģijas Veselības direktorāts

Helsedirektoratet

20. Polijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Diploms par speciālista nosaukuma piešķiršanu

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Medicīnas eksāmenu centrs

Centrum Egzaminów Medycznych

21. Portugāles Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Speciālista nosaukums

Titulo de especialista

Mediķu apvienība

Ordem dos Médicos

22. Rumānijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Medicīnas speciālista sertifikāts

Certificat de medic specialist

Veselības ministrija

Ministerul Sănătăţii

23. Slovākijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Diploms par specializāciju

Diplom o špecializácii

1. Slovākijas Medicīnas Universitāte

Slovenská zdravotnícka univerzita

2. Komenska universitāte Bratislavā

Univerzita Komenského v Bratislave

3. Pavola Jozefa Šafarika Universitāte Košicē

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

24. Slovēnijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Apliecība par speciālista eksāmenu nokārtošanu

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1. Veselības ministrija

Ministrstvo za zdravje

2. Slovēnijas Ārstu kamera

Zdravniška zbornica Slovenije

25. Somijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista eksāmens

Erikoislääkärin tutkinto/ specialläkarexamen

Universitāte

Yliopisto

26. Spānijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Speciālista diploms

Título de Especialista

Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

27. Šveices Konfederācija

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista diploms

Diplom als Facharzt,

Diplôme de médecin spécialiste, Diploma di medico specialista

Federālais Iekšlietu departaments un Šveices Ārstu savienība

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri

28. Ungārijas Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista sertifikāts

Szakorvosi bizonyítvány

Valsts eksaminācijas komisija

Nemzeti Vizsgabizottság

29. Vācijas Federatīvā Republika

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Atzinums par ārsta specializāciju

Fachärztliche Anerkennung

Attiecīgās zemes ārstu kamera

Landesärztekammer

30. Zviedrijas Karaliste

NosaukumsIestāde, kas izdod dokumentu
Sociālās pārvaldes izsniegta apliecība par ārsta speciālista kompetenci

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Sociālā pārvalde

Socialstyrelsen

4. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas profesionālie nosaukumi un dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālo darbību un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514; pielikuma nosaukums grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 518)

Nr.
p. k.
ValstsĢimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālais nosaukumsĢimenes ārsta (vispārējās prakses ārsta) kvalifikāciju apliecinošais dokuments
1.Austrijas RepublikaArzt für AllgemeinmedizinDiplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin
2.Beļģijas KaralisteHuisarts/Médecin généralisteBijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste
3.Bulgārijas RepublikaЛекар-специалист по Обща медицинаСвидетелство за призната специалност по Обща медицина
4.Čehijas RepublikaVšeobecný praktický lékařDiplom o specializaci všeobecné praktické lékařství
5.Dānijas KaralisteAlmen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicinBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin
6.Francijas RepublikaMédecin qualifié en médecine généraleDiplômes d'études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d'Etat de docteur en médecine
7.Grieķijas RepublikaIατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικήςTίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής
8.Horvātijas RepublikaSpecijalist obiteljske medicineDiploma o specijalističkom usavršavanju
9.Igaunijas RepublikaPerearstResidentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

Diplom peremeditsiini erialal

10.Islandes RepublikaAlmennur heimilislæknir (Evrópulæknir)Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)
11.Itālijas RepublikaMedico di medicina generaleAttestato di formazione specifica in medicina generale

Diploma di formazione specifica in medicina generale

12.Īrijas RepublikaGeneral medical practitionerCertificate of specific qualifications in general medical practice
13.Kipras RepublikaΙατρός Γενικής ΙατρικήςΤίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
14.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā KaralisteGeneral practitionerCertificate of completion of training
15.Lietuvas RepublikaŠeimos medicinos gydytojas

Šeimos gydytojas

1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)

16.Luksemburgas LielhercogisteMédecin généralisteDiplôme de formation spécifique en medicine générale
17.Maltas RepublikaTabib Speċjalista fil-Mediċina tal-FamiljaĊertifikat ta’ Speċjalista Mediku fil-Mediċina tal-Familja
18.Nīderlandes KaralisteHuisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (no 2013. gada 1. janvāra)

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen

Diploma geneeskundig specialist

19.Norvēģijas KaralisteAllmennpraktiserende legeBevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege
20.Polijas RepublikaSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnejDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
21.Portugāles RepublikaEspecialista em medicina geral e familiarTítulo de especialista em medicina geral e familiar
22.Rumānijas RepublikaMedic specialist medicină de familieCertificat de medic specialist medicină de familie
23.Slovākijas RepublikaVšeobecný lekárDiplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"
24.Slovēnijas RepublikaSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicinePotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine
25.Somijas RepublikaYleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildningTodistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning
26.Spānijas KaralisteEspecialista en medicina familiar y comunitariaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitaria
27.Šveices KonfederācijaMédecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

Diplom als praktischer Arzt/

praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

28.Ungārijas RepublikaHáziorvostan szakorvosaHáziorvostan szakorvosa bizonyítvány
29.Vācijas Federatīvā RepublikaFacharzt/Fachärztin für AllgemeinmedizinZeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
30.Zviedrijas KaralisteSpecialist i allmänmedicinBevis om specialistkompetens i allmänmedicin
13.08.2021