Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 76 "Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.210

Rīgā 2005.gada 29.martā (prot. Nr.16 19.§)

Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.panta pirmo daļu

I.Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka pasākumu kompleksu, kas nepieciešams civilās aviācijas drošības garantēšanai, lai efektīvi īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2320/2002, kas iedibina vienotus noteikumus civilās aviācijas drošības jomā, un ar to saistītos Eiropas Kopienu tiesību aktus.

2.Šie noteikumi un uz to pamata izstrādātās detalizētās prasības veido Nacionālo civilās aviācijas drošības programmu (turpmāk- nacionālā aviodrošības programma).

3.Detalizētās prasības nosaka Civilās aviācijas administrācija.

II. Par civilās aviācijas drošību atbildīgo institūciju vispārīgie pienākumi

4.Par nacionālās aviodrošības programmas īstenošanas koordināciju un uzraudzību Latvijas Republikā atbildīgā institūcija ir Civilās aviācijas administrācija.

5.Civilās aviācijas administrācijas pienākumi:

5.1.izstrādāt aviācijas drošības (turpmāk- aviodrošība) pasākumus, ņemot vērā starptautiskās civilās aviācijas praksē izmantojamo aviodrošības kontroles veidu un tehnoloģiju attīstību, kā arī starptautiskās tiesību normas;

5.2.izstrādāt un īstenot valsts civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu;

5.3.izstrādāt valsts civilās aviācijas drošības mācību programmu un kontrolēt tās izpildi;

5.4.apstiprināt lidostu, Latvijas Republikā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatantu un citu ar aviodrošību saistītu komersantu izstrādātās aviodrošības programmas;

5.5.apstiprināt lidostu un gaisa kuģu ekspluatantu izstrādātās aviodrošības mācību programmas;

5.6.sertificēt dienestus un personālu, kas veic aviodrošības pasākumus lidostu un citu ar aviodrošību saistītu komersantu teritorijā;

5.7.saskaņot aviodrošības pasākumus pirms lidostas celtniecības vai rekonstrukcijas uzsākšanas, arī iekārtu un sistēmu uzstādīšanas projektus;

5.8.atbilstoši riska situācijai izsludināt papildu drošības pasākumus atsevišķiem vai visiem lidojumiem, ja saņemta informācija par iespējamiem draudiem civilajai aviācijai;

5.9.operatīvi informēt lidostas, gaisa kuģu ekspluatantus un citus komersantus par izmaiņām aviodrošības pasākumu jomā;

5.10.regulāri pārbaudīt lidostu, gaisa kuģu ekspluatantu un citu aviodrošībā iesaistītu komersantu ieviesto aviodrošības pasākumu atbilstību nacionālajai aviodrošības programmai.

6.Lidostas pienākumi:

6.1.izstrādāt lidostas aviodrošības programmu un nodrošināt tajā paredzēto pasākumu īstenošanu lidostas praktiskajā darbībā;

6.2.iecelt atbildīgo darbinieku aviodrošības pasākumu koordinēšanai un vadīšanai lidostā;

6.3.izveidot lidostas aviodrošības pasākumu komisiju;

6.4.pēc saskaņošanas ar Iekšlietu minis­trijas Operatīvo štābu nodrošināt resursus un tehnisko nodrošinājumu, lai īstenotu rīcības plānu ārkārtēju situāciju novēršanai civilās aviācijas darbībā;

6.5.nodrošināt visu izlidojošo pasažieru un viņu bagāžas drošības pārbaudi;

6.6.noteikt lidostas teritorijas robežas, sadalot to kontrolējamā daļā (kur atļauta tikai pēc lidostas izsniegtām atļaujām identificējamu personu un transportlīdzekļu atrašanās) un nekontrolējamā daļā (kur šāda identificēšana nenotiek);

6.7.nepieļaut transportlīdzekļu (arī komerctransporta) atstāšanu bez uzraudzības lidostas kontrolējamā daļā, tās ēku un citu svarīgu objektu tuvumā.

7.Gaisa kuģu ekspluatants, veicot pasažieru un bagāžas pārvadājumus, kā arī pieņemot pārvadāšanai kravu, pastu, steidzamus sūtījumus un kurjerpastu bāzes lidostā vai lidojuma galapunktā, veic visus nepieciešamos un iespējamos aviodrošības pasākumus.

8.Gaisa kuģu ekspluatanta pienākumi:

8.1.iecelt atbildīgo personu aviodrošības pasākumu jautājumos;

8.2.izstrādāt gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības programmu un īstenot tās izpildi;

8.3.nodrošināt finansējumu pilnā apjomā aviodrošības pasākumu īstenošanai;

8.4.informēt pasažierus par gaisa kuģu ekspluatanta noteiktajām aviodrošības prasībām un pieprasīt to ievērošanu.

9.Gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas komerc­sabiedrības pienākumi:

9.1.nodrošināt aeronavigācijas ierīču aizsardzību;

9.2.nodrošināt aviācijas stacionārā elektrosakaru tīkla (AFTN) diennakts darbību un uzraudzību;

9.3.sadarboties ar lidostas dienestiem un citām institūcijām, lai reaģētu uz draudiem un nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā;

9.4.ziņot aviācijas stacionārā elektrosakaru tīkla (AFTN) adrešu sarakstā minētajām ārvalstu institūcijām par nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu vai citiem draudiem civilajai aviācijai;

9.5.izstrādāt un īstenot komercsabiedrības aviodrošības programmu.

10.Komercsabiedrības, kuru darbība saskaņā ar atbilstošu tiesību aktu (piemēram, nomas vai īres līgumu) ir saistīta ar atrašanos lidostas kontrolējamā daļā, pilda lidostas aviodrošības programmas prasības un sadarbojas drošības kontroles pasākumu ievērošanā.

11.Drošības policijas pienākumi:

11.1.atbilstoši kompetencei vākt, pārbaudīt un novērtēt informāciju par draudiem civilās aviācijas drošībai;

11.2.informēt civilās aviācijas institūcijas par nepieciešamību ieviest papildu aviodrošības pasākumus;

11.3.vadīt speciālos pasākumus ķīlnieku, gaisa kuģu sagrābšanas, kā arī sprādziena draudu un spridzināšanas ierīču atklāšanas gadījumos;

11.4.veikt informācijas apmaiņu ar citu iesaistīto valstu kompetentajām institūcijām par draudiem civilajai aviācijai vai nelikumīgu iejaukšanos tās darbībā;

11.5.īstenot pasākumus, lai novērstu nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas darbībā vai tās draudus, kā arī novērstu tās sekas.

12.Valsts policijas pienākumi:

12.1.uzturēt sabiedrisko kārtību lidostu nekontrolējamā daļā un lidostu apkārtnē, pārbaudot arī tajās noteikto transportlīdzekļu kustības un stāvēšanas noteikumu ievērošanu;

12.2.atbilstoši kompetencei vākt, pārbaudīt un novērtēt informāciju par draudiem civilās aviācijas drošībai;

12.3.sadarboties ar lidostas aviodrošības dienestu drošības pārbaužu veikšanā;

12.4.noskaidrot apstākļus un aizturēt personas, kuras mēģina ienest gaisa kuģī vai lidostas kontrolējamā daļā ieročus, bīstamus priekšmetus vai vielas;

12.5.patrulēt lidostas nekontrolējamā daļā, bet, pastāvot reāliem draudiem,- arī lidostas kontrolējamā daļā.

13.Valsts robežsardzes pienākumi lid­ostās valsts robežas šķērsošanas vietās:

13.1.pavadīt līdz gaisa kuģim personas, kuras tiek izraidītas no Latvijas Republikas piespiedu kārtā;

13.2.veikt uzdevumus, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās aktus civilās aviācijas darbībā.

14.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitas pārvalžu un Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālās iestādes pienākumi:

14.1.sadarboties ar lidostas aviodrošības dienestu, lai atklātu bīstamus vai aizliegtus priekšmetus pasažieru bagāžā, kā arī kravu un pasta sūtījumos;

14.2.kontrolēt ieroču izvešanas atļaujas pirms ieroču pieņemšanas pārvadāšanai ar gaisa transportu;

14.3.ziņot valsts tiesībaizsardzības institūcijām par pārvadāšanai bīstamu priekšmetu atklāšanu.

15.Pasta iestādes nodrošina pasta sūtījumu drošības pārbaudes veikšanu pirms sūtījumu nodošanas pārvadāšanai ar gaisa transportu.

16.Kravu aģenti, apkopes komersanti, kā arī komersanti, kuri veic pārtikas krājumu vai lidojumam nepieciešamā inventāra piegādi gaisa kuģu ekspluatantam, veic nepieciešamos un iespējamos drošības pasākumus, kā arī nodrošina, lai nebūtu iespējama nesankcionēta piekļūšana lidostu kontrolējamā daļā ievestajām precēm jau pēc veiktajām drošības pārbaudēm.

III. Reaģēšana uz draudiem un nelikumīgas iejaukšanās aktu

17.Par plāna izstrādāšanu rīcībai situācijā, ja saņemti draudi vai noticis nelikumīgas iejaukšanās akts civilās aviācijas darbībā (turpmāk- rīcības plāns), ir atbildīga Iekšlietu ministrija. Rīcības plāna izstrādē iesaista Satiksmes ministriju, Civilās aviācijas administrāciju, gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas komercsabiedrību, lidostas un, ja nepieciešams, arī citas institūcijas.

18.Rīcības plāna īstenošanu vada operatīvais štābs. Operatīvā štāba struktūru un sastāvu apstiprina Iekšlietu ministrija.

19.Rīcības plāna īstenošanā tiek iesaistīta Drošības policija, lidostas aviodrošības dienests, lidostas administrācija, gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas komercsabiedrība, kā arī lidostā izvietotā policijas vienība un robežsardze.

20.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Katastrofu medicīnas centrs piedalās nelikumīgas iejaukšanās akta novēršanas pasākumos un seku likvidēšanā, kā arī sniedz palīdzību cietušajiem.

IV. Noslēguma jautājums

21.Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1997.gada 3.jūnija noteikumus Nr.220 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu (Nacionālā civilās aviācijas drošības programma)".

Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 2.aprīli.

02.04.2005