Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.08.2013. - 26.04.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumus Nr. 239 "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.213

Rīgā 2005.gada 29.martā (prot. Nr.16 25.§)
Dabas lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas lieguma “Ovīši” (turpmāk— liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras piekrastes ekosistēmu kompleksa saglabāšanu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību.

2. Lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (turpmāk— vispārīgie noteikumi), ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. regulējamā režīma zona;

3.2. dabas lieguma zona;

3.3. dabas parka zona;

3.4. neitrālā zona.

4. Lieguma platība ir 5078ha. Lieguma funkcionālo zonu shēmas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežas— šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Visā lieguma teritorijā aizliegts:

5.1. būvēt jaunus mežsaimniecības uzņēmumu ceļus;

5.2. meža zemēs cirst šādu sugu kokus— hibrīdpīlādzi (SorbushybridaL.), Teodora pīlādzi (Sorbusteodori Liljef.), Zviedrijas pīlādzi (Sorbusintermedia (Ehrh) Pers.), izņemot gadījumus, ja tie traucē uzturēt meža infrastruktūru;

5.3. laikposmā no 15.marta līdz 1.oktobrim veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

5.4. vākt akmeņus un oļus vairāk nekā vienu sauju;

5.5. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

5.5.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņai neitrālajā zonā pēc sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta (eksperts, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumu par attiecīgo grupu, sugu un biotopu grupu saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem) atzinuma saņemšanas;

5.5.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;

5.5.3. dabiski apmežojušās vai pirms dabas lieguma izveidošanas apmežotas zemes lietošanas kategorijas maiņai uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

5.6. pārvietoties ar zirgiem ārpus neitrālās zonas, ceļiem un pagalmiem;

5.7. pārvietoties pludmalē un kāpās ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, izņemot pārvietošanos pa pludmali un laivu pievešanas ceļiem, kas norādīti šo noteikumu 1.pielikumā, lai veiktu ar zveju saistītus darbus, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

5.8. ierīkot jaunus laivu pievešanas ceļus;

5.9. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

5.10. būvēt telekomunikāciju torņus ārpus ciemu teritorijas;

5.11. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

5.11.1. organizēt Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;

5.11.2. uzart vai ielabot pļavas;

5.11.3. ārpus ciemu teritorijas organizēt brīvā dabā publiskus sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 30 cilvēku.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.640)

6. Īpašumos, kuri minēti šo noteikumu 3.pielikumā:

6.1. aizliegta jaunu būvju būvniecība;

6.2. atļauta esošo būvju renovācija un rekonstrukcija pašvaldības noteiktajā būv­apjomā.

7. Īpašumos, kuri minēti šo noteikumu 4.pielikumā, atļauta mežsaimnieciskā darbība un koku ciršana, tikai pamatojoties uz ziedaugu, paparžaugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta (eksperts, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumu par attiecīgo sugu grupu, sugu un biotopu grupu saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem) atzinumu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.640 redakcijā)

8. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo augu un putnu sugu aizsardzību, kā arī jūras piekrastes ekosistēmu kompleksu dabiskos attīstības procesus.

9. Regulējamā režīma zonā aizliegts:

9.1. veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot:

9.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

9.1.2. pasākumus, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai;

9.1.3. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

9.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, izņemot:

9.2.1. ceļu “Mārupes”–”Zāmeļi”–”Dēliņi” (1.pielikums);

9.2.2. ceļu, kas dienvidrietumu–ziemeļaustrumu virzienā šķērso zemes īpašumu ar kadastra numuru 9866 001 0132 (1.pielikums);

9.2.3. laivu pievešanas ceļus (1.pielikums);

9.2.4. gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, zinātnisko pētījumu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

9.3. medīt no 1.februāra līdz 1.augustam;

9.4. piebarot savvaļas dzīvniekus meža zemēs, izņemot meža dzīvnieku barošanas lauces.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.640)

10. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu jūras piekrastei raksturīgos un īpaši aizsargājamos kāpu, mežu un pļavu biotopus.

11. Lai nodrošinātu netraucētu īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu, dabas lieguma zonā noteikti Lūžņas un Liel­irbes sezonas liegumi.

12. Sezonas liegumu shēmas un robežas noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

13. Sezonas liegumi tiek noteikti no 1.aprīļa līdz 15.jūlijam.

14. Sezonas liegumos aizliegts uzturēties, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams lieguma apsaimniekošanai, uzraudzībai, zinātnisko pētījumu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.640 redakcijā)

15. Dabas parka zona ir izveidota, lai nodrošinātu piekrastes mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

16. Dabas parka zonā ir spēkā vispārīgo noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas parkiem.

17. Dabas parka zonā aizliegts veikt galveno cirti mežaudzēs slapjajās minerāl­augsnēs un kūdras augsnēs.

18. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu piekrastes ciemu attīstību un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

19. Neitrālajā zonā nav spēkā vispārīgo noteikumu prasības, kas attiecas uz dabas liegumiem.

20. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

21. Veicot galveno cirti neitrālās zonas mežos, augošu koku biezība mežaudzes pirmajā stāvā nedrīkst būt mazāka par 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus, kā arī nedrīkst veidot mežaudzē atvērumus, kas ir lielāki par 0,1 hektāru.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.640 redakcijā)

22. Dabas parka un neitrālajā zonā pieļaujama koku ciršana kopšanas cirtē līdz audzes galvenās cirtes vecumam.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumus Nr.472 “Dabas lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 118.nr.).

Ministru prezidenta vietā — ārlietu ministrs A.Pabriks

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta noteikumiem Nr.213

01.PNG (230549 bytes)

02.PNG (236288 bytes)

03.PNG (165105 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta noteikumiem Nr.213
Dabas lieguma “Ovīši“ funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1.Regulējamā režīma zonā ietilpstošo meža kvartālu, nogabalu un īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs/
apsaimniekotāja kods

Meža kvartāls

Nogabals

1.1.

Ventspils virsmežniecība

Tārgales mežniecība

1.1.1.

98660010136/570107701

19

2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15

1.1.2.

48

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

1.1.3.

58

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

1.1.4.

67

2, 3, 4, 11, 12

1.1.5.

98660010132/570107701

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1.1.6.

2

2, 3, 4, 5, 6

1.2.

Ventspils virsmežniecība

Irbes mežniecība

1.2.1.

98660010132/570107701

3

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1.2.2.

23

1.2.3.

98660010132/570807701

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1.2.4.

2

1.2.5.

3

1.2.6.

9

1.2.7.

10

1.2.8.

11

1.2.9.

12

1.2.10.

98660020114/570807701

4

1.2.11.

5

1.2.12.

6

1.2.13.

7

2, 3

1.2.14.

8

2, 3, 4, 5, 6

1.2.15.

13

1.2.16.

14

1.2.17.

98660010130

1.2.18.

98660010034

1.2.19.

98660010035

1.2.20.

98660010148

1.2.21.

98660010141

1.2.22.

98660010040

1.2.23.

98660010134

1.2.24.

98660020104

1.2.25.

98660020129

1.2.26.

98660020130

1.2.27.

98660010135

1.2.28.

98660010037

1.2.29.

98660010036

1.2.30.

98660020122/570807701

19

2, 3

1.2.31.

98660030202/570807701

20

2, 3, 4

1.2.32.

21

2, 3, 4, 5, 6

1.2.33.

22

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1.2.34.

23

2, 3, 4, 15, 16, 18, 22, 23

1.2.35.

98660040123/570807701

24

2, 3, 4, 10, 13

1.2.36.

25

2, 7, 9

1.2.37.

26

2

1.2.38.

27

2

1.2.39.

28

2

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma zonā ietilpst visa pā­rējā dabas lieguma “Ovīši” teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas parka zonā un neitrālajā zonā.

III. Dabas parka zona

3. Dabas parka zonā ietilpstošo īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

3.1.

Ances pagasts

3.1.1.

98440010065

3.1.2.

98440010046

3.1.3.

98440010077

3.1.4.

98440010023

3.1.5.

98440010024

3.1.6.

98440010049

3.1.7.

98440010047

3.2.

Tārgales pagasts

3.2.1.

98660020127

3.2.2.

98660020084

3.2.3.

98660020109

3.2.4.

98660020132

3.2.5.

98660020117

3.2.6.

98660020116

3.2.7.

98660020123

3.2.8.

98660020133

3.2.9.

98660020046

3.2.10.

98660020081

3.2.11.

98660020020

3.2.12.

98660020093

3.2.13.

98660020108

3.2.14.

98660020103

IV. Neitrālā zona

4. Ovīšu neitrālajā zonā ietilpstošo īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

4.1.

98660010050

4.2.

98660010109

4.3.

98660010045

4.4.

98660010054

4.5.

98660010104

4.6.

98660010103

4.7.

98660010101

4.8.

98660010118

4.9.

98660010049

4.10.

98660010042

4.11.

98660010102

4.12.

98660010007

4.13.

98660010092

4.14.

98660010048

4.15.

98660010053

4.16.

98660010056

4.17.

98660010091

4.18.

98660010015

4.19.

98660010029

4.20.

98660010030

4.21.

98660010009

4.22.

98660010150

4.23.

98660010088

4.24.

98660010055

4.25.

98660010043

4.26.

98660010090

4.27.

98660010029

4.28.

98660010031

4.29.

98660010081

4.30.

98660010073

4.31.

98660010074

4.32.

98660010032

4.33.

98660010107

4.34.

98660010113

4.35.

98660010025

4.36.

98660010014

4.37.

98660010151

4.38.

98660010006

4.39.

98660010012

4.40.

98660010062

4.41.

98660010063

4.42.

98660010010

4.43.

98660010001

4.44.

98660010002

4.45.

98660010084

4.46.

98660010093

4.47.

98660010071

4.48.

98660010120

4.49.

98660010089

4.50.

98660010027

4.51.

98660010026

4.52.

98660010122

4.53.

98660010018

4.54.

98660010094

4.55.

98660010087

4.56.

98660010072

4.57.

98660010023

4.58.

98660010021

4.59.

98660010124

4.60.

98660010123

4.61.

98660010020

4.62.

98660010016

4.63.

98660010005

4.64.

98660010066

4.65.

98660010098

4.66.

98660010099

4.67.

98660010106

4.68.

98660010059

4.69.

98660010160

5. Lūžņas neitrālajā zonā ietilpstošo īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

5.1.

98660020102

5.2.

98660020001

5.3.

98660020144

5.4.

98660020138

5.5.

98660020101

5.6.

98660020068

5.7.

98660020128

5.8.

98660020143

5.9.

98660020018

5.10.

98660020057

5.11.

98660020066

5.12.

98660020067

5.13.

98660020069

5.14.

98660020060

5.15.

98660020075

5.16.

98660020090

5.17.

98660020080

5.18.

98660020097

5.19.

98660020145

5.20.

98660020140

5.21.

98660020015

5.22.

98660020071

5.23.

98660020017

5.24.

98660020031

5.25.

98660020092

5.26.

98660020146

5.27.

98660020113

5.28.

98660020079

5.29.

98660020059

5.30.

98660020056

5.31.

98660020058

5.32.

98660020147

5.33.

98660020019

5.34.

98660020028

5.35.

98660020029

5.36.

98660020049

5.37.

98660020048

5.38.

98660020047

5.39.

98660020073

5.40.

98660020011

5.41.

98660020016

5.42.

98660020010

5.43.

98660020106

5.44.

98660020013

5.45.

98660020110

5.46.

98660020042

5.47.

98660020044

5.48.

98660020037

5.49.

98660020038

5.50.

98660020111

5.51.

98660020053

5.52.

98660020009

5.53.

98660020064

5.54.

98660020139

5.55.

98660020003

5.56.

98660020136

5.57.

98660020004

5.58.

98660020052

5.59.

98660020051

5.60.

98660020074

6. Miķeļtorņa neitrālās zonas robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Plāna situācijas elementi, pa kuriem robeža noteikta

6.1.

1-2

No zemes īpašuma 98660030122 ziemeļaustrumu kupicas uz dienvidaustrumiem pa īpašumu 98660030122 un 98660030067 robežu līdz pagasta nozīmes ceļam

6.2.

2-3

Pa pagasta nozīmes ceļu uz rietumiem līdz zemes īpašuma 98660030053 ziemeļaustrumu stūrim

6.3.

3-4

Uz dienvidiem pa īpašuma 98660030053 robežu līdz šā īpašuma dienvidaustrumu stūrim

6.4.

4-5

Uz rietumiem pa valsts meža un privāto zemes īpašumu robežu līdz zemes īpašumu 98660030130 un 98660030063 kupicai

6.5.

5-6

Uz dienvidiem, austrumiem, dienvidiem un rietumiem pa valsts meža robežu līdz Miķeļtorņa pievedceļam

6.6.

6-7

Pa Miķeļtorņa pievedceļu uz ziemeļiem līdz zemes īpašuma 98660030004 dienvidaustrumu stūrim

6.7.

7-8

Pa zemes īpašumu 98660030004, 98660030114, 9866003005, 98660030076 dienvidu robežām līdz īpašuma 98660030139 dienvidaustrumu stūrim

6.8.

8-9

Uz ziemeļiem pa īpašuma 98660030139 robežu līdz pagasta nozīmes ceļam

6.9.

9-10

Pa pagasta nozīmes ceļu uz rietumiem līdz zemes īpašuma 98660030012 dienvidrietumu stūrim

6.10.

10-11

Uz ziemeļiem pa īpašuma 98660030012 robežu līdz zemes īpašumam 98660030140

6.11.

11-12

Uz rietumiem pa zemes īpašumu 98660030140 un 98660030106 dienvidu robežām līdz zemes īpašuma 98660030106 dienvidrietumu stūrim

6.12.

12-13

Uz ziemeļiem pa zemes īpašumu 98660030106 un 98660030048 robežām līdz zemes īpašuma 98660030048 ziemeļrietumu stūrim

6.13.

13-1

Uz austrumiem pa valsts meža un zemes īpašumu 98660030153 un 98660030152 dienvidu robežu līdz zemes īpašuma 98660030122 ziemeļaustrumu stūrim

7. Lielirbes neitrālajā zonā ietilpstošo īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

7.1.

98660040064

7.2.

98660040021

7.3.

98660040036

7.4.

98660040019

7.5.

98660040053

7.6.

98660040078

7.7.

98660040051

7.8.

98660040052

7.9.

98660040010

7.10.

98660040081

V. Sezonas liegumi

8. Lūžņas sezonas lieguma robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Plāna situācijas elementi, pa kuriem robeža noteikta

8.1.

1-2

No Irbes mežniecības 7.kvartāla 2.nogabala ziemeļaustrumu stūra pa iedomātu nogabala austrumu malas turpinājumu uz ziemeļiem līdz jūras krasta līnijai

8.2.

2-3

Uz austrumiem pa jūras krasta līniju līdz Lūžņas upes ietekai Baltijas jūrā

8.3.

3-1

Uz dienvidrietumiem pa Lūžņas upi līdz Irbes mežniecības 7.kvartāla 2.nogabalam

9. Lielirbes sezonas lieguma robežu apraksts:

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Plāna situācijas elementi, pa kuriem robeža noteikta

9.1.

1-2

No Irbes mežniecības 28.kvartāla 2.nogabala ziemeļaustrumu stūra pa iedomātu nogabala austrumu malas turpinājumu uz ziemeļiem līdz jūras krasta līnijai

9.2.

2-3

Uz austrumiem pa jūras krasta līniju līdz Irbes upes ietekai Baltijas jūrā

9.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa Irbes upi līdz Irbes mežniecības 28.kvartāla 2.nogabalam

9.4.

4-1

Uz ziemeļiem pa Irbes mežniecības 28.kvartāla 2.nogabala austrumu malu līdz nogabala ziemeļaustrumu stūrim

Piezīmes.

1. Kadastrālā informācija pēc stāvokļa uz 2004.gada 1.janvāri.

2. Meža kvartālu un nogabalu numerācijai izmantoti Tārgales un Irbes mežniecības 1995.gada mežierīcības dati.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta noteikumiem Nr.213
Īpašumu saraksts, kuros aizliegta jaunu būvju būvniecība, bet atļauta esošo būvju renovācija un rekonstrukcija pašvaldības noteiktajā būvapjomā

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

1.

98660020063

2.

98660020062

3.

98660020027

4.

98660020022

5.

98660020030

6.

98660020024

7.

98660020023

8.

98660020026

9.

98660020025

10.

98660030149

11.

98660030148

12.

98660030147

13.

98660040011

14.

98660020061

15.

98660030209

16.

98660040111

17.

98660010119

Piezīme.

Kadastrālā informācija pēc stāvokļa uz 2004.gada 1.oktobri.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta noteikumiem Nr.213
Īpašumu saraksts, kuros atļauta mežsaimnieciskā darbība un koku ciršana tikai pēc atzinuma saņemšanas no attiecīgās nozares eksperta, kurš tiesīgs sniegt atzinumu par mikrolieguma izveidošanu ziedaugiem un paparžaugiem, kā arī biotopiem

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

1.

98660030152

2.

98660030153

3.

98660030151

4.

98660010098

5.

98660010009

6.

98660010129

7.

98660010017

8.

98660010008

9.

98660010033

10.

98660010108

11.

98660010119

12.

98660010012

13.

98660010006

14.

98660010085

Piezīme.

Kadastrālā informācija pēc stāvokļa uz 2004.gada 1.janvāri.

Vides ministrs R.Vējonis
30.08.2013