Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civillikumā

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Otra laulātā bērna adopciju apstiprina pēc Latvijas likuma, ja adoptējamās personas dzīvesvieta ir Latvijā."

2. Aizstāt likuma pirmās daļas tekstā vārdu "pārzinis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "vadītājs" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt pirmās daļas pirmās nodaļas otrās apakšnodaļas II iedaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Iesniegums laulības noslēgšanai. Izsludināšana".

4. 41.pantā:

aizstāt vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu";

izslēgt vārdus "pēc vienas vai otras šīs personas dzīvesvietas vai vecāku dzīvesvietas".

5. Izteikt 42.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Līdz ar iesniegumu par vēlēšanos doties laulībā personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda viens no šādiem dokumentiem:

1) bijušā laulātā miršanas apliecība;

2) laulības šķiršanas apliecība vai izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta;

3) likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, vai arī izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.

Tāpat tām līdz laulības noslēgšanai attiecīgos gadījumos jāiesniedz vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja."

6. 44.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pieteikums laulības noslēgšanai" ar vārdiem "iesniegums par vēlēšanos doties laulībā";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

7. Aizstāt 45.pantā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

8. Aizstāt 47.pantā vārdus "pieteikta vēlēšanās" ar vārdiem "iesniegts iesniegums par vēlēšanos".

9. Aizstāt 50.pantā vārdus "laulības pieteikumu" ar vārdiem "iesniegumu par vēlēšanos doties laulībā".

10. Papildināt 55.pantu pēc vārda "līgavainis" ar vārdiem "vai līgava".

11. Izteikt 56.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dzimtsarakstu nodaļā laulā atklāti nodaļas telpās vai citās piemērotās telpās."

12. Izteikt 86.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Noslēdzot laulību, viens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubults uzvārds, vai arī laulātie var veidot kopēju dubultu uzvārdu no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem."

13. 155.pantā:

aizstāt vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja bērns ir nepilngadīgs, nepieciešama bērna aizbildņa piekrišana vai bāriņtiesas piekrišana, ja bērnam nav nodibināta aizbildnība.";

izslēgt sesto daļu.

14. 157.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums";

izslēgt trešo daļu.

15. Izslēgt 161.pantu.

16. Izslēgt 162.panta trešo daļu.

17. Izteikt 163.pantu šādā redakcijā:

"163. Adoptētājam jābūt vismaz divdesmit piecus gadus vecam un vismaz astoņpadsmit gadus vecākam par adoptējamo.

Nosacījumu par adoptētāja minimālo vecumu un astoņpadsmit gadu starpību var neievērot, ja adoptē sava laulātā bērnu. Tomēr arī šajā gadījumā adoptētājam ir jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecam, bet adoptētāja un bērna vecuma starpība nevar būt mazāka par sešpadsmit gadiem.

Nosacījumu par astoņpadsmit gadu starpību var neievērot, ja adoptē vairākus bērnus (brāļus un māsas). Tomēr arī šajā gadījumā adoptētāja un bērna vecuma starpība nevar būt mazāka par sešpadsmit gadiem.

Adoptētājam jābūt rīcībspējīgam."

18. 169.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nepilngadīga adoptējamā vecāki, ja viņiem nav atņemtas aizgādības tiesības, vai aizbildnis.";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" aicinājumu minētajai personai atsaukties.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Pēc ārzemnieka, kuram nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošas personas lūguma bērnu var adoptēt ar bērnu un ģimenes lietu ministra atļauju un tikai tad, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi."

19. Aizstāt 171.panta otrajā daļā vārdu "ierakstīt" ar vārdu "neierakstīt".

20. Izteikt 172.pantu šādā redakcijā:

"172. Adoptētais kļūst par adoptētāju ģimenes locekli, un adoptētājs iegūst tiesības īstenot aizgādību. Adoptētajam var piešķirt adoptētāju uzvārdu atbilstoši šā likuma 151.panta noteikumiem. Adoptētājs var lūgt adoptējamā uzvārdam pievienot savu uzvārdu, izņemot gadījumus, kad adoptētājam vai adoptējamam jau ir dubults uzvārds.

Ja adoptējamā vārds neatbilst adoptētāja tautībai vai ir grūti izrunājams, adoptējamā vārdu atļauts mainīt vai tam pievienot otru vārdu, izņemot gadījumus, kad adoptējamam jau ir dubults vārds.

Pēc adoptētāju lūguma tiesa var atļaut mainīt arī adoptējamā personas kodu. Aizliegts mainīt adoptējamā dzimšanas datumu."

21. Izslēgt 173.panta otrās daļas otro teikumu.

22. Izslēgt 174.pantu.

23. Izteikt 175. un 176.pantu šādā redakcijā:

"175. Adopciju var atcelt tiesa, ja pilngadīgais adoptētais ar adoptētāju vienojušies par adopcijas atcelšanu. Atceļot adopciju, tā izbeidzas ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu."

176. Ar adopcijas atcelšanu tiek atjaunotas radniecības tiesiskās attiecības adoptētajam un viņa pēcnācējiem ar adoptētā bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem.

Ja ar adopcijas nodibināšanu adoptētais ir ieguvis adoptētāja uzvārdu vai citu vārdu vai viņam ir mainīts personas kods, tiesa, ja tas ir adoptējamā interesēs, var saglabāt iegūto uzvārdu, vārdu un personas kodu pēc adopcijas atcelšanas."

24. Izteikt 200.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja vecāki ar bērnu apietas sevišķi slikti, ja bērna vecāki devuši piekrišanu adopcijai, kā arī tad, ja viņi nerūpējas par bērnu vai nenodrošina bērna uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību, viņiem var atņemt aizgādības tiesības."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 10.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 24.martā

07.04.2005