Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:

1) nacionālais attīstības plāns;

2) nacionālais plānojums;

3) reģionālās politikas pamatnostādnes;

4) nozaru attīstības programmas;

5) plānošanas reģionu attīstības pro­grammas un teritoriju plānojumi;

6) rajonu pašvaldību attīstības pro­grammas un teritoriju plānojumi;

7) vietējo pašvaldību attīstības pro­grammas un teritoriju plānojumi."

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) stratēģiskās plānošanas dokuments, kurā tiek savstarpēji koordinētas nozaru un reģionālās attīstības prioritātes un paredzēti finansējuma avoti to īstenošanai. Nacionālā attīstības plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā."

3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rajona pašvaldības attīstības pro­gramma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās rajona pašvaldības attīstības prioritātes un iekļauts konkrētu pasākumu kopums."

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vietējās pašvaldības attīstības programma ir ilgtermiņa (divpadsmit gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās vietējās pašvaldības attīstības prioritātes."

5. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus "Ministru kabinets".

6. Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālās attīstības plānā iekļautos reģionālās attīstības atbalsta pasākumus finansē no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no juridisko un fizisko personu līdzekļiem."

7. Izslēgt pārejas noteikumu 7.punktu.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.23 "Grozījums Reģionālās attīstības likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 7.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 10.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 23.martā

06.04.2005