Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "nacionālais nodarbinātības plāns" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai" (attiecīgā locījumā) un vārdus "algotie pagaidu sabiedriskie darbi" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "algoti pagaidu darbi" (attiecīgā locījumā).

2. 3.panta pirmajā daļā:

papildināt 4.punktu pēc vārdiem "personām, kurām ir noteikta invaliditāte" ar vārdiem "personām ar garīga rakstura traucējumiem (pasākums "Atbalstītais darbs")";

aizstāt 4.punktā vārdus "personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma" ar vārdiem "personām divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām";

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai."

3. Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju)."

4. 6.panta trešajā daļā:

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem);";

aizstāt 17.punktā vārdus "vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs" ar vārdiem "vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

5. Aizstāt 8.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "nodarbinātības plānu" ar vārdiem "nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu".

6. Papildināt 9.panta otro daļu pēc vārdiem "pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai" ar vārdiem "pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai".

7. Papildināt 10.panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā".

8. Papildināt 12.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai."

9. Aizstāt 14.panta pirmās daļas 5.punkta "b" apakšpunktā vārdus "ja ir noslēgts darba līgums uz laiku līdz diviem mēnešiem" ar vārdiem "ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"".

10. Papildināt 15.panta 1.punktu ar vārdiem "vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā".

11. 16.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības ir arī personai, kura atbilst šā likuma 15.panta 1., 3., 4., 5. un 6.punkta prasībām un vismaz vienam no šādiem priekšnoteikumiem:

1) kurai uzteikts darba līgums, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu;

2) kura iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

12. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

17. pants. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(1) Sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumi Nr.26 "Juridisko personu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 3.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 23.martā

06.04.2005