Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Precizēts 18.03.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.46 (3204)

Ministru kabineta noteikumi Nr.167

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā"

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 50.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 12.panta sesto daļu un likuma
"Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu
" 18.panta septītās daļas 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 188.nr.; 2002, 94.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai arī citas ar šādiem pārvadājumiem sais­tītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cistern­konteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana) (turpmāk - komersanti), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi."

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumu prasības neattiecas uz:

3.1. komersantiem, kuri bīstamās kravas pārvadā ar transportlīdzekļiem, kas pieder Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

3.2. komersantiem, kuru pārvadājumu apjoms nepārsniedz 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk - ADR noteikumi) un 1980.gada 9.maija Bernes konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) pielikuma "Noteikumi par starptautiskajiem bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem" (RID) (turpmāk - RID noteikumi) 1.1.3.6., 2.2.7.1.2.apakšpunktā, kā arī 3.3. un 3.4.nodaļā atsevišķai transporta vienībai noteikto kravas apjomu."

3. Izteikt 4., 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"4. Komersants savā uzņēmumā rakstiski norīko vienu vai vairākus dro­šības konsultantus (padomniekus), kas kontrolē tiesību aktu normu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un samazina risku cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi.

5. Drošības konsultantu (padomnieku) skaits komersanta uzņēmumā at­bilst tiem paredzēto pienākumu efektīvai veikšanai, un drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācija atbilst komersanta darbības specifikai. Ja komersanta uzņēmumā ir vairāki drošības konsultanti (padomnieki), rakstiski norāda katra drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus, lai nodrošinātu adekvātu viņu darbības koordināciju.

6. Komersants nodrošina drošības konsultantus (padomniekus) ar pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un palīgierīcēm.

7. Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu (1.pielikums) Autotransporta direkcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu). Autotrans­porta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reģistru, kā arī administrē un uzrauga drošības konsultantu (padomnieku) darbību.

8. Pēc profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas drošības konsul­tanta (padomnieka) pienākumus ir tiesīgs veikt:

8.1. komersanta darbinieks atbilstoši darba līgumam;

8.2. persona, kura nav attiecīgā komersanta darbinieks, bet ir noslēgusi vienošanos par drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanu."

4. Svītrot 9.punktu.

5. Aizstāt 10.punktā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanta".

6. Aizstāt 11. un 12.punktā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

7. Izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz komersantam gada pār­skatu (turpmāk - pārskats) (2.pielikums) par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā. Pārskatā iekļauj arī citas ziņas, kas, pēc drošības konsultanta (padomnieka) domām, ir svarīgas, lai varētu novērtēt drošības situāciju uzņēmumā. Pārskatu līdz kārtējā gada 1.aprīlim komersants iesniedz Autotransporta direkcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem). Pārskatu amatpersona glabā piecus gadus.

14. Drošības konsultants (padomnieks) sniedz informāciju un sagatavo ziņojumu komersantam par jebkuru bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušu negadījumu vai pārkāpumu komersanta uzņēmumā, kas radījis draudus personas veselībai, drošībai, īpašumam vai kaitējumu apkārtējai videi. Ziņojumu pēc pieprasījuma komersants iesniedz Satiksmes ministrijā. Minētais ziņojums neaizstāj pārskatu vai ziņojumu par negadījumu, ko pieprasa citi normatīvie akti. Ja bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušais negadījums atbilst ADR vai RID noteikumu 1.8.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un komersants 15 dienu laikā pēc negadījuma iesniedz Autotransporta direkcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem) ziņojumu (3.pielikums)."

8. Aizstāt 15.punkta ievaddaļā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanta".

9. Izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. īpašo prasību ievērošana, iegādājoties pārvadājamām kravām atbilstošus transportlīdzekļus, cisternas, iepakojumus vai arī cita veida transportēšanas palīgierīces vai tvertnes;".

10. Aizstāt 15.4.apakšpunktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā)" ar vārdiem "komersanta uzņēmumā".

11. Izteikt 15.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasību ievērošana, slēdzot līgumus saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem;".

12. Papildināt noteikumus ar 15.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.12. aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātos pret iespējamām teroristiskām darbībām (ja tas pieprasīts ADR vai RID noteikumu 1.10.nodaļā)."

13. Svītrot 20.1.6.apakšpunktu.

14. Aizstāt 25.punktā vārdu "pielikumā" ar skaitli un vārdu "4.pielikumā".

15. Aizstāt 27.punktā skaitli "10" ar skaitli "40".

16. Aizstāt 30.punktā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdu "komersantiem".

17. Aizstāt 33.punktā vārdu "pielikumā" ar skaitli un vārdu "4.pielikumā".

18. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 3.jūnija Direktīvas 96/35/EK par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem un viņu profesionālo kvalifikāciju;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.aprīļa Direktīvas 2000/18/EK par obligātām eksaminācijas prasībām drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem."

19. Pielikumā:

19.1. aizstāt vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "4.pielikums";

19.2. izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. transporta dokumentos ietveramā informācija;";

19.3. aizstāt 2.15.apakšpunktā vārdus "ceļu satiksmes" ar vārdiem "satiksmes organizācijas drošības".

20. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 546

Paziņojums par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu

"

21. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 546

Drošības konsultanta (padomnieka) gada pārskats
par _______. gadu

"

22. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 27. decembra
noteikumiem Nr. 546

Ziņojums par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā
saskaņā ar ADR/RID 1.8.5. apakšpunktu

"

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 17.martu.

17.03.2005