Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.154

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 32.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 108.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. un 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. ievešanas punkts — robežkontroles punkts, caur kuru Eiropas Savienības muitas teritorijā sākotnēji ieved augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

2.7. ievešanas punkta oficiālā iestāde — atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kas veic fitosanitāro kontroli ievešanas punktā;

2.8. galamērķa oficiālā iestāde — atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kas veic fitosanitāro kontroli šajā teritorijā un kurā atrodas galamērķa muitas punkts;

2.9. sākotnējais muitas punkts — muitas iestāde ievešanas punktā;

2.10. galamērķa muitas punkts — muitas iestāde, kurā preces, uz kurām attiecina Kopienas tranzīta procedūru, jāuzrāda, lai beigtu procedūru;

2.11. preču partija — viendabīgas izcelsmes augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu vienību kopa, kurai ir vienāds sastāvs un izcelsme un kura veido kravas daļu;

2.12. krava — preču kopa, uz kuru attiecas viens dokuments muitas vai citu formalitāšu kārtošanai (piemēram, fitosanitārais sertifikāts vai cits dokuments) vai marķējums. Viena krava var sastāvēt no vienas vai vairākām preču partijām;

2.13. preču muitošanas vai izmantošanas režīms:

2.13.1. muitas procedūras piemērošana precēm;

2.13.2. preču ievešana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā;

2.13.3. atpakaļizvešana no Kopienas muitas teritorijas;

2.13.4. preču iznīcināšana;

2.13.5. atteikšanās no precēm par labu valstij;

2.14. tranzīts — muitas procedūra, kas atļauj pārvietot muitas uzraudzībai pakļautās preces no viena punkta uz citu punktu Kopienas muitas teritorijā."

2. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzētāji, kā arī minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu (1.pielikums) pārstrādātāji, uzglabātāji, tirgotāji, ievedēji un izvedēji (turpmāk — reģistrācijai pakļautās personas) reģistrējas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (turpmāk — reģistrs). Reģistru uztur Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk — dienests).

4. Reģistrācijai nav pakļautas personas, kuras šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus pārstrādā, izmanto, ieved vai uzglabā personiskajām vajadzībām, kā arī tirgo augus un augu produktus, kas nav paredzēti turpmākai lauksaimnieciskai ražošanai."

3. Izteikt 6.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.1. informāciju par darbībām, kuras persona paredzējusi veikt vai veic ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem vai augu produktiem (norādot augu sugu) (piemēram, audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana);".

4. Aizstāt 9.punktā skaitli un vārdu "1.pielikums" ar skaitli un vārdu "2.pielikums".

5. Izteikt 14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. ir aizliegts ievest šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;".

6. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Pārtraucot darbības ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem, reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un reģistrācijas apliecību.

17. Dienests pieņem lēmumu par reģistrētās personas svītrošanu no reģistra un reģistrācijas apliecības anulēšanu:

17.1. pēc personas rakstiska iesnieguma saņemšanas par darbību pārtraukšanu ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem;

17.2. ja dienesta inspektors konstatē, ka reģistrētā persona ir svītrota no komercreģistra vai pārtraukusi darbību ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem;

17.3. ja dienesta inspektors konstatē, ka reģistrētā persona neievēro augu aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos (turpmāk — normatīvie akti) noteiktās prasības."

7. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešana

18. Latvijas teritorijā aizliegts ievest no trešajām valstīm (valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis):

18.1. normatīvajos aktos noteiktos augu karantīnas organismus;

18.2. normatīvajos aktos noteiktos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

18.3. šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuru ievešanai nepieciešams ievērot normatīvajos aktos noteiktās īpašās prasības, ja minētie augi, produkti un priekšmeti šīm īpašajām prasībām neatbilst;

18.4. kaitīgos organismus, kuri Latvijā nav sastopami, bet kuri saskaņā ar dienesta veikto kaitīgā organisma riska analīzi var būt kaitīgi augiem vai augu produktiem Latvijā.

19. Šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus atļauts ievest caur robežkontroles punktiem, kas noteikti normatīvajos aktos par robežkontroles punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas.

20. Šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem pēc to fitosanitārās kontroles piemēro Kopienas Muitas kodeksa 4.panta 16.punkta "a", "d", "e", "f" un "g" apakšpunktā noteiktās muitas procedūras — izlaišanu brīvam apgrozījumam, ievešanu pārstrādei, ievešanu pārstrādei muitas kontrolē, ievešanu uz laiku un izvešanu pārstrādei.

21. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitārā kontrole ietver šādas darbības:

21.1. dokumentu pārbaudi;

21.2. identitātes pārbaudi;

21.3. augu veselības pārbaudi;

21.4. paraugu ņemšanu ekspertīzei uz vietas vai laboratoriskai izmeklēšanai.

22. Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto pārbaudi veic ievešanas punktā.

23. Šo noteikumu 21.2., 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētās pārbaudes var veikt:

23.1. ievešanas punktā;

23.2. ja saņemta dienesta atļauja, — vietā, kas nav ievešanas punkts, — muitas noliktavā, brīvajā muitas zonā, dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā (turpmāk — apstiprinātā pārbaudes vieta).

24. Fitosanitārās kontroles vieta ievešanas punktā, muitas noliktavā vai brīvajā muitas zonā atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām, bet fitosanitārās kontroles vieta dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā — šo noteikumu 3.pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

25. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli ievešanas punktā veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas (turpmāk — Sanitārā robežinspekcija) inspektors, kuram ir atbilstoša kvalifikācija augu aizsardzības jomā.

26. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli vietā, kas nav ievešanas punkts, veic:

26.1. muitas noliktavā un brīvajā muitas zonā — Sanitārā robežinspekcija;

26.2. dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā — dienests.

27. Dienests izvērtē ievešanas punkta muitas noliktavas un brīvās muitas zonas atbilstību šo noteikumu prasībām.

28. Lai saņemtu atļauju fitosanitārās kontroles veikšanai kravas saņemšanas vietā, kravas ievedējs vai kravas saņemšanas vietas īpašnieks vai valdītājs iesniedz dienestā:

28.1. iesniegumu, tam pievienojot dokumentus, kurā iekļauta informācija par:

28.1.1. augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem, kurus paredzēts ievest, un kravas saņemšanas vietu, kurā ievestie augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti tiks uzglabāti;

28.1.2. veidu, kādā augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti tiks nošķirti no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

28.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) par atzītā nosūtītāja statusa piešķiršanu, ja personai, kurai paredzēti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, piešķirts šāds statuss un ir izpildīti Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 406.panta pirmajā daļā paredzētie nosacījumi.

29. Dienests mēneša laikā izskata iesniegumu un izvērtē kravas saņemšanas vietas atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

30. Ja kravas saņemšanas vieta atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu fitosanitārās kontroles veikšanai kravas saņemšanas vietā.

31. Ja kravas saņemšanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu neatļaut veikt fitosanitāro kontroli kravas saņemšanas vietā.

32. Ja tiek konstatēts, ka kravas ievedējs vai kravas saņemšanas vietas īpašnieks vai valdītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības vai šī persona neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu kravas kontrolei saņemšanas vietā.

33. Inspektors veic šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kā arī šo kravu stiprinājumos, starplikās, paletēs vai iepakojuma materiālā izmantoto kokmateriālu fitosanitāro kontroli:

33.1. katrai deklarētajai kravai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem;

33.2. ja deklarētajā kravā ir vairākas preču partijas, — katrai preču partijai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem.

34. Ja inspektoram ir pamats uzskatīt, ka fitosanitārās prasības nav ievērotas, fitosanitārajai kontrolei pakļauj augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas nav minēti šo noteikumu 33.punktā.

35. Ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai nepieciešams fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (4.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (5.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām prasībām un kurš noformēts saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartiem.

35.1 Ja šo noteikumu 35.punktā minētie augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti ir ievesti kādā citā valstī un pirms nosūtīšanas uz Latviju vai Eiropas Savienības dalībvalsti sadalīti, pārpakoti vai uzglabāti, nepieciešams fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam).

35.2 Šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai ir derīgs par augu aizsardzību atbildīgās izvedējvalsts institūcijas izsniegtais fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (oriģināls) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (oriģināls), kas atbilst šādām prasībām:

35.21. tas ir noformēts vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām mašīnrakstā vai rokrakstā ar salasāmiem drukātiem burtiem;

35.22. augu botāniskais nosaukums norādīts latīņu valodā;

35.23. no tajā norādītā izsniegšanas datuma līdz datumam, kurā krava atstājusi izvedējvalsti, ir pagājušas ne vairāk kā 14 dienas;

35.24. tas ir apstiprināts ar izvedējvalsts par augu aizsardzību atbildīgās institūcijas zīmogu un attiecīgās amatpersonas parakstu.

35.3Ja inspektors fitosanitārajā sertifikātā izvešanai (eksportam) vai fitosanitārajā sertifikātā atpakaļizvešanai (reeksportam) veic labojumus, viņš tos apstiprina.

35.4 Ja normatīvajos aktos ir noteiktas īpašās prasības šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai un tās var izpildīt citā valstī, fitosanitāro sertifikātu var izdot trešajā valstī, kas ir šo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu nosūtītājvalsts.

35.5 Šo noteikumu 35.2punktā minētajā gadījumā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" norāda izpildīto īpašo prasību, kas noteikta normatīvajos aktos.

35.6 Fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) izsniedz, pamatojoties uz šo noteikumu 35.2punktā minēto trešās valsts izdoto fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam), kura oriģinālu vai apstiprinātu kopiju pievieno fitosanitārajam sertifikātam atpakaļizvešanai (reeksportam).

35.7 Ievedot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) ir nepieciešams katrai kravai (dzelzceļa kravas pārvadājumos — katram vagonam). Ja kravā ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuriem ir vairāki nosūtītāji vai saņēmēji, fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) ir nepieciešams katram nosūtītājam vai saņēmējam.

35.8 Bez fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, dzīvnieku barību un pārtikas produktus drīkst ievest nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām vai nekomerciālām vajadzībām, kā arī patēriņam pārvadājumu laikā un ja nepastāv fitosanitārais risks.

35.9 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst fitosanitārajām prasībām, pēc augu veselības pārbaudes Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) apzīmogo ar Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta spiedogu, norādot ievešanas datumu.

35.10 Pēc fitosanitārās kontroles fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) oriģināls paliek pie Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektora. Inspektors šī dokumenta kopiju nodod ievedējam. Ja krava paredzēta atpakaļizvešanai (reeksportam), fitosanitārā sertifikāta oriģināls paliek pie augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedēja.

35.11 Ja šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli veic apstiprinātajā pārbaudes vietā:

35.111. pārvietojot kravu uz apstiprināto pārbaudes vietu, iepakojums vai transportlīdzeklis ir aizvērts vai aizzīmogots, lai augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti transportēšanas laikā neizraisītu invāziju vai infekciju, un nodrošina nemainīgu kravas identitāti. Neaizvērtas vai neaizzīmogotas kravas var pārvietot, ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti nerada invāzijas vai infekcijas risku transportēšanas laikā;

35.112. apstiprināto pārbaudes vietu nemaina, izņemot gadījumu, ja ir saņemts apstiprinājums no Sanitārās robežinspekcijas, dienesta un muitas;

35.113. kravai pievieno fitosanitāro pārvadājuma dokumentu (6.pielikums);

35.114. apstiprinātajā pārbaudes vietā kravu uzglabā, nošķirot to no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem, kuri ir inficēti vai invadēti vai par kuriem inspektoram ir pamats uzskatīt, ka notikusi inficēšanās vai invāzija.

35.12 Fitosanitāro pārvadājuma dokumentu:

35.121. kravas ievedējs aizpilda un paraksta (3. un 4.aili);

35.122. noformē vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām mašīnrakstā vai rokrakstā ar salasāmiem drukātiem burtiem.

35.13 Ja krava neatbilst šo noteikumu 35.111.apakšpunktā minētajām prasībām, Sanitārās robežinspekcijas inspektors pieņem lēmumu neatļaut veikt kravas fitosanitāro kontroli apstiprinātajā pārbaudes vietā.

35.14 Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā izdara atzīmi par veikto fitosanitāro kontroli.

35.15 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst fitosanitārajām prasībām un tiem ir fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam), Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā aizpilda lēmuma sadaļu.

35.16 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti neatbilst fitosanitārajām prasībām vai tiem nav fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam), Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors pieņem vienu vai vairākus no šādiem lēmumiem un fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā aizpilda lēmuma sadaļu:

35.161. aizliegt ievest Latvijā augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai izsūtīt tos no Latvijas;

35.162. uzdot ievedējam veikt attiecīgo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apstrādi, ja paredzams, ka pēc apstrādes fitosanitārās prasības būs izpildītas. Apstrādi var veikt arī tad, ja kaitīgie organismi nav normatīvajos aktos noteiktie augu karantīnas organismi;

35.163. ja konstatēts, ka daļa augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravā ir inficēti vai invadēti ar normatīvajos aktos noteiktajiem augu karantīnas organismiem, aizliegt inficēto vai invadēto augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu un izplatīšanu Latvijā un Eiropas Savienībā, bet atlikušo daļu atļaut ievest, ja tas nerada fitosanitāro risku;

35.164. novietot attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus muitas uzraudzībā līdz brīdim, kad būs pieejami laboratorisko izmeklējumu rezultāti;

35.165. neatļaut attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus nosūtīt tranzītā caur Eiropas Savienību;

35.166. iznīcināt attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus.

35.17 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti neatbilst fitosanitārajām prasībām un tos neļauj ievest Latvijā vai izsūta no Latvijas, Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektors fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) apzīmogo ar trīsstūra spiedogu sarkanā krāsā ar uzrakstu "Sertifikāts anulēts", norāda anulēšanas datumu un apliecina to ar parakstu.

35.18 Ja Sanitārās robežinspekcijas vai dienesta inspektoram ir šaubas par kravas saturu attiecībā uz augu ģinti, sugu vai izcelsmi, viņš to pārbauda.

35.19 Par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību fitosanitārajām prasībām vai fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) neatbilstību šo noteikumu prasībām Sanitārās robežinspekcijas inspektors 24 stundu laikā informē dienestu.

35.20 Šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaužu biežumu robežkontroles punktā var samazināt, ja:

35.201. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravu identitātes un augu veselības pārbaude veikta ārpuskopienas nosūtītājvalstī saskaņā ar vienošanos starp trešo valsti un Eiropas Savienības dalībvalsti, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru;

35.202. kravā ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kas noteikti ievešanas noteikumos par veicamo augu veselības pārbaužu biežuma samazināšanu. Ievešanas noteikumus pieņem saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru.

35.21 Ja nepastāv risks, ka kaitīgie organismi var izplatīties Eiropas Savienībā, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli ievešanas punktā neveic, ja:

35.211. augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ved tranzītā caur trešās valsts teritoriju bez izmaiņām to muitas statusā;

35.212. augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ved tranzītā uz ārpuskopienas valstīm bez izmaiņām to muitas statusā.

35.22 Eiropas Savienības dalībvalstu ievešanas punkta un galamērķa oficiālās iestādes var vienoties, ka šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudes veic apstiprinātajā pārbaudes vietā, kas nav ievešanas punkts.

35.23 Ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti citai dalībvalstij un kuru identitātes un augu veselības pārbaudes persona vēlas veikt apstiprinātajā pārbaudes vietā, fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā norāda apstiprināto pārbaudes vietu.

35.24 Sanitārā robežinspekcija atļauj pārvietot kravu uz apstiprināto pārbaudes vietu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja galamērķa oficiālā iestāde informējusi, ka apstiprinātajā pārbaudes vietā ir atļauts veikt fitosanitāro kontroli, un aizpilda fitosanitārā pārvadājuma dokumenta 5.1., 5.2., 6.ailes otro sadaļu un 7. vai 8.aili."

8. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Dienests 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no Sanitārās robežinspekcijas par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai par fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām nosūta Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijai, kā arī par augu aizsardzību atbildīgajai izvedējvalsts institūcijai rakstisku paziņojumu par kravas aizturēšanu vai kaitīgā organisma atklāšanu trešo valstu kravās (7.pielikums)."

9. Papildināt noteikumus ar 82.1 un 82.2punktu šādā redakcijā:

"82.1 Dienests rakstiski nosūta Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm ievešanas punktu sarakstu. Par visām izmaiņām šajā sarakstā nekavējoties paziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

82.2 Dienests sagatavo apstiprinātu pārbaudes vietu sarakstu un pēc pieprasījuma iesniedz to Eiropas Komisijai."

10. Aizstāt 83.punktā:

10.1. skaitli un vārdu "(4.pielikums)" ar skaitli un vārdu "(8.pielikums)";

10.2. skaitli un vārdu "(5.pielikums)" ar skaitli un vārdu "(9.pielikums)".

11. Aizstāt 86.2punktā skaitli un vārdu "6.pielikumā" ar skaitli un vārdu "10.pielikumā".

12. Papildināt noteikumus ar 92.punktu šādā redakcijā:

"92. Līdz 2009.gada 31.decembrim, ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai ir derīgs fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (11.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (12.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām prasībām."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) Padomes 2002.gada 28.novembra Direktīvas 2002/89/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

9) Komisijas 2004.gada 5.oktobra Direktīvas 2004/102/EK, ar kuru groza II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

10) Komisijas 2004.gada 7.oktobra Direktīvas 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav ievešanas punkts Kopienā, vai tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos dokumentus;

11) Komisijas 2004.gada 15.oktobra Direktīvas 2004/105/EK, ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešajām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK."

14. 1.pielikumā:

14.1. aizstāt skaitli un vārdu "1.pielikums" ar skaitli un vārdu "2.pielikums";

14.2. papildināt pielikumu aiz vārdiem "pakļauto augu un augu" ar vārdu "produktu".

15. Aizstāt 2.pielikumā skaitli un vārdu "2.pielikums" ar skaitli un vārdu "3.pielikums".

16. Aizstāt 3.pielikumā skaitli un vārdu "3.pielikums" ar skaitli un vārdu "7.pielikums".

17. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

18. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

19. Aizstāt 6.pielikumā skaitli un vārdu "6.pielikums" ar skaitli un vārdu "10.pielikums".

20. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā (1.pielikums).

21. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā (2.pielikums).

22. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā (3.pielikums).

23. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā (4.pielikums).

24. Papildināt noteikumus ar 11.pielikumu šādā redakcijā (5.pielikums).

25. Papildināt noteikumus ar 12.pielikumu šādā redakcijā (6.pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.154

"1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

A DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts atrodas Eiropas Savienībā un kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei to audzēšanas vai ražošanas vietā

I nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā, un kuriem pievieno augu pasi

1. Augi un augu produkti:

1.1. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, plūmju Prunus L. (izņemot lauru ķirsi Prunus laurocerasus L. un Portugāles ķirsi Prunus lusitanica L.), ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.2. parasto biešu Beta vulgaris L. un parasto apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.3. stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints stādīšanai paredzētie augi un to hibrīdi;

1.4. kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi un vīnkoku Vitis L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas);

1.5. citrusu Citrus L. ģints augi un to hibrīdi (izņemot augļus un sēklas);

1.6. citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem;

1.7. koksne, ja tā:

1.7.1. pilnībā vai daļēji iegūta no platānu Platanus L. koksnes, arī koksne, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma;

1.7.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

ex 4401 30 90

Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozolu vai citiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404 20 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi, apstrādāti ar krāsu:

- no lapu koku koksnes

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot no skujkokiem, tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

2. Augi, kurus audzētājs audzē, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti tirdzniecībai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas):

2.1. baltegļu Abies Mill., smaržīgo seleriju Apium graveolens L., argirantēmu Argyranthemum spp., asteru Aster spp., kāpostu Brassica spp., kastaņu Castanea Mill., gurķu Cucumis spp., krizantēmu Dendranthema (DC) Des Moul., neļķu Dianthus L. ģints augu un hibrīdu, Exacum spp., zemeņu Fragaria L., gerberu Gerbera Cass., ģipseņu Gypsophila L., sprigaņu Impatiens L. ģints visu Jaungvinejas hibrīdu šķirņu, salātu Lactuca spp., lapegļu Larix Mill., pīpeņu Leucanthemum L., lupīnu Lupinus L., pelargoniju Pelargonium l'Hérit. ex Ait., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., platānu Platanus L., apšu Populus L., lauru ķiršu Prunus laurocerasus L., Portugāles ķiršu Prunus lusitanica L., duglāziju Pseudotsuga Carriére, ozolu Quercus L., kazeņu Rubus L., spinātu Spinacia L., biškrēsliņu Tanacetum L., hemlokegļu Tsuga Carriére, verbēnu Verbena L. ģints un citu zālaugu sugu (izņemot graudzāļu Gramineae dzimtas augus) stādīšanai paredzētie augi (izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sak­neņus, sēklas un bumbuļus);

2.2. nakteņu Solanaceae dzimtas augi (izņemot šī pielikuma 1.3.apakšpunktā minētos stādīšanai paredzētos augus un sēklas);

2.3. kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu;

2.4. šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L. un maurloku Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un puravu Allium porrum L. stādīšanai paredzētie augi.

3. Camassia Lindl., hionodokšu Chionodoxa Boiss., palso krokusu Crocus flavus Weston "Golden Yellow", sniegpulkstenīšu Galanthus L., bālgano baltstarīšu Galtonia candicans (Baker) Decne., gladiolu Gladiolus Tourn. ex L. ģints sugu, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., hiacinšu Hyacinthus L., skalbju Iris L., ismeņu Ismene Herbert, muskaru Muscari Miller, narcišu Narcissus L., baltstarīšu Orinthogalum L., puškīniju Puschkinia Adams, zilsniedzīšu Scilla L., tigrīdiju Tigridia Juss. un tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzēti sīpoli un bumbuļsīpoli, kurus audzē un pārdod tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas).

II nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami noteiktās aizsargājamās zonās, un kuriem jāpievieno augu pase, kas derīga attiecīgajā aizsargājamā zonā, tos ievedot vai pārvietojot šajā zonā

1. Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti:

1.1. baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carriére ģints augi;

1.2. apšu Populus L. un parasto biešu Beta vulgaris L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.3. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., eikaliptu Eucalyptus L'Hér., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas);

1.4. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai;

1.5. kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi;

1.6. parasto biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi;

1.7. augsne un nesterilizēti parasto biešu Beta vulgaris L. atlikumi;

1.8. parasto biešu Beta vulgaris L., lobiju Dolichos Jacq., kokvilnas Gossypium spp. un dārza pupiņu Phaseolus vulgaris L. sēklas;

1.9. kokvilnas Gossypium spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna, vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi;

1.10. koksne, pilnībā vai daļēji iegūta:

1.10.1. no skujkokiem (Coniferales) (izņemot nomizotu koksni);

1.10.2. no kastaņām Castanea Mill. (izņemot nomizotu koksni);

1.10.3. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu2 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- skujkoku

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

ex 4401 30

Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

ex 4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 20

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- skujkoku (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, pāļi

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi

4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skujkoku

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot no skujkokiem, tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

1.11. kastaņu Castanea Mill. un skujkoku (Coniferales) nomizota miza.

2. Augi, kurus audzētājs audzē, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas):

2.1. begoniju Begonia L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus) un puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd., gumijkoku Ficus L. un hibisku Hibiscus L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas).

III nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Kartupeļi Solanum tuberosum L., ja tos audzē platībās, kas ir lielākas par vienu hektāru, ja tie paredzēti tirdzniecībai un ja uz tiem neattiecas šī pielikuma A daļas I nodaļas 1.3.apakšpunkts (reģistrācijai pakļauti audzētāji, uzglabātāji, fasētāji un pārstrādātāji).

B DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropas Savienībā un kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

I nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Stādīšanai paredzēti augi (izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu Cruciferae, graudzāļu Gramineae dzimtas un āboliņa Trifolium spp. sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja, kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale ģints sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Indija, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Dienvidāfrika un Amerikas Savienotās Valstis). Papriku Capsicum spp., vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., ēdamo tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., sējas lucernas Medicago sativa L., plūmju Prunus L., kazeņu Rubus L., rīsu Oryza spp., parastās kukurūzas Zea mays L., šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L., puravu Allium porrum L., maurloku Allium schoenoprasum L. un pupiņu Phaseolus L. sēklas.

2. Augu daļas (izņemot augļus un sēklas):

2.1. kastaņu Castanea Mill., krizantēmu Dendranthema (DC) Des. Moul., neļķu Dianthus L., ģipseņu Gypsohila L., pelargoniju Pelargonium L'Her. ex Ait, dateļpalmu Phoenix spp., apšu Populus L., ozolu Quercus L., zeltslotiņu Solidago L. ģints un orhideju Orchidacea dzimtas grieztie ziedi;

2.2. skujkoku (Coniferales);

2.3. cukura kļavu Acer saccharum Marsh., kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda;

2.4. plūmju Prunus L. ģints, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

2.5. asteru Aster spp., zilpodzes Eryngium L., asinszāles Hypericum L., Lisianthus L., rožu Rosa L. un trahēliju Trachelium L. ģints grieztie ziedi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

2.6. smaržīgo seleriju Apium graviolens L. un bazilika Ocimum L. lapu dārzeņi.

3. Augļi:

3.1. citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu, Momordica L., baklažānu Solanum melongena L.;

3.2. anonu Annona L., cidoniju Cydonia Mill., hurmu Diospyros L., ābeļu Malus Mill., mango Mangifera L., pasifloru Passiflora L., plūmju Prunus L., guavju Psidium L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., Syzygium Gaertn. un Vaccinium L. ģints augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā.

4. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi.

5. Nomizota miza:

5.1. skujkoku (Coniferales), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

5.2. cukura kļavu Acer saccharum Marsh, apšu Populus L. un ozolu Quercus L. (izņemot korķa ozola Quercus suber L.) sugas augu miza.

6. Koksne, ja tā:

6.1. pilnībā vai daļēji iegūta no šādu ģinšu vai sugu augiem (izņemot koksnes iepakojamo materiālu — iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļspoles un līdzīgus iepakojamos materiālus no koka, paliktņus, kastu paliktņus vai citus kravu paliktņus, paliktņu apmales, ko izmanto dažādu objektu pārvadājumos, — un kokmateriālus, kuru biezums ir 6 mm un mazāk, un apstrādātus kokmate­riālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinā­cija):

6.1.1. ozolu Quercus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabīgā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis (izņemot koksni, kura atbilst šī pielikuma B daļas I nodaļas 6.2.apakšpunktā minētā KN koda 4416 00 00 aprakstam un par kuru ir dokumentāri pierādījumi, ka koksne ir apstrādāta vai ražota, piemērojot termisko apstrādi, lai saniegtu minimālo temperatūru 176 °C uz 20 minūtēm);

6.1.2. platānu Platanus L. ģints koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Armēnija;

6.1.3. apšu Populus L. ģints koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā;

6.1.4. cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā;

6.1.5. skujkoku (Coniferales) koksne (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts neatrodas Eiropā, Kazahstānā, Krievijā vai Turcijā;

6.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu3 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- skujkoku

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

4401 30 10

- zāģskaidas

ex 4401 30 90

Zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:

- citādi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

4403 20

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- skujkoku (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pā­rējiem konservantiem)

4403 91

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- ozola (Quercus spp.) (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi

4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skujkoku

4407 91

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- ozola (Quercus spp.)

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot skujkoku, tropu koku, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka; paliktņu apmales no koka

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka (ieskaitot mucu dēlīšus)

9496 00 20

Saliekamās būvkonstrukcijas:

- no koka

7. Augsne un augsnes substrāts:

7.1. kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu atliekām, humusa, arī no kūdras vai mizas (izņemot tādu, kas pilnībā sastāv tikai no kūdras);

7.2. kas ir kopā ar augiem un pilnībā vai daļēji sastāv no šī pielikuma B daļas I nodaļas 7.1.apakšpunktā minētā materiāla vai pilnībā vai daļēji sastāv no kūdras vai jebkuras cietas neorganiskās vielas, kura nodrošina augu dzīvotspēju, un kuru izcelsmes valsts ir:

7.2.1. Turcija;

7.2.2. Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Krievija, Ukraina;

7.2.3. valsts, kas neatrodas Eiropā (izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku un Tunisiju).

8. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale graudi, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Indija, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Dienvidāfrika un Amerikas Savienotās Valstis.

II nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami noteiktās aizsargājamās zonās

1. Biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi.

2. Augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atlikumi.

3. Korinšu Amelanchier Medik., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputek­snēšanai.

4. Korinšu Amelanchier Medik., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu daļas (izņemot augļus un sēklas).

5. Lobiju Dolichos Jacq., mango Magnifera spp. ģints, biešu Beta vulgaris L. un pupiņu Phaseolus vulgaris L. augu sēklas.

6. Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.

7. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi.

8. Koksne, ja tā:

8.1. pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales) (izņemot nomizotu koksni, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm) un kastaņu Castanea Mill. ģints koksnes (izņemot nomizotu koksni);

8.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu4 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- skujkoku

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas:

- lapu koku

ex 4401 30

Koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas), neaglomerēti brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- apstrādāti ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai citiem konservantiem

ex 4403 20

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no skujkoka (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pā­rējiem konservantiem)

ex 4403 99

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:

- no lapu koku koksnes (izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem)

- izņemot no tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi:

4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skujkoku

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot skujkoku, tropu koku, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citas plātnes no koka; paliktņu apmales no koka

9406 00 20

Saliekamās būvkonstrukcijas:

- no koka

9. Eikaliptu Eucalyptus l'Hérit. ģints augu daļas.

10. Skujkoku (Coniferales) nomizota miza, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm."

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.154

"4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.154

"5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.154

"6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.154

"11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.februāra noteikumiem Nr.154

"12.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

Zemkopības ministrs M.Roze
17.03.2005