Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt pirmās nodaļas tekstu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs) darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.

Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri."

2. Izteikt otrās nodaļas nosaukumu un 1.pantu šādā redakcijā:

"Otrā nodaļa. Uzņēmumu reģistra funkcijas un uzdevumi

1. pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir:

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, politisko organizāciju (partiju), biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, koncesijas līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;

2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

3. Izteikt 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju reģistra vešana

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju (to skaitā politisko partiju) reģistru ved saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", šā likuma noteikumiem par biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu un citiem normatīvajiem aktiem."

4. Izteikt 2.9 pantu šādā redakcijā:

"2.9 pants. Arodbiedrību reģistra vešana

Uzņēmumu reģistra valsts notāri arodbiedrību reģistru ved saskaņā ar likumu "Par arodbiedrībām", šā likuma noteikumiem par biedrību un nodibinājumu reģistra vešanu un citiem normatīvajiem aktiem."

5. Papildināt likumu ar 2.13 pantu šādā redakcijā:

"2.13 pants. Šķīrējtiesu reģistra vešana

Šķīrējtiesu reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs."

6. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4. pants. Uzņēmumu reģistra uzdevumi

Lai nodrošinātu savu funkciju izpildi, Uzņēmumu reģistrs veic šādus uzdevumus:

1) pieņem un izskata normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanai, dokumentus par izmaiņām attiecīgajos reģistros vai par dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;

2) pieņem lēmumu par Uzņēmumu reģistrā reģistrējamo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrēšanu, par izmaiņām attiecīgajā reģistrā vai dibināšanas un darbības dokumentu grozījumiem un izdara attiecīgu ierakstu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu vai par reģistrēšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai;

3) reģistrē kompetentu iestāžu vai amatpersonu lēmumus un rīkojumus, ar kuriem piemērots nodrošinājuma līdzeklis;

4) ziņo attiecīgajām iestādēm par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem un sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

5) izskata un sagatavo atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un informācijas pieprasījumiem, sagatavo reģistrācijas lietu un Uzņēmumu reģistra lietvedības dokumentu kopijas un izrakstus, kā arī nodrošina iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar reģistrācijas lietām;

6) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus."

7. 6.pantā:

izslēgt piektās daļas 4.punktā vārdus "vai Vides aizsardzības komitejas lēmums";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs izslēdz no uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā."

8. 8.pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja nav ievērots kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā. Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja iepriekš pieļautās nepilnības tajos ir novērstas. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai attiecībā uz tām nepilnībām, kuras ir atklātas pirmajā izskatīšanā. Dokumentu otrreizējas izskatīšanas gadījumā termiņš, kurā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) jāreģistrē, sākas no dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienas.

Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks tā spēkā stāšanās datums vai šā lēmuma spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas. Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līdzekļiem Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz attiecīga likuma spēkā stāšanās dienai Uzņēmumu reģistrs veic to individuālo uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību reģistrāciju, uz kuriem ir attiecināmas šā likuma normas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju. Šā likuma normas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrāciju ir attiecināmas arī uz kooperatīvajām sabiedrībām.

7. Šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju veikt šķīrējtiesu reģistrāciju (1.panta 1.punkts un 2.13 pants) piemērojamas, sākot ar 2005.gada 1.aprīli."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 9.martā

23.03.2005