Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.07.2005. - 31.03.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.120

Rīgā 2005.gada 8.februārī (prot. Nr.8 44.§)
Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 6.panta ceturto daļu un 30.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotrans­porta direkcija" (turpmāk — institūcija) izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu (turpmāk — speciālā atļauja (licence)) un licences kartītes autotransporta līdzek­ļiem.

2. Institūcija, lemjot jautājumu par speciālās atļaujas (licences) piešķir­šanu, anulēšanu vai apturēšanu uz laiku un licences kartītes anulēšanu vai apturēšanu uz laiku, var izveidot licencēšanas komisiju. Licencēšanas komisijas lēmumiem ir konsultatīvs raksturs. Licencēšanas komisijā iekļauj kvalificētus autopārvadājumu nozares speciālistus, to skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

3. Institūcija pieņem lēmumu par:

3.1. speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu vai pagarināšanu uz termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus;

3.2. speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus;

3.3. atteikumu piešķirt, pagarināt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci);

3.4. speciālās atļaujas (licences) derīguma apturēšanu uz laiku;

3.5. speciālās atļaujas (licences) anulēšanu;

3.6. apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošanu;

3.7. pārvadātāja vai atbildīgās personas neatbilstību labai reputācijai;

3.8. brīdinājuma izteikšanu pārvadātājam;

3.9. licences kartītes apturēšanu vai anulēšanu;

3.10. jautājuma izskatīšanas atlikšanu.

4. Pārvadātājs institūcijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Institūcija izsniedz speciālo atļauju (licenci) uz laiku, kas nav mazāks par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus (pēc speciālās atļaujas (licences) pieprasītāja izvēles), šādu veidu autotransporta komercpārvadājumiem:

5.1. pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā;

5.2. starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;

5.3. kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas terito­rijā;

5.4. starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobi­ļiem.

6. Speciālajā atļaujā (licencē) norāda šādu vispārīgu informāciju:

6.1. speciālās atļaujas (licences) veidu (saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu) un numuru;

6.2. pārvadātāja (komersanta) veidu, komersanta nosaukumu, juridisko adresi, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu;

6.3. datumu, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu (pagarināšanu, pārreģistrāciju);

6.4. datumu, kad speciālā atļauja (licence) stājas spēkā;

6.5. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

6.6. institūcijas vadītāju.

7. Institūcija, pamatojoties uz lēmumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, izsniedz licences kartītes attiecībā uz katru autotransporta līdzekli kā apliecinājumu, ka pārvadā­tājs — autotrans­porta līdzekļa īpašnieks vai turētājs — ir šajos noteikumos noteik­tajā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) autotransporta komercpārvadā­jumu uzņēmējdarbības veikšanai. Minētās licences kartītes izsniedz uz laiku, kas nav mazāks par mēnesi, bet nepārsniedz 12 mēnešus, šādu veidu autotransporta komercpārvadājumiem:

7.1. pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā;

7.2. kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas terito­rijā;

7.3. starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automo­biļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (neieskaitot piekabes).

8. Licences kartītē norāda šādu vispārīgu informāciju:

8.1. speciālās atļaujas (licences) veidu (saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu) un numuru;

8.2. licences kartītes veidu (saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu) un numuru;

8.3. pārvadātāja (komersanta) veidu, komersanta vai ārvalstu komersanta filiāles nosaukumu, juridisko adresi;

8.4. datumu, kad licences kartīte stājas spēkā;

8.5. licences kartītes derīguma termiņu;

8.6. autotransporta līdzekļa marku, modeli, valsts reģistrācijas numuru;

8.7. licences kartītes izsniegšanas datumu.

9. Iesnieguma izskatīšana licences izsniegšanai vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu, kā arī licences kartīšu izsniegšana un pārreģistrācija tiek veikta par maksu saskaņā ar pielikumu.

10. (Svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.479.)

II. Prasības pārvadātājam speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

11. Pārvadātājs var saņemt speciālo atļauju (licenci), ja pārvadātājam ir:

11.1. pietiekami finansiālie resursi, lai nodrošinātu konkurētspējīga uzņē­muma izveidošanu, darbību un vadību (turpmāk — finansiālais nodrošinājums);

11.2. Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta profesionālā kompetence;

11.3. laba reputācija, ko pamato ar apliecinājumu vai tiesībaizsardzības iestāžu informāciju, ka uzņēmuma vadība vai persona, kas uzņēmumā vada pārvadājumu operācijas (turpmāk — atbildīgā persona), pēdējo piecu gadu laikā nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai ir dzēsta sodāmība saskaņā ar kriminālprocesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un uzņēmums vai uzņēmuma vadība, vai atbildīgā persona pēdējo divu gadu laikā nav pārkāpuši normatīvos aktus, kas saistīti ar pasažieru vai kravas komerc­pārvadājumu veikšanu, to skaitā autotransporta līdzekļu vadītāju braukšanas un atpūtas režīmu, autotransporta līdzekļu svara un izmēra ierobežojumus, ceļu satiksmes un autotransporta līdzekļa drošības prasības, apkārtējās vides aizsar­dzības noteikumus, kā arī nodarbinātības un darba samaksas autopārvadājumu jomā noteikumus.

12. Pārvadātāja finansiālais nodrošinājums uzskatāms par pietiekamu, ja tas ir:

12.1. 6000 latu, ja tiek izmantots tikai viens autotransporta līdzeklis;

12.2. 3300 latu attiecībā uz katru nākamo autotransporta līdzekli.

13. Atbildīgā persona var būt darba tiesiskajās attiecībās kā pārvadātāja autopārvadājumu atbildīgā persona tikai vienā uzņēmumā.

14. Ja atbildīgā persona darbojas vairākos saistītos uzņēmumos vai ja tiem ir viens kopīgs īpašnieks vai līdzīpašnieks, atbildīgā persona var būt darba tiesiskajās attiecībās kā pārvadātāja autopārvadājumu atbildīgā persona vairākos uzņēmumos.

III. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanas kārtība

15. Lai saņemtu, pagarinātu vai pārreģistrētu uz jaunu termiņu speciālo atļauju (licenci), speciālās atļaujas (licences) pieprasītājs institūcijā iesniedz šādus dokumentus, kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un nofor­mēšanas normatīvajiem aktiem:

15.1. iesniegumu, kurā norāda autotransporta komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu, komersanta nosaukumu, juridisko adresi, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu. Uz iesnieguma jābūt pieprasītāja parakstam;

15.2. rakstisku apliecinājumu par atbilstību šo noteikumu 11.3.apakšpun­ktā minētajām prasībām;

15.3. deklarāciju par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu, kas sastādīta, pamatojoties uz bilances datiem, vai izrakstu no bilances, vai bilances kopiju, vai bankas garantijas vēstuli, kurai pievienoti apliecinoši dokumenti par finansiālo nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām;

15.4. valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

16. Lai sagatavotu dokumentus lēmuma pieņemšanai par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, institūcija administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju:

16.1. Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma reģistrācijas apliecības norakstu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtās komersanta reģistrācijas apliecības vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības norakstu;

16.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersants ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas;

16.3. profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu;

16.4. ja pārvadātājs veic bīstamo kravu pārvadājumus, — bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomnieka profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

17. Speciālās atļaujas (licences) pieprasītājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt institūcijā šo noteikumu 16.punktā minētos dokumentus.

18. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus institūcija nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai ja tie nav sagatavoti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvo aktu prasībām.

19. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, atteikumu vai tās anulēšanu institūcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad institūcijā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvo aktu prasībām.

20. Ja speciālās atļaujas (licences) piešķiršana tiek atteikta, jaunu iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai var iesniegt pēc trūkumu novēršanas, kas minēti lēmumā par atteikumu piešķirt speciālo atļauju (licenci).

21. Speciālās atļaujas (licences) pieprasītājs vienlaikus var saņemt speciālo atļauju (licenci) vairākiem autotransporta komercpārvadājumu veidiem.

22. Speciālās atļaujas (licences) pieprasītājs speciālo atļauju (licenci) var saņemt arī bez autotransporta līdzekļa pieteikšanas. Minimālais finansiālā nodrošinājuma apjoms noteikts šo noteikumu 12.1.apakšpunktā.

23. Ja mainās atbildīgā persona, pārvadātājs 15 dienu laikā rakstiski par to paziņo institūcijai un norīko jaunu atbildīgo personu. Jaunā atbildīgā persona triju mēnešu laikā iesniedz institūcijā nepieciešamos dokumentus, kas apliecina tās profesionālo kompetenci un labo reputāciju.

24. Ja mainās pārvadātāja nosaukums vai rekvizīti, pārvadātājs 15 dienu laikā iesniedz institūcijā šo noteikumu 15.1.apakš­punktā minēto iesniegumu un informācijas maiņu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

25. Ja tiek mainīta speciālā atļauja (licence) sakarā ar šo noteikumu 24.punktā minētajiem gadījumiem, pārvadātājs 15 dienu laikā nodod institūcijai visas uzņēmumam izsniegtās derīgās licences kartītes.

26. Lai pagarinātu speciālo atļauju (licenci), kuras derīguma termiņš ir mazāks par pieciem gadiem, pārvadātājs iesniedz šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus ne agrāk kā sešus mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām.

27. Lai pārreģistrētu uz jaunu termiņu speciālo atļauju (licenci), kuras derīguma termiņš ir pieci gadi, pārvadātājs iesniedz šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus ne agrāk kā 12 mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām.

28. Ja speciālā atļauja (licence) ir nozaudēta, institūcija pēc pārvadātāja rakstiska iesnieguma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu. Par speciālās atļaujas (licences) nozaudēšanu pārvadātājs publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Speciālās atļaujas (licences) dublikātu institūcija izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas.

29. Šo noteikumu 24. un 28.punktā minētajos gadījumos institūcija speciālo atļauju (licenci) izsniedz septiņu dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas institūcijā. Šajā laikā pārvadātājs ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

30. Institūcija reizi ceturksnī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" infor­māciju par pārvadātājiem izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).

IV. Licences kartītes saņemšanas kārtība

31. Lai saņemtu, pagarinātu vai pārreģistrētu uz jaunu termiņu licences kartīti, pārvadātājs institūcijā iesniedz šādus dokumentus (uzrādot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) oriģinālu), kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un nofor­mēšanas normatīvajiem aktiem:

31.1. iesniegumu, kurā norāda izsniegtās speciālās atļaujas (licences) veidu un numuru, pārvadātāja (komersanta) veidu, komersanta nosaukumu, juridisko adresi, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu. Uz iesnieguma jābūt pieprasītāja parakstam;

31.2. ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās, — šo noteikumu 15.3.apakšpunktā minēto deklarāciju, kas atbilst autotransporta līdzekļu skaitam (saskaņā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām).

32. Lai sagatavotu dokumentus lēmuma pieņemšanai par licences kartītes piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, institūcija administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju:

32.1. valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turp­māk — direkcija) vai direkcijas šim nolūkam akreditētas personas izsniegtu transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola norakstu ar atzīmi par autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību vērtējumam "0" vai "1" un autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības norakstu;

32.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas.

33. Licences kartītes pieprasītājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt institūcijā šo noteikumu 32.punktā minētos dokumentus.

34. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus institūcija nepieņem, ja netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai ja tie nav sagatavoti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvo aktu prasībām.

35. Institūcija licences kartīti izsniedz septiņu dienu laikā pēc tam, kad institūcijā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

36. Ja licences kartīte ir nozaudēta, institūcija septiņu dienu laikā pēc pārvadātāja rakstiska iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu. Šajā laikā pārvadātājs ir tiesīgs veikt komercpārvadājumus.

V. Licencēšanas dokumentu uzskaite un glabāšana

37. Institūcija veido pārvadātāju informatīvo datu bāzi (turpmāk — datu bāze).

38. Datu bāzes galvenais mērķis ir, ievērojot Informācijas atklātības likumu, nodrošināt sabiedrību un kompetentās institūcijas ar aktuālu informāciju par pārvadātājiem, kuri veic licencētus komercpārvadājumus ar autobusiem un kravas autotransporta līdzekļiem.

39. Par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram tā izsniegta. Speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā trešajai personai.

40. Veicot autotransporta komercpārvadājumus, licences kartīte atrodas autotransporta līdzeklī.

41. Ja pārvadātājs pārtrauc komercdarbību, tas speciālo atļauju (licenci) 15dienu laikā nodod institūcijai. Institūcija speciālo atļauju (licenci) glabā gadu un pēc tam iznīcina, sastādot attiecīgu aktu.

42. Ja autotransporta līdzeklis vairs neatrodas pārvadātāja īpašumā vai turējumā vai tiek noņemts no uzskaites, pārvadātājs licences kartīti 15 dienu laikā nodod institūcijai. Institūcija iznīcina licences kartīti un sastāda attiecīgu aktu.

VI. Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes derīguma apturēšana uz laiku un anulēšana

43. Institūcija, pamatojoties uz tiesīb­aizsardzības iestāžu, Valsts ieņēmu­mu dienesta un citu valsts, pašvaldību un ārvalstu kompetento institūciju iesniegtajiem dokumentiem par pārkāpumiem, ir tiesīga pieņemt šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8. un 3.9.apakšpunktā minētos lēmumus.

44. Jautājumu par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes derīgu­ma apturēšanu uz laiku vai anulēšanu institūcija izskata, uzaicinot pārvadātāju, kuru septiņas dienas iepriekš rakstiski informē par pārkāpuma būtību. Pārvadā­tāja neierašanās uz sēdi nevar būt par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

45. Izsniegtās speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes derīgumu var apturēt uz laiku līdz trim mēnešiem, ja pārvadātājs pārkāpis ar autopārva­dājumu licencēšanu saistīto normatīvo aktu prasības.

46. Institūcija ir tiesīga anulēt speciālo atļauju (licenci), ja pārvadātājs:

46.1. sniedzis nepatiesas ziņas licences saņemšanai;

46.2. 12 mēnešu laikā nav izņēmis piešķirto speciālo atļauju (licenci);

46.3. pārkāpis Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijai saistošo starptautisko nolīgumu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā, ja tas radījis būtiskus draudus ceļu satiksmes drošībai un tās dalībniekiem;

46.4. neievēro normatīvo aktu prasības nodokļu jomā;

46.5. atkārtoti neievēro robežšķērsošanas (robežapsardzes, muitas) notei­kumus.

47. Institūcija ir tiesīga anulēt licences kartīti, ja pārvadātājs:

47.1. mēneša laikā nav izņēmis licences kartīti;

47.2. atkārtoti pārkāpis ar autopārvadājumu licencēšanu saistīto normatīvo aktu prasības;

47.3. neievēro robežšķērsošanas (robežapsardzes, muitas) un ceļu satik­smes drošības noteikumus, ja tas radījis būtiskus draudus ceļu satiksmes drošībai un tās dalībniekiem.

48. Pārvadātājs speciālo atļauju (licenci) un/vai licences kartīti nodod institūcijai 15 dienu laikā pēc institūcijas lēmuma saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes anulēšanu vai speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes derīguma apturēšanu uz laiku.

49. Ja pārvadātājs speciālo atļauju (licenci) un/vai licences kartīti nenodod institūcijai 15 dienu laikā pēc institūcijas lēmuma saņemšanas par licences kartītes anulēšanu vai speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes derīguma apturēšanu uz laiku, institūcija izskata jautājumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

50. Ja speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes derīgumu aptur uz laiku, termiņu skaita no dienas, kad speciālā atļauja (licence) vai licences kartīte nodota institūcijai. Pēc termiņa notecējuma pārvadātājam izsniedz jaunu speciālo atļauju (licenci) vai licences kartīti.

51. Pārvadātājs, kuram anulēta speciālā atļauja (licence), iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai drīkst iesniegt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc institūcijas lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

VII. Noslēguma jautājumi

52. Šo noteikumu 12.punkts par pārvadātāja finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā un kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā stājas spēkā šādā secībā:

52.1. ja izmanto vienu autotransporta līdzekli:

52.1.1. ar 2005.gada 1.janvāri — ne mazāk par 4400 latu;

52.1.2. ar 2006.gada 1.janvāri — ne mazāk par 5400 latu;

52.1.3. ar 2007.gada 1.janvāri — ne mazāk par 6000 latu;

52.2. attiecībā uz katru nākamo autotransporta līdzekli:

52.2.1. ar 2005.gada 1.janvāri — ne mazāk par 2500 latu;

52.2.2. ar 2006.gada 1.janvāri — ne mazāk par 3000 latu;

52.2.3. ar 2007.gada 1.janvāri — ne mazāk par 3300 latu.

53. (Svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.479.)

54. (Svītrots ar MK 28.06.2005. noteikumiem Nr.479.)

55. Speciālās atļaujas (licences), kas pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1996.gada 29.aprīļa Direktīvas Nr.96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, lai veicinātu šo pārvadātāju tiesības veikt uzņēmējdarbību iekšzemes un starptau­tisko autopārvadājumu nozarē, ar grozījumiem, ko izdara ar Padomes Direktīvu Nr.98/76/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.120
Maksas pakalpojumu cenrādis par iesnieguma izskatīšanu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, pagarināšanai vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu, kā arī licences kartīšu izsniegšanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju

Nr.
p.k

Iesnieguma veids

Maksas apmērs (latos)

1.

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, pagarināšanai vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu

45

2.

Iesniegums licences kartītes izsniegšanai:

2.1.

pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai kravu komercpārvadāju­miem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā, starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai starptautiskajiem kravu komercpār­vadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā masa nepārsniedz 3,5 tonnas (neieskaitot piekabes), — vienam mēnesim

2

2.2.

pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā Satiksmes ministrijas Pasažieru pārvadājumu departamenta noteiktajiem pasažieru pārvadātājiem, kas vienlaikus nodrošina satiksmi regulāros maršrutos Latvijas teritorijā

1

3.

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai tās darbības (derīguma termiņa) laikā, dublikāta izsniegšanai zaudētās speciālās atļaujas (licences) vietā, ja ir attiecīga tiesībaizsardzības institūciju izziņa (piemēram, par zādzību, laupīšanu, ugunsgrēku), kā arī par atteikšanos no izgatavoto dokumentu saņemšanas (par katru izgatavoto dokumentu)

5

4.

Iesniegums licences kartītes pārreģistrācijai tās darbības (derīguma termiņa) laikā, dublikāta izsniegšanai zaudētās licences kartītes vietā, ja ir attiecīga tiesībaizsardzības institūciju izziņa (piemēram, par zādzību, laupīšanu, ugunsgrēku), kā arī par atteikšanos no izgatavoto dokumentu saņemšanas (par katru izgatavoto dokumentu)

1

Piezīme. Cenas noteiktas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
02.07.2005
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.