Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"

Izdarīt likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis­trija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā),

vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "vides ministrs" (attiecīgā locījumā),

vārdus "Eiropas Savienības Komisija" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā),

vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā),

vārdu "uzņēmējs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

2.  4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pārraudzībā" ar vārdu "padotībā";

izslēgt otro daļu.

3.  9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Labklājības" ar vārdu "Veselības" un vārdus "tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas" - ar vārdiem "tās padotībā esošās iestādes";

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts robežas" ar vārdiem "Latvijas Republikas valsts robežas (kas vienlaikus ir Eiropas Ekonomikas zonas ārējā robeža)".

4. Aizstāt 10.pantā vārdus "tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas" ar vārdiem "tās padotībā esošās iestādes".

5. 11.pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniedz Centrs, pamatojoties uz radiācijas drošību un kodoldrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši lēmumam, ko pieņēmusi Komisija speciālo atļauju (licenču) un atļauju izsniegšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (turpmāk - Komisija).";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas Centrs neizsniedz speciālo atļauju (licenci) vai atļauju personai, kura atkārtoti pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās radiācijas drošības un kodoldrošības prasības."

6. 12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā, lēmumu akceptēt darbību ar ikreizēju rīkojumu pieņem Ministru kabinets. Centrs:

1) informē iedzīvotājus par to, ka ir pieprasīta speciālā atļauja (licence) valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un konsultējas ar Padomi par šādu objektu izveidošanas lietderīgumu, analizē plānoto pārmaiņu iespējamo ietekmi uz radiācijas drošību un kodoldrošību, izvērtē, vai pozitīvais rezultāts, ko sasniegs operators, pārsniegs kopējo negatīvo ietekmi;

2) izsniedz speciālo atļauju (licenci) valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmuma pieņemšanas termiņš par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām."

7. 13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieprasījumu" ar vārdu "iesniegumu" un vārdus "tās pieprasītājs" - ar vārdu "iesniedzējs";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Operators katru gadu līdz 31.janvārim nosūta Centram informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar jonizējošā starojuma avotiem un darbībām ar tiem, kā arī par personālsa­stāva izmaiņām un citām pārmaiņām, kuras ietekmējušas radiācijas drošību un kodoldrošību iepriekšējā kalendāra gadā."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi Nr.260 "Kārtība, kādā uz valsts robežas veicama preču un transportlīdzekļu radiometriskā kontrole un atklājami nedeklarēti jonizējošā starojuma avoti", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 27.novembra direktīvas 89/618/Euratom par plašas sabiedrības informēšanu par veicamajiem veselības aizsardzības pasākumiem un par rīcību radiācijas avārijas gadījumā;

2) Padomes 1990.gada 4.decembra direktīvas 90/641/Euratom par to viesdarbinieku darba aizsardzību, kuri, darbojoties kontrolētajās zonās, ir pakļauti jonizējošā starojuma riskam;

3) Padomes 1992.gada 3.februāra direktīvas 92/3/Euratom par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas;

4) Padomes 1996.gada 13.maija direktīvas 96/29/Euratom, kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām;

5) Padomes 1997.gada 30.jūnija direktīvas 97/43/Euratom, ar ko paredz personu veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību saistībā ar ārstnieciski diagnostisko apstarošanu un atceļ direktīvu 84/466/Euratom;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 9.februārī

23.02.2005