Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.12.2007. - 02.10.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumus Nr. 1119 "Veselības ekonomikas centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.82

Rīgā 2005.gada 1.februārī (prot. Nr.7 26.§)
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Veselības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.136 redakcijā)

2. Aģentūras darbības mērķis ir, pamatojoties uz informācijas tehnoloģiju bāzi un zinātniskiem pierādījumiem, nodrošināt veselības aprūpes informācijas un statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi.

II. Aģentūras valsts pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

(Nodaļas nosaukums MK 14.02.2006. noteikumu Nr.136 redakcijā)

3. Aģentūrai ir šādas valsts pārvaldes funkcijas:

3.1. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistisko informāciju, nodrošināt Latvijas Republikas starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes statistiskās informācijas jomā;

3.2. veidot, papildināt un uzturēt ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu, medicīnisko ierīču un medicīnisko preču reģistrus un Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, kā arī uzturēt ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus un citus ārstniecības nozares valsts nozīmes reģistrus;

3.3. pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, izvērtēt ārstniecībā izmantojamo un jaunu medicīnisko tehnoloģiju (arī medicīniski radioloģisko procedūru) lietderību un ieviešanas iespējas valstī, kā arī veidot vienotu medicīnisko tehnoloģiju pārraudzības sistēmu un uzturēt medicīnisko tehnoloģiju uzskaites informatīvo datu bāzi;

3.4. atbilstoši kompetencei uzraudzīt ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna ieviešanu;

3.5. reģistrēt, novērtēt un analizēt visus gadījumus, kas saistīti ar medicīnisko ierīču nepareizu darbību, kā arī izveidot un uzturēt attiecīgu datu bāzi;

3.6. izstrādāt ieteikumus par nepieciešamo radioloģiskās aparatūras daudzumu, apkopot informāciju par veiktajām medicīniski radioloģiskajām procedūrām un alternatīvo metožu izmantošanu;

3.7. izvērtēt ārstniecības iestāžu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām;

3.8. izvērtēt valsts zinātnisko institūciju atbilstību prasībām, kuras noteiktas normatīvajos aktos genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam;

3.9. atbilstoši kompetencei vadīt un īstenot ārstniecības iestāžu investīciju projektus, kā arī starptautiskos projektus un programmas;

3.10. veikt sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanā.

(Grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.136; MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.296; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.906)

4. Lai izpildītu noteiktās valsts pārvaldes funkcijas, aģentūra atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

4.1. sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī publiskos pakalpojumus privātpersonām veselības informācijas, statistikas, medicīnisko tehnoloģiju un veselības aprūpes sistēmas valsts nozīmes reģistru jomā;

4.2. analizē un prognozē iedzīvotāju veselības pamatrādītāju tendences;

4.3. apkopo un analizē veselības statistiskos datus un nodrošina statistikas lietotājus ar informāciju statistiskās informācijas valsts programmā paredzētajos jautājumos;

4.4. pieņem no ārstniecības iestādēm nozares statistiskos pārskatus, pārbauda tos un ievada datu bāzē, sagatavo nozares statistisko pārskatu kopsavilkumu un analīzi;

4.5. optimizē veselības aprūpes statistiskās informācijas plūsmas un statistisko pārskatu programmu pilnveidošanu un izmantošanu;

4.6. izstrādā un iesniedz Veselības minis­trijā primārās uzskaites dokumentācijas veidlapu paraugus un veidlapu aizpildīšanas noteikumu projektus;

4.7. nodrošina ārstniecības iestādes ar nozares statistiskā pārskata veidlapām;

4.8. uztur un regulāri papildina veselības aprūpes rādītāju datu prezentācijas sistēmu, stacionāro gultu fonda izmantošanas datu bāzi un Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzi;

4.9. izstrādā metodisko norādījumu projektus attiecībā uz statistisko rādītāju sistēmu un operatīvo informāciju;

4.10. izglīto medicīnas statistiķus veselības statistikas un sabiedrības veselības aktuālajos jautājumos, kā arī apmāca ārstniecības iestāžu vadītājus veselības aprūpes rādītāju datu bāzes praktiskajā lietošanā;

4.11. sadarbojas ar ārvalstu un starp­tautiskajām statistikas institūcijām vienotas veselības aprūpes statistiskās un uzskaites informācijas sistēmas izveidē;

4.12. novērtē un apstiprina ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehno­loģijas;

4.13. nodrošina ārstniecības iestāžu investīciju projektu un citu finanšu projektu novērtēšanu, kā arī novērtēšanas rezultātu analīzi un projektu īstenošanas uzraudzību;

4.14. veido, uztur un papildina apstiprināto medicīnisko tehnoloģiju reģistru;

4.15. reģistrē medicīniskās preces un medicīniskās ierīces un organizē to tirgus uzraudzību;

4.16. veido, uztur un papildina medicīnisko preču un medicīnisko ierīču un to tirgus dalībnieku datu bāzi, kas saistīta ar Eiropas Kopienas Medicīnisko ierīču tirgus uzraudzības datu bāzi EUDAMED, kā arī nodrošina attiecīga kataloga izveidi un izplatīšanu;

4.17. novērtē ārstniecības iestāžu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām un veic ārstniecības iestāžu uzraudzību;

4.18. nodrošina novērtēto ārstniecības iestāžu datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju;

4.19. uztur veselības aprūpes sistēmas valsts nozīmes reģistrus;

4.20. nodrošina ārstniecības nozares valsts nozīmes reģistru vienotu pārraudzību;

4.21. nodrošina ārstniecības nozares valsts nozīmes reģistru darbības izvērtēšanu un vienotu metodisko vadību;

4.22. nodrošina ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna ieviešanas uzraudzību un izstrādā pakalpojumu pirkšanas programmu;

4.23. nodrošina informācijas apmaiņu ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām un organizācijām jautājumos, kas attiecas uz medicīnisko ierīču tirgu un pacientu drošību, kā arī citos aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

4.24. veic medicīnisko ierīču lietotāju un ražotāju uzraudzības auditus, medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu uzraudzību un lietošanā esošo medicīnisko ierīču kontroles mērījumus un ekspertīzi;

4.25. izstrādā, aktualizē un reģistrē Centrālajā statistikas pārvaldē nozares statistiskos pārskatus;

4.26. administrē ārstniecības nozares reģistru uzturēšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

4.27. veic citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.136; MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.296; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.906)

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām tās uzdevumu veikšanai nepieciešamos datus un informāciju;

5.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.3. iekasēt maksu par pakalpojumiem atbilstības novērtēšanā un uzraudzībā, medicīnisko ierīču un preču reģistrācijā un notifikācijā, analītisko informācijas materiālu un medicīnisko uzziņu sagatavošanā.

(Grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.136)

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. (Svītrots ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.136.)

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

8. Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, veselības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome).

9. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu nolikumu

10. Konsultatīvās padomes uzdevums ir veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu.

11. Konsultatīvās padomes darbu tehniski nodrošina aģentūra.

V. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

12. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

12.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, un projektu konkursos piešķirtie līdzekļi;

12.3. ārvalstu finansiālā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi.

13. Aģentūrai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra attiecīgā darījuma nosacījumus saskaņo ar Veselības minis­triju.

VI. Aģentūras darbības pārraudzība, tiesiskuma nodrošināšana un pār­skatu sniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 14.02.2006. noteikumu Nr.136 redakcijā)

13.1 Aģentūras darbības pārraudzību veic Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.136 redakcijā)

14. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

15. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības minis­trijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Aģentūra sagatavo un sniedz Veselības ministrijai kārtējo un gada pārskatu par tās darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers

Veselības ministrs G.Bērziņš
22.12.2007