Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.09.2009. - 05.04.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumus Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.8

Rīgā 2005.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 24.§)
Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk — aģentūra) ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Veselības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.798)

2. Aģentūras galvenais darbības mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrībai informatīvu atbalstu un Veselības ministrijai – metodisku un organizatorisku atbalstu infektoloģijas un infekcijas slimību epidemioloģijas politikas veidošanā un īstenošanā, sniegt infekcijas slimību slimniekiem (arī reto un atdzimstošo slimību, HIV/AIDS, tuberkulozes, seksuāli transmisīvo, parazitāro slimību slimniekiem) augsti kvalificētu un kvalitatīvu specializētu ambulatoro un stacionāro sekundārā un terciārā līmeņa medi¬cīnisko palīdzību, nodrošināt infekcijas slimību epidemioloģisko uzrau¬dzību, kā arī profilaksi un apkarošanu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1017 redakcijā)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. izstrādāt metodiskos ieteikumus infektoloģijas un epidemioloģiskās drošības jomā, ņemot vērā saslimstības raksturu, kā arī sniegt priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai;

3.2. sniegt medicīnisko palīdzību infekcijas slimību slimniekiem;

3.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiski bīstamo infekcijas slimību slimnieku izolēšanu un ārstēšanu;

3.3.1 nodrošināt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un moni¬toringu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, veikt epidemioloģisko datu analīzi, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, plānot, koordinēt un kontrolēt imunizācijas valsts programmas izpildi;

3.4. veikt nacionālā references centra funkcijas mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā, organizēt laboratoriju kvalitātes kontroli Latvijā un piedalīties starpvalstu kvalitātes kontroles pasākumos;

3.5. centralizēti diagnosticēt retāk sastopamās infekcijas slimības un ieviest jaunas, mūsdienīgas tehnoloģijas infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā;

3.5.1 sniegt metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm, pašvaldībām un citām institūcijām infektoloģijas un epidemioloģiskās drošības jomā;

3.6. veikt infekcijas slimību specifisko profilaksi un apmācīt speciālistus šajā jomā;

3.7. uzglabāt imūnbioloģiskos preparātus un sadalīt tos ģimenes ārstu praksēm un citām ārstniecības iestādēm;

3.8. nodrošināt sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un citos epidemioloģiskās drošības jautājumos, nodrošināt Eiropas Savienības infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu valstī;

3.9. nodrošināt klīnisko un laboratorisko bāzi pirmsdiploma un pēcdiploma apmācībai infektoloģijā, infekcijas slimību epidemioloģijā un laboratoriskajā diagnostikā.

(Grozīts ar MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.262; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1017)

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. sniegt infekcijas slimību slimniekiem augsti kvalificētu un kvalitatīvu ambulatoro konsultatīvo un stacionāro sekundārā un terciārā līmeņa medicīnisko palīdzību, izmantojot mūsdienīgas diagnostikas metodes un efektīvu pretmikrobu un antivirālo terapiju;

4.2. nodrošināt un uzturēt normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiski bīstamo infekcijas slimību slimnieku izolēšanu un ārstēšanu aģentūras specializētajās nodaļās, lietojot personāla individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļus;

4.3. pilnveidot infekcijas slimību diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas:

4.3.1. ieviest jaunas, mūsdienīgas infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas metodes, kas pamatojas uz infekciju izraisītāju tiešo identifikāciju;

4.3.2. koncentrēt retāk sastopamo infekcijas slimību laboratorisko diagnostiku aģentūras laboratorijā, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs";

4.3.3. paplašināt mikrobu rezistences noteikšanu pret antibiotikām un iesaistīties attiecīgajos starptautiskajos projektos;

4.3.4. uzlabot esošos infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas algoritmus un paplašināt diagnostikas spektru;

4.3.5. nostiprināt vīrushepatītu diagnostikas references laboratorijas funkciju aģentūras laboratorijā, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs";

4.3.6. pilnveidot infekcijas slimību diagnostikas metodes;

4.3.7. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1017);

4.4. nodrošināt ārstniecisko un profilaktisko imūnbioloģisko preparātu uzglabāšanu, uzskaiti un sadali ārstniecības iestādēm;

4.4.1 plānot iedzīvotāju vakcināciju, apkopot vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumus un gatavot vakcīnu pasūtījumus zāļu lieltirgotavām, nodrošināt vakcinācijas monitoringu un statistisko datu sagatavošanu, veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu;

4.5. veidot un attīstīt nacionālo informācijas un monitoringa sistēmu attiecībā uz HIV, HBV, HCV un citām infekcijām un koordinēt minētās sistēmas darbību;

4.5.1 veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, reģistrāciju, izmeklēšanu, profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. Piedalīties ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un epidēmijas (pandēmijas) draudu novēršanā;

4.6. veikt ekspertīzi un sniegt konsultācijas infektoloģijas, epidemioloģiskās drošības un specifiskās profilakses jautājumos;

4.7. veikt teorētiskos un lietišķos pētījumus:

4.7.1. sagatavot projektus un veikt Latvijas interesēm prioritārus zinātniskus pētījumus ar infektoloģiju saistītās jomās un publicēt pētījumu rezultātus Latvijas un starptautiskajos izdevumos;

4.7.2. vadīt valsts un starptautiskas zinātniskās izstrādes;

4.7.3. veikt klīniskos un epidemioloģiskos pētījumus un novērojumus;

4.7.4. sekmēt zinātnisko izstrāžu praktisko izmantošanu infektoloģijā un epidemioloģiskās uzraudzības jomā;

4.7.5. piedalīties Latvijas un citu valstu informācijas apmaiņas sistēmās infektoloģijas jomā;

4.8. apmācīt ārstniecības personas, studentus, rezidentus un citas personas infektoloģijā, infekcijas slimību epidemioloģijā un infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā;

4.9. pilnveidot un uzturēt uzticības tālruņa funkcijas psiholoģiskā un sociālā atbalsta un palīdzības sniegšanā infekcijas slimību (galvenokārt HIV/AIDS, seksuāli transmisīvo slimību) slimniekiem un citām personām;

4.10. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām un starptautiskajām institūcijām infektoloģijas un epidemioloģiskās drošības jautājumos, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu, apmācību un kopīgu projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.798; MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.262; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1017)

5. Aģentūra atbilstoši kompetencei un noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem pārstāv Latvijas Republiku ārvalstīs un sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām jautājumos, kas attiecas uz infekcijas slimību profilaksi, epidemioloģisko uzraudzību, izplatības ierobežošanu, kā arī diagnostiku un ārstēšanu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1017 redakcijā)

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no privātpersonām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

6.2. publicēt informatīvus un reklāmas materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3. organizēt un vadīt seminārus, konferences un kongresus;

6.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

6.5. aptaujāt un intervēt aģentūras apmeklētājus un pacientus, kā arī citus infekcijas slimību slimniekus, personas ar aizdomām par infekcijas slimībām, viņu kontaktpersonas un personas, kas bijušas vienādos inficēšanās apstākļos;

6.6. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

6.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.798; MK 17.04.2007. noteikumiem Nr.262; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1017)

III. Aģentūras struktūra un pārvalde

7. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.798)

8. Aģentūra ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības. Struktūrvienības darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu. Aģentūras teritoriālās struktūrvienības vada attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

9. Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, veselības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome).

10. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu nolikumu.

11. Konsultatīvās padomes uzdevums ir veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu.

12. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

V. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

13.3. ziedojumi, dāvinājumi;

13.4. ārvalstu finansiālā palīdzība.

14. Ar finanšu ministra atļauju aģentūrai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ir tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Veselības ministriju.

14.1 Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

(MK 25.10.2005. noteikumu Nr.798 redakcijā)

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

15. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.

16. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

17. Aģentūra sagatavo un iesniedz Veselības ministrijā kārtējo un gada pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 17.04.2007. noteikumu Nr.262 redakcijā)

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumus Nr.1 "Valsts slimnīcas "Leprozorijs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 4.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
12.09.2009