Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta sēdes protokola Nr.36 izraksts

Rīgā 2000.gada 8.augustā

1.§

Par Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.34, 36.§) "Par dotācijām dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem"

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Kveska, A.Bērziņš.

Nolēma:

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.34, 36.§) "Par dotācijām dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem" grozījumu un svītrot 2.punktu.

 

2.§

Par Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.34, 39.§) "Par trešā mobilo telekomunikāciju operatora licences izsoli"

Apspriešanā piedalījās: A.Kalvītis, A.Kveska, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra A.Kalvīša sniegto informāciju.

2. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.34, 39.§) "Par trešā mobilo telekomunikāciju operatora licences izsoli" grozījumu un izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. līdz š.g. 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā izsoles nolikumu, paredzot, ka trešā mobilo telekomunikāciju operatora licences izsole ir veicama kompleksi ar UMTS standartu un GSM-1800 standartu."

 

26.§

Par procedūrām, kas tiek veiktas, Latvijas Republikas pilsoņiem šķērsojot valsts robežu, un priekšlikumiem šo procedūru vienkāršošanai

Apspriešanā piedalījās: M.Segliņš, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra M.Segliņa sniegto informāciju.

2. Atzīt par nepieciešamu:

2.1. pilnveidot valsts nozīmes datu pārraides tīkla darbību, uzlabojot informācijas pārraides kanālu darbību un pieslēdzot valsts nozīmes datu pārraides tīklam visus robežsardzes objektus;

2.2. sākt pārrunas ar Lietuvas Republiku un Igaunijas Republiku par iespējamību valsts robežas šķērsošanā un kontroles veikšanā uz triju valstu iekšējām robežām piemērot minimālās robežkontroles procedūru, līdzīgi kā tas notiek Eiropas Savienībā, realizējot Šengenas līgumā ietvertos principus.

35.§

Par pedagogu darba algas reformu plānu

Apspriešanā piedalījās: K.Greiškalns, G.Bērziņš, V.Makarovs, M.Gruškevics, I.Bērziņš, A.Slakteris, J.Šmits, R.Zīle, K.Pētersone, A.Kveska, A.Kalvītis, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Atbalstīt priekšlikumu paaugstināt pedagogu darba algas ar 2000.gada 1.septembri vidēji par 10 latiem.

2. Finansu ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam", paredzot papildu finansējumu 2,94 milj. latu apmērā Izglītības un zinātnes ministrijai pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.

3. Atbalstīt priekšlikumu pedagogu darba algas 2001.gadā paaugstināt ar 1.septembri.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai:

4.1. precizēt Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.8, 37.§) akceptēto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku saskaņā ar pedagogu darba algas reformu plāna projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 15.augustā;

4.2. līdz š.g. 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgi precizēto izglītības sistēmas reformu plānu izmaksu efektivitātes paaugstināšanai.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās A.Kveska