Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.09.2009. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 499 "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.936

Rīgā 2004.gada 16.novembrī (prot. Nr.66 26.§)
Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Tūrisma attīstības valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Aģentūra izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt Latvijas tūrisma attīstības politikas īstenošanu;

3.2. īstenot Latvijā un ārvalstīs tūrismu veicinošus pasākumus;

3.3. ieviest valsts un privātās partnerības tūrisma attīstības projektus;

3.4. piesaistīt finanšu līdzekļus tūrisma attīstībai;

3.5. veikt kvalitātes pārvaldības ieviešanu tūrisma nozarē, kā arī Latvijas tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu sniedzēju un komersantu atbilstības novērtēšanu;

3.6. piedalīties starpvalstu sadarbības nolīgumu īstenošanā tūrisma jomā.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1016)

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai tūrisma attīstības jautājumos;

4.2. vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū popularizē tūrisma iespējas Latvijā;

4.3. organizē Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju komersantu (komercsabiedrību) un organizāciju piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;

4.4. pēta vietējo un starptautisko tūrisma tirgu;

4.5. sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem komersantiem (komercsabiedrībām) un organizācijām īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus;

4.6. izstrādā tūrisma attīstības projektus, atbalsta to īstenošanu un piedalās tajos;

4.7. veido un uztur Latvijas tūrisma informācijas sistēmas;

4.8. tur tūrisma fonda līdzekļus un rīkojas ar tiem;

4.9. uzrauga, lai tūrisma attīstības atbalsta pasākumos ieguldītie tūrisma fonda līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi;

4.10. sniedz juridiskajām un fiziskajām personām informāciju un konsultācijas aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

4.11. sniedz informāciju Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem komersantiem (komercsabiedrībām) par to, kā tūristiem jārīkojas ārkārtas situācijās Latvijā vai ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1016)

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. organizēt un vadīt seminārus un konferences;

5.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

5.5. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

III. Aģentūras struktūra un pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba ekonomikas ministrs. Aģentūras direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Publisko aģentūru likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

8. Lai īstenotu šajos noteikumos paredzēto mērķi un veiktu noteiktās funkcijas, aģentūra ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības.

9. Aģentūras struktūrvienības un pārstāvniecības izveido un to kompetenci nosaka aģentūras direktors.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

(Nodaļas svītrota ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.44)

IV1. Aģentūras konsultatīvā padome

(Nodaļa MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1016 redakcijā)

14.1 Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institūciju un privātpersonu iesaisti tūrisma politikas īstenošanā – Latvijas kā tūrisma galamērķa veidošanā un popularizēšanā, ekonomikas ministrs izveido konsultatīvo padomi. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

14.2 Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar ekonomikas ministra apstiprinātu nolikumu.

14.3 Konsultatīvā padome veic šādus uzdevumus:

14.31. analizē aģentūras darbības rezultātus un sniedz ekonomikas ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa darbības un mārketinga stratēģiju, kārtējo gada plānu īstenošanu un aģentūras darbības pilnveidošanu;

14.32. izvērtē un sniedz priekšlikumus par aģentūras plānoto un izlietoto finansējumu;

14.33. veicina sadarbību ar aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības īstenošanā iesaistītajām institūcijām un organizācijām.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1016 redakcijā)

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

15. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

15.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

15.2. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

15.3. ziedojumi un dāvinājumi;

15.4. ārvalstu finansiālā palīdzība.

16. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

17. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Ekonomikas ministriju.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

18. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.

19. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

20. Aģentūra ne retāk kā reizi gadā sniedz ekonomikas ministram pārskatu par aģentūras funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu pārvaldes līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

VII. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumus Nr.387 "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 121.nr.; 2003, 63.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
12.09.2009