Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2000.gada 13. jūlijā (protokols Nr.16, 3.&)

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Enerģētikas likumu

Daugavpils pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība

1. Šie noteikumi Daugavpils pilsētā attiecas uz:

1.1. ēku, būvju vai to kompleksu (tālāk tekstā - objektu) atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltumapgādi;

1.2. objektu pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, likvidējot lokālo siltuma avotu;

1.3. lokālo siltuma avotu nomaiņu pret ekonomiskākiem un videi nekaitīgākiem lokālajiem siltuma avotiem, ja tehniski nav iespējams nodrošināt centralizēto siltumapgādi;

1.4. jaunu lokālo siltuma avotu izbūvi;

1.5. jaunu lokālo siltuma avotu izbūvi kā rezerves variantu objekta centralizētai siltumapgādei.

2. Daugavpils pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija (tālāk tekstā - Komisija) izskata jautājumus par atļauju un noteikumu izsniegšanu 1.punktā minētajos gadījumos.

3. Atļauja var netikt izsniegta būvniecības ierosinātājam šādos gadījumos, par ko rakstiski tiek informēts iesniedzējs:

3.1. ja lokālais siltuma avots atrodas siltumenerģijas piegādātājam izsniegtās Energoapgādes regulēšanas padomes licences par siltumenerģijas sadalīšanu noteiktajā darbības zonā;

3.2. ja tiek traucēta citu patērētāju siltumapgāde;

3.3. ja palielinās apkārtējās vides piesārņojums;

3.4. ja siltumenerģijas lietotājiem, kas izmanto esošo siltumapgādes sistēmu, nav iespējams nodrošināt citu siltumapgādi;

3.5. ja tiek likvidētas kopumā efektīvu kurināmā izmantošanas ciklu (koģenerācijas) lietošanas iespējas;

3.6. ja resursi tiek izmantoti neefektīvi.

4. Lai jautājumu detalizēti izskatītu Komisijas sēdē, būvniecības ierosinātājam jāiesniedz pilsētas domei adresēts iesniegums par konkrēta objekta atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltumapgādi, lokālā siltuma avota likvidāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai jauna siltuma avota izbūvi, pievienojot šādus dokumentus:

4.1. objekta atslēgšanai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lai ierīkotu lokālo siltuma avotu, vai jauna lokālā siltuma avota izbūvei:

4.1.1. Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" sagatavotais un izsniegtais siltumtīklu situācijas plāns;

4.1.2. akts par siltumtīklu piederības robežas noteikšanu un shēmu;

4.1.3. siltumtīklu īpašuma tiesību apstiprinošs dokuments;

4.1.4. objekta atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas gadījumā - licencēta auditora slēdziens par siltumtīklu tehnisko stāvokli un vērtību;

4.1.5. informācija apkārtējās vides piesārņojuma novērtēšanai (izmantotais kurināmais, katla tips un paredzētā jauda (MW), dūmeņa augstums un diametrs, katlumājas darbības laiks stundās nedēļā un mēnešos gadā);

4.1.6. tehniski ekonomiskais pamatojums lokālā siltuma avota izbūvei, norādot projekta atmaksāšanās periodu;

4.2. lokālā siltuma avota likvidācijai, izmantojot centralizēto siltumapgādi, vai lokālā siltuma avota rekonstrukcijai vai renovācijai:

4.2.1. Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" sagatavotais un izsniegtais siltumtīklu situācijas plāns;

4.2.2. licencēta auditora slēdziens par siltumapgādes tīklu tehnisko stāvokli;

4.2.3. lokālā siltuma avota likvidācijas gadījumā - siltumenerģijas piegādātāja izsniegtie noteikumi objekta pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai;

4.2.4. lokālā siltuma avota rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā iesniedzama informācija apkārtējās vides piesārņojuma novērtēšanai (izmantotais kurināmais, katla tips un paredzētā jauda (MW), dūmeņa augstums un diametrs, katlumājas darbības laiks stundās nedēļā un mēnešos gadā).

5. Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības politiku enerģētikā un Daugavpils siltumapgādes attīstības koncepciju Komisijai ir tiesības izsniegt lokālo siltuma avotu noteikumus pēc 4.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas no lokālā siltuma avota īpašniekiem par lokālo siltuma avotu likvidāciju un objektu pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai lokālo siltuma avotu rekonstrukciju vai renovāciju.

6. Komisijas priekšsēdētājs saņemtos materiālus nodod Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" ražošanas tehniskajā nodaļā, kura 7 dienu laikā izskata un sagatavo apspriešanai Komisijas sēdē, klāt pievienojot rakstisku atzinumu par būvniecības ierosinātāja iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu lokālā siltuma avota izbūvei.

7. Pēc iesniegto materiālu pilnīgas nokomplektēšanas Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" ražošanas tehniskās nodaļas vadītājs informē Komisijas priekšsēdētāju, lai jautājumu par attiecīgo objektu varētu iekļaut nākamās Komisijas sēdes darba kārtībā. Darba kārtība jāizsniedz Komisijas locekļiem ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes.

8. Būvniecības ierosinātājam un lokālā siltuma avota īpašniekam 15 dienu laikā pēc Komisijas sagatavoto dokumentu saņemšanas ir tiesības iesniegt pretenzijas par Komisijas atzinumu reģionālās attīstības komisijai.

9. Pēc atļaujas saņemšanas un Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" esošā parāda par siltumenerģiju dzēšanas, būvniecības ierosinātājam ir tiesības iesniegt Daugavpils pilsētas būvvaldei adresētu iesniegumu lokālā siltuma avota izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai.

10. Pēc atļaujas saņemšanas būvniecības ierosinātājam vienu mēnesi pirms būvdarbu uzsākšanas jāinformē konkrētā objekta siltumenerģijas lietotāji par būvdarbu uzsākšanas laiku un termiņiem.

Domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

29.07.2000