Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.793

Rīgā 2004.gada 14.septembrī (prot. Nr.53 29.§)
Valsts tiesu ekspertīžu biroja nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts tiesu ekspertīžu birojs (turpmāk — birojs) ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Biroja mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izziņas iestāžu uzdevumā.

II. Biroja funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Birojam ir šādas funkcijas:

3.1. veikt tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros;

3.2. veikt ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma;

3.3. veikt konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, birojs:

4.1. izstrādā un ievieš ekspertu darbā jaunas pētījumu metodes un tehniskos līdzekļus, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem un ekspertīžu prakses apkopojumiem;

4.2. izstrādā informatīvos un metodiskos materiālus;

4.3. veic mācību metodisko un informatīvo darbu ar tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem;

4.4. veic zinātniski praktiskos pētījumus dažādos ekspertīžu veidos.

5. Birojs atbilstoši savai kompetencei:

5.1. sagatavo valsts investīciju un starptautisku programmu projektu pieteikumus, kā arī sekmē investīciju programmu īstenošanu;

5.2. sniedz Tieslietu ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu izstrādē;

5.3. sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu ekspertiestādēm, organizē starptautiskas apspriedes un konferences tiesu ekspertīžu jautājumos un piedalās to darbā;

5.4. pieprasa un saņem biroja darbam nepieciešamo informāciju no citām valstīm saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

III. Biroja struktūra

6. Biroja darbu vada biroja vadītājs. Biroja vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs. Biroja vadītāja prombūtnes laikā biroja vadītāja pienākumus veic tieslietu ministra iecelts biroja vadītāja pienākumu izpildītājs.

7. Biroja vadītājam var būt vietnieki. Biroja vadītāja vietnieku kompetenci nosaka biroja vadītājs.

8. Birojā ir daļas un departamenti. Biroja daļas un departamentus izveido, reorganizē vai likvidē biroja vadītājs. Daļu un departamentu uzdevumus un funkcijas nosaka biroja daļu un departamentu reglamentos.

9. Biroja struktūrvienības ir pakļautas biroja vadītājam vai viņa vietniekam saskaņā ar noteikto funkciju sadalījumu.

10. Biroja vadītājs pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru izveido teritoriālās struktūrvienības.

11. Teritoriālās struktūrvienības vada teritoriālo struktūrvienību vadītāji.

IV. Biroja darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtība un pārskati par biroja darbību

12. Biroja darbības tiesiskumu nodrošina biroja vadītājs. Biroja vadītāja un amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Biroja amatpersonas sniegtais eksperta atzinums nav administratīvais akts, un tas nav apstrīdams.

13. Biroja vadītājs ir atbildīgs par biroja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un pārbaudes sistēmu izveidošanu, uzskaiti un uzturēšanu līdz to nodošanai valsts glabāšanā.

14. Biroja vadītājam ir tiesības atcelt biroja amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

15. Biroja finanšu līdzekļus veido:

15.1. dotācijas no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

15.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

15.3. ārvalstu finanšu palīdzība.

16. Birojs reizi gadā sniedz Tieslietu ministrijai pārskatu par biroja funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministre V.Muižniece
18.09.2004