Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.11.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.614

Rīgā 2004.gada 20.jūlijā (prot. Nr.44 37.§)
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk — fonda administrācija) ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.684, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

2. Fonda administrācija ir uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk — fonds) līdzekļu turētājs.

II. Fonda administrācijas funkcija, uzdevumi un kompetence

3. Fonda administrācija apsaimnieko fonda līdzekļus.

4. Fonda administrācijas uzdevumi šo noteikumu 3. punktā minētās funkcijas izpildes nodrošināšanai ir noteikti Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

4.1 Fonda administrācija veic Padomes 2008.gada 18.decembra Regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (turpmāk – regula Nr. 4/2009) un Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (turpmāk – Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencija) noteiktos centrālās iestādes pienākumus.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.442 redakcijā; sk. 18.punktu)

5. Fonda administrācija veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktos pienākumus, kā arī sagatavo un sniedz priekšlikumus par:

5.1. tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem uzturlīdzekļu nodrošināšanas jomā;

5.2. normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

6. Fonda administrācijai ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un citos normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

III. Fonda administrācijas struktūra un amatpersonu kompetence

7. Fonda administrāciju vada direktors.

8. Fonda administrācijas direktors veic Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

9. Fonda administrācijas struktūrvienības ir departamenti, nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē fonda administrācijas direktors.

10. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki.

11. Nodaļu un patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs.

12. Departamenta direktora, nodaļas un patstāvīgās nodaļas vadītāja kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

IV. Fonda administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par tās darbību

13. Fonda administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina fonda administrācijas direktors.

14. Fonda administrācijas direktora lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijas valsts sekretāram. Valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.684, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

15. Fonda administrācijas direktors ne retāk kā reizi gadā sniedz tieslietu ministram pārskatu par fonda administrācijas funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.684, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

16. Tieslietu ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par fonda administrācijas funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.684, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.442 redakcijā)

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

18. Šo noteikumu 4.1 punkts attiecībā uz Hāgas 2007.gada 23.novembra konvenciju un šo noteikumu 5.8.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Hāgas 2007.gada 23.novembra konvencijas spēkā stāšanos Eiropas Savienībā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.442 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
29.11.2019