Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.89

Rīgā 20.06.2000.  (prot.Nr.123, 66.§)

Par sarkano līniju plāna Bieķensalas darījumu un rūpnieciskajai zonai apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.02.1998. noteikumiem nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem"
un pamatojoties uz Rīgas domes 02.11.1999. lēmumu Nr.7839 " Par sarkano līniju projektu izstrādes uzsākšanu"

1.Apstiprināt sarkano līniju plānu Bieķensalas darījumu un rūpnieciskajā zonā.

2.Rīgas pašvaldības uzņēmumam Rīgas Ģeodēziskajam centram mēneša laikā aprēķināt sarkano līniju koordinātes un nodrošināt to iezīmēšanu topogrāfiskā uzmērījuma planšetēs.

3.Rīgas domes Finansu departamentam samaksāt no Rīgas pilsētas attīstības fonda līdzekļiem Ls 118 Rīgas Ģeodēziskajam centram par saistošo noteikumu 2.punktā minēto darbu izpildi.

4.Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.02.1998. noteikumu nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" 50.punktā noteiktajā kārtībā.

5.Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Rīgas Balss" un "Latvijas Vēstnesis".

Domes priekšsēdētājs A. Ārgalis

 

Ar Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.86 apstiprināto sarkano līniju korekcijas projektu, saistošajos noteikumos Nr.88 apstiprināto zonējuma izmaiņu projektu un saistošajos noteikumos Nr.89 apstiprināto sarkano līniju plānu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas nodaļā Amatu ielā 4, 3.stāvā.

12.07.2000