Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.11.2010. - 23.12.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumus Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.463

Rīgā 2004.gada 29.aprīlī (prot. Nr.26 28.§)
Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 5.punktu,
7.panta ceturto daļu, 8.panta sesto daļu, 9.panta otro daļu un 10.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas kārtību, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli.

2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) inspektors.

3. Dienests katru gadu līdz 1.augustam ziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm par augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles rezultātiem iepriekšējā gadā.

II. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

4. Augu aizsardzības līdzekļus drīkst izplatīt komersants, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu aizsardzības jomā ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai (ievešanai Latvijā, tirdzniecībai vai uzglabāšanai) (turpmāk – licences turētājs).

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.374 redakcijā)

5. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus līdz to pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti drīkst uzglabāt tirdzniecības vietas noliktavā, kuras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

6. Augu aizsardzības līdzekļu ievešanu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muitošanas vietas). Muitas procedūras noformē pēc minētās kontroles.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1173 redakcijā)

7. Augu aizsardzības līdzekli nosūta atpakaļ uz trešo valsti, no kuras tas izvests, ja:

7.1. augu aizsardzības līdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

7.2. augu aizsardzības līdzeklim beidzies derīguma termiņš;

7.3. augu aizsardzības līdzeklis nav klasificēts, marķēts vai iepakots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

7.4. augu aizsardzības līdzeklis nav iepakots oriģinālā iepakojumā vai tam nav ražotāja marķējuma latviešu valodā.

8. Licences turētājs septiņu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa ievešanas Latvijā iesniedz dienestā augu aizsardzības līdzekļa ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošu dokumentu.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.374 redakcijā)

9. Latvijā nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti izplatīšanai vai lietošanai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, drīkst ievest, ražot, uzglabāt vai pārvietot, ja Latvijā nereģistrētais augu aizsardzības līdzeklis ir:

9.1. reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;

9.2. klasificēts, marķēts vai iepakots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, izņemot prasību par marķējumu valsts valodā.

10. Latvijā ražotu nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli drīkst uzglabāt līdz tā pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ja tas atbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām.

11. Persona, kura atbild par šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētā augu aizsardzības līdzekļa pārvietošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nodrošina:

11.1. kvalitāti apliecinoša dokumenta kopiju katra augu aizsardzības līdzekļa katrai partijai;

11.2. dokumentu, kas apliecina šī augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas esību attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest.

12. Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu ievešanu no trešajām valstīm kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muitošanas vietas). Muitas procedūras noformē pēc minētās kontroles.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1173 redakcijā)

13. Augu aizsardzības līdzekli nosūta atpakaļ uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, no kuras ievests nereģistrēts augu aizsardzības līdzeklis, ja:

13.1. tas nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;

13.2. tas nav klasificēts, iepakots vai marķēts saskaņā ar šo noteikumu 9.2.apakšpunkta prasībām.

14. Licences turētājs:

14.1. nodrošina, lai katra augu aizsardzības līdzekļa katrai partijai būtu kvalitāti apliecinošs dokuments;

14.2. nodrošina katram augu aizsardzības līdzeklim drošības datu lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas;

14.3. 10 darbdienas, pirms uzglabāšanas vietā tiek ievests nereģistrēts augu aizsardzības līdzeklis, kas paredzēts pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, sniedz dienestam šādu informāciju (rakstiski):

14.3.1. Eiropas Savienības dalībvalsts, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai komersants, kas nosūta kravu (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

14.3.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai komersants, kas saņem kravu (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

14.3.3. partijas numurs, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums, iepakojuma lielums;

14.4. par uzglabājamo nereģistrēto augu aizsardzības līdzekli nodrošina šādus dokumentus:

14.4.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošs dokuments;

14.4.2. dokuments, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas esību attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

14.4.3. dokuments, kurā ir šāda informācija:

14.4.3.1. Eiropas Savienības dalībvalsts, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai komersants, kas sūta kravu (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

14.4.3.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai komersants, kas saņem kravu (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

14.4.3.3. partijas numurs, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums, iepakojuma lielums;

14.5. katra kalendāra gada beigās veic noliktavā esošo augu aizsardzības līdzekļu inventarizāciju, pārbaudot to iepakojumu un derīguma termiņu;

14.6. nodrošina iespēju dienesta inspektoram iepazīties ar šajos noteikumos minētajiem uzskaites datiem, kā arī kontrolēt tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas;

14.7. glabā ar augu aizsardzības līdzekļu apriti saistītos dokumentus ne mazāk kā piecus gadus;

14.8. nodrošina, lai tirdzniecības vai uzglabāšanas vietā būtu darbinieks, kurš saņēmis dienesta izsniegtu konsultanta apliecību (1.pielikums), kas dod tiesības konsultēt augu aizsardzības līdzekļu pircējus (turpmāk – konsultants);

14.9. pirms Latvijā ievesta augu aizsardzības līdzekļa tālākas izplatīšanas ievestai augu aizsardzības līdzekļu partijai pārbauda augu aizsardzības līdzekļa marķējuma atbilstību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju dienesta apstiprinātajam augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstam;

14.10. 24 stundu laikā pēc tam, kad konstatēta neatbilstība augu aizsardzības līdzekļa marķējumā iekļautajā informācijā (turpmāk – neatbilstošs marķējums), informē par neatbilstošo marķējumu dienestu un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvi Latvijā un iesniedz dienestā iesniegumu par iespējamo neatbilstības novēršanas veidu.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1021)

14.1 Ja licences turētājs pieprasa augu aizsadzības līdzekļa kvalitāti apliecinoša dokumenta kopiju, komersants, kas ieved augu aizsardzības līdzekli, nodod licences turētājam katrā partijā esošā augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošā dokumenta kopiju.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.374 redakcijā)

15. Augu aizsardzības līdzekļu konsultants sniedz pircējam konsultāciju par augu aizsardzības līdzekļa lietošanas un uzglabāšanas noteikumiem, kā arī par nepieciešamajiem drošības pasākumiem.

16. Licences turētājam aizliegts:

16.1. izplatīt augu aizsardzības līdzekli personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem;

16.2. izplatīt pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus fiziskai personai, kurai nav apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu (2.pielikums), vai uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) un komersantam, ja nav speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;

16.3. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kura iepakojums ir bojāts, izņemot šo noteikumu 73.15 punktā minētajā gadījumā, vai bez marķējuma, kā arī tad, ja iepakojumam ir nesalasāms, bojāts vai neatbilstošs marķējums vai minētais marķējums ir izlabots (piemēram, daļēji dzēsts, papildināts), nesaņemot šo noteikumu 16.3 punktā minēto dienesta lēmumu, vai arī ja marķējums ir būtiski neatbilstošs;

16.4. pārbērt vai pārliet augu aizsardzības līdzekļus citā iepakojumā;

16.5. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, izņemot gadījumu, ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atļaujas izsniegšanu šāda augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1021)

16.1 Marķējumu par būtiski neatbilstošu uzskata šādos gadījumos:

16.1 1. marķējuma teksts nav latviešu valodā;

16.1 2. norādītās darbīgās vielas saturs neatbilst Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētajam;

16.1 3. marķējuma tekstā minēts Latvijā nereģistrēts augu aizsardzības līdzekļa lietojums.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

16.2 Licences turētājs, kas ievedis Latvijā augu aizsardzības līdzekļa partiju ar šo noteikumu 16.1 punktā minēto būtiski neatbilstošo marķējumu, atsauc partiju no izplatīšanas šo noteikumu 16.6 punktā minētajā kārtībā un divu mēnešu laikā pēc neatbilstošā marķējuma konstatēšanas dienas izved šo augu aizsardzības līdzekļa partiju no Latvijas vai nodod to iznīcināšanai, un dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu iznīcināšanai.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

16.3 Augu aizsardzības līdzekļa partiju, kurai konstatēts neatbilstošs marķējums, atļauts izplatīt ar labotu marķējumu, ja marķējuma neatbilstība nav būtiska un dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju labot augu aizsardzības līdzekļa marķējumu (turpmāk – dienesta lēmums).

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

16.4 Licences turētājs nodrošina dienesta lēmuma kopijas esību katrā augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vietā un augu aizsardzības līdzekļa marķējuma izlabošanu septiņu darbdienu laikā no dienesta lēmuma saņemšanas dienas.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

16.5 Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvja Latvijā pienākums ir nekavējoties informēt citus licences turētājus, kas ieveduši Latvijā augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

16.6 Lai atsauktu no izplatīšanas augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu vai partiju, kuras izplatīšanu dienests ir aizliedzis, licences turētājs nosūta paziņojumu personām, kurām konkrētā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:

16.6 1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma lielumu, partijas numuru;

16.6 2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;

16.6 3. izplatīšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruņa numuru;

16.6 4. citu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas aizlieguma izpildi.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

17. Lai dienesta inspektors varētu piedalīties tāda augu aizsardzības līdzekļa parauga noņemšanā, kam beidzies derīguma termiņš, licences turētājs vismaz piecas darbdienas pirms parauga noņemšanas iesniedz dienestā iesniegumu (3.pielikums).

18. Licences turētājs šo noteikumu 16.5.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanai iesniedz dienestā iesniegumu, kuram pievienoti akreditētas laboratorijas augu aizsardzības līdzekļa parauga analīžu rezultāti, kas nav vecāki par diviem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1021)

18.1 Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa, kuram beidzies derīguma termiņš, izplatīšanas termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam no dienas, kad beidzies augu aizsardzības līdzekļa derīguma termiņš.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

19. Augu aizsardzības līdzekļus aizliegts izplatīt:

19.1. izmantojot tirdzniecības automātus vai pašapkalpošanās sistēmas;

19.2. izstādēs, ielu tirdzniecības vietās un tirgos.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1021)

20. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā aizliegta tirdzniecība ar pārtikas produktiem, lopbarību un medikamentiem (izņemot gadījumus, ja augu aizsardzības līdzekļi izvietoti atsevišķā telpā).

21. Augu aizsardzības līdzekļus tirdzniecībai izvieto speciāli iekārtotā tirdzniecības vietas daļā atsevišķi no citām precēm slēgtā skapī vai plauktā. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:

21.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;

21.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

22. Gaistošus augu aizsardzības līdzekļus drīkst izvietot tikai labi vēdināmās telpās.

23. Licences turētājs veic uzskaiti par:

23.1. augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir saņemti, atrodas tirdzniecības vietā, ir bojāti vai kuriem beidzies derīguma termiņš, norādot reģistrācijas žurnālā:

23.1.1. iegādātiem augu aizsardzības līdzekļiem - saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu;

23.1.2. augu aizsardzības līdzekļiem, kas atrodas noliktavā, - nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, no noliktavas izsniegto daudzumu un atlikumu;

23.1.3. augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem beidzies derīguma termiņš, - nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, derīguma termiņa beigu datumu, parauga ņemšanas datumu, datumu, kad pieņemts lēmums par atļauju izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš;

23.1.4. augu aizsardzības līdzekļiem, kam bojāts iepakojums, - nosaukumu, iepakojuma lielumu, daudzumu un bojājuma raksturu;

23.2. nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas saņemti un izvesti no noliktavas, norādot reģistrācijas žurnālā:

23.2.1. saņemtiem augu aizsardzības līdzekļiem - saņemšanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru;

23.2.2. augu aizsardzības līdzekļiem, kas glabājas noliktavā, - nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru;

23.2.3. izvestajiem augu aizsardzības līdzekļiem - izvešanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru.

24. Personām izplatītos pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus licences turētājs reģistrē attiecīgā augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālā, atzīmējot pircēja vārdu, uzvārdu, adresi, apliecības (par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu) numuru, pārdotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un daudzumu.

25. Reģistrācijas žurnālā reģistrētās ziņas persona apliecina ar parakstu.

26. Darījumos, kuros izmanto attaisnojuma dokumentu, šo noteikumu 23. un 24.punktā minēto uzskaiti var veikt datorizēti.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.374; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1021)

III. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

27. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā tirdzniecības vietas noliktavā vai speciāli šim nolūkam iekārtotā tirdzniecības vietas noliktavas daļā (turpmāk - uzglabāšanas vieta), ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu.

28. Ja vairākiem licences turētājiem speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīta viena tirdzniecības vieta, uzglabāšanas vietu iekārto tā, lai varētu identificēt augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un tam piederošos augu aizsardzības līdzekļus.

29. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot pagrabus un degvielas noliktavas, kā arī dzīvojamās vai administratīvās telpas.

30. Darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem uzglabāšanas vietā vienlaikus veic vismaz divas personas.

31. Uzglabāšanas vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

32. Uzglabāšanas vietā aizliegts glabāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus.

33. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.

34. Ja uzglabāšanas vietā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem tiek glabātas citas preces, augu aizsardzības līdzekļus norobežo no pārējām precēm vai izvieto tos skapjos, nodrošinot atbilstošu ventilāciju. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:

34.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;

34.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

35. Augu aizsardzības līdzekli novieto:

35.1. tikai plauktos (statīvos) vai uz paliktņiem;

35.2. tā, lai starp plauktu vai paliktņu rindām būtu ne mazāk kā metru plata eja.

36. Ja augu aizsardzības līdzekļus:

36.1. novieto plauktā (ar vai bez paliktņiem), krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus;

36.2. novieto ar paliktņiem uz grīdas, krāvuma augstums uz viena paliktņa nedrīkst pārsniegt 1,6 metrus;

36.3. novieto ar paliktņiem vienu uz otra, kopējais krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,6 metrus.

37. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši šādām tehniskajām prasībām:

37.1. ieklāj grīdu no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai betona;

37.2. ierīko ventilāciju ar atbilstošu gaisa cirkulāciju bez gaisa kondicionēšanas;

37.3. ierīko ūdensvadu vai speciālu ierīci roku mazgāšanai.

38. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.

39. Uzglabāšanas vietā izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar ne mazāk kā 10 cm lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā “UZMANĪBU, PESTICĪDI” un “NESMĒĶĒT, NEĒST, NEDZERT”.

40. Ja tiek uzglabāti nereģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, papildus izvieto redzamus uzrakstus uz balta pamata ar ne mazāk kā 10 cm lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā “NEREĢISTRĒTI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI”.

41. Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, vai kuru marķējums neatbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām, vai kuriem bojāts iepakojums, uzglabā atsevišķi. Šo līdzekļu glabāšanas vietā izvieto uzrakstu uz balta pamata ar ne mazāk kā 10 cm lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā “PĀRDOT AIZLIEGTS”. Augu aizsardzības līdzekļus, kuru iepakojums ir bojāts, likvidē normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā.

42. Uzglabāšanas vietu nodrošina ar:

42.1. individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, respirators, aizsargbrilles, aizsargapģērbs, cimdi);

42.2. absorbējošu materiālu (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdra);

42.3. atsevišķu inventāru (slota, spainis, liekšķere), kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja izbirst vai izlīst augu aizsardzības līdzekļi.

43. Uzglabāšanas vietā novieto labi redzamus norādījumus par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī tās personas uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, ar kuru var sazināties, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija.

44. Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā, ievērojot šo noteikumu 30., 31., 32., kā arī 35., 36., 37., 38. un 39.punktā minētās prasības.

IV. Augu aizsardzības līdzekļa pārvadāšana

45. Augu aizsardzības līdzekli, arī nereģistrētu, pārvadā:

45.1. oriģinālā nebojātā un marķētā iepakojumā;

45.2. vietējos vai tranzīta pārvadājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus.

46. Aizliegts pārvadāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus vienā kravas nodalījumā ar augu aizsardzības līdzekli, arī nereģistrētu.

V. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

47. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot personas, kuras ir atestētas un saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu (turpmāk – apliecība).

48. Lai saņemtu apliecību, persona iesniedz dienestā iesniegumu (4.pielikums), tam pievienojot šādus dokumentus:

48.1. dokumenta kopiju, kas apliecina iegūto izglītību;

48.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;

48.3. fotogrāfiju (3 x 4 cm).

49. Dienests izvērtē šo noteikumu 48.punktā minētos iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

49.1. lēmumu par nepieciešamību iesniedzējam kārtot eksāmenu par augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja iesniedzējam ir augstākā vai profesionālā vidējā lauksaimnieciskā izglītība laukkopībā, dārzkopībā vai agronomijā;

49.2. lēmumu par nepieciešamību iesniedzējam kārtot eksāmenu par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi, ja iesniedzējam nav augstākās vai profesionālās vidējās lauksaimnieciskās izglītības laukkopībā, dārzkopībā vai agronomijā.

50. Ja pieņemts lēmums, ka iesniedzējs kārto eksāmenu par augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests rakstiski informē iesniedzēju par pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā mēnesi pirms pārbaudes dienas.

51. Ja pieņemts lēmums, ka iesniedzējs kārto eksāmenu par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi, dienests rakstiski informē iesniedzēju par apmācību vietu un laiku ne vēlāk kā mēnesi pirms apmācību sākuma.

52. Iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar apmācību programmu augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanā un eksāmena kārtošanas noteikumiem.

53. Dienests pieņem lēmumu par apliecības izsniegšanu, ja iesniedzējs ir:

53.1. apmeklējis apmācību augu aizsardzības zināšanu apguvei un nokārtojis eksāmenu;

53.2. nokārtojis eksāmenu.

54. Dienests izsniedz apliecību 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

55. Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, iesniedzējs divus mēnešus pirms derīguma termiņa beigām iesniedz dienestā iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumam pievieno:

55.1. pārskatu par savu profesionālo darbību augu aizsardzības jomā apliecības derīguma termiņa laikā;

55.2. fotogrāfiju (3 x 4);

55.3. personu apliecinoša dokumenta kopiju -, ja apliecības derīguma termiņa laikā ir bijušas kādas izmaiņas.

56. Dienests izskata iesniegumu, izvērtē iesniedzēja līdzšinējās profesionālās darbības atbilstību augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem un mēneša laikā rakstiski informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu.

57. Ja iesniedzēja profesionālā darbība atbilst augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par apliecības derīguma termiņa pagarināšanu bez iesniedzēja papildu pārbaudes un 10 darbdienu laikā izsniedz jaunu apliecību.

58. Ja iesniedzēja profesionālā darbība neatbilst augu aizsardzības līdzekļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, dienests rīkojas atbilstoši šo noteikumu 50., 51., 52., 53. un 54.punktā noteiktajai kārtībai.

59. Dienests pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt apliecību, ja iesniedzējs:

59.1. nenokārto eksāmenu;

59.2. apzināti sniedzis nepatiesu informāciju.

60. Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja pienākums ir ievērot marķējuma tekstā norādītās prasības.

61. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai to kultūraugu aizsardzībai un tikai pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas norādīti marķējumā, precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.

62. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs uzskaita iegādātos augu aizsardzības līdzekļus saskaņā ar šo noteikumu 23.1.apakšpunktu un veic apstrādāto kultūraugu uzskaiti, norādot apstrādāto platību, apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un devu.

63. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā ražotāja noteiktajos uzglabāšanas apstākļos, ievērojot Augu aizsardzības likuma 9.panta trešajā daļā minētās prasības.

64. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus, aizliegts:

64.1. iesaistīt darbā personas, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un mātes, kuras baro bērnu ar krūti;

64.2. izmantot bojātas vai nenoregulētas augu aizsardzības mašīnas;

64.3. atstāt bez uzraudzības sagatavotus darba šķidrumus un neizlietotus augu aizsardzības līdzekļus;

64.4. kombinēt vai jaukt dažādus augu aizsardzības līdzekļus, ja tas nav norādīts to marķējumā;

64.5. izliet smidzināšanai paredzētā darba šķidruma atlikumu (to izsmidzina uz apstrādāta lauka, desmitkārtīgi atšķaidot);

64.6. nepiederošām personām uzturēties vietā, kur strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem;

64.7. ēst, dzert un smēķēt.

65. Aizliegts izmantot izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus. Līdz likvidācijai tos glabā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību.

66. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, persona, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ievēro marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, ja tajā ir:

66.1. norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57;

66.2. standartfrāze Spe8;

66.3. citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju aizsardzību.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.374 redakcijā)

66.1 Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.374 redakcijā)

67. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sēklu kodināšanā, ievēro šādus drošības pasākumus:

67.1. sēklas kodina kodināšanas iekārtās, speciāli iekārtotās telpās vai laukumos;

67.2. atklātos laukumos sēklas drīkst kodināt tikai tad, ja vēja ātrums nepārsniedz 3 m/s;

67.3. kodināšanas darbos iesaistītās personas izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;

67.4. kodināto sēklu pārpalikumus uzglabā sausā aizslēgtā noliktavā atsevišķi no pārtikas un lopbarības graudiem, iepakojumā ar norādi “KODINĀTS”. Kodinātas sēklas drīkst izplatīt tikai tādos iepakojumos, kuru marķējumā ir norāde “KODINĀTS” un lietotās kodnes nosaukums;

67.5. pēc sēklu kodināšanas un sējas pabeigšanas kodināšanas vietu, sēklu kodināšanas iekārtas, sējmašīnas, sēklu iepildītājus un citas iekārtas, kurām ir bijusi saskare ar kodinātām sēklām, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus neitralizē, ievērojot norādes attiecīgās kodnes marķējumā;

67.6. kodinātās sēklas aizliegts lietot pārtikā, izbarot dzīvniekiem un putniem, kā arī mazgāt vai attīrīt no kodnes, lai tās realizētu pārtikas vai lopbarības vajadzībām;

67.7. kodinātās sēklas drīkst pārvadāt tikai šo noteikumu 67.4.apakšpunktā minētajos iepakojumos vai speciālos sējmašīnu uzpildītājos, kā arī sējmašīnu tvertnēs.

68. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sējumu un stādījumu apsmidzināšanai, ievēro šādus drošības pasākumus:

68.1. augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt tad, ja vēja ātrums nepārsniedz 8 m/s;

68.2. strādājot seko smidzinātāja darba kvalitātei, kā arī preparāta izlietojumam;

68.3. izmantojot muguras smidzinātāju, strādājošie izvietojas piecu līdz sešu metru attālumā cits no cita, ievērojot vēja virzienu.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1021)

69. Izmantojot aerosola ģeneratoru, ievēro šādus drošības pasākumus:

69.1. atklātā vietā aerosola ģeneratoru drīkst lietot, ja vēja ātrums nepārsniedz 2 m/s. To drīkst lietot dārzos vai mežos, kas atrodas ēku un mājlopu novietņu aizvēja pusē;

69.2. telpās aerosola ģeneratoru drīkst lietot, ja iespējama telpu hermētiska noslēgšana. Aerosola ģeneratoru novieto vismaz piecu metru attālumā no apstrādājamās telpas, telpā atvieno elektrības padevi. Pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas beigām telpas vēdina 24 stundas;

69.3. personālu nodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

69.4. aizliegts lietot atklātu uguni un smēķēt.

70. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot augu aizsardzības speciālista vadībā, kurš ir saņēmis apliecību un ieguvis tiesības strādāt ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.

71. Ja pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus lieto fumigācijā (objekta apstrāde ar tvaikiem vai gāzēm), ievēro šādas prasības:

71.1. fumigāciju drīkst izmantot, ja objekts atrodas 50 metru attālumā no dzīvojamām ēkām un 30 metru attālumā no ražotnēm, kurās atrodas cilvēki;

71.2. vienu dienu pirms fumigācijas sākšanas par fumigāciju un tās veikšanas laiku brīdina cilvēkus, kas atrodas objektam piegulošajā teritorijā;

71.3. pirms fumigācijas sākšanas veic objekta hermetizāciju;

71.4. objektu norobežo un izvieto labi saredzamus brīdinājuma uzrakstus “BĪSTAMI DZĪVĪBAI” un “IEEJA AIZLIEGTA”;

71.5. fumigāciju veic vismaz divas personas;

71.6. pēc gāzes palaišanas objektu hermētiski noslēdz;

71.7. nodrošina dežuranta klātbūtni objektā no fumigācijas sākuma līdz degazācijas beigām;

71.8. fumigācijā iesaistītās personas nodrošina ar gāzmaskām;

71.9. fumigācijas sagatavošanu un gāzu palaišanu veic tikai dienas gaišajā laikā;

71.10. pirms degazācijas sākšanas mēra gāzu koncentrāciju objektā, lai konstatētu, vai fumigācijas laikā sasniegta nepieciešamā gāzes koncentrācija;

71.11. degazāciju veic pakāpeniski, neļaujot izplūst atmosfērā lielam gāzu daudzumam;

71.12. objekta degazāciju veic, kamēr gāzes koncentrācija sasniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā paredzētos rādītājus.

72. Fumigācijas un degazācijas laikā:

72.1. mēra gāzes koncentrāciju gaisā un nodrošina, lai augu aizsardzības līdzekļu koncentrācija nepārsniedz pieļaujamās normas;

72.2. īpašā reģistrācijas žurnālā norāda fumigācijas laiku, izmantoto augu aizsardzības līdzekli, mērījumu veikšanas laiku un gāzes koncentrāciju.

73. Pēc degazācijas mēra gāzes koncentrāciju visās telpās, kurās veikta fumigācija, un sastāda aktu par fumigācijas un degazācijas veikšanu. Aktu paraksta augu aizsardzības speciālists un pārējās personas, kuras piedalījušās fumigācijā.

V1. Augu aizsardzības līdzekļu aprites kontrole

(Nodaļa MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

73.1 Veicot augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroli, dienests var ņemt paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, augu aizsardzības līdzekļu sagatavotiem darba šķīdumiem un citiem priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Paraugus analizē akreditētā laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Labas laboratorijas prakse".

73.2 Lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, dienests ņem kontroles iepakojumu.

73.3 Kontroles iepakojums ir augu aizsardzības līdzekļa vienas partijas viena iepakojuma vienība, ko iesniedz šo noteikumu 73.1 punktā minētajā laboratorijā augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes analizēšanai.

73.4 Par analizējamo paraugu izmanto vismaz 200 mililitru augu aizsardzības līdzekļa. Ja augu aizsardzības līdzekļa iepakojuma tilpums ir mazāks par 200 mililitriem, ņem vairākus kontroles iepakojumus.

73.5 Kontroles iepakojumu ņem, piedaloties augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam, pie kura tiek ņemts paraugs (turpmāk – augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks). Ja augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks atsakās piedalīties kontroles iepakojuma ņemšanas procedūrā, dienesta inspektors paraugu ņem bez augu aizsardzības līdzekļa īpašnieka klātbūtnes un pārbaudes aktā izdara atzīmi par īpašnieka atteikšanos piedalīties pārbaudē.

73.6 Par parauga vai kontroles iepakojuma ņemšanu dienesta inspektors sastāda aktu trijos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru kopā ar paraugu vai kontroles iepakojumu ievieto iesaiņojumā un iesaiņojumu noslēdz tā, lai tas tiktu bojāts jau pirmajā atvēršanas reizē.

73.7 Kontroles iepakojumu līdz nodošanai laboratorijā uzglabā atbilstoši augu aizsardzības līdzekļa uzglabāšanas prasībām.

73.8 Pamatojoties uz šo noteikumu 73.1 punktā minētās laboratorijas izsniegtajiem analīžu rezultātiem, dienests triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas sagatavo atzinumu:

73.8 1. par to, vai ir ievērotas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības;

73.8 2. par augu aizsardzības līdzekļa sastāva atbilstību reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam.

73.9 Atzinums par augu aizsardzības līdzekļa sastāva atbilstību reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam attiecināms uz visu Latvijā esošo augu aizsardzības līdzekļa partiju.

73.10 Ja saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzekļa sastāvs atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas izsniedz atzinuma kopijas augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas īpašnieka pārstāvim Latvijā.

73.11 Ja dienests pieņem lēmumu apturēt augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanu vai lietošanu Latvijā uz laiku, kamēr pilnībā tiek noskaidrota augu aizsardzības līdzekļa kvalitāte, dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 73.8 punktā minētā atzinuma parakstīšanas:

73.11 1. lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā;

73.11 2. nosūta kontroles iepakojumu augu aizsardzības līdzekļa atkārtotai analizēšanai citā šo noteikumu 73.1 punktā minētajām prasībām atbilstošā laboratorijā.

73.12 Ja pēc atkārtotas analizēšanas saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzekļa sastāvs atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas atceļ lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu Latvijā. Lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā.

73.13 Ja pēc atkārtotas analizēšanas saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests pieņem lēmumu aizliegt izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā vai iznīcināt augu aizsardzības līdzekļa partiju. Lēmumu dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta mājaslapā internetā (www.vaad.gov.lv).

73.14 Ja augu aizsardzības līdzeklis analizēšanas laikā nav izlietots vai iznīcināts, dienests atdod kontroles iepakojuma daļu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam, sastādot par to aktu trijos eksemplāros.

73.15 Šo noteikumu 73.14 punktā minēto kontroles iepakojuma daļu kopā ar vienu akta eksemplāru ievieto iesaiņojumā un noslēdz tā, lai iesaiņojums tiktu bojāts jau pirmajā atvēršanas reizē. Šādu augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu ir atļauts izplatīt.

73.16 Ja dienests pieņēmis lēmumu aizliegt izplatīt augu aizsardzības līdzekļa partiju, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks un pārējie licences turētāji, kas ieveduši un izplatījuši augu aizsardzības līdzekli Latvijā, šo augu aizsardzības līdzekļa partiju atsauc no izplatīšanas un izved no Latvijas vai nodod iznīcināšanai divu mēnešu laikā no dienesta lēmuma pieņemšanas dienas un iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu iznīcināšanai.

73.17 Lai atsauktu no izplatīšanas nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekļa partiju, licences turētājs nosūta paziņojumu personām, kurām attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:

73.17 1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma apjomu, partijas numuru;

73.17 2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;

73.17 3. izplatīšanas vietu, kurai augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruņa numuru un citu informāciju, kas katrā konkrētā gadījumā ir būtiska;

73.17 4. citu informāciju, kas nepieciešama augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas aizlieguma izpildei.

73.18 Ja dienests pieņēmis lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa lietošanas aizliegumu, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks, kas ir augu aizsardzības līdzekļa lietotājs, konkrēto augu aizsardzības līdzekli nodod iznīcināšanai divu mēnešu laikā no dienesta lēmuma pieņemšanas dienas un iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa nodošanu iznīcināšanai.

73.19 Licences turētājam ir pienākums pieņemt pārdoto nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekli atpakaļ no pircēja un segt viņam radušos zaudējumus.

VI. Noslēguma jautājumi

74. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministra kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumus Nr.315 “Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 279./299.nr.; 2001, 37.nr.).

75. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 15.jūlija Direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463
Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463
Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463
Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463
Zemkopības ministrs M.Roze
04.11.2010