Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21, 3.§)

Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā un ar šīm pārstāvniecībām saistītajām personām, Eiropas Kopienas institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), tās dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un to sastāvā ietilpstošajām personām, un kārtība, kādā minētajām personām atmaksājams akcīzes nodoklis

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 6.punktu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. no valsts budžeta atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem:

1.1.1. ievērojot paritātes principu:

1.1.1.1. trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā (turpmāk - trešo valstu pārstāvniecība);

1.1.1.2. trešo valstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem, kā arī trešo valstu starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk - ar trešo valstu pārstāvniecību saistītā persona);

1.1.2. Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā (turpmāk - Eiropas Savienības pārstāvniecība);

1.1.3. Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk - ar Eiropas Savienības pārstāvniecību saistītā persona);

1.1.4. Latvijas Republikā reģistrētajām Eiropas Kopienas institūcijām (turpmāk - Eiropas Kopienas institūcija Latvijas Republikā) saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm;

1.1.5. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, kas uzturas Latvijas Republikā, un to sastāvā ietilpstošajām personām, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk - NATO bruņoto spēku vienība);

1.2. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Latvijas Republikas teritorijā sniegti:

1.2.1. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Kopienas institūcijām (turpmāk - citas dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcija) saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm;

1.2.2. Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO);

1.3. šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajām personām atmaksājams akcīzes nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kas Latvijas Republikā tiek apliktas ar akcīzes nodokli (turpmāk- akcīzes preces).

2. Noteikumu izpratnē:

2.1. diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla ģimenes locekļi, ja tie pavada minētās personas Latvijas Republikā, ir:

2.1.1. nepilngadīgi bērni;

2.1.2. personas, kas vecākas par 18 gadiem, ja tās mācās Latvijas Republikas augstākās vai vidējās izglītības iestādēs un dzīvo kopā ar vecākiem;

2.1.3. laulātie;

2.2. Eiropas Kopienas institūcija ir Eiropas Kopienā dibināta institūcija, kurai saskaņā ar 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm ir piešķirtas šajā protokolā norādītās tiesības, privilēģijas un imunitātes;

2.3. NATO bruņoto spēku vienības ir NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienības, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas bruņoto spēku vienības);

2.4. personas, kas ietilpst NATO bruņoto spēku sastāvā, ir:

2.4.1. militārpersonas;

2.4.2. civilpersonas, kuras nodarbinātas bruņotajos spēkos.

3. Noteikumu 1.1.apakšpunktā minētās personas, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar saņemtajiem pievienotās vērtības nodokļa rēķiniem. Pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu atmaksā šo noteikumu II daļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu III daļā minētos ierobežojumus.

4. Ja precēm šo noteikumu 3.punktā minētajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā piemērots akcīzes nodoklis, samaksāto akcīzes nodokļa summu atmaksā šo noteikumu II daļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu III daļā minētos ierobežojumus. Par attaisnojuma dokumentu akcīzes preču iegādei uzskata pievienotās vērtības nodokļa rēķinu. Atmaksājamo akcīzes nodokļa summu aprēķina, pamatojoties uz pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādīto preces daudzumu atbilstoši akcīzes nodokļa likmei, kas attiecīgajai akcīzes precei bija spēkā preces iegādes dienā.

5. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kuri šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētajām personām tiek sniegti Eiropas Savienības teritorijā, piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi šo noteikumu IV daļā noteiktajā kārtībā.

II. Kārtība, kādā atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis

6. Pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā:

6.1. trešo valstu pārstāvniecībām un Eiropas Savienības pārstāvniecībām (turpmāk - pārstāvniecība) - reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas paredzēti pārstāvniecības oficiālajām vajadzībām;

6.2. ar attiecīgo pārstāvniecību saistītajām personām - reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas paredzēti to personiskajām vajadzībām;

6.3. Eiropas Kopienas institūcijām Latvijas Republikā - pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā par attiecīgajā laikposmā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas paredzēti to oficiālajām vajadzībām;

6.4. NATO bruņoto spēku vienībām - reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas paredzēti gala patēriņam Latvijas Republikā.

7. Trešo valstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību administratīvi tehniskajam personālam un tā ģimenes locekļiem pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā vienu reizi par četru mēnešu laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrijas Valsts protokols ir saņēmis paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā.

8. Iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai (1.pielikums) kopā ar attaisnojuma dokumentiem (oriģināliem) Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniedz:

8.1. pārstāvniecība vai ar attiecīgo pārstāvniecību saistītā persona - 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

8.2. šo noteikumu 7.punktā minētās personas - 30 dienu laikā pēc ceturtā mēneša beigām;

8.3. Eiropas Kopienas institūcija Latvijas Republikā - 30 dienu laikā pēc tā laikposma beigām, par kuru tiek iesniegts iesniegums.

9. Lai noformētu šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu:

9.1. iesniedzēja pilnvarotā persona aizpilda iesnieguma I daļu;

9.2. ja iesniegumā tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa par degvielu, norāda arī vieglos transportlīdzekļus, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz attiecīgās pārstāvniecības vai ar pārstāvniecību saistītās personas vai uz Eiropas Kopienas institūcijas Latvijas Republikā vārda;

9.3. Ārlietu ministrijas Valsts protokola pilnvarotā persona 10 darbdienu laikā:

9.3.1. pārbauda, vai iesniedzējam ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksu, un apliecina to iesnieguma II daļā ar parakstu un zīmogu;

9.3.2. nosūta iesniegumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc Ārlietu ministrijas juridiskās adreses.

10. NATO bruņoto spēku vienība iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai (2.pielikums) kopā ar attaisnojuma dokumentiem (oriģināliem) iesniedz Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļā 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

11. Lai noformētu šo noteikumu 10.punktā minēto iesniegumu:

11.1. NATO bruņoto spēku vienības pilnvarotā persona aizpilda iesnieguma I daļu;

11.2. Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļas vadītāja pilnvarotā persona 10 darbdienu laikā:

11.2.1. pārbauda, vai iesniedzējam ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksu, un apliecina to iesnieguma II daļā ar parakstu un zīmogu;

11.2.2. nosūta iesniegumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc Aizsardzības ministrijas juridiskās adreses.

12. Attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

12.1. pārbauda, vai iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi atbilst šo noteikumu prasībām un vai attaisnojuma dokumenti noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.2. pārbauda iesniegumā norādīto atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu vai aprēķināto akcīzes nodokļa summu un precizē to, ja aprēķinā pieļauta kļūda;

12.3. pārbauda, vai pārstāvniecības, ar pārstāvniecību saistītās personas vai Eiropas Kopienas institūcijas Latvijas Republikā iesniegumā norādītais degvielas daudzums, par kuru tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa, nepārsniedz šo noteikumu 28.punktā minēto degvielas daudzumu vieglajiem transportlīdzekļiem, kurus iesniedzējs norādījis iesniegumā saskaņā ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktu;

12.4. pieņem lēmumu par pieprasītā pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanu vai atteikumu atmaksāt nodokli.

13. Ja Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir pieņēmusi lēmumu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli, tās direktors vai direktora pilnvarotā persona aizpilda iesnieguma III daļu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas atmaksā no valsts budžeta iesnieguma III daļā norādīto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa summu, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto bankas kontu. Bankas pārskaitījuma izmaksas tiek atskaitītas no atmaksājamās nodokļa summas.

14. Pievienotās vērtības nodoklis vai akcīzes nodoklis netiek atmaksāts, ja:

14.1. iesniegums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām;

14.2. iesniegumam pievienotie nodokļa rēķini nav noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.3. iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi neatbilst šiem noteikumiem;

14.4. iesniegumā norādītais degvielas daudzums, par kuru tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa, pārsniedz šo noteikumu 28.punktā minēto degvielas daudzumu.

15. Ja Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir pieņēmusi lēmumu neatmaksāt pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli, pamatojoties uz šo noteikumu 14.punktu, tā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē Ārlietu ministrijas Valsts protokolu vai Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļu, norādot atteikuma iemeslu.

16. Iesniegumi, uz kuriem pamatojoties pievienotās vērtības nodoklis vai akcīzes nodoklis ir atmaksāts, kā arī iesniegumiem pievienotie attaisnojuma dokumentu oriģināli paliek glabāšanā attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Ja iesniedzējam ir nepieciešams attaisnojuma dokumenta oriģinālu saņemt atpakaļ, kopā ar oriģinālu iesniedz arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu attaisnojuma dokumenta kopiju.

17. Atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtībai, kāda tiek piemērota Latvijas Republikas pārstāvniecībai un ar pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī, pārstāvniecībām un ar šīm pārstāvniecībām saistītajām personām pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts protokola ieteikuma pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis var tikt atmaksāts bez šo noteikumu III daļā minētajiem ierobežojumiem.

18. Lai varētu piemērot šo noteikumu 17.punktā minēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtību, attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniegumu, kurā norādīta pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtība Latvijas Republikas pārstāvniecībai un ar pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī, pievienojot priekšlikumus par papildu atvieglojumiem pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtībā, kas būtu piemērojami Latvijas Republikā.

19. Ārlietu ministrijas Valsts protokols izskata šo noteikumu 18.punktā minēto iesniegumu un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtību attiecīgajai pārstāvniecībai vai ar pārstāvniecību saistītajai personai. Par pieņemto lēmumu Ārlietu ministrijas Valsts protokols rakstiski informē iesniedzēju un attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, norādot turpmāko pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtību.

III. Ierobežojumi

20. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā:

20.1. pārstāvniecībām - par precēm un pakalpojumiem, kas nav minēti šo noteikumu 3.pielikumā;

20.2. ar pārstāvniecībām saistītajām personām - par precēm un pakalpojumiem, kas nav minēti šo noteikumu 4.pielikumā.

21. Eiropas Kopienas institūcijām Latvijas Republikā un NATO bruņoto spēku vienībām pievienotās vērtības nodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā, nepiemērojot šo noteikumu 3. un 4.pielikumā minētos ierobežojumus.

22. Pārstāvniecībām, Eiropas Kopienas institūcijām Latvijas Republikā un NATO bruņoto spēku vienībām pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā, ja katrā nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir lielāka par 125 latiem.

23. Šo noteikumu 22.punktā minētais ierobežojums nav attiecināms uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem, telpu nomu, elektrības, gāzes, siltumenerģijas piegādi, ūdens piegādi centrālajā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumiem un atkritumu izvešanu, apsardzes pakalpojumiem un uz automobiļiem iegādāto degvielu.

24. Ar pārstāvniecībām saistītajām personām pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā, ja katrā nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir lielāka par 35 latiem.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētais ierobežojums nav attiecināms uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem un uz automobiļiem iegādāto degvielu.

26. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā par Latvijas Republikā iegādātajiem senajiem vai antīkajiem priekšmetiem, kuri vecāki par 100 gadiem, mākslas priekšmetiem un lietotajām precēm.

27. Akcīzes nodokli neatmaksā NATO bruņoto spēku vienībām par Latvijas Republikā iegādātajiem alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

28. Akcīzes nodokli par iegādāto degvielu atmaksā maksimāli par 250 litriem mēnesī uz katru vieglo automobili, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz attiecīgās pārstāvniecības vai ar pārstāvniecību saistītās personas, vai Eiropas Kopienas institūcijas Latvijas Republikā vārda.

29. Šo noteikumu 28.punktā minētais ierobežojums nav attiecināms uz NATO bruņoto spēku vienībām.

30. Preces, par kurām atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, nav atļauts izmantot komerciāliem nolūkiem.

31. Pievienotās vērtības nodoklis, kas atmaksāts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, atmaksājams atpakaļ valsts budžetā vai par šo summu samazināma atbilstoši turpmākajiem iesniegumiem aprēķinātā atmaksājamā nodokļa summa, ja:

31.1. pārstāvniecība, Eiropas Kopienas institūcija Latvijas Republikā vai NATO bruņoto spēku vienība gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kura nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā, preces (izņemot automobiļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 1000 latu par vienu vienību;

31.2. ar pārstāvniecību saistītā persona gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kura nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā, preces (izņemot automobiļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 500 latu par vienu vienību;

31.3. pārstāvniecība, Eiropas Kopienas institūcija Latvijas Republikā vai NATO bruņoto spēku vienība triju gadu laikā pēc automobiļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā šo automobili pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā.

32. Ja ar pārstāvniecību saistītā persona, kura atstāj Latvijas Republiku un kurai par automobiļa iegādi ir atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, triju gadu laikā pēc automobiļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā šo automobili pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā, valsts budžetā iemaksājama 1/36 daļa no atmaksātās nodokļa summas par katru mēnesi, kas palicis līdz triju gadu termiņa sasniegšanai.

33. Par šo noteikumu 31. un 32.punktā minētajiem darījumiem:

33.1. pārstāvniecība, ar pārstāvniecību saistītā persona vai Eiropas Kopienas institūcija Latvijas Republikā informē Ārlietu ministrijas Valsts protokolu;

33.2. NATO bruņoto spēku vienība informē Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļu;

33.3. Ārlietu ministrijas Valsts protokols vai Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļa informē attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi.

IV. Kārtība, kādā piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme

34. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kurus Latvijas Republikas teritorijā Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā reģistrētā persona (turpmāk - apliekamā persona) sniedz citas dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcijai, piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, pamatojoties uz citas dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcijas iesniegtu sertifikātu.

35. Šo noteikumu 34.punktā minētais sertifikāts, kuru izsniegusi tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija, kurā attiecīgās dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcija ir reģistrēta, ir rakstisks apliecinājums par tiesībām Eiropas Savienības teritorijā iegādāties preces un saņemt pakalpojumus, kuriem piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme. Sertifikāta veidlapas paraugs ir noteikts ar 1996.gada 10.janvāra Regulu Nr. 31/96 un ir vienots visā Eiropas Savienības teritorijā. Ja attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija ir noformējusi minēto sertifikātu šajā valstī reģistrētajai Eiropas Kopienas institūcijai, tas dod šai Eiropas Kopienas institūcijai tiesības iegādāties preces un saņemt pakalpojumus citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi.

36. Lai Latvijas Republikas teritorijā iegādātos preces un saņemtu pakalpojumus, kuriem piemērota pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme, citas dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcijas pilnvarotā persona iesniedz sertifikāta oriģinālu apliekamajai personai, no kuras tā iegādājas preces vai saņem pakalpojumus.

37. Apliekamā persona, kura piegādā Eiropas Kopienas institūcijas pilnvarotajai personai preces vai sniedz pakalpojumus:

37.1. izraksta citas dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcijas pilnvarotajai personai pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

37.2. iekļauj darījumu savā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā tajā taksācijas periodā, kad preces piegādātas vai pakalpojums sniegts;

37.3. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā no citas dalībvalsts Eiropas Kopienas institūcijas pilnvarotās personas saņemto sertifikāta oriģinālu kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu.

38. Sertifikāta kopija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta, pamatojoties uz sertifikāta oriģinālu, paliek apliekamās personas grāmatvedības dokumentos.

39. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikas teritorijā sniegti Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) un par kuriem tiek samaksāts no NATO līdzekļiem, piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu atļauju.

40. Valsts ieņēmumu dienests var izsniegt šo noteikumu 39.punktā minēto atļauju apliekamajai personai, kas Latvijas Republikas valdības noslēgtā starptautiskā līguma ietvaros ir noslēgusi ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) pilnvaroto personu (turpmāk - NATO pilnvarotā persona) līgumu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (turpmāk - pārdevējs).

41. Lai saņemtu šo noteikumu 39.punktā minēto atļauju, pārdevējs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļā:

41.1. iesniegumu divos oriģināleksemplāros (5.pielikums) ar lūgumu atļaut pārdot preces un sniegt pakalpojumus, kas norādīti šo noteikumu 40.punktā minētajā līgumā (turpmāk - līgums), piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

41.2. līguma kopiju, norādot attiecīgā starptautiskā līguma nosaukumu un datumu.

42. Lai noformētu šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minēto iesniegumu:

42.1. pārdevēja pārstāvis kopā ar NATO pilnvarotās personas pārstāvi aizpilda iesnieguma I daļu;

42.2. Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļas atbildīgā persona piešķir iesniegumam reģistrācijas kodu un piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma II daļu. Iesnieguma II daļa uzskatāma par Aizsardzības ministrijas atzinumu par iesniegumā norādīto preču un pakalpojumu atbilstību līgumam. Iesniegumā norādītās preces un pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļas atbildīgā persona ņem uzskaitē un ievada attiecīgo informāciju datu uzskaites sistēmā, summējot šo preču un pakalpojumu vērtību, kas veido uzkrāto vērtību.

43. Ja šo noteikumu 42.punktā minētā uzkrātā vērtība ir sasniegusi no NATO līdzekļiem samaksāto preču un pakalpojumu vērtību, tad saskaņā ar līgumu piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem tiek samaksāts no citiem finanšu līdzekļiem, atļauja netiek noformēta un pievienotās vērtības nodoklis piemērojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

44. Pārdevējs abus iesnieguma oriģināleksemplārus un līguma kopiju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pēc pārdevēja juridiskās adreses.

45. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona piecu darbdienu laikā aizpilda iesnieguma III daļu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu. Iesnieguma trešā daļa uzskatāma par Valsts ieņēmumu dienesta atļauju pārdot līgumā norādītās preces un sniegt pakalpojumus, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Vienu aizpildītā iesnieguma oriģināleksemplāru Valsts ieņēmumu dienests atdod pārdevējam, bet otrs oriģināleksemplārs glabājas Valsts ieņēmumu dienestā.

46. Atļauja nav attiecināma uz citām apliekamajām personām, kuras piegādā preces un sniedz pakalpojumus pārdevējam.

47. Pēc atļaujas saņemšanas pārdevējs:

47.1. izraksta NATO pilnvarotajai personai pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par līgumā norādītajām precēm un pakalpojumiem, par kurām tiek samaksāts no NATO līdzekļiem, piemērojot piegādāto preču un sniegto pakalpojumu vērtībai pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi un norādot iesnieguma reģistrācijas kodu un līguma numuru;

47.2. iekļauj darījumu savā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā tajā taksācijas periodā, kad preces piegādātas vai pakalpojums sniegts;

47.3. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pēc pārdevēja juridiskās adreses šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minēto iesniegumu (oriģinālu) kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu.

48. Ja pārdevējam ir nodokļu parādi, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības neizsniegt šo noteikumu 45.punktā minēto atļauju.

49. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu neizsniegt atļauju, tas piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē pārdevēju un Nacionālo bruņoto spēku štāba Stratēģiskās plānošanas departamenta (J-5) Starptautiskās sadarbības daļu, norādot atteikuma iemeslu.

50. Šo noteikumu 15. un 49.punktā minēto Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu var apstrīdēt saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

V. Noslēguma jautājumi

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumus Nr.113 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, un ar šīm pārstāvniecībām saistītām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 43.nr.).

52. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas 77/388/EK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, un Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EK par vispārējo režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

290-1001.PNG (110337 bytes)

290-1002.PNG (94081 bytes)

290-2001.PNG (99550 bytes)

290-2002.PNG (43513 bytes)

3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.290

Pārstāvniecības oficiālajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par kuriem no valsts budžeta atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis

1. Transportlīdzekļi:

1.1. visu veidu automobiļi;

1.2. motocikli, mopēdi, velosipēdi;

1.3. transportlīdzekļu obligātais aprīkojums, rezerves daļas un remonta izdevumi;

1.4. smērvielas un degviela transportlīdzekļiem.

2. Preces interjera veidošanai: mēbeles, paklāji, aizkari, aizkaru stieņi, žalūzijas, galdauti, trauki, galda un sienas pulksteņi.

3. Mūzikas instrumenti: klavieres, flīģeļi, ērģeles.

4. Biroja tehnika: datori, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtas, kalkulatori, telefona un faksa aparāti.

5. Sadzīves tehnika:

5.1. elektropreces (piemēram, veļas mazgājamās mašīnas, veļas preses, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, saldētavas, ledusskapji, sildīšanas ierīces, tīrīšanas ierīces, ventilatori, gaisa mitrinātāji, kondicionētāji, plītis, cepeškrāsnis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, gaismas ķermeņi);

5.2. audioiekārtas un videoiekārtas: radioaparāti, magnetofoni, akustiskās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, videomagnetofoni, videokameras, antenas;

5.3. fotoaparatūra: fotoaparāti, statīvi, objektīvi, zibspuldzes.

6. Kancelejas preces.

7. Iespieddarbi: vizītkartes, ielūgumi, programmas, brošūras, uzskates materiāli, veidlapas, galda kartes, ēdienkartes.

8. Pārstāvniecību un to vadītāju rezidenču telpu:

8.1. projektēšana, remonts un remontam paredzētie būvmateriāli;

8.2. uzturēšanai un tīrīšanai nepieciešamās preces un pakalpojumi;

8.3. nomas pakalpojumi;

8.4. elektrības piegāde, gāzes piegāde, siltumenerģijas piegāde, ūdens piegāde centrālajā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumi, atkritumu izvešana.

9. Drošības un signalizācijas sistēmas, apsardzes pakalpojumi.

10. Maksa par autostāvvietām, garāžu noma.

11. Ugunsdrošības iekārtas.

12. Telekomunikāciju pakalpojumi.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.290

Ar pārstāvniecību saistīto personu personiskajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par kuriem no valsts budžeta atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis

1. Transportlīdzekļi:

1.1. visu veidu automobiļi;

1.2. motocikli, velosipēdi un mopēdi;

1.3. transportlīdzekļu obligātais aprīkojums, rezerves daļas un remonta izdevumi; smērvielas un degviela transportlīdzekļiem.

2. Preces interjera veidošanai: mēbeles, paklāji, aizkari, aizkaru stieņi, žalūzijas, galdauti, gultas veļa, trauki, galda un sienas pulksteņi.

3. Biroja tehnika (piemēram, datori, printeri, skeneri, kalkulatori, telefona un faksa aparāti).

4. Sadzīves tehnika:

4.1. elektropreces (piemēram, veļas mazgājamās mašīnas, veļas preses, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, saldētavas, ledusskapji, sildīšanas ierīces, tīrīšanas ierīces, ventilatori, gaisa mitrinātāji, kondicionētāji, plītis, cepeškrāsnis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, gaismas ķermeņi);

4.2. audioiekārtas un videoiekārtas: radioaparāti, magnetofoni, akustiskās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, videomagnetofoni, videokameras, antenas;

4.3. fotoaparatūra: fotoaparāti, statīvi, objektīvi, zibspuldzes.

5. Drošības un signalizācijas sistēmas, apsardzes pakalpojumi.

6. Telekomunikāciju pakalpojumi.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

290-5001.PNG (117534 bytes)

290-5002.PNG (105354 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

01.05.2004