Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

1.pants. 2003.gada 7.novembrī Druskininkos parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Par Nolīgumā ietverto normu īstenošanu atbildīga ir Satiksmes ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 18.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 6.aprīlī
Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība, turpmāk tekstā — "Puses",

balstoties uz līdztiesīgas partnerības un savstarpējas cieņas principiem,

uzskatot par svarīgu abu valstu dzelzceļa transporta darbības koordināciju,

atzīstot īpašo nozīmi, kāda ir pasažieru, bagāžas, preču bagāžas un kravu pārvadājumiem tiešajā dzelzceļa satiksmē starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

1. pants

1. Puses sadarbojas, sniedz viena otrai nepieciešamo palīdzību nolūkā tālāk attīstīt tiešo dzelzceļa satiksmi starp Pušu valstīm un veic pasākumus dzelzceļa starptautisko pārvadājumu pilnveidošanai.

2. Puses attīsta labām kaimiņu attiecībām atbilstošu ekonomisko, zinātnisko un ražošanas tehnisko sadarbību dzelzceļa transporta jomā.

3. Pušu kompetentās institūcijas savu valstu teritorijās savstarpēji atzīst dienesta personāla kvalifikācijas apliecības, licences dzelzceļa pārvadājumu veikšanai un dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātus.

2. pants

Šajā Nolīgumā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1) Pušu kompetentās institūcijas:

Latvijas Republikā —

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

Igaunijas Republikā —

Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministrija;

2) pierobežas dzelzceļa administrācija:

Latvijas Republikā —

dzelzceļa transporta uzņēmējs, kas veic starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus;

Igaunijas Republikā —

dzelzceļa transporta uzņēmējs, kuram pieder dzelzceļa infrastruktūra, kas savienota ar otras Puses valsts dzelzceļa infrastruktūru, un kurš veic starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus;

3) dienesta personāls — abu valstu darbinieki un amatpersonas, kas tieši veic no šī Nolīguma izrietošas darbības.

3. pants

Katra Puse savu likumu un citu normatīvo aktu ietvaros nodrošina nepieciešamos apstākļus netraucētiem pasažieru, bagāžas, preču bagāžas un kravu pārvadājumiem kā starp abām valstīm, tā arī tranzītā cauri to teritorijām, pamatojoties uz atbilstošajiem starptautiskajiem līgumiem.

4. pants

1. Ritošā sastāva, kravu, konteineru, bagāžas un preču bagāžas nodošanu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē starp Pušu valstīm veic pierobežas dzelzceļu administrācijas, pamatojoties uz to savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.

2. Tarifu izstrādāšanas principus pasažieru, bagāžas, preču bagāžas un kravu pārvadājumiem tiešajā starptautiskajā dzelzceļa satiksmē starp Pušu valstīm un tranzītā cauri to teritorijām nosaka attiecīgie starptautiskie līgumi.

5. pants

Pušu kompetentās institūcijas nekavējoties informē viena otru par šķēršļiem, kas tiešās starptautiskās dzelzceļa satiksmes un tranzīta veikšanai radušies savas valsts teritorijā, kā arī par šo šķēršļu novēršanu.

6. pants

Dienesta personāls savus pienākumus otras Puses valsts teritorijā veic saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, atrašanās valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tam jāpilda vietējo varas iestāžu rīkojumi. Disciplinārā ziņā šis personāls ir atbildīgs tikai savam darba devējam.

7. pants

Valsts robežu šķērsošanas, robežkontroles, muitas, sanitārās un cita veida kontroles kārtību nosaka Pušu likumi un citi normatīvie akti un starptautiskie līgumi.

8. pants

Dzelzceļa transportlīdzekļus, degvielu, kas atrodas to degvielas tvertnēs, kā arī smērvielas, rezerves daļas un ierīces šo transportlīdzekļu ekspluatācijai var uz laiku ievest otras Puses valsts teritorijā saskaņā ar Konvenciju par pagaidu ievešanu (Stambula, 1990. gada 28. jūnijs).

9. pants

1. Visus strīdus, kas rodas, tulkojot un piemērojot šo Nolīgumu, Puses risina sarunu un konsultāciju ceļā.

2. Šī Nolīguma grozījumus un papildinājumus noformē protokolu veidā, kas stājas spēkā 11. pantā norādītajā kārtībā un kļūst par šī Nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

10. pants

Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Katra Puse var pārtraukt šī Nolīguma darbību, ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms paredzamā līguma pārtraukšanas datuma pa diplomātiskajiem kanāliem paziņojot par savu nodomu otrai Pusei.

Uz visiem līgumiem un saistībām, kas izriet no šī Nolīguma un kas nav izpildīti līdz tā darbības beigām, līdz pilnīgai to izpildei tiek attiecināti šī Nolīguma noteikumi.

11. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 30 dienām no dienas, kad saņemts pēdējais no paziņojumiem, ko Puses pa diplomātiskajiem kanāliem nosūta viena otrai par to, ka visas likumu un citu normatīvo aktu prasības, lai šis Nolīgums stātos spēkā, ir izpildītas.

Parakstīts Druskininkos 2003. gada 7. novembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, igauņu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks.

Domstarpību gadījumā, iztulkojot šī Nolīguma tekstu, noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Igaunijas Republikas valdības vārdā

Roberts Zīle

Meelis Atonen

satiksmes ministrs

ekonomikas un komunikāciju ministrs


06.04.2004