Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.29 izraksts

Rīgā 2000.gada 27.jūnijā

1.§

Par Nacionālā attīstības plāna sagatavošanas gaitu

Apspriešanā piedalījās: R.Zīle, A.Kalvītis, A.Gorbunovs, A.Slakteris, G.Bērziņš, V.Makarovs, A.Požarnovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīles sniegto ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna sagatavošanas gaitu.

2. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīles sniegto informāciju par situāciju Latvijā reģionālās politikas un Eiropas Savienības strukturālo fondu koordinācijas jomā.

3. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīles vadībā izveidot darba grupu konceptuāla priekšlikuma sagatavošanai par kompetenču, institucionālās struktūras un likumdošanas sakārtošanu reģionālās politikas un Eiropas Savienības strukturālo fondu koordinācijas jomā Latvijā (turpmāk - reģionālās politikas darba grupa).

Reģionālās politikas darba grupā iekļaut ekonomikas ministru A.Kalvīti, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru V.Makarovu, īpašu uzdevumu ministru valsts reformu lietās J.Krūmiņu, Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru E.Zalānu, Valsts kancelejas direktori G.Veismani, Ministru prezidenta biroja vadītāju J.Šmitu, Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta vadītāju I.Kalniņu, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku A.Ķesteri, Finansu ministrijas valsts sekretāra vietnieci I.Sudrabu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta direktoru I.Gateru, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta direktoru A.Lapiņu, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi A.Jaunsleini un Latgales Reģionālās attīstības aģentūras direktori I.Goldbergu.

4. Reģionālās politikas darba grupai sagatavot konceptuālu priekšlikumu par kompetenču, institucionālās struktūras un likumdošanas sakārtošanu reģionālās politikas un Eiropas Savienības strukturālo fondu koordinācijas jomā un darba grupas vadītājam R.Zīlem iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 25.jūlijā.

5. Noteikt, ka konceptuālā priekšlikuma starpministriju saskaņošana tiek veikta Nacionālā attīstības plāna vadības grupā.

 

41.§

Par palīdzības sniegšanu dabas katastrofā cietušajiem Rumānijas apgabaliem

Apspriešanā piedalījās: A.Gorbunovs, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. organizēt medikamentu un medicīnas preču par 26361 latu izņemšanu no valsts materiālo rezervju atbildīgā glabātāja - Labklājības ministrijas valsts rezervju centrālās medicīnas iekārtu bāzes -, samazinot valsts materiālo rezervju kopējo vērtību par minēto summu;

2.2. nodot medikamentus un medicīnas preces Satiksmes ministrijai nosūtīšanai dabas katastrofā cietušajiem Rumānijas apgabaliem.

3. Satiksmes ministrijai nodrošināt kravas nogādi uz Rumāniju.

4. Finansu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem samaksāt Satiksmes ministrijai izdevumus, kas saistīti ar kravas noformēšanu, transportēšanu un to personu izdevumiem, kuras pavada kravu.

5. Ārlietu ministrijai koordinēt palīdzības sniegšanas organizēšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Valsts kancelejas direktore G.Veismane