Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 82.panta piekto daļu.

2. Izteikt 83.pantu šādā redakcijā:

"83.pants. Persona, kura var būt par pilnvarotu pārstāvi civilprocesā

Par pilnvarotu pārstāvi civilprocesā var būt jebkura fiziskā persona, ievērojot šā likuma 84.pantā noteiktos ierobežojumus."

3. Izteikt 85.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pilnvarotais pārstāvis ir viens no procesuālajiem līdzdalībniekiem citu līdzdalībnieku uzdevumā, pārstāvamais viņa pilnvarojumu tiesā var izteikt mutvārdu pieteikumā, un par to izdarāms ieraksts tiesas sēdes protokolā."

4. Papildināt 138.panta pirmo daļu pēc vārda "godprātīgs" ar vārdiem "vai nav ievērojis normatīvos aktus".

5. Izteikt 346.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksts lēmuma pieņemšanas dienā nosūtāms:

1) valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - aģentūra), kura triju dienu laikā no noraksta saņemšanas brīža iesniedz tiesai priekšlikumu par administratora amata kandidātu;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums pieņemts par likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās" noteikto dalībnieku."

6. Papildināt 378.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pēc sprieduma pasludināšanas tiesa par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, nodrošinot, lai komisija saņemtu attiecīgo informāciju sprieduma pasludināšanas dienā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informēšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs."

7. 453.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kasācijas sūdzību paraksta iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja kasācijas sūdzību iesniedzis pārstāvis, sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības. Kasācijas protestu paraksta likumā noteiktā prokuratūras amatpersona."

8. Aizstāt 466.panta otrajā daļā vārdus "kuri lietas dalībnieki ieradušies un pārstāvju pilnvarojumu" ar vārdiem "kuri lietas dalībnieki ieradušies, viņu personību un pārstāvju pilnvarojumu".

9. Papildināt 467.panta pirmo daļu ar vārdiem "kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus".

10. Izslēgt 469.pantā vārdu "pārstāvju".

11. 471.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"471.pants. Lietas dalībnieku paskaidrojumi un prokurora atzinums";

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "pušu pārstāvju paskaidrojumus" ar vārdiem "pušu vai to pārstāvju paskaidrojumus";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pirmais runā lietas dalībnieks, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, vai prokurors, ja viņš iesniedzis protestu. Ja spriedumu pārsūdzējušas abas puses, pirmais runā prasītājs.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "pārstāvju" ar vārdu "pušu".

12. Izteikt 539.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) uz naudas maksājumu vērsti ar valsts varu apveltītu iestāžu un amatpersonu izdoti administratīvie akti;".

13. Izteikt 540.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uz administratīvā akta pamata izdotie izpildrīkojumi (šā likuma 539.panta otrās daļas 2.punkts);".

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma 346.panta pirmās daļas 2.punkts par to, ka tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksts nosūtāms Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, un 378.panta 2.1 daļa stājas spēkā ar īpašu likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 12.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 25.februārī

10.03.2004