Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Latvijas kombinētā nomenklatūra

Pielikums
Finanšu ministra
2003.gada 15.decembra rīkojumam Nr.1171

 

Turpinājums. Sākums - "LV" Nr.1, 06.01.2004.; "LV" Nr.5, 13.01.2004.;

"LV" Nr.6, 14.01.2004.; "LV" Nr.9, 20.01.2004.; "LV" Nr.10, 21.01.2004.;
"LV" Nr.11, 22.01.2004.; "LV" Nr.12, 23.01.2004.

84. G R U P A
KODOLREAKTORI, KATLI, IEKĀRTAS UN
MEHĀNISKĀS IERĪCES; TO DAĻAS

(Turpinājums)

c) automātiski pārvietojot sagatavi pie dažādām darbdaļām (daudzpozīciju agregātu darbgaldi).

5. A. 8471. preču pozīcijā termins "datu automatizētās apstrādes mašīnas" nozīmē:
a) ciparu (digitālās) mašīnas, kas spēj:
1) glabāt darba programmu vai programmas vai vismaz programmas izpildei nepieciešamo informāciju;
2) brīvi mainīt programmu atbilstoši lietotāja prasībām;
3) izpildīt lietotāja noteiktās aritmētiskās darbības;
4) izpildīt apstrādes programmu bez cilvēka iejaukšanās, vajadzības gadījumā to mainot ar loģiskiem lēmumiem, kurus pieņem darba procesā;

b) analogās mašīnas, kas spēj operēt ar matemātiskās modelēšanas metodēm un ietver sevī vismaz analogos elementus, vadības elementus un programmēšanas elementus;
c) hibrīdās mašīnas, kas sastāv no ciparu mašīnas ar analogiem elementiem vai no analogās mašīnas ar ciparu elementiem.
B. Datu automatizētās apstrādes mašīnas var būt arī kā sistēmas, kuras sastāv no atsevišķi ievietotiem dažāda skaita blokiem. Saskaņā ar E punktu bloks uzskatāms par noslēgtas sistēmas daļu, ja tas atbilst šādiem noteikumiem:
a) tiek izmantots tikai vai galvenokārt automātiskā datu apstrādes sistēmā;
b) ir saistīts ar centrālo procesora bloku vai nu tieši, vai caur vienu vai vairākiem citiem blokiem;
c) spēj uztvert vai nodot datus tādā formā (kodos vai signālos), ko šī sistēma var izmantot.
C. Atsevišķus datu automatizētās apstrādes mašīnu blokus klasificē 8471. preču pozīcijā.
D. Drukas ierīces, klaviatūras, X-Y koordinātu ievades ierīces un disku glabāšanas bloki, kas atbilst
B."b" un B."c" piezīmes nosacījumiem, visos gadījumos klasificējami 8471. preču pozīcijā.
E. Mehānismi, kas veic īpašas, no datu apstrādes atšķirīgas funkcijas un iekļaujas vai ir sajūgti ar datu automatizētās apstrādes mašīnām, klasificējami pozīcijās, kas atbilst to attiecīgajām funkcijām vai - neatbilstības gadījumā - atlikušajās pozīcijās.

6. 8482. preču pozīcijā bez gultņiem ietilpst pulētas tērauda lodītes, kuru maksimālais un minimālais diametrs neatšķiras no nominālā diametra vairāk par 1% vai vairāk par 0,05 mm (atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem mazāks).
Citas tērauda lodītes klasificē 7326. preču pozīcijā.
7. Iekārtas, kuras izmanto vairākiem mērķiem, klasificē pēc galvenā mērķa, it kā tas būtu vienīgais.
Saskaņā ar šīs nodaļas 2. piezīmi un XVI nodaļas 3. piezīmi iekārta, kuras galvenā funkcija nav aprakstīta nevienā no preču pozīcijām, vai iekārta, kurai neviena no funkcijām nav galvenā, tiek klasificēta 8479. preču pozīcijā, ja kontekstā nav citu norādījumu. 8479. preču pozīcijā iekļauj arī mašīnas trosu un kabeļu izgatavošanai no metāla stieples (piemēram, trosu un kabeļu tīšanas un savērpšanas mašīnas), dzijas un citiem materiāliem vai šādu materiālu kombinācijām.
8. 8470. pozīcijā jēdziens "kabatas formāta" attiecas tikai uz tiem mehānismiem, kuru izmēri nepārsniedz 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Piezīmes par subpozīcijām:
1. 8471 49. subpozīcijā jēdziens "sistēmas" nozīmē datu automatizētās apstrādes mašīnas, kuru bloki atbilst 84. grupas 5.B. piezīmē izklāstītajiem noteikumiem un kurās ietilpst virsmas centrālais apstrādes bloks, viens ievades bloks (piemēram, klaviatūru vai skeneru) un viens izvades bloks (piemēram, vizuālās demonstrācijas bloks vai drukas ierīce).
2. 8482 40. subpozīcijā ietverti tikai gultņi ar cilindriskiem rullīšiem, kuru diametrs nepārsniedz 5 mm, bet garums pārsniedz trīs diametrus. Rullīšu gali var būt noapaļoti.


Papildpiezīmes:
1. 8407 10. un 8409 10. subpozīcijā termins "Aviācijas dzinēji" attiecas tikai uz
tiem dzinējiem, kas paredzēti lietošanai kopā ar propelleru vai rotoru.
2. 8471 70 510.subpozīcija ietver arī kompaktdisku iekārtas (CD-ROM), jo tās ir automātiskas datu apstrādes iekārtu datu uzglabāšanas bloki, kas sastāv no dzinējvienībām signālu pieņemšanai no CD-ROM, audio CD un foto CD, un ir aprīkotas ar pievienojamām austiņām, skaļuma regulēšanas taustiņu vai palaišanas/apstādināšanas taustiņu.

STR.HT1.JPG (3200 bytes)

 

8401 Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes),
kas paredzēti kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti
izotopu sadalīšanai:
  
8401 10 00 0 -kodolreaktori -
8401 20 00 0 -iekārtas un aparāti izotopu sadalīšanai un to daļas -
8401 30 00 0 -neapstaroti degvielas elementi (kasetes) gi F/S
8401 40 00 0 -kodolreaktoru daļas -
8402 Ūdens tvaika vai pārējie tvaika katli (izņemot
centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī
zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli:
  

-ūdens tvaika vai pārējie tvaika katli:  
8402 11 00 0 --ūdenscauruļu katli ar ražīgumu vairāk nekā 45 tonnas
tvaika stundā
 -
8402 12 00 0 --ūdenscauruļu katli ar ražīgumu ne vairāk kā
45 tonnas tvaika stundā
 -
8402 19 --pārējie tvaika katli, ieskaitot kombinētos:  
8402 19 10 0 ---dūmcauruļu katli -
8402 19 90 0 ---pārējie -
8402 20 00 0 -ūdens pārkarsēšanas katli -

8402 90 00 0 -daļas -
8403 Centrālapkures katli, izņemot 8402. preču pozīcijā minētos:  
8403 10 -katli: 
8403 10 10 0 --no lietuves čuguna -
8403 10 90 0 --pārējie -
8403 90 -daļas:  
8403 90 10 0 --no lietuves čuguna -
8403 90 90 0 --pārējās -
8404 Palīgiekārtas izmantošanai 8402. un 8403. preču pozīcijā
minētajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji,
kvēpu atdalītāji, gāzes rekuperatori); kondensatori ūdens
tvaika un pārējām tvaika spēkiekārtām:
  
8404 10 00 0 -palīgiekārtas izmantošanai 8402. un 8403. preču
pozīcijā minētajos katlos
 -
8404 20 00 0 -kondensatori ūdens tvaika un pārējām tvaika spēkiekārtām -
8404 90 00 0 -daļas -
8405 Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas
ierīcēm un bez tām; acetilēna gāzģeneratori un līdzīgi ūdens
pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm un bez tām:
 

8405 10 00 0 -gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas
ierīcēm vai bez tām; acetilēna gāzģeneratori un līdzīgi
ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas
ierīcēm vai bez tām
 -
8405 90 00 0 -daļas -
8406 Ūdens tvaika un pārējās tvaika turbīnas:  
8406 10 00 0 -turbīnas kuģu dzinējiekārtām -
-pārējās turbīnas:  
8406 81 --ar jaudu vairāk nekā 40 MW: 
8406 81 10 0 ---tvaika turbīnas elektroģeneratoriem -
8406 81 90 0 ---pārējie -
8406 82 --ar jaudu ne vairāk kā 40 MW:  
---tvaika turbīnas elektroģeneratoriem ar jaudu:  
8406 82 11 0 ----ne vairāk kā 10 MW -
8406 82 19 0 ----vairāk nekā 10 MW -
8406 82 90 0 ---pārējās -
8406 90 -daļas:  
8406 90 10 0 --statoru lāpstiņas, rotori un to lāpstiņas -
8406 90 90 0 --pārējās -
8407 Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem
vai rotējošiem virzuļiem:
  

8407 10 -aviācijas motori:  
8407 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8407 10 90 0 --pārējie gab.
-kuģu motori:  
8407 21 --piekarināmie:  
8407 21 10 0 ---ar cilindru tilpumu ne vairāk kā 325 cm3 gab.
---ar cilindru tilpumu vairāk nekā 325 cm3:  
8407 21 91 0 ----ar jaudu ne vairāk kā 30 kW gab.
8407 21 99 0 ----ar jaudu vairāk nekā 30 kW gab.
8407 29 --pārējie:  
8407 29 20 0 ---ar jaudu ne vairāk kā 200 kW gab.
8407 29 80 0 ---ar jaudu vairāk nekā 200 kW gab.
-motori ar divpusējiem virzuļiem izmantošanai
87. grupā minētajos transportlīdzekļos:
  
8407 31 00 0 --ar motora cilindru tilpumu ne vairāk kā 50 cm3 gab.
8407 32 --ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 50 cm3,
bet ne vairāk kā 250 cm3:
  
8407 32 10 0 ---ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 50 cm3,
bet ne vairāk kā 125 cm3 gab.
8407 32 90 0 ---ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 125 cm3,
bet ne vairāk kā 250 cm3 gab.
8407 33 --ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 250 cm3,
bet ne vairāk kā 1000 cm3:
  
8407 33 10 0 ---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti
8701 10. subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem,
as minēti 8703., 8704. un 8705. preču pozīcijā gab.
8407 33 90 0 ---pārējie gab.
8407 34 --ar motora cilindru tilpumu vairāk nekā 1000 cm3:  
8407 34 10 0 ---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti

8701 10.subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem,
kas minēti 8703.preču pozīcijā; motorizētiem
transportlīdzekļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā,
ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā
2800 cm3 un motorizētiem transportlīdzekļiem,
kas minēti 8705. preču pozīcijā gab.
---pārējie:  
8407 34 30 0 ----lietoti gab.
----jauni, ar cilindru tilpumu:  
8407 34 91 0 -----ne vairāk kā 1500 cm3 gab.
8407 34 99 0 -----vairāk nekā 1500 cm3 gab.
8407 90 -pārējie motori:  

8407 90 10 0 --ar cilindru tilpumu ne vairāk kā 250 cm3 gab.
--ar cilindru tilpumu vairāk nekā 250 cm3:  
8407 90 50 0 ---rūpnieciskai montāžai: kājniektraktoriem, kas minēti
8701 10. subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem,
kas minēti 8703. preču pozīcijā; motorizētiem
transportlīdzekļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā, ar
motora cilindru tilpumu mazāk nekā 2800 cm3;
motorizētiem transportlīdzekļiem,
kas minēti 8705. preču pozīcijā gab. 

---pārējie:  
8407 90 80 0 ----ar jaudu ne vairāk kā 10 kW gab.
8407 90 90 0 ----ar jaudu vairāk nekā 10 kW gab.
8408 Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori
(dīzeļi un pusdīzeļi):
  
8408 10 -kuģu motori:  
--lietoti:  
8408 10 11 0 ---jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906.preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100.subpozīcijā, un karakuģiem,
kas minēti 8906 10 000.subpozīcijā gab.
8408 10 19 0 ---pārējie gab.
--jauni, ar jaudu:  
---ne vairāk kā 15 kW:  
8408 10 22 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 24 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 15 kW, bet ne vairāk kā 50 kW:  
8408 10 26 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 28 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW:  
8408 10 31 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 39 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 100 kW, bet ne vairāk kā 200 kW:  
8408 10 41 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,

velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 49 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 200 kW, bet ne vairāk kā 300 kW:  
8408 10 51 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 59 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 300 kW, bet ne vairāk kā 500 kW:  
8408 10 61 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 69 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 500 kW, bet ne vairāk kā 1000 kW:  
8408 10 71 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 79 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 1000 kW, bet ne vairāk kā 5000 kW:  
8408 10 81 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 89 0 ----pārējie gab.
---vairāk nekā 5000 kW:  
8408 10 91 0 ----jūras kuģiem, kas minēti 8901.-8906. preču pozīcijā,
velkoņiem, kas minēti 8904 00 100. subpozīcijā, un
karakuģiem, kas minēti 8906 10 000. subpozīcijā gab.
8408 10 99 0 ----pārējie gab.
8408 20 -motori, kas izmantojami 87. grupā minētajos
transportlīdzekļos:
  
8408 20 10 0 --rūpnieciskai montāžai:kājniektraktoriem, kuri minēti
8701 10.subpozīcijā; motorizētiem transportlīdzekļiem,

kas minēti 8703. preču pozīcijā; motorizētiem
transportlīdzekļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā,
ar motora cilindru tilpumu mazāk nekā 2500 cm3.;
motorizētiem transportlīdzekļiem, kas minēti
8705. preču pozīcijā gab.

--pārējie:  
---lauksaimniecības un mežsaimniecības
riteņtraktoriem ar jaudu:  
8408 20 31 0 ----ne vairāk kā 50 kW gab.
8408 20 35 0 ----vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW gab.
8408 20 37 0 ----vairāk nekā 100 kW gab.
---pārējiem 87. grupas transportlīdzekļiem ar jaudu:  

8408 20 51 0 ----ne vairāk kā 50 kW gab.
8408 20 55 0 ----vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW gab.
8408 20 57 0 ----vairāk nekā 100 kW, bet ne vairāk kā 200 kW gab.
8408 20 99 0 ----vairāk nekā 200 kW gab.
8408 90 -pārējie motori:  
8408 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8408 90 21 0 ---sliežu transportam gab.
---pārējie:
8408 90 29 0 ----lietoti gab.
----jauni, ar jaudu:  
8408 90 31 0 -----ne vairāk kā 15 kW gab.
8408 90 33 0 -----vairāk nekā 15 kW, bet ne vairāk kā 30 kW gab.
8408 90 36 0 -----vairāk nekā 30 kW, bet ne vairāk kā 50 kW gab.
8408 90 37 0 -----vairāk nekā 50 kW, bet ne vairāk kā 100 kW gab.
8408 90 51 0 -----vairāk nekā 100 kW, bet ne vairāk kā 200 kW gab.
8408 90 55 0 -----vairāk nekā 200 kW, bet ne vairāk kā 300 kW gab.
8408 90 57 0 -----vairāk nekā 300 kW, bet ne vairāk kā 500 kW gab.
8408 90 71 0 -----vairāk nekā 500 kW, bet ne vairāk kā 1000 kW gab.
8408 90 75 0 -----vairāk nekā 1000 kW, bet ne vairāk kā 5000 kW gab.
8408 90 99 0 -----vairāk nekā 5000 kW gab.
8409 Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 8407.
un 8408. preču pozīcijā minētajiem motoriem:
  

8409 10 -aviācijas motoriem:  
8409 10 10 0 --motoriem, kas paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā -
8409 10 90 0 --pārējās -

-pārējās:  
8409 91 00 0 --izmantošanai tikai vai galvenokārt dzirksteļaizdedzes
virzuļmotoros
 -

8409 99 00 0 --pārējās -
8410 Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori:  
-hidroturbīnas un ūdensrati:  
8410 11 00 0 --ar jaudu ne vairāk kā 1000 kW -
8410 12 00 0 --ar jaudu vairāk nekā 1000 kW, bet ne vairāk kā 10000 kW -
8410 13 00 0 --ar jaudu vairāk nekā 10000 kW -
8410 90 -daļas, ieskaitot regulatorus:  
8410 90 10 0 --no lietā čuguna vai lietā tērauda -
8410 90 90 0 --pārējās -
8411 Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji
un pārējās gāzturbīnas:
  
-turboreaktīvie dzinēji:  
8411 11 --ar vilces spēku ne vairāk kā 25 kN:  
8411 11 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8411 11 90 0 ---pārējie gab.
8411 12 --ar vilces spēku vairāk nekā 25 kN:  
---izmantošanai civilajā aviācijā:
8411 12 11 0 ----ar vilces spēku vairāk nekā 25 kN, bet ne vairāk kā 44 kN gab.
8411 12 13 0 ----ar vilces spēku vairāk nekā 44 kN, bet ne vairāk kā 132 kN gab.
8411 12 19 0 ----ar vilces spēku vairāk nekā 132 kN gab.
8411 12 90 0 ---pārējie gab.
-turbopropelleru dzinēji:  
8411 21 --ar jaudu ne vairāk kā 1100 kW:  
8411 21 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8411 21 90 0 ---pārējie gab.
8411 22 --ar jaudu vairāk nekā 1100 kW:  
---izmantošanai civilajā aviācijā:  
8411 22 11 0 ----ar jaudu vairāk nekā 1100 kW, bet ne vairāk kā 3730 kW gab.
8411 22 19 0 ----ar jaudu vairāk nekā 3730 kW gab.
8411 22 90 0 ---pārējie gab.
-pārējās gāzturbīnas:  

8411 81 --ar jaudu ne vairāk kā 5000 kW:  
8411 81 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8411 81 90 0 ---pārējās gab.
8411 82 --ar jaudu vairāk nekā 5000 kW:  
8411 82 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējās:  
8411 82 91 0 ----ar jaudu vairāk nekā 5000 kW, bet ne vairāk kā 20000 kW gab.
8411 82 93 0 ----ar jaudu vairāk nekā 20000 kW, bet ne vairāk kā 50000 kW gab.
8411 82 99 0 ----ar jaudu vairāk nekā 50000 kW gab.
-daļas:  
8411 91 --turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju daļas:  
8411 91 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8411 91 90 0 ---pārējās -
8411 99 --pārējās:  
8411 99 10 0 ---gāzturbīnu daļas izmantošanai civilajā aviācijā -
8411 99 90 0 ---pārējās -
8412 Pārējie dzinēji un spēkiekārtas:  
8412 10 -reaktīvie dzinēji, izņemot turboreaktīvos:  
8412 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8412 10 90 0 --pārējie gab.
-hidrauliskās spēkiekārtas un hidrodzinēji: 

8412 21 --lineārās darbības (cilindri):  
8412 21 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējie:  
8412 21 91 0 ----hidrosistēmas -
8412 21 99 0 ----pārējie -
8412 29 --pārējie:  
8412 29 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējie:  
8412 29 50 0 ----hidrosistēmas -
----pārējie:  
8412 29 91 0 -----spēka hidrodzinēji -

8412 29 99 0 -----pārējie -
-pneimatiskās spēkiekārtas un pneimodzinēji:  
8412 31 --lineārās darbības (cilindri):  
8412 31 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8412 31 90 0 ---pārējie -
8412 39 --pārējie:  
8412 39 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8412 39 90 0 ---pārējie -
8412 80 -pārējie:  
8412 80 10 0 --ūdens tvaika vai pārējie tvaika dzinēji -
--pārējie:  
8412 80 91 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8412 80 99 0 ---pārējie -
8412 90 -daļas:  
8412 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:  
8412 90 30 0 ---reaktīvo dzinēju, izņemot turboreaktīvo dzinēju -
8412 90 50 0 ---hidraulisko spēkiekārtu un dzinēju -
8412 90 90 0 ---pārējās -
8413 Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai
bez tā; šķidrumu cēlāji:
  

-sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai iespēju to uzlikt:  
8413 11 00 0 --uzpildes stacijās un garāžās izmantojamie
degvielas un eļļas sūkņi
 gab.
8413 19 --pārējie:  
8413 19 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8413 19 90 0 ---pārējie gab.
8413 20 -rokas sūkņi, izņemot 8413 11.
un 8413 19. subpozīcijā minētos:
  
8413 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8413 20 90 0 --pārējie gab.
8413 30 -iekšdedzes motoru degvielas, eļļas
un dzeses šķidruma sūkņi:
  
8413 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8413 30 91 0 ---iesmidzināšanas sūkņi gab.

8413 30 99 0 ---pārējie gab.
8413 40 00 0 -betona sūkņi gab.
8413 50 -pārējie abvirzienu darbības virzuļsūkņi:  
8413 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8413 50 30 0 ---hidroagregāti -
8413 50 50 0 ---dozētājsūkņi gab.
---pārējie:  
----virzuļsūkņi:  
8413 50 71 0 -----spēka, hidrauliskie gab.
8413 50 79 0 -----pārējie gab.
8413 50 90 0 ----pārējie gab.
8413 60 -pārējie rotorsūkņi:  
8413 60 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8413 60 30 0 ---hidroagregāti -
---pārējie:  
----zobratsūkņi:  
8413 60 41 0 -----spēka, hidrauliskie gab.
8413 60 49 0 -----pārējie gab.
----lāpstiņsūkņi:  
8413 60 51 0 -----spēka, hidrauliskie gab.
8413 60 59 0 -----pārējie gab.
8413 60 60 0 ----vītņsūkņi gab.
8413 60 90 0 ----pārējie gab.
8413 70 -pārējie centrbēdzes sūkņi: 
8413 70 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
---iegremdējamie sūkņi:  
8413 70 21 0 ----vienpakāpes gab.
8413 70 29 0 ----daudzpakāpju gab.
8413 70 30 0 ---centrbēdzes sūkņi bez blīvslēgiem siltumsistēmām

un karstā ūdens apgādei gab.
---pārējie, ar izplūdes caurules diametru:  

8413 70 40 0 ----ne vairāk kā 15 mm gab.
----vairāk nekā 15 mm:  
8413 70 50 0 -----centrbēdzes kanālsūkņi un virpuļsūkņi ar sānkanāliem gab.
-----radiālas plūsmas sūkņi:  
------vienpakāpes:  
-------ar vienu ieejas darbratu:  
8413 70 61 0 --------monoblokā gab.
8413 70 69 0 --------pārējie gab.
8413 70 70 0 -------ar vairāk nekā vienu ieejas darbratu gab.
8413 70 80 0 ------daudzpakāpju gab.
-----pārējie centrbēdzes sūkņi:  
8413 70 91 0 ------vienpakāpes gab.
8413 70 99 0 ------daudzpakāpju gab.
-pārējie sūkņi; šķidrumu cēlāji:  
8413 81 --sūkņi: 
8413 81 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8413 81 90 0 ---pārējie gab.
8413 82 00 0 --šķidrumu cēlāji gab.
-daļas:  
8413 91 --sūkņiem:  
8413 91 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8413 91 90 0 ---pārējās -
8413 92 00 0 --šķidrumu cēlājiem -
8414 Vakuumsūkņi un gaisa sūkņi; gaisa un gāzu
kompresori, ventilatori; ventilācijas un velkmes
skapji ar ventilatoru un ar filtru vai bez tā:
  

8414 10 -vakuumsūkņi: 
8414 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8414 10 20 0 --izmantošanai pusvadītāju ražošanā gab.
--pārējie:  
8414 10 30 0 ---rotorvirzuļsūkņi, rotorsūkņi ar slīdlāpstiņām,
molekulārsūkņi un Rutsa sūkņi gab.
---pārējie:  
8414 10 50 0 ----difuzorsūkņi, kriogēnie un adsorbcijas sūkņi gab.
8414 10 80 0 ----pārējie gab.
8414 20 -pneimatiskie rokas vai kājas sūkņi:  
8414 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8414 20 91 0 ---velosipēdu rokas sūkņi gab.
8414 20 99 0 ---pārējie gab.
8414 30 -saldētavu iekārtās izmantojamie kompresori:  
8414 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8414 30 30 0 ---ar jaudu ne vairāk kā 0,4 kW gab.
---ar jaudu vairāk nekā 0,4 kW:  
8414 30 91 0 ----hermetizēti vai pushermetizēti gab.
8414 30 99 0 ----pārējie gab.
8414 40 -velkami gaisa kompresori uz riteņšasijas:  
8414 40 10 0 --ar ražīgumu ne vairāk kā 2 m3 minūtē gab.
8414 40 90 0 --ar ražīgumu vairāk nekā 2 m3 minūtē gab.
-ventilatori:  
8414 51 --galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga,
ar elektromotoru ar jaudu ne vairāk kā 125 W:
  

8414 51 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8414 51 90 0 ---pārējie gab.
8414 59 --pārējie:  
8414 59 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8414 59 30 0 ----aksiālie ventilatori gab.
8414 59 50 0 ----centrbēdzes ventilatori gab.
8414 59 90 0 ----pārējie gab.
8414 60 00 0 -velkmes skapji, ar lielāko horizontālo izmēru,
ne vairāk kā 120 cm
 gab.
8414 80 -pārējie:  
8414 80 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
---turbokompresori:  
8414 80 21 0 ----vienpakāpes gab.

8414 80 29 0 ----daudzpakāpju gab.
---abvirzienu darbības kompresori ar darba spiedienu:  
----ne vairāk kā 15 bāru, ar ražīgumu stundā:  
8414 80 31 0 -----ne vairāk kā 60 m3 gab.
8414 80 39 0 -----vairāk nekā 60 m3 gab.
----vairāk nekā 15 bāru, ar ražīgumu stundā:  
8414 80 41 0 -----ne vairāk kā 120 m3 gab.
8414 80 49 0 -----vairāk nekā 120 m3 gab.
---rotācijas kompresori:
8414 80 60 0 ----vienpakāpes gab.
----daudzpakāpju:  
8414 80 71 0 -----skrūves kompresori gab.

8414 80 79 0 -----pārējie gab.
8414 80 90 0 ---pārējie gab.
8414 90 -daļas:  
8414 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8414 90 90 0 --pārējās -
8415 Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators
ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras
mainīšanai; kondicionieri, kuros mitrumu atsevišķi neregulē:
 

8415 10 -sienas vai loga korpusā iebūvētas vai "sadalītā (divbloku) sistēma": 
8415 10 10 0 --iebūvētas -
8415 10 90 0 --sadalītā (divbloku) sistēma -
8415 20 00 0 -izmantošanai transportlīdzekļos -
-pārējie:  
8415 81 --ar dzeses agregātu un ierīci režīma pārslēgšanai
(divvirzienu siltumsūknis):
  
8415 81 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8415 81 90 0 ---pārējie -
8415 82 --pārējie, ar dzeses agregātu:  
8415 82 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8415 82 80 0 ---pārējie -
8415 83 --bez dzeses agregāta:  
8415 83 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8415 83 90 0 ---pārējie -
8415 90 -daļas:  
8415 90 10 0 --kondicionēšanas iekārtām, kas minētas 8415 81., 8415 82.
vai 8415 83. subpozīcijā, izmantošanai civilajā aviācijā -
8415 90 90 0 --pārējās -
8416 Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai
putekļveida degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un
automātiskās kurtuves un mehāniskie režģi, ārdi,
ierīces pelnu aizvākšanai un pārējās līdzīgas ierīces:
 

8416 10 -sprauslas šķidrajai degvielai:  
8416 10 10 0 --ar automātiskās vadības ierīci gab.
8416 10 90 0 --pārējās gab.
8416 20 -pārējie degļi, ieskaitot kombinētos:  
8416 20 10 0 --tikai gāzes, monobloka degļi, ar ventilatoru un vadības ierīci gab.
8416 20 90 0 --pārējie -
8416 30 00 0 -automātiskās un mehāniskās kurtuves, mehāniskie
režģi un ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un pārējās
līdzīgas ierīces
 -
8416 90 00 0 -daļas -
8417 Rūpnieciskas vai laboratoriju krāsnis un kurtuves,
ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis:
 
8417 10 00 0 -krāsnis un kameras apdedzināšanai, kausēšanai
vai citai pirīta rūdu vai metāla rūdu termiskajai apstrādei
-
8417 20 -maizes krāsnis, ieskaitot cepumu krāsnis:  
8417 20 10 0 --tuneļkrāsnis -
8417 20 90 0 --pārējās -
8417 80 -pārējās:  
8417 80 10 0 --atkritumu dedzināšanai -
8417 80 20 0 --tuneļkrāsnis un mufeļkrāsnis keramikas izstrādājumu
apdedzināšanai -

8417 80 80 0 --pārējās -
8417 90 00 0 -daļas -
8418 Dzesinātāji, saldētavas un pārējās elektriskās vai citu
tipu dzesēšanas un saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi,
izņemot 8415. preču pozīcijā minētās gaisa
kondicionēšanas iekārtas:
  
8418 10 -kombinētās dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm: 
8418 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:  
8418 10 91 0 ---ar ietilpību vairāk nekā 340 l gab.
8418 10 99 0 ---pārējie gab.
-mājas ledusskapji: 
8418 21 --kompresijas tipa:  
8418 21 10 0 ---ar ietilpību vairāk nekā 340 l gab.
---pārējie:  

8418 21 51 0 ----galdveidīgie gab.
8418 21 59 0 ----iebūvētie gab.
----pārējie, ar ietilpību:  
8418 21 91 0 -----ne vairāk kā 250 l gab.
8418 21 99 0 -----vairāk nekā 250 l, bet ne vairāk kā 340 l gab.
8418 22 00 0 --elektriskie, absorbcijas gab.
8418 29 00 0 --pārējie gab.
8418 30 -skapja tipa saldētavas ar ietilpību ne vairāk kā 800 l:  
8418 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:  
8418 30 91 0 ---ar ietilpību ne vairāk kā 400 l gab.
8418 30 99 0 ---ar ietilpību vairāk nekā 400 l, bet ne vairāk kā 800 l gab.

8418 40 -vertikālie saldētājskapji ar ietilpību ne vairāk kā 900 l:  
8418 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8418 40 91 0 ---ar ietilpību ne vairāk kā 250 l gab.
8418 40 99 0 ---ar ietilpību vairāk nekā 250 l, bet ne vairāk kā 900 l gab.
8418 50 -dzesēšanas un saldēšanas vitrīnas, letes un
citas līdzīgas iekārtas:
  

--dzesēšanas vitrīnas un letes (ar dzesētājagregātu
vai iztvaicētāju):  
8418 50 11 0 ---sasaldētu pārtikas produktu glabāšanai gab.
8418 50 19 0 ---pārējās gab.
--pārējās dzesēšanas iekārtas:  
8418 50 91 0 ---sasaldēšanai zemā temperatūrā, izņemot 8418 30.
un 8418 40. subpozīcijā minētās gab.
8418 50 99 0 ---pārējās gab.
-pārējās dzesēšanas un saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi:  
8418 61 --kompresijas tipa, ar kondensatoru un siltummaini: 
8418 61 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8418 61 90 0 ---pārējie -
8418 69 --pārējie:  
8418 69 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējie:  
8418 69 91 0 ----absorbcijas siltumsūkņi -
8418 69 99 0 ----pārējie -
-daļas:  
8418 91 00 0 --inventārs dzesināšanas un saldēšanas iekārtu iebūvēšanai -
8418 99 --pārējās:  
8418 99 10 0 ---iztvaicētāji un kondensatori, izņemot mājas
ledusskapjos izmantojamos -
8418 99 90 0 ---pārējās -
8419 Rūpnieciskas un laboratoriju iekārtas ar elektrisku
un neelektrisku karsēšanu (izņemot krāsnis, kurtuves
un pārējās iekārtas, kas minētas 8514.preču pozīcijā)
materiālu termiskai apstrādei karsēšanai,
vārīšanai, destilācijai,
  
rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai,
tvaicēšanai, kondensācijai vai dzesināšanai, izņemot

mājsaimniecībā lietojamās iekārtas; momentānie ūdens
sildītāji vai uzkrājuma ūdens sildītāji, neelektriskie:
 
-momentānie ūdens sildītāji vai uzkrājuma ūdens
sildītāji, neelektriskie:
  
8419 11 00 0 --momentānie ūdens gāzsildītāji -
8419 19 00 0 --pārējie -
8419 20 00 0 -medicīniskie, ķirurģiskie un laboratorijas sterilizatori -
-žāvētavas:  
8419 31 00 0 --lauksaimniecības produkcijai -
8419 32 00 0 --koksnei, papīra masai, papīram vai kartonam -
8419 39 --pārējās:  
8419 39 10 0 ---keramikas izstrādājumiem -
8419 39 90 0 ---pārējās -
8419 40 00 0 -aparāti destilācijai un attīrīšanai -
8419 50 -siltummaiņi: 
8419 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8419 50 90 0 --pārējie -
8419 60 00 0 -mašīnas gaisa vai gāzu sašķidrināšanai -
-pārējās mašīnas, agregāti un iekārtas:  
8419 81 --karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai
vai uzsildīšanai:
  
8419 81 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējās:  
8419 81 91 0 ----perkolatori un pārējās ierīces kafijas un citu
karsto dzērienu gatavošanai -
8419 81 99 0 ----pārējās -
8419 89 --pārējās:  
8419 89 10 0 ---dzesēšanas torņi un līdzīgas iekārtas tiešai dzesēšanai
(bez sadales sienas) ar cirkulējošu ūdeni -
8419 89 15 0 ---aparāti pusvadītāju plašu ātrai karsēšanai -

8419 89 20 0 ---aparāti ķīmisko tvaiku nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm -
8419 89 25 0 ---aparāti fizisko tvaiku nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm
ar elektronu plūsmas vai iztvaikošanas palīdzību -
8419 89 27 0 ---aparāti ķīmisko tvaiku nogulsnēšanai uz LCD substrātiem -
8419 89 30 0 ---vakuuma tvaicēšanas iekārtas metāla nogulsnēšanai -
8419 89 98 0 ---pārējās -
8419 90 -daļas:  
8419 90 10 0 --siltummaiņas agregātiem, izmantošanai civilajā aviācijā -
8419 90 25 0 --sterilizatoriem, kas minēti 8419 20 000.subpozīcijā un
aparātiem, kas minēti 8419 89 150., 8419 89 200.
vai 8419 89 250.subpozīcijā -
8419 90 50 0 --aparātiem, kas minēti 8419 89 270.subpozīcijā -
8419 90 80 0 --pārējās -
8420 Kalandri un pārējās velmju (ruļļu) mašīnas (izņemot

mašīnas metālam un stiklam); to cilindri:  

8420 10 -kalandri un pārējās velmju (ruļļu) mašīnas:  
8420 10 10 0 --izmantošanai tekstilrūpniecībā -
8420 10 30 0 --izmantošanai papīrrūpniecībā -
8420 10 50 0 --izmantošanai gumijas vai plastmasu rūpniecībā -
8420 10 90 0 --pārējie -
-daļas:  
8420 91 --cilindri:  
8420 91 10 0 ---no čuguna -
8420 91 80 0 ---pārējie -
8420 99 00 0 --pārējās -
8421 Centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas; agregāti
šķidrumu un gāzu filtrēšanai vai tīrīšanai:
  
-centrifūgas, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:  
8421 11 00 0 --piena separatori -
8421 12 00 0 --iekārtas veļas sausināšanai un žāvēšanai gab.
8421 19 --pārējās:  
8421 19 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
  ---pārējās:  
8421 19 91 0 ----laboratorijās izmantojamas centrifūgas -
8421 19 94 0 ----pusvadītāju plašu ražošanā izmantojamas centrifūgas: -
8421 19 99 0 ----pārējās -
-iekārtas šķidrumu filtrēšanai vai tīrīšanai:  

8421 21 --ūdens filtrēšanai vai tīrīšanai:  
8421 21 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8421 21 90 0 ---pārējās -
8421 22 00 0 --dzērienu, izņemot ūdeni, filtrēšanai un tīrīšanai -
8421 23 --degvielas un eļļu filtrēšanai iekšdedzes
karburatormotoros un dīzeļmotoros:
  
8421 23 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8421 23 90 0 ---pārējās -
8421 29 --pārējās:  
8421 29 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8421 29 90 0 ---pārējās -
-ierīces gāzu filtrēšanai vai tīrīšanai:  
8421 31 --gaisa filtri iekšdedzes motoriem: 
8421 31 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8421 31 90 0 ---pārējie -
8421 39 --pārējās:  
8421 39 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējās:  
8421 39 30 0 ----ierīces un aparāti gaisa filtrēšanai un tīrīšanai -
----ierīces pārējo gāzu filtrēšanai vai tīrīšanai:  
8421 39 51 0 -----ar šķidrumu palīdzību -
8421 39 71 0 -----katalītiskā procesā -
8421 39 98 0 -----pārējās -
-daļas:  
8421 91 --centrifūgām, ieskaitot centrbēdzes žāvētavas:  
8421 91 10 0 ---aparātiem, kas minēti 8421 19 940. subpozīcijā -
8421 91 30 0 ---izsmidzinātājiem fotoemulsijas klāšanai uz LCD
substrātiem, kas minēti 8421 19 990.subpozīcijā -
8421 91 90 0 ---pārējās -
8421 99 00 0 --pārējās -
8422 Trauku mazgāšanas mašīnas; iekārtas pudeļu un citu

tilpņu mazgāšanai un žāvēšanai; iekārtas pudeļu un
burku aizpildīšanai un aiztaisīšanai, kastu, maisu un
citu tilpņu aiztaisīšanai un etiķešu
  
uzlīmēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un līdzīgu
tilpņu aizkorķēšanai; pārējās iekārtas iepakošanai (ieskaitot
karstās vakuuma iepakošanas iekārtas); iekārtas
šķidrumu gāzēšanai:
  
-trauku mazgāšanas mašīnas:  
8422 11 00 0 --mājsaimniecības gab.
8422 19 00 0 --pārējās gab.
8422 20 00 0 -iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai -
8422 30 00 0 -iekārtas pudeļu, burku, maisu un citu tilpņu aizpildīšanai
un aiztaisīšanai un etiķešu uzlīmēšanai; iekārtas pudeļu,
burku, tūbiņu un līdzīgu tvertņu aizkorķēšanai;
iekārtas šķidrumu gāzēšanai
 -
8422 40 00 0 -pārējās iekārtas iepakošanai (ieskaitot karstās
vakuuma iepakošanas iekārtas)
 -
8422 90 -daļas:  
8422 90 10 0 --trauku mazgāšanas mašīnām -
8422 90 90 0 --pārējās -
8423 Iekārtas preču svēršanai (izņemot svarus, kuru jutība
ir 0,05 g un lielāka), ieskaitot svarus, kas apgādāti ar
ierīcēm preču masas kontrolei un aprēķināšanai;
atsvari visu tipu svariem:
  
8423 10 -svari cilvēku svēršanai, ieskaitot svarus zīdaiņu
svēršanai; mājsaimniecības svari:
  
8423 10 10 0 --mājsaimniecības svari gab.

8423 10 90 0 --pārējie gab.
8423 20 00 0 -svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai
konveijeru sistēmās
 gab.

8423 30 00 0 -pastāvīgas masas svari un svari iepriekš noteiktas
masas iepildīšanai tilpnēs un konteineros,
ieskaitot bunkuru svaru
 gab.
-pārējās svēršanas iekārtas:  
8423 81 --ar sveramo masu ne vairāk kā 30 kg:  
8423 81 10 0 ---masas kontroliekārtas un automātiskās vadības iekārtas,
kas darbojas, reaģējot uz iepriekš noteiktas masas sasniegšanu gab.
8423 81 30 0 ---iekārtas iepriekš iepakotu preču svēršanai un marķēšanai gab.
8423 81 50 0 ---veikalu svari gab.
8423 81 90 0 ---pārējās gab.
8423 82 --ar sveramo masu vairāk nekā 30 kg,
bet ne vairāk kā 5000 kg:
  
8423 82 10 0 ---masas kontroliekārtas un automātiskās vadības iekārtas,
kas darbojas, reaģējot uz iepriekš noteiktas masas sasniegšanu gab.
8423 82 90 0 ---pārējās gab.

* 8423 89 00 0 --pārējās gab.

8423 90 00 0 -atsvari visu tipu svariem; svēršanas iekārtu daļas -
8424 Mehāniskas iekārtas (tai skaitā ar rokvadību) šķidru
un pulverveida materiālu izsmidzināšanai
vai izputekļošanai; ugunsdzēši (uzlādēti vai neuzlādēti);
pulverizatori un līdzīgas iekārtas; tvaikstrūklas vai
smilšstrūklas un līdzīgas smidzināšanas iekārtas:
  
8424 10 -ugunsdzēši (uzlādēti vai neuzlādēti): 
8424 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8424 10 91 0 ---ar svaru ne vairāk kā 21 kg -
8424 10 99 0 ---pārējie -
8424 20 00 0 -pulverizatori un līdzīgas iekārtas -
8424 30 -smilšstrūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un līdzīgi
smidzināšanas aparāti:
  

--ūdens tīrīšanas ierīces ar iebūvētu motoru:  
8424 30 01 0 ---ar sildierīci gab.
---pārējās, ar motora jaudu:  
8424 30 05 0 ----ne vairāk kā 7,5 kW gab.
8424 30 09 0 ----vairāk nekā 7,5 kW gab.
--pārējās mašīnas:  
8424 30 10 0 ---kas darbojas ar saspiestu gaisu -
8424 30 90 0 ---pārējās -
-pārējie aparāti:  
8424 81 --lauksaimniecībai vai dārzkopībai:  
8424 81 10 0 ---laistīšanas iekārtas -
---pārējie:
8424 81 30 0 ----pārnēsājamās ierīces gab.
----pārējās:  
8424 81 91 0 -----smidzinātāji un izkliedētāji, kas paredzēti uzstādīšanai
uz traktoriem vai vilkšanai ar šiem traktoriem gab.
8424 81 99 0 -----pārējie gab.
8424 89 --pārējie:  
8424 89 20 0 ---smidzināšanas piederumi pusvadītāju plašu
gravēšanai, izjaukšanai vai tīrīšanai -
8424 89 30 0 ---pretuzliesmošanas ierīces pusvadītāju pakešu metāla
vadītāju tīrīšanai pirms elektrogalvanizācijas procesa -

8424 89 95 0 ---pārējie -
8424 90 -daļas:  
8424 90 10 0 --piederumiem, kas minēti 8424 89 200.subpozīcijā -
8424 90 30 0 --piederumiem, kas minēti 8424 89 300.subpozīcijā -
8424 90 90 0 --pārējās -
8425 Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus;
vinčas un kabestāni; domkrati:
  
-trīši un cēlāji (izņemot liftcēlājus un automobiļu pacēlājus): 
8425 11 --ar elektromotoru:  
8425 11 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8425 11 90 0 ---pārējie gab.
8425 19 --pārējie:  
8425 19 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8425 19 91 0 ----rokas ķēžcēlāji gab.
8425 19 99 0 ----pārējie gab.
8425 20 00 0 -virs šahtas izvietoto cēlējiekārtu vinčas; speciālas
vinčas pazemes darbiem
 gab.

-pārējās vinčas; kabestāni:  
8425 31 --ar elektromotoru:  
8425 31 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8425 31 90 0 ---pārējās gab.
8425 39 --pārējās:  
8425 39 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējās:  
8425 39 91 0 ----ar iekšdedzes virzuļmotora piedziņu gab.

8425 39 99 0 ----pārējās gab.
-domkrati; pacēlāji, kas tiek izmantoti
transportlīdzekļu pacelšanai:
  
8425 41 00 0 --stacionārie automobiļu pacēlāji garāžās gab.
8425 42 --pārējie hidrauliskie domkrati un pacēlāji:  
8425 42 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8425 42 90 0 ---pārējie gab.
8425 49 --pārējie:  
8425 49 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8425 49 90 0 ---pārējie gab.
8426 Derika celtņi; dažādu tipu celtņi, ieskaitot
kabeļceltņus; pārvietojamās ceļamkāpnes, statņu
transportieri un darbnīcautomobiļi ar celtņiem:
  
-tilta celtņi, pastatņu celtņi, portālceltņi,
pārvietojamās ceļamkāpnes un statņu transportieri:
  
8426 11 00 0 --tilta celtņi uz nekustīgiem balstiem -
8426 12 00 0 --uz riteņiem pārvietojamās ceļamkāpnes
un statņu transportieri
 -
8426 19 00 0 --pārējie -
8426 20 00 0 -torņa celtņi -
8426 30 00 0 -portālceltņi un torņa celtņi ar izlici -
-pārējās pašgājējas ceļamās mašīnas un mehānismi:  
8426 41 00 0 --uz riteņiem -
8426 49 00 0 --pārējās -

-pārējās celšanas mašīnas un mehānismi:  
8426 91 --paredzētas uzstādīšanai ceļu satiksmes līdzekļos:  
8426 91 10 0 ---hidrauliskie celtņi, kas paredzēti transportlīdzekļu
iekraušanai un izkraušanai gab.
8426 91 90 0 ---pārējās -
8426 99 --pārējās:  
8426 99 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8426 99 90 0 ---pārējās -
8427 Autokrāvēji ar dakšveida satvērēju; cita veida
darbu autokrāvēji, kas aprīkoti ar celšanas
vai kraušanas iekārtu:
  
8427 10 -pašgājēji krāvēji ar elektromotoru:  
8427 10 10 0 --ja celšanas augstums ir 1 m vai vairāk gab.
8427 10 90 0 --pārējie gab.
8427 20 -pārējie pašgājēji krāvēji:  
--ja celšanas augstums ir 1 m vai vairāk:  
8427 20 11 0 ---autokrāvēji ar dakšveida satvērēju darbam nelīdzenā
apvidū un citi autokrautņotāji gab.
8427 20 19 0 ---pārējie gab.
8427 20 90 0 --pārējie gab.
8427 90 00 0 -pārējie krāvēji gab.
8428 Pārējās mašīnas un iekārtas celšanai, pārvietošanai,
iekraušanai un izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori,
konveijeri, motortrīši):
  

8428 10 -lifti un liftcēlāji:  
8428 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8428 10 91 0 ---ar elektrisku vadību -
8428 10 99 0 ---pārējie -
8428 20 -pneimatiskie cēlāji un konveijeri:  
8428 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8428 20 30 0 ---speciāli paredzēti izmantošanai lauksaimniecībā -
---pārējie:  
8428 20 91 0 ----birstošiem materiāliem -
8428 20 99 0 ----pārējie -
-pārējie kravas cēlāji, elevatori un konveijeri precēm
un materiāliem:
  
8428 31 00 0 --speciāli paredzēti pazemes darbiem -
8428 32 00 0 --pārējie, kausu tipa -
8428 33 --pārējie, lentes tipa:  
8428 33 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8428 33 90 0 ---pārējie -
8428 39 --pārējie:  
8428 39 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējie:  
8428 39 91 0 ----rullīšu konveijeri -
8428 39 93 0 ----automātiski materiālu satveršanas mehānismi pusvadītāju
plašu, plašu kasešu, plašu kastu un citu pusvadītāju ierīču
materiālu transportēšanai, satveršanai un glabāšanai -

8428 39 98 0 ----pārējie -
8428 40 00 0 -eskalatori un kustīgie gājēju celiņi -
8428 50 00 0 -šahtu vagonešu stūmēji, pārvietojamās platformas
lokomotīvēm un vagonetēm, vagonu gāzēji un līdzīgas
iekārtas dzelzceļa vagonu iekraušanai, izkraušanai
un transportēšanai
 -

8428 60 00 0 -pasažieru un kravas trosu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju
pacēlāji, funikulieru vilces mehānismi
 -
8428 90 -pārējās iekārtas:  
8428 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:
8428 90 30 0 ---velmēšanas stāvu iekārtas; rituļceļi produkcijas padevei
un aizvākšanai; gāzēji un manipulatori lietņiem, lodēm,
stieņiem un plakanbluķiem -
---pārējās:
----krāvēji, speciāli paredzēti izmantošanai lauksaimniecībā:  
8428 90 71 0 -----lauksaimniecības traktoru uzkarēm -
8428 90 79 0 -----pārējie -
----pārējie:  
8428 90 91 0 -----mehāniskie krāvēji birstošiem materiāliem -
8428 90 98 0 -----pārējie -
8429 Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri
un planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori,
vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas, ceļa veltņi:
 
-buldozeri ar maināmu vērstuvi:  
8429 11 00 0 --kāpurķēžu gab.
8429 19 00 0 --pārējie gab.
8429 20 00 0 -autogreideri un planētāji gab.
8429 30 00 0 -skrēperi gab.
8429 40 -ceļa veltņi un blietēšanas mašīnas:  
--ceļa veltņi:  

8429 40 10 0 ---vibrācijas gab.
8429 40 30 0 ---pārējie gab.
8429 40 90 0 --blietēšanas mašīnas gab.
-mehāniskās lāpstas, ekskavatori un vienkausa krāvēji:  
8429 51 --frontālie vienkausa krāvēji:  
8429 51 10 0 ---speciālie krāvēji pazemes darbiem gab.
---pārējie:  
8429 51 91 0 ----vienkausa krāvēji uz kāpurķēdēm gab.
8429 51 99 0 ----pārējie gab.
8429 52 --pilnapgrieziena mašīnas:  
8429 52 10 0 ---kāpurķēžu ekskavatori gab.
8429 52 90 0 ---pārējie gab.
8429 59 00 0 --pārējie gab.
8430 Pārējās mašīnas un mehānismi grunts, kā arī rūdas
un nerūdas materiālu pārvietošanai, planēšanai,
profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai,
blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai;
  

iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai; sniega arkli
un rotoru sniega tīrīšanas mašīnas:
  
8430 10 00 0 -iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai gab.
8430 20 00 0 -sniega arkli un sniega rotortīrītāji gab.
-ieciršanās mašīnas ogļu un iežu
ieguvei; tunelēšanas mašīnas:
  
8430 31 00 0 --pašgājējas -
8430 39 00 0 --pārējās -
-citas urbšanas un tunelēšanas mašīnas:  
8430 41 00 0 --pašgājējas -
8430 49 00 0 --pārējās -
8430 50 00 0 -citas pašgājējas mašīnas un mehānismi -
-citas nepašgājējas mašīnas un mehānismi:  
8430 61 00 0 --mašīnas un mehānismi blietēšanai un blīvēšanai gab.
8430 69 00 0 --pārējie -
8431 Daļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt
iekārtām, kas minētas 8425.-8430. preču pozīcijā:
  
8431 10 00 0 -mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8425. preču pozīcijā -
8431 20 00 0 -mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8427. preču pozīcijā -
-mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8428. preču pozīcijā:  
8431 31 00 0 --liftiem, liftcēlājiem vai eskalatoriem -
8431 39 --pārējām mašīnām:  
8431 39 10 0 ---velmju stāvu iekārtām, kas minētas 8428 90 300. subpozīcijā -
8431 39 90 0 ---pārējām -
-mašīnām un mehānismiem, kas minēti 8426., 8429.
vai 8430. preču pozīcijā:
  

8431 41 00 0 --kausi, greiferi un satvērēji -
8431 42 00 0 --buldozeru vērstuves, nepagriežamas un pagriežamas -
8431 43 00 0 --daļas urbšanas un tunelēšanas mašīnām,
kas minētas 8430 41. un 8430 49. subpozīcijā
-
8431 49 --pārējām:  
8431 49 20 0 ---no čuguna vai lieta tērauda -
8431 49 80 0 ---pārējās -
8432 Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības
mašīnas zemes sagatavošanas un kultūrtehniskajiem
darbiem; veltņi zālājiem un sporta laukumiem:
  
8432 10 -arkli:  
8432 10 10 0 --vērstuvju gab.

8432 10 90 0 --pārējie gab.
-ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji, kapļi:  
8432 21 00 0 --šķīvju ecēšas gab.
8432 29 --pārējie: 
8432 29 10 0 ---irdinātāji un kultivatori gab.
8432 29 30 0 ---ecēšas gab.
8432 29 50 0 ---rotovatori gab.
8432 29 90 0 ---pārējie gab.
8432 30 -sējmašīnas, stādāmās mašīnas un dēstu stādāmās mašīnas:  
--sējmašīnas:
8432 30 11 0 ---precīzās izsējas sējmašīnas ar centrālo piedziņu gab.
8432 30 19 0 ---pārējās gab.
8432 30 90 0 --stādāmās un dēstu stādāmās mašīnas gab.
8432 40 -organiskā un neorganiskā mēslojuma izkliedētāji:  
8432 40 10 0 --minerālā un ķīmiskā mēslojuma izkliedēšanai gab.
8432 40 90 0 --pārējie gab.
8432 80 00 0 -pārējās mašīnas un mehānismi -
8432 90 00 0 -daļas -
8433 Mašīnas un mehānismi lauksaimniecības kultūru
novākšanai vai kulšanai, savācējpreses, salmu un siena

preses; zāles un zāliena pļaujmašīnas; mašīnas olu,
augļu un citu lauksaimniecības produktu
  

tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai, izņemot
8437.preču pozīcijā minētās:
  
-zāles pļaujmašīnas, zāliena pļaujmašīnas,
arī parkiem un sporta laukumiem:
  
8433 11 --motorpļaujmašīnas ar horizontālā
plaknē rotējošu griezējdaļu:
  

8433 11 10 0 ---elektriskās gab.
---pārējās:  
----pašgājējas:  
8433 11 51 0 -----ar sēdekli gab.
8433 11 59 0 -----pārējās gab.
8433 11 90 0 ----pārējās gab.
8433 19 --pārējās:  
---ar motoru:  
8433 19 10 0 ----elektriskās gab.
----pārējās:  
-----pašgājējas:  
8433 19 51 0 ------ar sēdekli gab.
8433 19 59 0 ------pārējās gab.
8433 19 70 0 -----pārējās gab.
8433 19 90 0 ---bez motora gab.
8433 20 -pārējās pļaujmašīnas, ieskaitot uz traktora montējamās:  
8433 20 10 0 --ar motoru gab.
--pārējās:  
---traktorvilces, uzkarināmās vai piekabināmās:  
8433 20 51 0 ----ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu gab.
8433 20 59 0 ----pārējās gab.
8433 20 90 0 ---pārējās gab.
8433 30 -pārējās siena novākšanas mašīnas:  
8433 30 10 0 --vālu apvērsēji, sāngrābekļi un siena ārdītāji gab.
8433 30 90 0 --pārējās gab.
8433 40 -salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses:  
8433 40 10 0 --savācējpreses gab.
8433 40 90 0 --pārējās gab.
-pārējās ražas novākšanas mašīnas;
kulšanas mašīnas un mehānismi:
  

8433 51 00 0 --labības kombaini gab.
8433 52 00 0 --pārējās mašīnas un mehānismi kulšanai gab.
8433 53 --mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai:  
8433 53 10 0 ---kartupeļu racēji un kartupeļu novākšanas mašīnas gab.
8433 53 30 0 ---biešu lakstu griezēji un biešu novākšanas mašīnas gab.
8433 53 90 0 ---pārējās gab.
8433 59 --pārējās:  
---skābbarības kombaini:  
8433 59 11 0 ----pašgājēji gab.
8433 59 19 0 ----pārējie gab.
8433 59 30 0 ---vīnogu kombaini gab.
8433 59 80 0 ---pārējie gab.
8433 60 00 0 -mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības
produktu tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai
 -

8433 90 00 0 -daļas -
8434 Slaukšanas mehānismi un pienotavu iekārtas:  
8434 10 00 0 -slaukšanas mehānismi -
8434 20 00 0 -pienotavu iekārtas -
8434 90 00 0 -daļas -
8435 Preses, smalcinātāji un līdzīgas mašīnas vīndarībai,
idra, augļu sulu un citu dzērienu ražošanai:
  
8435 10 00 0 -mašīnas un mehānismi -
8435 90 00 0 -daļas -

8436 Pārējās iekārtas lauksaimniecībai, dārzkopībai,
mežkopībai, putnkopībai un biškopībai, ieskaitot
iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm
vai sildierīcēm); inkubatori putnkopībai un brūderi:
 
8436 10 00 0 -mašīnas un mehānismi dzīvnieku barības sagatavošanai -
-putnkopības iekārtas, inkubatori un brūderi:  
8436 21 00 0 --inkubatori un brūderi -
8436 29 00 0 --pārējās -
8436 80 -pārējās iekārtas:  
8436 80 10 0 --mežkopības iekārtas gab.
--pārējās:  
8436 80 91 0 ---dzērienu automāti gab.
8436 80 99 0 ---pārējās -
-daļas:  
8436 91 00 0 --putnkopības iekārtām, inkubatoriem un brūderiem -
8436 99 00 0 --pārējās -
8437 Mašīnas sēklu, graudu vai žāvētu pākšaugu dārzeņu
tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; iekārtas miltu malšanas
rūpniecībai un pārējās iekārtas graudu vai žāvētu pākšaugu
dārzeņu apstrādei, izņemot mašīnas, kuras izmanto
lauksaimniecības fermās:
  

8437 10 00 0 -mašīnas sēklu, graudu vai žāvētu pākšaugu dārzeņu
tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai
 gab.
8437 80 00 0 -pārējās iekārtas -
8437 90 00 0 -daļas -
8438 Pārējās iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem,
kas citur nav minētas, izņemot iekārtas dzīvnieku un
augu izcelsmes tauku un eļļu ekstrakcijai vai tīrīšanai:
 
8438 10 -iekārtas maizes, makaronu un spageti vai līdzīgas
produkcijas izgatavošanai:
  

8438 10 10 0 --maizes cepšanas iekārtas -
8438 10 90 0 --iekārtas makaronu, spageti vai līdzīgas produkcijas ražošanai -
8438 20 00 0 -iekārtas konditorejas rūpniecībai, ieskaitot iekārtas
kakao pulvera un šokolādes ražošanai
 -
8438 30 00 0 -iekārtas cukura rūpniecībai -
8438 40 00 0 -alus darītavu iekārtas -
8438 50 00 0 -gaļas un putnu pārstrādes iekārtas -
8438 60 00 0 -augļu, riekstu un dārzeņu pārstrādes iekārtas -
8438 80 -pārējās iekārtas:  
8438 80 10 0 --tējas un kafijas pagatavošanai -
--pārējās:  
8438 80 91 0 ---dzērienu pagatavošanai vai ražošanai -
8438 80 99 0 ---pārējās -
8438 90 00 0 -daļas -
8439 Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes
šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona
ražošanai un apdarei:
  
8439 10 00 0 -iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes
šķiedrmateriāliem
 -
8439 20 00 0 -papīra un kartona ražošanas iekārtas -
8439 30 00 0 -papīra un kartona apdares iekārtas -
-daļas:  
8439 91 --iekārtām papīra masas ražošanai
no celulozes šķiedrmateriāliem:
  
8439 91 10 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8439 91 90 0 ---pārējās -
8439 99 --pārējās:  
8439 99 10 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8439 99 90 0 ---pārējās -

8440 Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanu:  
8440 10 -iekārtas:  
8440 10 10 0 --ielokošanas mašīnas -
8440 10 20 0 --šķirošanas un komplektēšanas ierīces -
8440 10 30 0 --šujmašīnas, stiepļu stiprināšanas un skavu šujamās ierīces -
8440 10 40 0 --bezšuves iesiešanas mašīnas -
8440 10 90 0 --pārējās -
8440 90 00 0 -daļas -
8441 Pārējās iekārtas papīra masas, papīra un kartona
izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visu veidu mašīnas
papīra un kartona griešanai:
  

8441 10 -griešanas mašīnas:  
8441 10 10 0 --kombinētas darbmašīnas ruļļu gareniskai griešanai
un pārtīšanai -
8441 10 20 0 --pārējās garengriešanas un šķērsgriešanas mašīnas -
8441 10 30 0 --giljotīnšķēres -
8441 10 40 0 --trīsasmeņu stūru līdzinātāji -
8441 10 80 0 --pārējās -
8441 20 00 0 -maisu, maisiņu un aplokšņu izgatavošanas mašīnas -
8441 30 00 0 -mašīnas papes kārbu, kastu, cauruļu, cilindru un
līdzīgu tilpņu izgatavošanai bez veidošanas
-
8441 40 00 0 -mašīnas izstrādājumu veidošanai no papīra masas,
papīra vai kartona
 -
8441 80 00 0 -pārējās iekārtas -

8441 90 -daļas: 
8441 90 10 0 --griešanas mašīnām -
8441 90 90 0 --pārējās -
8442 Mašīnas, aparatūra un aprīkojums (izņemot
8456.-8465. pozīcijā minētos darbgaldus) burtu liešanai
vai salikšanai, iespiedbloku, plašu, cilindru un pārējo
tipogrāfijas elementu sagatavošanai vai
  
izgatavošanai; tipogrāfijas burti, bloki, plates, cilindri
un pārējie tipogrāfijas elementi; bloki, plates, cilindri,
litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai
(piemēram, apvirpoti, slīpēti, pulēti):
  
8442 10 00 0 -fototipijas un salikšanas mašīnas gab.
8442 20 -mašīnas, aparatūra un aprīkojums salikšanai
ar citiem paņēmieniem, ar liešanas iekārtu vai bez tās:
 

8442 20 10 0 --burtu liešanai un salikšanai (piemēram,
linotipi, monotipi, intertipi) gab.
8442 20 90 0 --pārējās gab.
8442 30 00 0 -pārējās mašīnas, aparatūra un aprīkojums -
8442 40 00 0 -minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas -
8442 50 -tipogrāfijas burti, bloki, plates, cilindri un pārējie
tipogrāfijas elementi; bloki, plates, cilindri, litogrāfijas
akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram,
apvirpoti, slīpēti un pulēti):
  
--ar izdrukas attēlu:  
8442 50 21 0 ---reljefai drukai -
8442 50 23 0 ---plakandrukai -
8442 50 29 0 ---pārējie -
8442 50 80 0 --pārējie -
8443 Poligrāfijas iekārtas, ko izmanto iespiešanai ar tipogrāfijas
burtiem, blokiem, platēm, cilindriem un citiem tipogrāfijas
elementiem, kas ietilpst 8442.preču pozīcijā; strūklas
iespiedmašīnas, izņemot 8471.preču pozīcijā minētās;
 
poligrāfijas palīgiekārtas:  
-ofsetspieduma mašīnas:  
8443 11 00 0 --veltņu gab.
8443 12 00 0 --lokšņu, biroja tipa (loksnes izmēri ne vairāk
kā 22 x 36 cm)
 gab.
8443 19 --pārējās:  
---ar lokšņu padevi:  
8443 19 10 0 ----lietotas gab.
----jaunas, ar loksnes izmēriem:  
8443 19 31 0 -----ne vairāk kā 52 x 74 cm gab.
8443 19 35 0 -----vairāk nekā 52 x 74 cm, bet ne vairāk kā 74 x 107 cm gab.

8443 19 39 0 -----vairāk nekā 74 x 107 cm gab.
8443 19 90 0 ---pārējās gab.
-augstspieduma mašīnas, izņemot fleksogrāfiskās:  
8443 21 00 0 --veltņu gab.
8443 29 00 0 --pārējās gab.
8443 30 00 0 -fleksogrāfiskās iespiedmašīnas gab.
8443 40 00 0 -gravējumu iespiedmašīnas gab.
-pārējās iespiedmašīnas:  
8443 51 00 0 --ar tinti uzpildāmās iespiedierīces gab.
8443 59 --pārējās:  
8443 59 20 0 ---tekstilmateriālu apdrukāšanai gab.
---pārējās:  
8443 59 40 0 ----izmantošanai pusvadītāju ražošanā gab.
8443 59 70 0 ----pārējās gab.
8443 60 00 0 -iespiešanas palīgiekārtas -
8443 90 -daļas:  
8443 90 05 0 --izmantošanai pusvadītāju ražošanā -
--pārējās:  
8443 90 10 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8443 90 80 0 ---pārējās -
8444 00 Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrūzijai, stiepšanai,
teksturēšanai un griešanai:
  

8444 00 10 0 -ekstrūzijas mašīnas gab.
8444 00 90 0 -pārējās gab.
8445 Mašīnas tekstilšķiedru apstrādei; vērpšanas, velšanas,
šķeterēšanas mašīnas un pārējās iekārtas tekstildzijas
izgatavošanai; tīšanas un spolēšanas mašīnas (ieskaitot
audu spolēšanas mašīnas) un mašīnas,
  
kas gatavo dziju izmantošanai mašīnās, kuras minētas
8446. vai 8447. preču pozīcijā:
  
-mašīnas tekstilšķiedru gatavošanai:  
8445 11 00 0 --kāršamās mašīnas gab.
8445 12 00 0 --ķemmēšanas mašīnas gab.
8445 13 00 0 --priekšvērpšanas mašīnas gab.
8445 19 00 0 --pārējās gab.
8445 20 00 0 -tekstilmateriālu vērpšanas mašīnas gab.
8445 30 -tekstilmateriālu velšanas un šķeterēšanas mašīnas: 

8445 30 10 0 --tekstilmateriālu velšanas mašīnas gab.
8445 30 90 0 --tekstilmateriālu šķeterēšanas mašīnas gab.
8445 40 00 0 -spolēšanas mašīnas (ieskaitot audu spolēšanas mašīnas)
vai uztīšanas mašīnas
 gab.
8445 90 00 0 -pārējās gab.
8446 Stelles:  
8446 10 00 0 -audumu aušanai ar platumu ne vairāk kā 30 cm gab.
-atspoļu stelles audumu aušanai, ar platumu
vairāk nekā 30 cm:
  
8446 21 00 0 --motorstelles gab.
8446 29 00 0 --pārējās gab.
8446 30 00 0 -bezatspoļu stelles, audumu aušanai, ar platumu
vairāk nekā 30 cm
 gab.
8447 Adāmmašīnas, ketelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas,
pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu

iegūšanai, lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu
apstrādāšanai un paklāju mašīnas:
  
-apaļadīšanas mašīnas:  
8447 11 --ar cilindra diametru ne vairāk kā 165 mm:  
8447 11 10 0 ---kas strādā ar nostiprinātām adatām gab.
8447 11 90 0 ---pārējās gab.
8447 12 --ar cilindra diametru vairāk nekā 165 mm:  
8447 12 10 0 ---kas strādā ar nostiprinātām adatām gab.
8447 12 90 0 ---pārējās gab.
8447 20 -plakanadīšanas, ketelēšanas mašīnas:  
* 8447 20 20 0 --šķēradīšanas mašīnas (ieskaitot rašeltipa mašīnas),
ketelēšanas mašīnas gab.
* 8447 20 80 0 --pārējās gab.
8447 90 00 0 -pārējās gab.
8448 Palīgiekārta mašīnām, kas minētas 8444., 8445., 8446.
vai 8447. preču pozīcijā (piemēram, nīšu pacēlāji,
žakardmehānismi, automātiskie apturi, atspoļu maiņas
mehānismi); daļas un piederumi, kas piemēroti
lietošanai tikai vai galvenokārt ar šīs pozīcijas mašīnām
vai ar 8444., 8445., 8446. vai 8447. preču pozīcijā minētajām
mašīnām (piemēram, vārpstas un vārpstu spārniņi, adatu
garnitūras, ķemmes, izvilkšanas sprauslas, atspoles,
nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas adatas):
  
-palīgmehānismi un ierīces 8444., 8445., 8446. un
8447. preču pozīcijā minētajām mašīnām:
  
8448 11 00 0 --nīšu pacēlāji un žakardmehānismi; kāršanas,
kopēšanas, perforēšanas vai savienošanas mašīnas,
kas izmantojamas kopā ar minētajām mašīnām
-
8448 19 00 0 --pārējie -

* 8448 20 00 0 -daļas un piederumi 8444.preču pozīcijā minētajām

mašīnām vai to palīgierīcēm -
-daļas un piederumi 8445. preču pozīcijā minētajām
mašīnām vai to palīgierīcēm un mehānismiem:
  
8448 31 00 0 --adatu garnitūras -
8448 32 00 0 --tekstilšķiedru gatavošanas mašīnu daļas, izņemot
adatu garnitūras
 -
8448 33 --vārpstas, vārpstu spārniņi, vērpjamie gredzeni un skritulīši: 
8448 33 10 0 ---vārpstas un vārpstu spārniņi -
8448 33 90 0 ---vērpjamie gredzeni un skritulīši -
8448 39 00 0 --pārējās -
-daļas un piederumi aušanas iekārtām (stellēm)
un to palīgierīcēm:
  
8448 41 00 0 --atspoles -
8448 42 00 0 --steļļu nītis, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji -
8448 49 00 0 --pārējās -
-daļas un piederumi 8447. preču pozīcijā minētajām
mašīnām vai to palīgierīcēm:
  
8448 51 --svariņi, adatas un pārējie elementi pogcaurumu,
vīļu, dūrienu un pinumu veidošanai:
  
8448 51 10 0 ---svariņi -
8448 51 90 0 ---pārējie -
8448 59 00 0 --pārējās -
8449 00 00 0 Iekārtas tūka, tūbas un filca vai neaustu materiālu
ražošanai gabalos vai pēc formas, ieskaitot iekārtas
filca cepuru ražošanai, veidņus cepuru izgatavošanai
-
8450 Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas

mazgātavām, tai skaitā mašīnas ar sausināšanas ierīcēm:  
-mašīnas ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 10 kg:  
8450 11 --pilnīgi automātiskas mašīnas:  
---katra ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 6 kg:  
8450 11 11 0 ----no priekšpuses piepildāmas mašīnas gab.
8450 11 19 0 ----no augšas piepildāmas mašīnas gab.
8450 11 90 0 ---katra ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg,
bet ne vairāk kā 10 kg gab.
8450 12 00 0 --pārējās mašīnas ar iebūvētu centrbēdzes sausinātāju gab.

8450 19 00 0 --pārējās gab.
8450 20 00 0 -masīnas ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 10 kg gab.
8450 90 00 0 -daļas -
8451 Iekārtas (izņemot 8450. preču pozīcijā minētās mašīnas)
dzijas, tekstilmateriālu un gatavo tekstilizstrādājumu
mazgāšanai, tīrīšanai, sausināšanai, gludināšanai,
presēšanai, balināšanai, krāsošanai, apretēšanai,
apdarināšanai, piesūcināšanai vai
  
impregnēšanai un mašīnas, izmantojamas linoleju vai
pārējo grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz
tekstila; mašīnas tekstilaudumu satīšanai, attīšanai,
locīšanai, griešanai un robošanai:
  
8451 10 00 0 -mašīnas sausai tīrīšanai -
-žāvēšanas mašīnas:  
8451 21 --katra ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 10 kg:  
8451 21 10 0 ---katra ar sausveļas ietilpību ne vairāk kā 6 kg -
8451 21 90 0 ---katra ar sausveļas ietilpību vairāk nekā 6 kg,
bet ne vairāk kā 10 kg -
8451 29 00 0 --pārējās -
8451 30 -gludināšanas mašīnas un preses, ieskaitot
sakausēšanas preses:
  

--ar elektrisku karsēšanu, ar jaudu:  
8451 30 10 0 ---ne vairāk kā 2500 W gab.
8451 30 30 0 ---vairāk nekā 2500 W gab.
8451 30 80 0 --pārējās gab.
8451 40 00 0 -mašīnas mazgāšanai, balināšanai vai krāsošanai -
8451 50 00 0 -mašīnas tekstilaudumu satīšanai, attīšanai, locīšanai,
griešanai un robošanai
 -
8451 80 -pārējās iekārtas:  
8451 80 10 0 --mašīnas, izmantojamas linoleju vai pārējo grīdas segumu
ražošanā pastas uzklāšanai uz tekstila vai citas pamatnes -

8451 80 30 0 --rotāšanas vai apdares mašīnas -
8451 80 80 0 --pārējās -
8451 90 00 0 -daļas -
8452 Šujmašīnas, izņemot 8440. preču pozīcijā minētās
iesiešanas un brošēšanas mašīnas; mēbeles, pamatnes
un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām;
šujmašīnu adatas:
  
8452 10 -mājsaimniecības šujmašīnas:  
--šujmašīnas (tikai slēgdūrienam) ar galviņām, ar masu
ne vairāk kā 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru; šujmašīnu
galviņas (tikai slēgdūrienam), ar masu ne vairāk kā 16 kg
bez motora vai 17 kg ar motoru:  
8452 10 11 0 ---šujmašīnas ar vērtību (bez ietvariem, galdiņiem
un skapīšiem) vairāk nekā 65 € gab.
8452 10 19 0 ---pārējās gab.
8452 10 90 0 --pārējās šujmašīnas un pārējās šujmašīnu galviņas gab.
-pārējās šujmašīnas:  
8452 21 00 0 --automātiskās gab.
8452 29 00 0 --pārējās gab.
8452 30 -šujmašīnu adatas:  
8452 30 10 0 --ar vienu plakanu šķautni 1000 gab.
8452 30 90 0 --pārējās 1000 gab.
8452 40 00 0 -šujmašīnu skapīši, pamatnes un pārsegi un to daļas -
8452 90 00 0 -pārējās šujmašīnu daļas -
8453 Iekārtas ādu un jēlādu sagatavošanai, miecēšanai
un izstrādāšanai, ādas apavu un pārējo jēlādas
izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai,
izņemot šujmašīnas:
  

8453 10 00 0 -iekārtas ādu un jēlādu sagatavošanai,
miecēšanai un apstrādei
 -
8453 20 00 0 -iekārtas apavu izgatavošanai un labošanai -
8453 80 00 0 -pārējās iekārtas -
8453 90 00 0 -daļas -
8454 Konverteri, liešanas kausi, lietņu liešanas veidnes
un liešanas mašīnas, kuras izmanto metalurģijā un liešanā:
 
8454 10 00 0 -konverteri -
8454 20 00 0 -veidnes un kausi -
8454 30 -liešanas mašīnas:  
8454 30 10 0 --spiedliešanai -
8454 30 90 0 --pārējās -
8454 90 00 0 -daļas -
8455 Velmēšanas stāvi un to velmji: 
8455 10 00 0 -cauruļu velmēšanas stāvi -
-pārējie velmēšanas stāvi:  
8455 21 00 0 --karstvelmēšanas stāvi un kombinētie stāvi karstai
un aukstai velmēšanai
 -

8455 22 00 0 --aukstvelmēšanas stāvi -
8455 30 -velmēšanas stāvu velmji:  
8455 30 10 0 --no lietuves čuguna -
-- kalti, tērauda:  

8455 30 31 0 ---karstvelmēšanas darbīgie velmji; karstās un aukstās
velmēšanas balstvelmji -
8455 30 39 0 ---aukstvelmēšanas darbīgie velmji -
8455 30 90 0 -- tērauda, lieti un kalti -
8455 90 00 0 -pārējās daļas -
8456 Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot materiālu
ar lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu;
ar ultraskaņas, elektroerozijas, elektroķīmisko apstrādes
paņēmienu, difūzās implantācijas procesu un plazmas
procesu palīdzību:
  
8456 10 -izmantojot lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu:  
8456 10 10 0 --izmantošanai pusvadītāju ierīču vai plašu ražošanā gab.
8456 10 90 0 --pārējie gab.
8456 20 00 0 -izmantojot ultraskaņas procesu gab.
8456 30 -izmantojot elektroerozijas procesu:  
--ar ciparu programmvadību:  
8456 30 11 0 ---ar pārtraucējvadu gab.
8456 30 19 0 ---pārējie gab.
8456 30 90 0 --pārējie gab.
-pārējie:  
8456 91 00 0 --šablonu sausai asēšanai uz pusvadītāju materiālu bāzes gab.
8456 99 --pārējie:  
8456 99 10 0 ---fokusētas jonu plūsmas frēzmašīnas pusvadītāju
ierīču trafaretu un mēroga sietu ražošanai un labošanai gab.

8456 99 30 0 ---aparatūra pusvadītāju plašu attīrīšanai un tīrīšanai gab.
8456 99 50 0 ---aparatūra šablonu sausai asēšanai uz LCD substrātiem gab.
8456 99 80 0 ---pārējie gab.
8457 Apstrādes centri, vienpozīcijas un daudzpozīciju
agregātu darbgaldi metāla apstrādei:
  

8457 10 -apstrādes centri:  
8457 10 10 0 --horizontālie gab.
8457 10 90 0 --pārējie gab.
8457 20 00 0 -vienpozīcijas agregātu darbgaldi gab.
8457 30 -daudzpozīciju agregātu darbgaldi:  
8457 30 10 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8457 30 90 0 --pārējie gab.
8458 Metālgriešanas virpas (ieskaitot virpošanas centrus):  
-horizontālās virpas:  
8458 11 --ar programmēto ciparvadību:  
8458 11 20 0 ---virpošanas centri gab.
---virpošanas automāti:  
8458 11 41 0 ----vienvārpstas gab.
8458 11 49 0 ----daudzvārpstu gab.
8458 11 80 0 ---pārējās gab.
8458 19 --pārējās:  
8458 19 20 0 ---centru virpas (ar dzinēju vai griežņu telpu) gab.
8458 19 40 0 ---virpošanas automāti gab.
8458 19 80 0 ---pārējās gab.
-pārējās virpas:  
8458 91 --ar programmēto ciparvadību:  
8458 91 20 0 ---virpošanas centri gab.
8458 91 80 0 ---pārējās gab.
8458 99 00 0 --pārējās gab.
8459 Metālgriešanas darbgaldi (to skaitā lineāro agregātu
darbgaldi), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas,
ārvītņošanas un iekšvītņošanas darbgaldi, izņemot
8458. preču pozīcijā minētās virpas (ieskaitot
virpošanas centrus):
  
8459 10 00 0 -lineārie agregātu darbgaldi gab.
-pārējās urbjmašīnas:  
8459 21 00 0 --ar programmēto ciparvadību gab.

8459 29 00 0 --pārējās gab.
-pārējie virpošanas un frēzēšanas darbgaldi:  
8459 31 00 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8459 39 00 0 --pārējie gab.
8459 40 -pārējie virpošanas darbgaldi:  
8459 40 10 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8459 40 90 0 --pārējie gab.
-konsolfrēzmašīnas:  
8459 51 00 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8459 59 00 0 --pārējās gab.
-pārējās frēzmašīnas:  
8459 61 --ar programmēto ciparvadību: 
8459 61 10 0 ---instrumentu frēzmašīnas gab.
8459 61 90 0 ---pārējās gab.
8459 69 --pārējās:  
8459 69 10 0 ---instrumentu frēzmašīnas gab.
8459 69 90 0 ---pārējās gab.
8459 70 00 0 -pārējie vītņošanas darbgaldi gab.
8460 Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, trīšanas,
pieslīpēšanas, pulēšanas un līdzīgu tīrapstrādes
operāciju veikšanas darbgaldi metālu vai

metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus,
abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot 8461.preču
 

pozīcijā minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas
vai zobu apdares darbgaldus:
  
-plakanslīpmašīnas, kuras jebkurā asī detaļas
var iestatīt ne mazāk kā ar 0,01 mm precizitāti:
  
8460 11 00 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8460 19 00 0 --pārējās gab.
-pārējās slīpmašīnas, kuras jebkurā asī detaļas
var iestatīt ne mazāk kā ar 0,01 mm precizitāti:
  
8460 21 --ar programmēto ciparvadību:  
---apaļslīpēšanai:  
8460 21 11 0 ----slīpmašīnas ar iekšējiem cilindriem gab.
8460 21 15 0 ----necentrētas slīpmašīnas gab.
8460 21 19 0 ----pārējās gab.
8460 21 90 0 ---pārējās gab.
8460 29 --pārējās:  
---apaļslīpēšanai:  
8460 29 11 0 ----slīpmašīnas ar iekšējiem cilindriem gab.
8460 29 19 0 ----pārējās gab.
8460 29 90 0 ---pārējās gab.
-asināšanas (instrumentu vai griežņu slīpēšanas)
darbgaldi:
  

8460 31 00 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8460 39 00 0 --pārējie gab.
8460 40 -honēšanas, pieslīpēšanas un pulēšanas darbgaldi:  
8460 40 10 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8460 40 90 0 --pārējās gab.
8460 90 -pārējie:  
8460 90 10 0 --mikrometriskās regulēšanas sistēmas darbagaldi,
kuros jebkurā asī detaļas var iestatīt ne mazāk
kā ar 0,01 mm precizitāti gab.
8460 90 90 0 --pārējie gab.
8461 Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās
ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas
darbgaldi, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas,
apgriešanas, zāģēšanas un pārējie darbgaldi metāla
un metālkeramikas apstrādei, kas citur nav minēti:
 

8461 20 00 0 -šķērsēvelmašīnas un vertikālās ēvelmašīnas gab.
8461 30 -caurvilkšanas darbgaldi:  
8461 30 10 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8461 30 90 0 --pārējās gab.
8461 40 -zobu iegriešanas, zobu slīpēšanas un zobu
apdares darbgaldi:
  
--zobu iegriešanas darbgaldi (ieskaitot abrazīvos):  
---cilindriskiem zobratiem:  
8461 40 11 0 ----ar programmēto ciparvadību gab.
8461 40 19 0 ----pārējie gab.
---pārējiem zobratiem:  
8461 40 31 0 ----ar programmēto ciparvadību gab.
8461 40 39 0 ----pārējie gab.
--zobu apdares darbgaldi:
---mikrometriskās regulēšanas sistēmas darbgaldi,
kuros jebkurā asī detaļas var iestatīt ne mazāk
kā ar 0,01 mm precizitāti:  
8461 40 71 0 ----ar programmēto ciparvadību gab.
8461 40 79 0 ----pārējie gab.
8461 40 90 0 ---pārējie gab.
8461 50 -apgriešanas un zāģēšanas darbgaldi:  
--zāģēšanas darbgaldi:  
8461 50 11 0 ---apaļzāģēšanas darbgaldi gab.
8461 50 19 0 ---pārējie gab.
8461 50 90 0 --apgriešanas darbgaldi gab.
8461 90 00 0 -pārējie gab.
8462 Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas
darbgaldi (ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas,
iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas, apgriezējmašīnas,
nogriezējmašīnas, caurumošanas un ievelmēšanas
mašīnas (ieskaitot preses); preses metāla vai metāla
 

karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš:  
8462 10 -kalšanas un štancēšanas mašīnas
(ieskaitot preses) un veseri:
  
8462 10 10 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8462 10 90 0 --pārējās gab.
-liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas vai
līdzināšanas mašīnas (ieskaitot preses):
  
8462 21 --ar programmēto ciparvadību:  
8462 21 05 0 ---izmantošanai pusvadītāju ierīču ražošanā gab.
---pārējās:  
8462 21 10 0 ----no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei gab.
8462 21 80 0 ----pārējās gab.

8462 29 --pārējās: 
8462 29 05 0 ---izmantošanai pusvadītāju ierīču ražošanā gab.
---pārējās:  
8462 29 10 0 ----no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei gab.
----pārējās:  
8462 29 91 0 -----hidrauliskās gab.
8462 29 98 0 -----pārējās gab.
-mehāniskās šķēres (ieskaitot preses), izņemot
kombinētās caurumošanas un lokšņu griezējmašīnas:
  
8462 31 00 0 --ar programmēto ciparvadību gab.
8462 39 --pārējās:  
8462 39 10 0 ---no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei gab.
---pārējās:  
8462 39 91 0 ----hidrauliskās gab.
8462 39 99 0 ----pārējās gab.
-caurumošanas un izciršanas mašīnas (ieskaitot
preses), ieskaitot kombinētās caurumošanas
un lokšņu griezējmašīnas:
  
8462 41 --ar programmēto ciparvadību:  
8462 41 10 0 ---no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei gab.

8462 41 90 0 ---pārējās gab.
8462 49 --pārējās:  
8462 49 10 0 ---no lokšņu materiāla gatavotu detaļu apstrādei gab.
8462 49 90 0 ---pārējās gab.
-pārējās:  
8462 91 --hidrauliskās preses:  
8462 91 10 0 ---preses metāliska pulvera veidošanai saķepinot un
preses metāllūžņu presēšanai briketēs gab.

---pārējās:  
8462 91 50 0 ----ar programmēto ciparvadību gab.
8462 91 90 0 ----pārējās gab.
8462 99 --pārējās: 
8462 99 10 0 ---preses metāliska pulvera veidošanai saķepinot un
preses metāllūžņu presēšanai briketēs gab.
---pārējās:  
8462 99 50 0 ----ar programmēto ciparvadību gab.
8462 99 90 0 ----pārējās gab.
8463 Pārējie darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei
bez materiāla noņemšanas:
  
8463 10 -darbgaldi stieņu, cauruļu, profilu, stiepļu un līdzīgu
izstrādājumu vilkšanai:
  
8463 10 10 0 --stiepļu vilkšanas darbgaldi gab.
8463 10 90 0 --pārējie gab.
8463 20 00 0 -vītņu velmēšanas darbgaldi gab.
8463 30 00 0 -stiepļu apstrādes darbgaldi gab.
8463 90 00 0 -pārējie gab.
8464 Darbgaldi akmeņu, keramikas, betona, azbestcementa
un līdzīgu minerālu materiālu apstrādei
vai stikla aukstai apstrādei:
  
8464 10 -mehāniskie zāģi:  
8464 10 10 0 --monokristālu pusvadītāju lietņu sazāģēšanai šķēlēs
vai plašu sazāģēšanai gabalos gab.
8464 10 90 0 --pārējie gab.
8464 20 -slīpēšanas un pulēšanas darbgaldi:  
8464 20 05 0 --pusvadītāju plašu apstrādei gab.
--stikla apstrādei:  
8464 20 11 0 ---optiskā stikla gab.
8464 20 19 0 ---pārējie -
8464 20 20 0 --keramikas apstrādei gab.

8464 20 95 0 --pārējie -
8464 90 -pārējie:  
8464 90 10 0 --pusvadītāju plašu gravēšanai vai iegriešanai gab.
8464 90 20 0 --keramikas apstrādei gab.
8464 90 80 0 --pārējie -
8465 Darbgaldi koka, korķa, kaula, ebonīta, cietu plastmasu
un līdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbgaldus
naglošanai, skavošanai, līmēšanai un cita veida montāžai):
 
8465 10 -darbgaldi, kas var izpildīt dažādas mehāniskās
apstrādes operācijas, nemainot starp tām instrumentus:
 
8465 10 10 0 --starp operācijām pārvietojot ar roku
apstrādājamo izstrādājumu gab.
8465 10 90 0 --starp operācijām automatiski pārvietojot
apstrādājamo izstrādājumu gab.
-pārējie:  
8465 91 --mehāniskie zāģi:  
8465 91 10 0 ---lentzāģi gab.
8465 91 20 0 ---loka zāģi gab.
8465 91 90 0 ---pārējie gab.
8465 92 00 0 --ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas darbgaldi gab.
8465 93 00 0 --slīpmašīnas, darbgaldi slīpēšanai ar smirģeļaudeklu

un pulēšanas mašīnas gab.
8465 94 00 0 --liekšanas vai montāžas darbgaldi gab.
8465 95 00 0 --urbjmašīnas un vertikālās ēvelmašīnas gab.
8465 96 00 0 --skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas mašīnas gab.
8465 99 --pārējās:  
8465 99 10 0 ---virpas gab.
8465 99 90 0 ---pārējās gab.
8466 Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt
8456.-8465. preču pozīcijā minētajām iekārtām, ieskaitot
ierīces instrumentu un detaļu nostiprināšanai,

pašatveres vītņgalvas, dalītājgalvas un pārējais
speciālais aprīkojums darbgaldiem;
  
jebkura veida rokapstrādes instrumentu turētāji:  
8466 10 -instrumentu nostiprināšanas ierīces un
pašatveres vītņgalvas:
  
--instrumentu nostiprināšanas ierīces:  
8466 10 10 0 ---tapņi, spīļpatronas, bukses -
---pārējās:  
8466 10 31 0 ----virpām -
8466 10 39 0 ----pārējās -
8466 10 90 0 --izjaucamās vītņgalvas -
8466 20 -stiprināšanas ierīces:  
8466 20 10 0 --speciālas spīļierīces un to piederumi; standarta
spīļierīču un piederumu komplekti -
--pārējās:  
8466 20 91 0 ---virpām -
8466 20 99 0 ---pārējās -
8466 30 00 0 -dalītājgalvas un pārējais speciālais
aprīkojums darbgaldiem
 -
-pārējās: 
8466 91 --8464. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:  
8466 91 15 0 ---8464 10 100., 8464 20 050. vai 8464 90 100.subpozīcijā
minētajiem darbgaldiem -

---pārējās:  
8466 91 20 0 ----no čuguna vai lietā tērauda -
8466 91 95 0 ----pārējās -
8466 92 --8465. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:  
8466 92 20 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8466 92 80 0 ---pārējās -
8466 93 --8456.- 8461. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:  
8466 93 15 0 ---8456 10 100., 8456 91 000., 8456 99 100. un
8456 99 300.subpozīcijā minētajiem darbgaldiem un aparatūrai -
8466 93 17 0 ---8456 99 500.subpozīcijā minētajai aparatūrai -
8466 93 95 0 ---pārējās -
8466 94 --8462. un 8463. preču pozīcijā minētajiem darbgaldiem:  
8466 94 10 0 ---8462 21 050. vai 8462 29 050.subpozīcijā
minētajiem darbgaldiem -
8466 94 90 0 ---pārējās -
8467 Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski
vai ar iebūvētu elektrisku vai neelektrisku motoru:
 
-pneimatiski:  
8467 11 --rotējoši (ieskaitot kombinētos ar rotējošo darbību
un trieciendarbību):
  

8467 11 10 0 ---metālapstrādei -
8467 11 90 0 ---pārējie -
8467 19 00 0 --pārējie -
-ar iebūvētu elektrisku motoru:  
8467 21 -- dažādas urbjmašīnas:  
8467 21 10 0 ---no ārējiem barošanas avotiem neatkarīgas gab.
  ---pārējās:  
8467 21 91 0 ----elektropneimatiskās gab.
8467 21 99 0 ----pārējās gab.
8467 22 --zāģi:  
8467 22 10 0 ---ķēžu zāģi gab.
8467 22 30 0 ---ripzāģi gab.
8467 22 90 0 ---pārējie gab.

8467 29 -pārējie: 
8467 29 10 0 --darbam ar tekstilmateriāliem -
  --pārējie:  
8467 29 30 0 ---no ārējiem barošanas avotiem neatkarīgi gab.
---pārējie:  
  ----asināšanas un slīpēšanas aparāti:  
8467 29 51 0 -----asināšanai leņķī gab.
8467 29 53 0 -----slīpēšanai ar lenti gab.
8467 29 59 0 -----pārējie gab.
8467 29 70 0 ----garenēvelēšanai gab.
8467 29 80 0 ----dzīvžoga apgriešanas mašīnas un zāliena pļaujmašīnas gab.
8467 29 90 0 ----pārējie gab.
-pārējie instrumenti:  
8467 81 00 0 --ķēdes zāģi gab.

8467 89 00 0 --pārējie -
-daļas:  
8467 91 00 0 --ķēdes zāģu -
8467 92 00 0 --pneimatisko instrumentu -
8467 99 00 0 --pārējās -
8468 Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi
vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot
8515. preču pozīcijā minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas
un aparāti virsmas termoapstrādei:
  

8468 10 00 0 -rokas gāzplūsmas degļi -
8468 20 00 0 -citas ar gāzi darbināmās iekārtas un aparāti -
8468 80 00 0 -pārējās iekārtas un aparāti -
8468 90 00 0 -daļas -
8469 Rakstāmmašīnas, izņemot 8471. preču pozīcijā minētās
iespiedierīces; ierīces teksta apstrādei:
  
-automātiskās rakstāmmašīnas un ierīces teksta apstrādei:  
8469 11 00 0 --ierīces teksta apstrādei gab.
8469 12 00 0 --automātiskās rakstāmmašīnas gab.
8469 20 00 0 -pārējās elektriskās rakstāmmašīnas gab.
8469 30 00 0 -pārējās neelektriskās rakstāmmašīnas gab.
8470 Kalkulatori; kabatas formāta ierīces datu ierakstīšanai,
reproducēšanai un demonstrēšanai, ar aprēķinu
funkcijām; rēķināšanas mašīnas; aparāti pasta
sūtījumu frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas
un līdzīgas mašīnas ar ietvertu kalkulatoru;
  
kases aparāti:  
8470 10 00 0 -elektroniskie kalkulatori, kas spēj strādāt bez ārēja
barošanas avota, un kabatas formāta ierīces datu
ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai,
ar aprēķinu funkcijām
 gab.
-pārējās elektroniskās skaitļojamās mašīnas:  
8470 21 00 0 --kopā ar drukas ierīci gab.
8470 29 00 0 --pārējie gab.
8470 30 00 0 -pārējie kalkulatori gab.
8470 40 00 0 -rēķināšanas mašīnas gab.
8470 50 00 0 -kases aparāti gab.
8470 90 00 0 -pārējie gab.
8471 Datu automatizētās apstrādes mašīnas un to bloki;
magnētiskās un optiskās lasītājiekārtas, mašīnas datu

pārnešanai uz informācijas nesējiem kodētā veidā
un mašīnas šādu datu apstrādei, kas citur nav minētas:
 
8471 10 -analogās vai hibrīdās datu automatizētās
apstrādes mašīnas:
  
8471 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8471 10 90 0 --pārējās gab.
8471 30 00 0 -portatīvas ciparu datu automatizētās apstrādes
mašīnas, kas sver ne vairāk kā 10 kg, vismaz ar centrālo
procesoru, klaviatūru un demonstrēšanas ekrānu
gab.
-pārējās ciparu datu automatizētās apstrādes mašīnas:  
8471 41 --vismaz ar centrālo procesoru, ievadiekārtām un
izvadiekārtām vienā korpusā, kombinētas vai nekombinētas:
 
8471 41 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8471 41 90 0 ---pārējās gab.
8471 49 --pārējās, sistēmu veidā:  
8471 49 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8471 49 90 0 ---pārējās gab.
8471 50 -datu apstrādes ciparbloki, izņemot 8471 41. vai
8471 49.subpozīcijā minētos blokus, kuros vienā korpusā
ir vai nav viena vai divas no šādām iekārtām: atmiņas
iekārta, ievadiekārta un izvadiekārta:
  
8471 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8471 50 90 0 --pārējās gab.
8471 60 -ievadiekārtas un izvadiekārtas neatkarīgi no tā,
vai tās atrodas vienā korpusā ar atmiņas iekārtu vai ne:
 

8471 60 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējās:  
8471 60 40 0 ---drukas iekārtas gab.
8471 60 50 0 ---klaviatūras gab.
8471 60 90 0 ---pārējās gab.
8471 70 -atmiņas iekārtas:  
8471 70 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējās:  
8471 70 40 0 ---centrālās atmiņas iekārtas gab.
---pārējās:  
----disku atmiņas iekārtas:  
8471 70 51 0 -----optiskās, ieskaitot magnētiski optiskās gab.
-----pārējās:  
8471 70 53 0 ------ar cieto disku piedziņu gab.
8471 70 59 0 ------pārējās gab.
8471 70 60 0 ----magnētisko lenšu atmiņas iekārtas gab.
8471 70 90 0 ----pārējās gab.

8471 80 00 0 -pārējās datu automatizētās apstrādes mašīnu iekārtas gab.
8471 90 00 0 -pārējās gab.
8472 Pārējās biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfi un
trafaretu pavairošanas aparāti, adrešu mašīnas, banknošu
izsniegšanas automātiskās ierīces, monētu šķirošanas,
skaitīšanas un iepakošanas
  

mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašīnas
un skavu šuvēji):
  
8472 10 00 0 -kopēšanas un pavairošanas mašīnas gab.
8472 20 00 0 -adrešu mašīnas un adrešu klišeju iespiešanas mašīnas gab.
8472 30 00 0 -pasta sūtījumu šķirošanas, pakošanas, aploksnēšanas
vai pārsiešanas mašīnas; mašīnas pasta sūtījumu
atvēršanai, aizvēršanai vai zīmogošanai un mašīnas
pastmarku uzlīmēšanai vai dzēšanai
 gab.
8472 90 -pārējās:  
8472 90 10 0 --monētu šķirošanas, skaitīšanas un iepakošanas mašīnas gab.
8472 90 30 0 --automātiskie kases aparāti gab.
8472 90 80 0 --pārējās -
8473 Daļas un piederumi (izņemot vāciņus, futrāļus, pārsegus
un tamlīdzīgus), kas paredzēti tikai vai galvenokārt
8469.-8472. preču pozīcijā minētajām mašīnām:
  
8473 10 -daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
8469. preču pozīcijā:
  
--elektroniskie bloki:  
8473 10 11 0 ---mašīnām, kas minētas 8469 11 000.subpozīcijā -
8473 10 19 0 ---pārējie -
8473 10 90 0 --pārējie -
-daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
8470. preču pozīcijā:
  
8473 21 --elektroniskajiem kalkulatoriem, kas minēti
8470 10., 8470 21. un 8470 29. subpozīcijā:
  
8473 21 10 0 ---elektroniskie bloki -
8473 21 90 0 ---pārējie -
8473 29 --pārējie:  
8473 29 10 0 ---elektroniskie bloki -
8473 29 90 0 ---pārējie -
8473 30 -daļas un piederumi mašīnām, kas minētas

8471. preču pozīcijā: 
8473 30 10 0 --elektroniskie bloki -
8473 30 90 0 --pārējie -
8473 40 -daļas un piederumi mašīnām, kas minētas
8472. preču pozīcijā:
  
--elektroniskie bloki:  
8473 40 11 0 ---mašīnām, kas minētas 8472 90 300.subpozīcijā -
8473 40 19 0 ---pārējie -
8473 40 90 0 --pārējie -
8473 50 -daļas un piederumi vienādi derīgi mašīnām,
kas minētas divās vai vairākās 8469.-8472. preču pozīcijās:
 

8473 50 10 0 --elektroniskie bloki -
8473 50 90 0 --pārējās -
8474 Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cietā stāvoklī
esošu minerālvielu šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai,
skalošanai, smalcināšanai, malšanai, jaukšanai vai
mīcīšanai (tai skaitā pulvera
  
un pastas veidā); iekārtas cietā minerālā kurināmā,
keramikas masas,
  
necietināta cementa, ģipša materiālu vai līdzīgu
minerālu produktu aglomerēšanai, veidošanai vai
formēšanai pulvera vai pastas veidā; veidošanas mašīnas
smilšu liešanas veidņu izgatavošanai:
  
8474 10 00 0 -mašīnas šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai vai skalošanai -
8474 20 -mašīnas drupināšanai un smalcināšanai:  
8474 20 10 0 --keramikas rūpniecībā izmantojamo minerālvielu -
8474 20 90 0 --pārējās -
-mašīnas un mehānismi sajaukšanai un maisīšanai:  
8474 31 00 0 --betona vai javas maisītāji -
8474 32 00 0 --mašīnas minerālvielu sajaukšanai ar bitumu -
8474 39 --pārējās:  
8474 39 10 0 ---mašīnas keramikas rūpniecībā izmantojamo
minerālvielu sajaukšanai vai maisīšanai -
8474 39 90 0 ---pārējās -
8474 80 -pārējās mašīnas: 
8474 80 10 0 --mašīnas keramikas pastas aglomerēšanai,
veidošani vai formēšanai -
8474 80 90 0 --pārējās -
8474 90 -daļas:  
8474 90 10 0 --no čuguna vai lietā tērauda -
8474 90 90 0 --pārējās -
8475 Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko lampu,
elektronstaru lampu vai gāzizlādes lampu montēšanai

stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādājumu
izgatavošanai vai karstai apstrādei:
  

8475 10 00 0 -mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru
un gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās
-
-mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai
vai karstai apstrādei:
  
8475 21 00 0 --mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju izgatavošanai -
8475 29 00 0 --pārējās -
8475 90 00 0 -daļas -
8476 Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu,
pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot
naudas maiņas automātus:
  

-dzērienu tirdzniecības automāti:  
8476 21 00 0 --ar sildīšanas vai dzesēšanas iekārtām gab.
8476 29 00 0 --pārējie gab.
-pārējie automāti: 
8476 81 00 0 --ar sildīšanas vai dzesēšanas iekārtām gab.
8476 89 00 0 --pārējie gab.
8476 90 00 0 -daļas -
8477 Iekārtas gumijas vai plastmasu apstrādei
vai šo materiālu produkcijas ražošanai,
kas citur šajā grupā nav minētas:
  
8477 10 -injekcijas liešanas mašīnas:  
8477 10 10 0 --pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas -
8477 10 90 0 --pārējās -
8477 20 00 0 -ekstrūderi -
8477 30 00 0 -mašīnas veidošanai ar gaisu -
8477 40 00 0 -pārējās termoveidošanas un vakuumveidošanas mašīnas -
-pārējās liešanas vai veidošanas mašīnas:  
8477 51 00 0 --pneimatisko riepu protektora liešanai vai atjaunošanai
vai pneimatisko riepu kameru liešanai vai citādai veidošanai
-
8477 59 --pārējās:  
8477 59 05 0 ---pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas -
---pārējās:  
8477 59 10 0 ----preses -
8477 59 80 0 ----pārējās -
8477 80 -pārējās mašīnas:  
--mašīnas izstrādājumu ražošanai no porainiem materiāliem:
8477 80 11 0 ---mašīnas reaktīvo sveķu apstrādei -
8477 80 19 0 ---pārējās -
--pārējās:  

8477 80 91 0 ---lieluma samazināšanas iekārtas -
8477 80 93 0 ---jaucamās, mīcāmās un maisāmās -
8477 80 95 0 --- mašīnas griešanai, smalcināšanai un mizošanai -
8477 80 99 0 ---pārējās -
8477 90 -daļas:  
8477 90 05 0 --mašīnām, kas minētas 8477 10 100. un 8477 59 050.subpozīcijā -
--pārējās:  
8477 90 10 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8477 90 80 0 ---pārējās -
8478 Iekārtas tabakas sagatavošanai, kas citur šajā grupā
nav minētas:
  

8478 10 00 0 -mašīnas -
8478 90 00 0 -daļas -
8479 Speciāla uzdevuma mašīnas un mehāniskas ierīces,
kas citur šajā grupā nav minētas:
  
8479 10 00 0 -iekārtas sabiedriskiem darbiem, būvniecībai un
citiem līdzīgiem darbiem
 -
8479 20 00 0 -augu un dzīvnieku izcelsmes eļļu un taukvielu
iegūšanas un izgatavošanas iekārtas
 -
8479 30 -preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai citu
šķiedrmateriālu plātņu izgatavošanai un citas mašīnas
koksnes vai korķa apstrādei:
  
8479 30 10 0 --preses -
8479 30 90 0 --pārējās -
8479 40 00 0 -mašīnas auklu vai kabeļu ražošanai gab.
8479 50 00 0 -rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti -
8479 60 00 0 -gaisa dzesētāji ar iztvaikošanu -
-pārējās mašīnas un mehāniskās ierīces:  
8479 81 00 0 --metāla apstrādei, ieskaitot mašīnas stieples tīšanai
elektrospolēs
 -
8479 82 00 0 --jaukšanai, maisīšanai, drupināšanai, malšanai,
sijāšanai, homogenizēšanai, emulģēšanai
 -
8479 89 --pārējās:  
8479 89 10 0 ---izstrādājumi, kas paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā:
hidropneimatiskās baterijas; reversa mehāniskās vilces
pārvadi; speciālas konstrukcijas tualetes mezgli; gaisa
mitrinātāji un sausinātāji; neelektriskie servomehānismi; -
neelektriski iedarbināmie dzinēji, pneimatiskie starteri
turboreaktīviem dzinējiem un citiem gāzturbīnu dzinējiem,
neelektriskie stikla tīrītāji, neelektriskie propelleru regulatori  

---pārējās:  
8479 89 30 0 ----pārvietojamie šahtu nostiprinājumi ar hidropiedziņu -

8479 89 60 0 ----emulgatori -
8479 89 65 0 ----aparatūra monokristālu pusvadītāju lietņu audzēšanai
vai ekstrakcijai -
8479 89 70 0 ----aparatūra epitoksiālai nogulsnēšanai uz pusvadītāju platēm -
8479 89 73 0 ----aparatūra pusvadītāju plašu vai plakana paneļa displeju
substrātu mitrai asēšanai, attīstīšanai, attīrīšanai vai tīrīšanai -
8479 89 77 0 ----pusvadītāju ierīču matricu piestiprināšanas aparatūra
un automatizēti lentes stiprinātāji -
8479 89 79 0 ----pusvadītāju ierīču iekapsulēšanas iekārtas -
8479 89 91 0 ----mašīnas keramikas izstrādājumu glazēšanai un dekorēšanai -
8479 89 98 0 ----pārējās -
8479 90 -daļas:  
8479 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:
8479 90 50 0 ---mašīnām, kas minētas 8479 89 650., 8479 89 700.,
8479 89 730., 8479 89 770. vai 8479 89 790.subpazīcijā -

---pārējās:  
8479 90 92 0 ----no čuguna vai lietā tērauda -
8479 90 97 0 ----pārējās -
8480 Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes;
liešanas veiduļi; veidnes (izņemot kokiles) metālu,
metālkarbīdu, stikla, minerālmateriālu, gumijas un
plastmasu liešanai:
  
8480 10 00 0 -metālliešanas veidkastes un kokiles -
8480 20 00 0 -kokiļu plātnes -
8480 30 -liešanas veiduļi:  
8480 30 10 0 --no koka -
8480 30 90 0 --pārējie -
-veidnes metāla un metālkarbīdu liešanai:  
8480 41 00 0 --injekcijas vai iespiešanas tipa -
8480 49 00 0 --pārējās -
8480 50 00 0 -veidnes stikla liešanai -
8480 60 -veidnes minerālmateriālu liešanai:  
8480 60 10 0 --iespiešanas tipa -
8480 60 90 0 --pārējās -
-veidnes gumijai un plastmasām: 
8480 71 -injekcijas vai iespiešanas tipa: 
8480 71 10 0 --izmantošanai pusvadītāju ierīču ražošanā -
8480 71 90 0 --pārējās -
8480 79 00 0 --pārējās -
8481 Krāni, vārsti, ventiļi un pārējie piederumi cauruļvadiem,
katliem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un līdzīgām
tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus:
 
8481 10 -redukcijas vārsti spiediena regulēšanai:  

8481 10 05 0 --apvienoti ar filtriem vai eļļotājiem -
--pārējie:  
8481 10 19 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8481 10 99 0 ---pārējie -
8481 20 -eļļas hidraulisko vai pneimatisko transmisiju vārsti: 
8481 20 10 0 --eļļas hidraulisko spēka transmisiju kontroles vārsti -
8481 20 90 0 --pneimatisko spēka transmisiju kontroles vārsti -
8481 30 - vienvirziena vārsti:  
8481 30 91 0 --no čuguna vai lietā tērauda -
8481 30 99 0 --pārējie -
8481 40 -drošības un atslodzes vārsti: 
8481 40 10 0 --no čuguna vai lietā tērauda -
8481 40 90 0 --pārējie -
8481 80 -pārējie piederumi:  
--krāni, vārsti un ventiļi izlietnēm, vannām, bidē,
rezervuāriem un līdzīgām ierīcēm:  

8481 80 11 0 ---jaucējkrāni -
8481 80 19 0 ---pārējie -
--centrālapkures radiatoru ventiļi:  
8481 80 31 0 ---termoregulācijas ventiļi -
8481 80 39 0 ---pārējie -
8481 80 40 0 --vārsti pneimatiskajām riepām un to kamerām -
--pārējie:  
---procesu vadības vārsti:  
8481 80 51 0 ----temperatūras regulatori -
8481 80 59 0 ----pārējie -
---pārējie:  
----slēgvārsti:  
8481 80 61 0 -----no čuguna -
8481 80 63 0 -----no tērauda -
8481 80 69 0 -----pārējie -
----caurplūdes ventiļi:  
8481 80 71 0 -----no čuguna -

8481 80 73 0 -----no tērauda -
8481 80 79 0 -----pārējie -
8481 80 81 0 ----lodveida un koniskie ventiļi -
8481 80 85 0 ----droseļslēgi -

8481 80 87 0 ----membrānvārsti -
8481 80 99 0 ----pārējie -
8481 90 00 0 -daļas -
8482 Lodīšu vai rullīšu gultņi:  
8482 10 -lodīšu gultņi: 
8482 10 10 0 --ar ārējo diametru ne vairāk kā 30 mm -
8482 10 90 0 --pārējie -
8482 20 00 0 -koniskie rullīšu gultņi, ieskaitot konisko rullīšu aptveres -
8482 30 00 0 -sfēriskie rullīšu gultņi -
8482 40 00 0 -rullīšu adatgultņi -
8482 50 00 0 -pārējie cilindriskie rullīšu gultņi -
8482 80 00 0 -pārējie, ieskaitot kombinētos lodīšu/rullīšu gultņus -
-daļas:  
8482 91 --lodītes, adatas un rullīši:  
8482 91 10 0 ---koniskie rullīši -
8482 91 90 0 ---pārējie -
8482 99 00 0 --pārējās -
8483 Transmisijas vārpstas(ieskaitot izciļņvārpstas un
kloķvārpstas)un kloķi; gultņu korpusi, slīdgultņi;
zobpārvadi un sazobes, lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves;
pārnesumkārbas un pārējie reduktori, ieskaitot
hidrotransformatorus;
  

spararati un skriemeļi; sajūgi un vārpstu sakabes
(ieskaitot universālos savienojumus):
  
8483 10 -transmisijas vārpstas (ieskaitot izciļņvārpstas
un kloķvārpstas) un kloķi:
  
8483 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:
---kloķi un kloķvārpstas:  
8483 10 41 0 ----no čuguna vai lietā tērauda -
8483 10 51 0 ----kaltas, tērauda -
8483 10 57 0 ----pārējie -
8483 10 60 0 ---šarnīrveida vārpstas -
8483 10 80 0 ---pārējās -
8483 20 -gultņu korpusi ar lodīšu vai rullīšu gultņiem:  
8483 20 10 0 --izmantošanai lidmašīnās un kosmosa kuģos -
8483 20 90 0 --pārējie -
8483 30 -gultņu korpusi bez lodīšu vai rullīšu gultņiem; slīdgultņi:  
8483 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
---gultņu korpusi:  
8483 30 31 0 ----lodīšu un rullīšu gultņiem -
8483 30 39 0 ----pārējie -
8483 30 90 0 ---slīdgultņiem -
8483 40 -zobpārvadi un sazobes, izņemot zobratus, ķēžratus
un citus atsevišķus transmisijas elementus; lodīšu vai
rullīšu gaitas skrūves; pārnesumkārbas un pārējie
reduktori, ieskaitot hidrotransformatorus:
  

8483 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
---zobpārvadi un sazobes (izņemot berzes pārvadus):  
8483 40 82 0 ----cilindriskie taisnzobu/slīpzobu un spirālveida -
8483 40 83 0 ----konusveida un konusveida/cilindriskie -
8483 40 84 0 ----gliemežveida -
8483 40 85 0 ----pārējie -
8483 40 92 0 ---lodīšu vai rullīšu gaitas skrūves -
---pārnesumkārbas un pārējie reduktori:
8483 40 94 0 ----pārnesumkārbas -
8483 40 96 0 ----pārējie -
8483 40 98 0 ---pārējie -
8483 50 -spararati un skriemeļi, ieskaitot polispastus:  
8483 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8483 50 91 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -
8483 50 99 0 ---pārējie -
8483 60 -sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot universālus
savienojumus):
  
8483 60 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8483 60 91 0 ---no čuguna vai lietā tērauda -

8483 60 99 0 ---pārējie -
8483 90 -zobrati, ķēžrati un citi atsevišķi transmisijas
elementi; daļas:
  
8483 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:  
8483 90 30 0 ---gultņu korpusu daļas -
---pārējās:
8483 90 92 0 ----no čuguna vai lietā tērauda -
8483 90 98 0 ----pārējās -
8484 Starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar

citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām;
starpliku un līdzīgu savienojumu komplekti vai sortiments
ar atšķirīgu uzbūvi, ievietoti maisos, aploksnēs vai
 

līdzīgos pakojumos; mehāniskās plombas:  
8484 10 -starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā
ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām:
 
8484 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8484 10 90 0 --pārējās -
8484 20 00 0 -mehāniskās plombas -
8484 90 -pārējās:  
8484 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8484 90 90 0 --pārējās -
8485 Dažādu mašīnu daļas, kam nav elektrotehnisko
kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai pārējo
elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā grupā nav minētas:
 
8485 10 -kuģu skrūves un to lāpstiņas: 
8485 10 10 0 --no bronzas gab.
8485 10 90 0 --pārējās gab.
8485 90 -pārējās:  
8485 90 10 0 --no nekaļama čuguna -
8485 90 30 0 --no kaļama čuguna -
--no dzelzs vai tērauda:
8485 90 51 0 ---no lietā tērauda -
8485 90 53 0 ---melno metālu kaluma -
8485 90 55 0 ---melno metālu štancējuma -
8485 90 59 0 ---pārējās -
8485 90 80 0 --pārējās -

85. G R U P A
ELEKTRISKĀS MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS UN TO DAĻAS;
SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA;
APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI
UN REPRODUCĒŠANAI;
TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:
1. Šajā grupā nav ietverti:
a) elektriski apsildāmas segas, matrači, spilveni, kāju sildītāji un tamlīdzīgi izstrādājumi; elektriski apsildāmas drēbes, apavi, ausu sildītāji un citi valkāšanai paredzēti elektriski apsildāmi izstrādājumi;
b) stikla izstrādājumi, kas ietverti 7011. preču pozīcijā;
c) Elektriski apsildāmās mēbeles minētas 94. grupā.
2. 8501.-8504. preču pozīcijā nav ietvertas preces, kas aprakstītas 8511., 8512., 8540., 8541. vai 8542. preču pozīcijā. Tomēr 8504. preču pozīcijā ietvertas metāla tvertnes ar dzīvsudraba loka taisngriežiem.
3. 8509. preču pozīcijā ietvertas tikai šādas mājsaimniecībā lietojamas elektromehāniskās ierīces:
a) sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcēji, ieskaitot sausos un mitros putekļu sūcējus, grīdu pulētāji, pārtikas smalcinātāji un maisītāji un augļu vai dārzeņu sulu spiedes - neatkarīgi no svara;
b) pārējās mašīnas ar noteikumu, ka to masa nepārsniedz 20 kg.

Tomēr šajā preču pozīcijā nav ietverti ventilatori, ventilējošas vai recirkulācijas iekārtas ar iebūvētu ventilatoru, ar vai bez filtriem (8414. preču pozīcija), drēbju centrifugālās žāvētavas (8421. preču pozīcija), trauku mazgāšanas mašīnas (8422. preču pozīcija), veļas mazgājamās mašīnas (8450. preču pozīcija), ruļļu vai citas gludināšanas mašīnas (8420. vai 8451. preču pozīcija), šujmašīnas (8452. preču pozīcija), elektriskās šķēres (8467.preču pozīcija) un elektriskie sildītāji (8516. preču pozīcija).
4. 8534. preču pozīcijā minētās "iespiestās shēmas" ietver uz izolēta pamata ar jebkuru iespiešanas procesu (piemēram, ar spiešanu, galvanizēšanu, kodināšanu ) vai ar "plēves" tehniku, savienotājelementiem, kontaktiem vai citu iespiedelementu (piemēram, induktoru, rezistoru vai kondesatoru) palīdzību veidotas atsevišķas vai pēc iepriekš noteikta modeļa savienotas shēmas, izņemot elementus (piemēram, pusvadītāju elementus), kas var ražot, iztaisnot, modulēt vai pastiprināt elektriskos signālus.
Jēdziens "iespiestās shēmas" neietver shēmas, kas kombinētas ar citiem elementiem, kuri nav iegūti iespiešanas procesā, tāpat tas neietver individuālos pārtrauktos rezistorus, kondensatorus vai induktorus. Savukārt iespiestās shēmas var būt aprīkotas ar neiespiestiem savienotājelementiem. Plānas vai biezas plēves shēmas, kurās izmantoti ar to pašu tehnoloģiju iegūti pasīvi un aktīvi elementi, klasificētas 8542. preču pozīcijā.
5. 8541. un 8542. preču pozīcijā:
A. "Diodes, tranzistori un analoģiskas pusvadītāju ierīces" nozīmē pusvadītāju ierīces, kuru darbības pamatā ir to pretestības maiņa elektriskā lauka ietekmē;
B. "Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas" ir:
a) monolītās integrālās shēmas, kurās to elementi (diodes, tranzistori, rezistori, kondensatori, kontaktsavienojumi u.c.) galvenokārt izpildīti iekšienē un uz pusvadītāju materiāla (piemēram, leģēta silīcija) virsmas un ir savstarpēji neatdalāmi saistīti;

b) hibrīdās integrālās shēmas, kurās plānas vai biezas plēves tehnoloģijā izpildītie pasīvie elementi (rezistori, kondensatori, kontaktsavienojumi u.c.) un pusvadītāju tehnoloģijā izpildītie aktīvie elementi (diodes, tranzistori, monolītās integrālās shēmas u.c.) nedalāmi savienoti uz viena izolējoša pamata (stikla, keramikas u.c.); šādās shēmās var būt iekļauti arī diskrēti elementi;
c) mikroshēmas modificētu moduļu, mikromoduļu un tamlīdzīgu tipu veidā, ar diskrētiem, aktīviem vai kā aktīviem, tā pasīviem komponentiem, kas kombinēti un savstarpēji savienoti.
Klasificējot šajā piezīmē definētos izstrādājumus, 8541. un 8542. preču pozīcijai ir prioritāte attiecībā pret citām nomenklatūras preču pozīcijām, kuras var ietvert šos izstrādājumus, piemēram, ņemot vērā to funkcijas.
6. Plates, lentes un citi informācijas nesēji tiek klasificēti 8523. vai 8524.preču pozīcijā, ja tie doti kopā ar aparatūru, kurai tie paredzēti, vai atsevišķi.
Šī piezīme uz šādiem informācijas nesējiem neattiecas, ja tie tiek uzrādīti kopā ar precēm, kas nav aparatūra, kurai tie domāti
7. 8548.preču pozīcijā "nolietoti pirmelementi, nolietotās pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori" ir tie, kas vairs nav izmantojami lūzumu, iegriezumu, nolietošanās vai citu iemeslu dēļ un ko nav iespējams arī atkārtoti uzlādēt.


Piezīmes par subpozīcijām:
1. 8519 92. un 8527 12. subpozīcija ietver tikai kasešu atskaņotājus ar iebūvētu pastiprinātāju, bez iebūvēta skaļruņa, tādus, kuri spēj darboties bez ārēja elektriskās strāvas avota, ja to izmēri nepārsniedz 170 mm x 100 mm x 45 mm.
2. Apakšpozīcijā 8542.10 apzīmējums "viedkartes" nozīmē kartes, kurās ir ietverta jebkura veida elektroniska integrālā shēma (mi

 

kroprocesors) mikroshēmas veidā un kurai var būt arī magnētiskā svītra

Papildpiezīmes:
1. 8519 10., 8519 21., 8519 29., 8519 31. un 8519 39. subpozīcija neietver atskaņošanas aparatūru ar lāzeru ieraksta sistēmu, kas klasificēta 8519 99 120. vai 8519 99 180. subpozīcijā.
2. 1.piezīme par subpozīcijām attiecas arī uz 8520 32 300. un 8520 33 300.subpozīciju.

 

STR.HT1.JPG (3200 bytes)

8501 Elektromotori un ģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas):  

8501 10 -motori, ar jaudu ne vairāk kā 37,5 W:  
8501 10 10 0 --sinhronie motori, ar jaudu ne vairāk kā 18 W gab.
--pārējie:  
8501 10 91 0 ---līdzstrāvas un maiņstrāvas universālie motori gab.
8501 10 93 0 ---maiņstrāvas motori gab.
8501 10 99 0 ---līdzstrāvas motori gab.
8501 20 -maiņstrāvas un līdzstrāvas universālie motori,
ar jaudu vairāk nekā 37,5 W:
  
8501 20 10 0 --ar jaudu vairāk nekā 735 W, bet ne vairāk kā 150 kW,
izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8501 20 90 0 --pārējie gab.
-pārējie līdzstrāvas motori; līdzstrāvas ģeneratori:  
8501 31 --ar jaudu ne vairāk kā 750 W:  
8501 31 10 0 ---motori, ar jaudu vairāk nekā 735 W, līdzstrāvas
ģeneratori, izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8501 31 90 0 ---pārējie gab.
8501 32 --ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 75 kW:  
8501 32 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8501 32 91 0 ----motori, ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 7,5 kW gab.
8501 32 99 0 ----motori, ar jaudu vairāk nekā 7,5 kW, bet ne vairāk kā 75 kW gab.
8501 33 --ar jaudu vairāk nekā 75 kW, bet ne vairāk kā 375 kW:  
8501 33 10 0 ---motori, ar jaudu ne vairāk kā 150 kW, un ģeneratori,
izmantošanai civilajā aviācijā gab.

8501 33 90 0 ---pārējie gab.
8501 34 --ar jaudu vairāk nekā 375 kW:  
8501 34 10 0 ---ģeneratori, izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8501 34 50 0 ----vilces motori gab.
----pārējie, ar jaudu:  
8501 34 91 0 -----vairāk nekā 375 kW, bet ne vairāk kā 750 kW gab.
8501 34 99 0 -----vairāk nekā 750 kW gab.
8501 40 -pārējie maiņstrāvas vienfāzes motori:  

8501 40 10 0 --ar jaudu vairāk nekā 735 W, bet ne vairāk kā 150 kW,
izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8501 40 91 0 ---ar jaudu ne vairāk kā 750 kW gab.
8501 40 99 0 ---ar jaudu vairāk nekā 750 kW gab.
-pārējie maiņstrāvas daudzfāžu motori:  
8501 51 --ar jaudu ne vairāk kā 750 W:  
8501 51 10 0 ---ar jaudu vairāk nekā 735 W, izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8501 51 90 0 ---pārējie gab.
8501 52 --ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 75 kW:  
8501 52 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8501 52 91 0 ----ar jaudu vairāk nekā 750 W, bet ne vairāk kā 7,5 kW gab.
8501 52 93 0 ----ar jaudu vairāk nekā 7,5 kW, bet ne vairāk kā 37 kW gab.
8501 52 99 0 ----ar jaudu vairāk nekā 37 kW, bet ne vairāk kā 75 kW gab.
8501 53 --ar jaudu vairāk nekā 75 kW:  
8501 53 10 0 ---ar jaudu ne vairāk kā 150 kW, izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8501 53 50 0 ----vilces motori gab.
----pārējie, ar jaudu:
8501 53 92 0 -----vairāk nekā 75 kW, bet ne vairāk kā 375 kW gab.
8501 53 94 0 -----vairāk nekā 375 kW, bet ne vairāk kā 750 kW gab.
8501 53 99 0 -----vairāk nekā 750 kW gab.
-maiņstrāvas ģeneratori (sinhronie ģeneratori):  

8501 61 --ar jaudu ne vairāk kā 75 kVA:  
8501 61 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8501 61 91 0 ----ar jaudu ne vairāk kā 7,5 kVA gab.
8501 61 99 0 ----ar jaudu vairāk nekā 7,5 kVA, bet ne vairāk kā 75 kVA gab.
8501 62 --ar jaudu vairāk nekā 75 kVA, bet ne vairāk kā 375 kVA:  
8501 62 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8501 62 90 0 ---pārējie gab.
8501 63 --ar jaudu vairāk nekā 375 kVA, bet ne vairāk kā 750 kVA:  
8501 63 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8501 63 90 0 ---pārējie gab.
8501 64 00 0 --ar jaudu vairāk nekā 750 kVA gab.
8502 Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji:  
-ģeneratoru iekārtas ar kompresijas aizdedzes

iekšdedzes virzuļdzinējiem (dīzeļu vai pusdīzeļu dzinēji):  
8502 11 --ar jaudu ne vairāk kā 75 kVA:  
8502 11 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējās:  
8502 11 91 0 ----ar jaudu ne vairāk kā 7,5 kVA gab.
8502 11 99 0 ----ar jaudu vairāk nekā 7,5 kVA, bet ne vairāk kā 75 kVA gab.
8502 12 --ar jaudu vairāk nekā 75 kVA, bet ne vairāk kā 375 kVA: 
8502 12 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8502 12 90 0 ---pārējās gab.
8502 13 --ar jaudu vairāk nekā 375 kVA:  
8502 13 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējās:  
8502 13 91 0 ----ar jaudu vairāk nekā 375 kVA, bet ne vairāk kā 750 kVA gab.
8502 13 93 0 ----ar jaudu vairāk nekā 750 kVA, bet ne vairāk kā 2000 kVA gab.
8502 13 98 0 ----ar jaudu vairāk nekā 2000 kVA gab.
8502 20 -ģeneratoru iekārtas ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes
virzuļdzinējiem:
  

8502 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējās:  
8502 20 91 0 ---ar jaudu ne vairāk kā 7,5 kVA gab.
8502 20 92 0 ---ar jaudu vairāk nekā 7,5 kVA, bet ne vairāk kā 375 kVA gab.
8502 20 94 0 ---ar jaudu vairāk nekā 375 kVA, bet ne vairāk kā 750 kVA gab.
8502 20 98 0 ---ar jaudu vairāk nekā 750 kVA gab.
-pārējās ģeneratoru iekārtas:  
8502 31 --ar vēju darbināmās:  
8502 31 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8502 31 90 0 ---pārējās gab.
8502 39 --pārējās:  
8502 39 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējās:  
8502 39 91 0 ----turboģeneratori gab.
8502 39 99 0 ----pārējās gab.
8502 40 -elektriskie rotējošie pārveidotāji:  
8502 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8502 40 90 0 --pārējie gab.

8503 00 Daļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt 8501.
vai 8502. preču pozīcijā minētajām mašīnām:
  
8503 00 10 0 -nemagnētiski sprostgredzeni -
-pārējās:  
8503 00 91 0 --no čuguna vai lietā tērauda -
8503 00 99 0 --pārējās -
8504 Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji
(piemēram, taisngrieži), indukcijas spoles un droseles:
 

8504 10 -droseles gāzizlādes spuldzēm:  
8504 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējās:  
8504 10 91 0 ---ar kondensatoru savienotas vai nesavienotas indukcijas
spoles un droseles gab.
8504 10 99 0 ---pārējās gab.
-transformatori ar šķidru dielektriķi:  
8504 21 00 0 --ar enerģijas ietilpību ne vairāk kā 650 kVA gab.
8504 22 --ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 650 kVA,
bet ne vairāk kā 10 000 kVA:
  
8504 22 10 0 ---vairāk nekā 650 kVA, bet ne vairāk kā 1600 kVA gab.
8504 22 90 0 ---vairāk nekā 1600 kVA, bet ne vairāk kā 10 000 kVA gab.
8504 23 00 0 --ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 10 000 kVA gab.
-pārējie transformatori:  
8504 31 --ar enerģijas ietilpību ne vairāk kā 1 kVA:  
8504 31 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
----mērtransformatori:  
8504 31 31 0 -----sprieguma mērīšanai gab.
8504 31 39 0 -----pārējie gab.
8504 31 90 0 ----pārējie gab.
8504 32 --ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 1 kVA,
bet ne vairāk kā 16 kVA:
  
8504 32 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
---pārējie:  
8504 32 30 0 ----mērtransformatori gab.
8504 32 90 0 ----pārējie gab.
8504 33 --ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 16 kVA,
bet ne vairāk kā 500 kVA:
  

8504 33 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8504 33 90 0 ---pārējie gab.
8504 34 00 0 --ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 500 kVA gab.
8504 40 -statiskie pārveidotāji:  
8504 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8504 40 20 0 ---izmantošanai telekomunikāciju iekārtās, datu
automātiskās apstrādes mašīnās un līdzīgās iekārtās gab.
---pārējie:  

8504 40 50 0 ----polikristāliskie pusvadītāji gab.
----pārējie:  
8504 40 93 0 -----akumulatoru uzlādes ierīces gab.
-----pārējie:  
8504 40 94 0 ------iztaisnotāji -
------invertētāji:  
8504 40 96 0 -------ar enerģijas ietilpību ne vairāk kā 7,5 kVA -
8504 40 97 0 -------ar enerģijas ietilpību vairāk nekā 7,5 kVA -
8504 40 99 0 ------pārējie -
8504 50 -pārējās indukcijas spoles un droseles:  
8504 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējās:  
8504 50 30 0 ---izmantošanai telekomunikāciju iekārtās un strāvas
piegādei datu automātiskās apstrādes mašīnām un to blokiem -
8504 50 80 0 ---pārējās -
8504 90 -daļas:  

--transformatoriem un indukcijas spolēm:  
8504 90 05 0 ---elektroniskie bloki mašīnām, kas minētas
8504 50 300.subpozīcijā -
---pārējās:  
8504 90 11 0 ----ferīta serdes -
8504 90 18 0 ----pārējās -
--statiskiem pārveidotājiem:
8504 90 91 0 ---elektroniskie bloki mašīnām,
kas minētas 8504 40 200.subpozīcijā -
8504 90 99 0 ---pārējās -
8505 Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrādājumi,
kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgos magnētos
pēc magnetizēšanas; elektromagnētiskās ierīces
vai ierīces ar pastāvīgiem magnētiem apstrādājamo
detaļu iespīlēšanai; patronas, spīles un līdzīgas ierīces;
 
elektromagnētiskie sajūgi, ātruma regulatori un
elektromagnētiskās bremzes; elektromagnētiskās
celšanas ierīces:
  
-pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, paredzēti
pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc magnetizēšanas:
 
8505 11 00 0 --no metāla -
8505 19 --pārējie:  
8505 19 10 0 ---pastāvīgie magnēti no aglomerēta ferīta -
8505 19 90 0 ---pārējie -
8505 20 00 0 -elektromagnētiskie sajūgi, ātruma regulatori un bremzes -
8505 30 00 0 -elektromagnētiskās celšanas ierīces -

8505 90 -pārējie, ieskaitot daļas:  
8505 90 10 0 --elektromagnēti -
8505 90 30 0 --elektromagnētiskas ierīces vai ierīces ar pastāvīgajiem
magnētiem apstrādājamo detaļu iespīlēšanai - patronas,
spīles un līdzīgas ierīces -

8505 90 90 0 --daļas -
8506 Pirmelementi un pirmbaterijas: 
8506 10 -mangāna dioksīda:  
--sārma:  
8506 10 11 0 ---cilindriskie elementi gab.
8506 10 15 0 ---elektrodu elementi gab.
8506 10 19 0 ---pārējie gab.
--pārējie:  
8506 10 91 0 ---cilindriskie elementi gab.
8506 10 95 0 ---elektrodu elementi gab.
8506 10 99 0 ---pārējie gab.
8506 30 -dzīvsudraba oksīda:  
8506 30 10 0 --cilindriskie elementi gab.
8506 30 30 0 --elektrodu elementi gab.
8506 30 90 0 --pārējie gab.
8506 40 -sudraba oksīda:  
8506 40 10 0 --cilindriskie elementi gab.
8506 40 30 0 --elektrodu elementi gab.
8506 40 90 0 --pārējie gab.
8506 50 -litija:  
8506 50 10 0 --cilindriskie elementi gab.
8506 50 30 0 --elektrodu elementi gab.
8506 50 90 0 --pārējie gab.
8506 60 -gaisa-cinka:  
8506 60 10 0 --cilindriskie elementi gab.
8506 60 30 0 --elektrodu elementi gab.
8506 60 90 0 --pārējie gab.
8506 80 -pārējie galvaniskie elementi un galveniskās baterijas:  

8506 80 05 0 --sausās cinka-oglekļa baterijas ar spriegumu 5,5 V
vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 V gab.
--pārējie:  
8506 80 11 0 ---cilindriskie elementi gab.
8506 80 15 0 ---elektrodu elementi gab.

8506 80 90 0 ---pārējie gab.
8506 90 00 0 -daļas -
8507 Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus,
taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā:
 
8507 10 -svina, izmantojami virzuļdzinēju iedarbināšanai:  
8507 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
---ar masu ne vairāk kā 5 kg:  
8507 10 31 0 ----kas strādā ar šķidro elektrolītu gab.
8507 10 39 0 ----pārējie gab.
---ar masu vairāk nekā 5 kg:  
8507 10 81 0 ----kas strādā ar šķidro elektrolītu gab.
8507 10 89 0 ----pārējie gab.
8507 20 -pārējie svina akumulatori: 
8507 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
---spēka akumulatori:  
8507 20 31 0 ----kas strādā ar šķidro elektrolītu ce/el
8507 20 39 0 ----pārējie ce/el
---pārējie:  
8507 20 81 0 ----kas strādā ar šķidro elektrolītu ce/el
8507 20 89 0 ----pārējie ce/el
8507 30 -niķeļa-kadmija akumulatori:  

8507 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8507 30 91 0 ---hermētiskie akumulatori gab.
---pārējie:
8507 30 93 0 ----spēka akumulatori ce/el
8507 30 98 0 ----pārējie ce/el

8507 40 -dzelzs-niķeļa akumulatori:  
8507 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8507 40 90 0 --pārējie gab.
8507 80 -pārējie akumulatori: 
8507 80 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējie:  
8507 80 91 0 ---niķeļa-hidrīda gab.
8507 80 94 0 ---litija-jona gab.
8507 80 98 0 ---pārējie gab.
8507 90 -daļas:  
8507 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:  
8507 90 91 0 ---akumulatoru plates -
8507 90 93 0 ---starpsienas -
8507 90 98 0 ---pārējās -
8509 Elektromehāniskās mājsaimniecības mašīnas,
ar iebūvētu elektromotoru:
  
8509 10 -putekļu sūcēji, ieskaitot sausos un slapjos putekļusūcējus:  
8509 10 10 0 --spriegumam 110 V vai vairāk gab.
8509 10 90 0 --mazāk nekā 110 V spriegumam gab.
8509 20 00 0 -grīdu pulētāji gab.
8509 30 00 0 -virtuves atkritumu smalcinātāji gab.
8509 40 00 0 -pārtikas smalcinātāji un mikseri; augļu vai dārzeņu
sulu spiedes
 gab.
8509 80 00 0 -pārējās ierīces -
8509 90 -daļas:  

8509 90 10 0 --putekļu sūcējiem un grīdu pulētājiem -
8509 90 90 0 --pārējās -
8510 Elektriskie skuvekļi, matu griešanas mašīnas un
atmatošanas ierīces, ar iebūvētu elektromotoru:
  
8510 10 00 0 -elektriskie skuvekļi gab.
8510 20 00 0 -matu griešanas mašīnas gab.
8510 30 00 0 -atmatošanas ierīces gab.
8510 90 00 0 -daļas -
8511 Elektroiekārta dzirksteļaizdedzes vai kompresijas
aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai
(piemēram, magneto, indukcijas spoles, aizdedzes
sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (līdzstrāvas
un maiņstrāvas) un drošinātāji, ko izmanto šajos motoros:
 
8511 10 -aizdedzes sveces:  
8511 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8511 10 90 0 --pārējās -
8511 20 -aizdedzes magnēti; dinamomagnēti; magnētiskie spararati:  
8511 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8511 20 90 0 --pārējie -
8511 30 -sadalītāji; indukcijas spoles:  
8511 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8511 30 90 0 --pārējie -
8511 40 -motoru starteri un divfunkciju starterģeneratori:  
8511 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -

8511 40 90 0 --pārējie -
8511 50 -pārējie ģeneratori:  
8511 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8511 50 90 0 --pārējie -

8511 80 -pārējās ierīces:  
8511 80 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8511 80 90 0 --pārējās -
8511 90 00 0 -daļas -
8512 Elektriskās apgaismošanas vai vizuālās signalizācijas
iekārtas (izņemot 8539. preču pozīcijā minētās), stikla
tīrītāji, pretapledojuma un pretsvīduma ierīces, kas tiek
izmantotas velosipēdos vai motorizētos transportlīdzekļos:
 
8512 10 00 0 -apgaismošanas vai vizuālās signalizācijas ierīces,
kas tiek izmantotas velosipēdos
 -
8512 20 00 0 -pārējās apgaismošanas vai vizuālās signalizācijas ierīces -
8512 30 00 0 -skaņas signalizācijas ierīces -
8512 40 00 0 -stikla tīrītāji, pretapledojuma un pretsvīduma ierīces -
8512 90 00 0 -daļas -
8513 Elektriskās portatīvās lampas, kas darbojas ar autonomu
enerģijas avotu (sauso elementu baterijām,
akumulatoriem, magnētiem), izņemot 8512. preču
pozīcijā minētās apgaismošanas ierīces:
  
8513 10 00 0 -lampas -
8513 90 00 0 -daļas -
8514 Rūpnieciskās vai laboratorijas elektriskās iekārtas un
krāsnis (ieskaitot tādas, kas darbojas ar indukciju
vai dielektriskiem zudumiem), citas rūpnieciskās
vai laboratorijas ierīces materiālu termiskai apstrādei
ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem:
  

8514 10 -ar pretestību karsējamas kurtuves un krāsnis:  
8514 10 05 0 --pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm -
--pārējās:  
8514 10 10 0 ---maizes un konditorejas krāsnis -
8514 10 80 0 ---pārējās -
8514 20 -indukcijas vai dielektriskās krāsnis un kurtuves:  
8514 20 05 0 --pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm -
--pārējās:
8514 20 10 0 ---indukcijas krāsnis un kurtuves -
8514 20 80 0 ---dielektriskās krāsnis un kurtuves -
8514 30 -pārējās krāsnis un kurtuves: 
--krāsnis ar infrasarkano starojumu:  
8514 30 11 0 ---pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm -
8514 30 19 0 ---pārējās -
--pārējās:  
8514 30 91 0 ---pusvadītāju ierīču ražošanai uz pusvadītāju platēm -
8514 30 99 0 ---pārējās -
8514 40 00 0 -pārējās indukcijas vai dielektriskās iekārtas termiskajai
apstrādei
 -
8514 90 -daļas:  
8514 90 20 0 --ierīcēm, kas minētas 8514 10 050., 8514 20 050., 8514 30 110.
vai 8514 30 910.subpozīcijā -
8514 90 80 0 --pārējās -
8515 Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), ultraskaņas,
elektronstaru, magnētimpulsu, plazmas loka un citas
lodēšanas (ar mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas
mašīnas un aparāti neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt
griešanas operācijas;
  

elektriskās mašīnas un aparāti karstai metāla un
metālkeramikas izkliedei:
  
-mašīnas un aparāti cietlodēšanai un mīkstlodēšanai:  
8515 11 00 0 --lodāmuri un lodēšanas pistoles -
8515 19 00 0 --pārējās -
-mašīnas un aparāti rezistences metināšanai:  
8515 21 00 0 --automātiskās un pusautomātiskās -
8515 29 --pārējās:  
8515 29 10 0 ---mašīnas sadurmetināšanai -
8515 29 90 0 ---pārējās -
-mašīnas un aparāti metāla loka (ieskaitot plazmas loka)
metināšanai:
  
8515 31 00 0 --automātiskās un pusautomātiskās -
8515 39 --pārējās: 
---rokas metināšanai ar segtiem elektrodiem komplektā
ar metināšanas vai griešanas ierīcēm, kas savienotas ar:
8515 39 13 0 ----transformatoriem -
8515 39 18 0 ----ģeneratoriem vai rotējošiem vai statiskiem
pārveidotājiem un taisngriežiem -
8515 39 90 0 ---pārējās -
8515 80 -pārējās mašīnas un aparāti:  

8515 80 05 --pusvadītāju ierīču ražošanā izmantojamie piestiprinātāji gab.
--pārējās:  
---metālapstrādei:

8515 80 11 0 ----metināšanai gab.
8515 80 19 0 ----pārējās gab.
---pārējās:  
8515 80 91 0 ----plastmasas rezistences metināšanai gab.
8515 80 99 0 ----pārējās gab.
8515 90 -daļas:  
8515 90 10 0 --mašīnas, kas minētas 8515 80 050.subpozīcijā -
8515 90 90 0 --pārējās -
8516 Elektriskie bezinerces vai uzkrājuma ūdens sildītāji
un iegremdes sildītāji; elektroiekārtas augsnes sildīšanai,
telpu apsildīšanai; elektrotermiskie aparāti matu
veidošanai (piemēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji,
matu cirtojamās knaibles) un roku
  
žāvētāji; elektriskie gludekļi; pārējās elektrotermiskās
mājsaimniecības sildierīces; sildierīču pretestību
elementi, izņemot 8545. preču pozīcijā minētos:
  

8516 10 -elektriskie momentānie vai uzkrājuma ūdens sildītāji
un iegremdes sildītāji:
  
--ūdens sildītāji:  
8516 10 11 0 ---momentānie ūdens sildītāji gab.
8516 10 19 0 ---pārējie gab.
--iegremdes sildītāji:  
8516 10 91 0 ---mājsaimniecības gab.
8516 10 99 0 ---pārējie gab.
-elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai:  
8516 21 00 0 --termoakumulējoši radiatori gab.
8516 29 --pārējie:  
8516 29 10 0 ---ar šķidrumu pildīti radiatori gab.
8516 29 50 0 ---konvekcijas sildītāji gab.
---pārējie:  
8516 29 91 0 ----ar ventilatoru gab.
8516 29 99 0 ----pārējie gab.
-elektrotermiskie matu veidošanas un žāvēšanas
aparāti vai elektriskie roku žāvētāji:
  
8516 31 --matu žāvētāji:  
8516 31 10 0 ---žāvēšanas kupoli gab.
8516 31 90 0 ---pārējie gab.
8516 32 00 0 --pārējie aparāti matu veidošanai -
8516 33 00 0 --roku žāvētāji gab.
8516 40 -elektriskie gludekļi: 
8516 40 10 0 --tvaika gludekļi gab.
8516 40 90 0 --pārējie gab.
8516 50 00 0 -mikroviļņu krāsnis gab.
8516 60 -pārējās krāsnis; plītis, cepeškrāsnis, vārkatli, grili
un aparāti apcepšanai:
  

8516 60 10 0 --plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu) gab.
--cepeškrāsnis, vārkatli un cepešplaukti:  
8516 60 51 0 ---iebūvētie cepešplaukti gab.
8516 60 59 0 ---pārējie gab.
8516 60 70 0 --grili un aparāti apcepšanai gab.
8516 60 80 0 --iebūvējamās krāsnis gab.
8516 60 90 0 --pārējās gab.
-pārējās elektrotermiskās ierīces:  
8516 71 00 0 --tējas vai kafijas aparāti gab.
8516 72 00 0 --tosteri gab.
8516 79 --pārējās:  
8516 79 20 0 ---dziļās taukvāres pannas gab.
* 8516 79 70 0 ---pārējās gab.
8516 80 -elektriskie sildelementi: 
8516 80 10 0 --samontēti tikai vienkārša izolēta karkasa veidā ar
elektriskiem savienojumiem, izmantošanai lidmašīnu
pretapledojuma sistēmās civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8516 80 91 0 ---samontēti izolētā karkasā -
8516 80 99 0 ---pārējie -
8516 90 00 0 -daļas -
8517 Elektriskie telefona un telegrāfa aparāti ar vadu
sakariem, ieskaitot telefona līniju un telegrāfa līniju
komplektus ar bezvadu klausulēm un
telekomunikācijas aparatūru augstfrekvences līniju
sistēmām vai ciparu līniju sistēmām; videofoni:
  

-telefona aparāti, videofoni:  
8517 11 00 0 --telefona līniju aparāti ar bezvadu klausulēm gab.
8517 19 --pārējie:  
8517 19 10 0 ---videofoni gab.
8517 19 90 0 ---pārējie -
-faksimilu iekārtas un teleprinteri:  
8517 21 00 0 --faksimilu iekārtas gab.
8517 22 00 0 --teleprinteri -
8517 30 00 0 -telefona vai telegrāfa sakaru komutatori -

8517 50 -pārējie aparāti augstfrekvences līniju sistēmām
vai ciparu līniju sistēmām:
  
8517 50 10 0 --augstfrekvences līniju sistēmām -
8517 50 90 0 --pārējie -
8517 80 -pārējā aparatūra: 
8517 80 10 0 --namdurvju tālrunas sistēmas -
8517 80 90 0 --pārējās -

8517 90 -daļas:  
--nesējfrekvences strāvas vadu sakaru sistēmu aparātiem,
kas minēti 8517 50 100. subpozīcijā:  
8517 90 11 0 ---elektronbloki -
8517 90 19 0 ---pārējie -
--pārējās:  
8517 90 82 0 ---elektronbloki -
8517 90 88 0 ---pārējie -
8518 Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai
neiemontēti skaļruņi; austiņas, kombinētas vai
nekombinētas ar mikrofonu, un komplekti, kas sastāv
no mikrofona un viena vai vairākiem skaļruņiem;
zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji;
  

skaņas pastiprināšanas elektroierīces:  
8518 10 -mikrofoni un to statīvi:  
8518 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:  
8518 10 20 0 ---telekomunikācijās izmantojamie mikrofoni ar frekvenču
diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 KHz, ar diametru ne vairāk
kā 10 mm un augstumu ne vairāk kā 3 mm -
8518 10 80 0 ---pārējie -
-korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi:  
8518 21 --atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi:  
8518 21 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8518 21 90 0 ---pārējie gab.
8518 22 --vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi:  
8518 22 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8518 22 90 0 ---pārējie gab.
8518 29 --pārējie: 
8518 29 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
---pārējie:  
8518 29 20 0 ----telekomunikācijās izmantojamie skaļruņi ar frekvenču
diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 KHz, ar diametru
ne vairāk kā 50 mm gab.
8518 29 80 0 ----pārējie gab.
8518 30 -austiņas, kombinētas vai nekombinētas ar mikrofonu,
un komplekti, kas sastāv no mikrofona un viena vai
vairākiem skaļruņiem:
  
8518 30 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:
8518 30 20 0 ---telefona līniju klausules -
8518 30 80 0 ---pārējie -

8518 40 -zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji:  
8518 40 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējie:
8518 40 30 0 ---telefona un mēraparātu pastiprinātāji -
---pārējie:  
8518 40 91 0 ----vienkanāla gab.
8518 40 99 0 ----pārējie gab.
8518 50 -skaņas pastiprināšanas elektroierīces:  
8518 50 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8518 50 90 0 --pārējās gab.
8518 90 00 0 -daļas -
8519 Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu
ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un pārējā
atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu
ierakstīšanas ierīču:
  

8519 10 00 0 -atskaņotāji, kas darbināmi ar monētu vai žetonu gab.
-pārējie atskaņotāji:  
8519 21 00 0 --bez skaļruņa gab.
8519 29 00 0 --pārējie gab.
-skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis):  
8519 31 00 0 --ar automātisku skaņuplašu maiņas mehānismu gab.
8519 39 00 0 --pārējās gab.
8519 40 00 0 -magnetofona lenšu atskaņošanas iekārtas gab.
-pārējie atskaņošanas aparāti:  
8519 92 00 0 --kabatas formāta kasešu atskaņotāji gab.
8519 93 --pārējie, kasešu:  
---izmantošanai motorizētos transportlīdzekļos:  
8519 93 31 0 ----ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu gab.
8519 93 39 0 ----pārējie gab.
---pārējie:  
8519 93 81 0 ----ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu gab.
8519 93 89 0 ----pārējie gab.

8519 99 --pārējie: 
---ar lāzeru nolasīšanas sistēmu:  
8519 99 12 0 ----izmantošanai motorizētos transportlīdzekļos,
ar diskiem, kuru diametrs ir ne vairāk kā 6,5 cm gab.
8519 99 18 0 ----pārējie gab.
8519 99 90 0 ---pārējie gab.
8520 Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra
(ar vai bez atskaņošanas ierīcēm):
  
8520 10 00 0 -diktofoni, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota gab.
8520 20 00 0 -telefonu autoatbildētāji gab.
-pārējās iekārtas skaņu ierakstam un atskaņošanai,
izmantojot magnētisko lenti:
  

8520 32 --digitālās audioiekārtas:  
---kasešu:  
----ar iebūvētu pastiprinātāju un vienu vai vairākiem
iebūvētiem skaļruņiem:  
8520 32 11 0 -----spējīgas darboties bez ārēja barošanas avota gab.
8520 32 19 0 -----pārējās gab.
8520 32 30 0 ----kabatas formāta magnetofoni gab.
8520 32 50 0 ----pārējās gab.
---pārējās:  
8520 32 91 0 ----kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ierakstīt
vai atskaņot ar vienu ātrumu - 19 cm/s vai ar vairākiem
ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s gab.

8520 32 99 0 ----pārējās gab.
8520 33 --pārējās, kasešu:  
---ar iebūvētu pastiprinātāju un vienu vai vairākiem
iebūvētiem skaļruņiem:  
8520 33 11 0 ----spējīgas darboties bez ārēja barošanas avota gab.
8520 33 19 0 ----pārējās gab.
8520 33 30 0 ---kabatas formāta magnetofoni gab.
8520 33 90 0 ---pārējās gab.
8520 39 --pārējās:  
8520 39 10 0 ---kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ierakstīt
vai atskaņot ar vienu ātrumu - 19 cm/s vai ar vairākiem
ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s gab.
8520 39 90 0 ---pārējās gab.
8520 90 -pārējās:  
8520 90 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
8520 90 90 0 --pārējās gab.
8521 Videoierakstu un attēla un skaņas reproducēšanas
aparatūra, ar vai bez skaņotāja:
  
8521 10 -magnētiskās lentes tipa:  
8521 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējā:  
8521 10 30 0 ---kas izmanto lentes ar platumu, kas nepārsniedz 1,3 cm,
un ar spēju ierakstīt un reproducēt, ja lentes kustības
ātrums nepārsniedz 50 mm/s gab.
8521 10 80 0 ---pārējā gab.
8521 90 00 0 -pārējā gab.
8522 Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai tikai
vai galvenokārt kopā ar 8519.-8521. preču pozīcijā
minēto aparatūru:
  
8522 10 00 0 -skaņas noņēmēji -

8522 90 -pārējās:  
8522 90 10 0 --kopā sajūgti vai savienoti divu vai vairāku komponentu
bloki un mezgli 8520 90. subpozīcijā minētās aparatūras
sastāvā, izmantošanai civilajā aviācijā -
--pārējās:  
8522 90 30 0 ---adatas; dimanti, safīri un citi apdarināti vai neapdarināti
dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie
vai rekonstruētie) adatām -
---pārējās:
----elektroniskie bloki:  
8522 90 51 0 -----aparātiem, kas minēti 8520 20 000.subpozīcijā -
8522 90 59 0 -----pārējās -
8522 90 93 0 ----skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparātos
izmantojamas vienkasešu kompozīcijas ar kopējo biezumu
ne vairāk kā 53 mm -

8522 90 98 0 ----pārējās -
8523 Gatavi neierakstīti nesēji skaņu vai citu līdzīgu
parādību ierakstīšanai, izņemot 37.grupā minētos
izstrādājumus:
  
-magnētiskās lentes:  
8523 11 00 0 --ar platumu ne vairāk kā 4 mm gab.
8523 12 00 0 --ar platumu vairāk ne kā 4 mm, bet ne vairāk kā 6,5 mm gab.
8523 13 00 0 --ar platumu vairāk ne kā 6,5 mm gab.
8523 20 -magnētiskie diski:  
8523 20 10 0 --cietie gab.

8523 20 90 0 --pārējie gab.
8523 30 00 0 -kartes ar ietvertu magnētisko svītru gab.
8523 90 00 0 -pārējās -
8524 Ierakstītas skaņuplates, lentes un pārējie nesēji
skaņas vai citu līdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot
skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, izņemot
37.grupā minētos izstrādājumus:
  
8524 10 00 0 -skaņuplates elektroatskaņotājiem gab.
-diski lāzera nolasīšanas sistēmām:  
8524 31 00 0 --citu parādību, bet ne skaņas vai attēla, reproducēšanai gab.
8524 32 --tikai skaņas reproducēšanai:  
8524 32 10 0 ---diametrā ne vairāk kā 6,5cm gab.
8524 32 90 0 ---diametrā vairāk nekā 6,5cm gab.
8524 39 --pārējie: 

8524 39 10 0 ---instrukciju, datu, skaņas un attēla ierakstu reproducēšanai
bināras formas nolasīšanai paredzētās iekārtās, kuru ar
automātisku datu apstrādes iekārtu var regulēt un sniegt
savstarpēju sadarbību ar lietotāju gab.
---pārējie:  
8524 39 20 0 ---- ciparvideodiski (DVD) gab.
8524 39 80 0 ----pārējie gab.
8524 40 00 0 -magnētiskās lentes citu parādību, bet ne skaņas
vai attēla, reproducēšanai
 gab.
-pārējās magnētiskās lentes:  
8524 51 00 0 --ar platumu ne vairāk kā 4 mm gab.
8524 52 00 0 --ar platumu vairāk nekā 4 mm, bet ne vairāk kā 6,5 mm gab.
8524 53 00 0 --ar platumu vairāk nekā 6,5 mm gab.
8524 60 00 0 -kartes ar ietvertu magnētisko svītru gab.
-pārējās: 
8524 91 00 0 --citu parādību, bet ne skaņas vai attēla, reproducēšanai -
8524 99 --pārējās:  
8524 99 10 0 ---instrukciju, datu, skaņas un attēla ierakstu reproducēšanai
bināras formas nolasīšanai paredzētās iekārtās, kuru ar
automātisku datu apstrādes iekārtu var regulēt un sniegt
savstarpēju sadarbību ar lietotāju -
8524 99 90 0 ---pārējie -
8525 Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru, radiofonijas
vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver
uztveres, skaņu ierakstes vai atskaņošanas aparatūru;
televīzijas kameras; videokameras ar apturamu attēlu un
 
pārējie videokameru magnetofoni; digitālās kameras:  

8525 10 -raidaparatūra: 
8525 10 10 0 --radiotelegrāfa vai radiotelefonu radioaparatūra,
izmantošanai civilajā aviācijā gab.
--pārējā:
8525 10 50 0 ---radiotelegrāfa vai radiotelefona aparatūra gab.
8525 10 80 0 ---pārējā gab.
8525 20 -raidaparatūra ar uztveres iekārtu:  
8525 20 10 0 --radiotelegrāfa vai radiotelefonu radioaparatūra,
izmantošanai civilajā aviācijā gab.

--pārējā:  
8525 20 91 0 ---šūnu tīkliem (mobilie telefoni) gab.
8525 20 99 0 ---pārējā gab.
8525 30 -televīzijas kameras:  
8525 30 10 0 --ar trim un vairāk raidcaurulēm gab.
8525 30 90 0 --pārējās gab.
8525 40 -videokameras ar fiksējamu attēlu un pārējie
videokameru magnetofoni; digitālās kameras:
  
--videokameras ar fiksējamu attēlu; digitālās kameras:  
8525 40 11 0 ---digitālās gab.
8525 40 19 0 ---pārējās gab.
--pārējie videokameru magnetofoni:  
8525 40 91 0 ---spējīgas ierakstīt tikai ar televīzijas kameru uzņemtu
skaņu un attēlus gab.
8525 40 99 0 ---pārējās gab.
8526 Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un
tālvadības radioaparatūra:
  
8526 10 -radiolokācijas aparatūra:  
8526 10 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā -
8526 10 90 0 --pārējā -
-pārējā:  
8526 91 --radionavigācijas aparatūra:  
---izmantošanai civilajā aviācijā:  
8526 91 11 0 ----radio navigācijas uztvērējaparatūra gab.
8526 91 19 0 ----pārējā -
8526 91 90 0 ---pārējā -
8526 92 --tālvadības radioaparatūra: 

8526 92 10 0 ---izmantošanai civilajā aviācijā -
8526 92 90 0 ---pārējā -
8527 Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru
uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā

korpusā ar skaņas noņēmēju vai atskaņošanas
aparatūru, vai pulksteni:
  
-radioaparāti, kas var darboties bez ārēja enerģijas
avota, ieskaitot uztvērējus, kas var uztvert arī
radiotelefona vai radiotelegrāfa signālus:
  
8527 12 --kabatas formāta radiokasešu atskaņotāji:  
8527 12 10 0 ---ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu gab.
8527 12 90 0 ---pārējie gab.
8527 13 --pārējie aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstes
vai atskaņošanas iekārtu:
  
8527 13 10 0 ---ar lāzera nolasīšanas sistēmu gab.
---pārējie:
8527 13 91 0 ----kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu gab.
8527 13 99 0 ----pārējie gab.

Turpmāk vēl

01.01.2004