Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.01.2010. - 03.10.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.720

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 31.§)
Tiesu administrācijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Tiesu administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tieslietu ministrs Tiesu administrācijas pakļautību īsteno ar Tieslietu ministrijas starpniecību.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.7 redakcijā)

II. Tiesu administrācijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Tiesu administrācija veic rajonu (pilsētu) tiesu, administratīvās rajona tiesas, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un administratīvās apgabaltiesas organizatorisko vadību, kā arī nodrošina Tiesu ekspertu padomes un Tiesu ekspertu reģistra darbību.

(MK 27.11.2007. noteikumu Nr.817 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.7)

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Tiesu administrācija:

3.1. sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošina tiesu iestāžu darbības analīzi un plānošanu;

3.2. nodrošina tiesnešu kandidātu atlasi;

3.3. (svītrots ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.7);

3.4. organizē tiesnešu un tiesu darbinieku mācības;

3.5. nodrošina tiesnešu konferences sagatavošanu un norisi;

3.6. sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatus, priekšlikumus un ieteikumus par situāciju tiesu iestādēs, kā arī organizē sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;

3.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un personu pieņemšanu;

3.8. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

3.9. finansiāli un materiāltehniski nodrošina tiesu darbu;

3.10. nodrošina tiesu darba statistisko uzskaiti;

3.11. kontrolē tiesu informatīvās sistēmas izveidi un lietošanu;

3.12. nodrošina valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas organizatorisko un tehnisko uzturēšanu;

3.13. novērtē funkciju izpildi un iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, kā arī veic citas pārbaudes vai piedalās šādās pārbaudēs tiesu iestādēs;

3.14. veic finanšu revīziju tiesu iestādēs;

3.15. kārto tiesnešu personu uzskaites lietas un noformē nepieciešamos dokumentus;

3.16. veido un uztur Tiesu ekspertu reģistru;

3.17. nodrošina Tiesu ekspertu padomes darbu.

(Grozīts ar MK 27.11.2007. noteikumiem Nr.817; MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.7)

4. Tiesu administrācijai ir tiesības:

4.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām administrācijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus, kas saistīti ar valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas izmantošanu;

4.3. sniegt atzinumu par Tiesu administrācijas administrētajos valsts budžeta kontos nepareizi iemaksāto valsts nodevas vai citu maksājumu atmaksu, ja:

4.3.1. persona iemaksā valsts nodevas vai citu maksājumu nepareizajā Tiesu administrācijas administrētajā valsts budžeta kontā;

4.3.2. personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesu iestādē nav iesniegts;

4.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.7 redakcijā)

III. Tiesu administrācijas struktūra un amatpersonu kompetence

5. Tiesu administrāciju vada direktors. Tiesu administrācijas direktoram var būt vietnieki.

(MK 27.11.2007. noteikumu Nr.817 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.7)

6. Tiesu administrācijas direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

7. Tiesu administrācijas struktūrvienības ir departamenti, nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Departamentus, nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē Tiesu administrācijas direktors.

8. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki.

9. Nodaļu un patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs. Nodaļas un patstāvīgās nodaļas vadītāja kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

IV. Tiesu administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par tās darbību

10. Tiesu administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina Tiesu administrācijas direktors.

11. Tiesu administrācijas direktora lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

12. Tiesu administrācijas direktors ne retāk kā reizi gadā sniedz tieslietu ministram pārskatu par Tiesu administrācijas funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

13. Tieslietu ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par Tiesu administrācijas funkciju izpildi.

V. Noslēguma jautājums

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks
09.01.2010