Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.683

Rīgā 2003.gada 9.decembrī (prot. Nr.63 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.260 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.8.apakšpunktu.

2. Izteikt 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. liftiem ar ārēju vadību (liftiem, kuriem kabīnes vadības līdzekļi ir novietoti ārpus kabīnes un nav aizsniedzami no kabīnes)."

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Atkarībā no konstrukcijas liftus klasificē šādi:

3.1. pasažieru lifti — pasažieru un rokas bagāžas pārvietošanai;

3.2. kravas-pasažieru lifti — kravas pārvietošanai (parasti ar pavadoni);

3.3. lifti slimnieku pārvietošanai — lifti ārstniecības iestādēs, kas paredzēti, lai pārvietotu slimniekus (gultās vai speciālos ratiņos) kopā ar pavadoni."

4. Papildināt noteikumus ar 11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. lifta atbilstību standartam LVS 344 "Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā"."

5. Izteikt 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. nodrošināt lifta apkalpojošā personāla apmācību un zināšanu pārbaudes, kā arī instruktāžu darba vietā, ja liftu apkalpo lifta valdītāja norīkots personāls;".

6. Aizstāt 16.punktā vārdus "operatoru un elektromehāniķi" ar vārdiem "apkalpojošo personālu".

7. Svītrot 17.punktu.

8. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Pirms lifta apkalpojošā personāla norīkošanas darbā ar citas konstrukcijas liftu attiecīgo darbinieku instruē darba vietā un nodrošina viņam nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu."

9. Izteikt 19.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Liftu nedrīkst lietot, ja:".

10. Papildināt noteikumus ar 19.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.16. inspicēšanas institūcija nav noplombējusi regulējamo drošības ierīci vai plombējums (atzīme par drošības ierīces pēdējo iestatījumu) ir bojāts."

11. Svītrot 20.punktā vārdus "pirms tā lietošanas uzsākšanas".

12. Izteikt 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"22. Lifta tehniskā pārbaude periodiski lietošanas laikā (turpmāk — periodiskā tehniskā pārbaude) ietver lifta apskati un novērtēšanu darbībā, pārbaudot:

22.1. lifta metālkonstrukcijas un to savienojumu stāvokli (piemēram, plaisas, deformācija, sieniņu biezuma, skrūvju un kniežu diametra pārmaiņas korozijas un nodiluma dēļ un citi iespējamie defekti);

22.2. lifta trošu piekares stāvokli un trošu stiprinājuma pareizību;

22.3. lifta skriemeļu, buferu, vadotņu, vadkurpju, ātrumierobežotāja, asu un to stiprinājuma detaļu, kā arī vinčas stiprinājuma elementu stāvokli;

22.4. lifta iekārtu iezemējuma un izolācijas stāvokli un pretestības atbilstību pieļaujamajai;

22.5. lifta kabīnes apstāšanās precizitāti;

22.6. lifta automātisko durvju spraugas stāvokli;

22.7. lifta drošības ierīces un to plombējumu;

22.8. lifta un pretsvara masas, kabīnes un šahtas parametru atbilstību pasē norādītajiem lielumiem.

23. Lifta periodisko tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

24. Lifta ārpuskārtas tehnisko pārbaudi nepieciešams veikt šādos gadījumos:

24.1. pēc lifta pamatelementu (nesošo metālkonstrukciju, trošu, hidroiekārtu, pacelšanas mehānismu), kā arī drošības ierīču nomaiņas (turpmāk — lifta remonts);

24.2. pēc lifta avārijas;

24.3. pēc tās ēkas vai būves rekonstrukcijas vai kapitālā remonta, kurā lifts uzstādīts, kā arī pēc lifta šahtas vai mašīntelpas izmēru maiņas;

24.4. pēc lietošanā esoša lifta kinemātiskās shēmas vai elektroshēmas, drošības ierīču tehnisko parametru, kā arī lifta vadības ātruma, kabīnes celtspējas, kabīnes masas vai celšanas augstuma maiņas (turpmāk — lifta rekonstrukcija)."

13. Papildināt noteikumus ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Pēc lifta rekonstrukcijas pirms tā lietošanas uzsākšanas nepieciešama lifta pārreģistrācija Valsts darba inspekcijā."

14. Papildināt 26.punktu ar vārdiem "un lifta valdītājs ir veicis pārkārtojumus atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām".

15. Aizstāt 28.punktā vārdus "lifta kabīnē un mašīntelpā" ar vārdiem "lifta kabīnē, mašīntelpā vai vadības skapī".

16. Papildināt III nodaļu ar 28.1punktu šādā redakcijā:

"28.1 Lifta valdītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā var apstrīdēt un pārsūdzēt inspicēšanas institūcijas lēmumu neizsniegt iekārtas drošības pārbaudes zīmi."

17. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pirms darba maiņas uzsākšanas, lifta iedarbināšanas vai ievērojot šo noteikumu 13.3.apakšpunktā noteikto periodiskumu, apkalpojošais personāls veic lifta apskati, novērtējot iespējamos bojājumus un pārbaudot drošības ierīces. Lifta valdītājs apskatei paredz atbilstošu laiku, kad lifts netiek lietots. Lifta apkalpojošais personāls darba maiņas žurnālā izdara ierakstu par apskates rezultātiem."

18. Aizstāt 31.punktā vārdus "stāva grīdas līmeni ne mazāk par 200 mm" ar vārdiem "šahtas durvju slēgmehānisma atvienošanas zonu".

19. Izteikt 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"45. Lifta apkalpojošais personāls veic lifta tehnisko apkopi. Par veiktajiem darbiem lifta apkalpojošais personāls izdara ierakstu lifta tehnisko apkopju žurnālā. Lifta tehnisko apkopju žurnāls atrodas lifta mašīntelpā vai lifta vadības skapī.

46. Lifta tehnisko apkopi veic, ņemot vērā lifta ražotāja un uzstādītāja noteiktās instrukcijas un drošības prasības. Lifta tehniskās apkopes instrukcija atrodas mašīntelpā vai lifta vadības skapī."

20. Svītrot 47. un 48.punktu.

21. Papildināt VI nodaļu ar 49.1 un 49.2punktu šādā redakcijā:

"49.1 Pasažieru evakuāciju no bojāta lifta kabīnes nodrošina lifta apkalpojošais personāls. Pasažierus evakuē no bojāta lifta kabīnes, ņemot vērā lifta ražotāja un uzstādītāja vai lifta tehniskās apkopes institūcijas noteiktās instrukcijas un drošības prasības. Lifta evakuācijas instrukcija atrodas mašīntelpā vai lifta vadības skapī.

49.2 Lai varētu veikt attiecīgās darbības atbilstoši pasažieru evakuācijas instrukcijai, lifta kabīni pārvieto līdz tuvākā stāva laukumam un nostiprina."

22. Aizstāt 50.punktā vārdus "lifta elektromehāniķim vai operatoram" ar vārdiem "apkalpojošam personālam".

23. Svītrot 52., 53., 54. un 55.punktu.

24. Svītrot 57.punktu.

25. Papildināt noteikumus ar 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Līdz 2004.gada 1.maijam inspicēšanas institūcija noplombē visas lietošanā esošo liftu drošības ierīces."

26. Svītrot 1.pielikuma daļā "pases vāks" vārdus "lifta indekss".

27. Izteikt 1.pielikuma 2.punktā tekstu iekavās šādā redakcijā:

"(pasažieru, kravas-pasažieru lifts vai lifts slimnieku pārvietošanai)".

28. Svītrot 1.pielikuma 8.punktu.

29. Papildināt 1.pielikumu ar 10.1 un 10.2punktu šādā redakcijā:

"10.1 Kabīnes masa ___________________________________ kg

10.2 Kabīnes celšanas augstums __________________________ m".

30. Izteikt 1.pielikuma 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana _____________________".

(ir, nav)

31. Svītrot 1.pielikuma 17.punktu.

32. Izteikt 1.pielikuma 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Drošības ierīču raksturojums:

Drošības ierīceTips, identifikācijaSertifikāta numurs un izsniegšanas datumsInstitūcija, kas izsniegusi sertifikātu
Kabīnes ķērājierīce
Pretsvara ķērājierīce
Kabīnes buferi
Pretsvara buferi
Kabīnes ātruma ierobežotājs
Pretsvara ātruma ierobežotājs
Augšupejošas kabīnes ātruma ierobežotājs
Šahtas durvju slēgierīce ".

33. Izteikt 1.pielikuma 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Vadsliedes:

Kabīnes vadsliežu tips _________________________

Pretsvara vadsliežu tips ________________________

23. Nostiepuma kontrole (ir, nav):

Kabīnes trosei/siksnai _________________________

Ātruma ierobežotāja trosei ______________________".

34. Papildināt 1.pielikumu ar 23.1punktu šādā redakcijā:

"23.1 Avārijas signalizācija:

Avārijas signalizācijas atrašanās vietaZvana pogaSarunu ierīce
Uz kabīnes jumta
Kabīnē
Šahtas bedrē

".

35. Papildināt 1.pielikumu ar 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. lifta kinemātiskā shēma."

36. Svītrot 2.pielikuma daļā "pases vāks" vārdus "lifta indekss".

37. Izteikt 2.pielikuma 2.punktā tekstu iekavās šādā redakcijā:

"(pasažieru, kravas-pasažieru lifts vai lifts slimnieku pārvietošanai)".

38. Papildināt 2.pielikumu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

"2.1 Lifta piedziņas veids _________________________________".
(tiešās vai netiešās piedziņas lifts)

39. Svītrot 2.pielikuma 6.punktu.

40. Papildināt 2.pielikumu ar 10.1 un 10.2punktu šādā redakcijā:

"10.1 Kabīnes masa __________________________________ kg

10.2 Kabīnes celšanas augstums _________________________m".

41. Izteikt 2.pielikuma 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana __________________".
(ir, nav)

42. Svītrot 2.pielikuma 17.punktu.

43. Izteikt 2.pielikuma 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Drošības ierīču raksturojums:

Drošības ierīce

Tips, identifikācija

Sertifikāta numurs un izsniegšanas datumsInstitūcija, kas izsniegusi sertifikātu

Kabīnes ķērājierīce

Līdzsvarojošā svara ķērājierīce

Kabīnes buferi

Kabīnes ātruma ierobežotājs

Līdzsvarojošā svara ātruma ierobežotājs

Šahtas durvju slēgierīce ".

44. Izteikt 2.pielikuma 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Vadsliedes:

Kabīnes vadsliežu tips ________________________________

Līdzsvarojošā svara vadsliežu tips ________________________________

21. Ātruma ierobežotāja troses nostiepuma kontrole ____________________".
(ir, nav)

45. Papildināt 2.pielikumu ar 21.1punktu šādā redakcijā:

"21.1 Avārijas signalizācija:

Avārijas signalizācijas atrašanās vietaZvana pogaSarunu ierīce
Uz kabīnes jumta
Kabīnē
Šahtas bedrē ".

46. Papildināt 2.pielikuma 26.punktu ar rindkopu šādā redakcijā:

"Hidrauliskā šķidruma marka un viskozitāte

".

47. Papildināt 2.pielikumu ar 28.1punktu šādā redakcijā:

"28.1 Piesardzības pasākumi, kas aizsargā pret kabīnes brīvu kritienu vai

nolaišanos palielinātā ātrumā, vai izslīdēšanu ___________________________

____________________________________________________________ ".

48. Papildināt 2.pielikumu ar 31.4. un 31.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4. lifta hidrauliskā shēma;

31.5. lifta kinemātiskā shēma."

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
13.12.2003