Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.; 1999, 18.nr.; 2000, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt I nodaļas terminu "Reģistrētais pamatkapitāls" skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Reģistrētais pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu."

3. Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti."

4. Izslēgt 13.panta trešās daļas otro teikumu.

5. Izslēgt 14.panta otrās daļas otro teikumu.

6. Papildināt 20.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja sākotnēji noteiktais reģistrētais pamatkapitāls ir sasniegts, akciju sabiedrībai, palielinot savu pamatkapitālu, ir jānosaka arī atbilstošs reģistrētā pamatkapitāla lielums, kas nedrīkst būt mazāks par sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu."

7. Izteikt 21.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"4. Banku, citu kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudu, izņemot šā panta piektajā daļā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas:

1) apvienojas divas vai vairākas bankas vai vienai bankai tiek pievienota cita banka, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība;

2) apvienojas divas vai vairākas apdrošināšanas sabiedrības vai vienai apdrošināšanas sabiedrībai tiek pievienota cita apdrošināšanas sabiedrība, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība.

5. Bankas, citas kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitālā drīkst ieguldīt nekustamas lietas tikai ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

8. Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdu "lielumu".

9. Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Bankām, citām kredītiestādēm, apdrošināšanas akciju sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja."

10. Papildināt 41.1 panta otro daļu ar vārdiem "pēc tam, kad akciju sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir dota iespēja izmantot savas pirmpirkuma tiesības saskaņā ar šā likuma 46.pantu".

11. Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju."

12. Izteikt 47.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam pievienojams akcionāru pilnsapulces protokola noraksts, statūtu grozījumu teksts un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi, bet šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - arī Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja."

13. Izteikt 50.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja akciju sabiedrības valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru pilnsapulci sabiedrības statūtos paredzētajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par šā panta pirmajā daļā paredzēto termiņu, kārtējo akcionāru pilnsapulci var sasaukt:

1) akciju sabiedrības padome;

2) zvērināts revidents;

3) revīzijas komisija;

4) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs;

5) likvidators."

14. 52.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "izrādās, ka zaudēta trešā daļa pamatkapitāla" ar vārdiem "izrādās, ka sabiedrības pašu kapitāls līdzinās divām trešdaļām vai ir mazāks par divām trešdaļām no apmaksātā pamatkapitāla";

izslēgt vārdus "un ar esošo īpašumu nevar segt savas parādu saistības".

15. 78.panta trešajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Akciju sabiedrības padomei ir tiesības jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš ar ļaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības izdarījis pārkāpumu vai ja viņš neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam.";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ļauns nolūks un rupja neuzmanība šā panta izpratnē tiek noteikta saskaņā ar Civillikuma normām."

16. Izteikt 79.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"3. Akciju sabiedrībai par katru pārskata gadu ir jāsastāda gada pārskats, kas kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, kā arī akciju sabiedrības valdes ziņojuma.

4. Gada pārskatam ir jāsniedz skaidrs un patiess priekšstats par akciju sabiedrības līdzekļiem, saistībām, tās finansiālo stāvokli, naudas plūsmu un peļņu vai zaudējumiem."

17. Izslēgt 80.panta pirmajā daļā vārdus "atvēlamas sociālajai sfērai, labdarības".

18. 87.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Zvērinātu revidentu ievēlē akcionāru pilnsapulce. Zvērināts revidents pārbauda katra pārskata perioda gada pārskatu. Lemt par zvērināta revidenta nomaiņu var tikai akcionāru pilnsapulce pēc valdes vai padomes pieprasījuma, kā arī tad, ja to pieprasa akcionāri šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Par zvērinātu revidentu var būt persona, kura ir sertificēta saskaņā ar likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasībām.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Akciju sabiedrība paziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par zvērināta revidenta ievēlēšanu vai nomaiņu 15 dienu laikā pēc pilnsapulces, kurā tas noticis, norādot ievēlētā zvērināta revidenta vārdu un sertifikāta numuru."

19. Pārejas noteikumos:

aizstāt 7.punktā vārdus "Grozījumi likuma 58.panta pirmajā un septītajā daļā" ar vārdiem "Grozījumi likuma 58.panta septītajā daļā";

papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi likuma 58.panta pirmajā daļā (par akcionāru balsošanu neklātienē) stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā likums par elektronisko dokumentu juridisko statusu.

11. Grozījumi likuma 21.panta ceturtajā un piektajā daļā, 38.panta trešajā daļā, 42.panta otrās daļas 7.punktā, 47.panta pirmajā daļā, kā arī grozījumi visā likumā attiecībā uz vārdu "Vērtspapīru tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 20.jūnijā

04.07.2000