Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt visā likumā un 1.pielikumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11.pantā noteiktajam sadalījumam. No valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem valsts budžeta programmai "Latvijas vides aizsardzības fonds" (turpmāk - fonds) piešķirtās dotācijas apmērs ir ne mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

(2) Fondam piešķirtā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem un pašvaldību vides aizsardzības speciālo budžetu līdzekļi izmantojami tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides monitoringu, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, vides izglītību un saziņu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu."

4. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Fonda finansējuma izlietojums

(1) Fonda finansējuma izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk - fonda padome), ievērojot tās nolikumā paredzēto kārtību. Vides ministrs izveido fonda padomi, apstiprina tās nolikumu un personālsastāvu. Vides ministrs ir fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - fonda administrācija). Fonda administrācija ir Vides ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministru kabinets apstiprina fonda administrācijas nolikumu. Fonda administrācija atbilstoši fonda padomes lēmumiem izsludina konkursus un organizē projektu izvērtēšanu fonda finansējuma saņemšanai.

(3) Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, vides ministrs izveido fonda konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome). Vides ministrs apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs."

5. Papildināt 10.panta otrās daļas otro teikumu pēc vārda "datumam" ar vārdiem "papīra vai elektroniskā formātā".

6. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi un lietošanu vai vides piesārņošanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, limitos noteiktajos apjomos ieskaita:

1) 40 procentus - valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus - tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.";

aizstāt trešās daļas 1.punktā, piektajā un sestajā daļā vārdus "valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā" ar vārdiem "valsts pamatbudžetā".

7. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "no valsts vides aizsardzības speciālā budžeta" ar vārdiem "no valsts pamatbudžeta".

8. Aizstāt 16.1 pantā vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra" ar vārdiem "vides ministra".

9. Aizstāt 17.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "valsts vides aizsardzības speciālais budžets" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts pamatbudžets" (attiecīgā locījumā).

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūnijam spēkā ir Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumi nr.244 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Ar 2004.gada 1.janvāri spēku zaudē likums "Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 9.nr.; 2001, 23.nr.).

8. Vides ministrijas pakļautībā esošo valsts institūciju "Latvijas vides aizsardzības fonds" likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējams Latvijas vides aizsardzības fonds, un dienu, no kuras tas uzskatāms par likvidētu. Latvijas vides aizsardzības fonda saistības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

9. Līdz 2004.gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod šā likuma 3.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

10. Šā likuma 3.1 pantā paredzētās funkcijas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija sāk pildīt no 2004.gada 1.janvāra."

11. 9.pielikumā:

izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Nodokļa likmes par radioaktīvajām vielām";

aizstāt tabulas 1., 2., 3. un 4.punktā skaitli "1012" ar skaitli "10121";

aizstāt tabulas 3., 4., 5. un 6.punktā skaitli "109" ar skaitli "1091";

aizstāt tabulas 5. un 6.punktā skaitli "106" ar skaitli "1061".

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 20.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 2. decembrī

 

 

01.01.2004