Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.05.2024. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par akcīzes nodokli
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Alkoholisko dzērienu aprites likumā un Enerģijas dzērienu aprites likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) akcīzes preces — alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti;

2) akcīzes nodokļa marka — alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marka, kuru piestiprina alkoholisko dzērienu iepakojumam (pudelei vai citam iepakojumam), tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienībai un kura apliecina, ka minētajiem marķētajiem izstrādājumiem ir legāla izcelsme un tie ņemti valsts kontrolē atbilstoši noteiktajiem akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem. Akcīzes nodokļa marka tabakas izstrādājumiem pilda arī drošības elementa funkcijas;

21bojāta akcīzes nodokļa marka — akcīzes nodokļa marka, kas ir kļuvusi nelietojama alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas vai marķēšanas procesā;

22nederīga akcīzes nodokļa marka — akcīzes nodokļa marka, kurai tās ražošanas procesā ir radušies defekti un tāpēc to nevar izmantot alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanā;

23neizmantota akcīzes nodokļa marka — akcīzes nodokļa marka, kuru nodokļa maksātājs ir saņēmis, bet nav piestiprinājis alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienībai;

3) atliktā nodokļa maksāšana — akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, pārvietošanu un citām darbībām saskaņā ar likumu;

4) dalībvalsts — jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts;

41dalībvalsts teritorija — jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts teritorija, kurā piemēro līgumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. un 355. pantu, izņemot trešās teritorijas;

42Savienības teritorija — dalībvalstu teritorijas;

5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda (drukā) uz cigarešu iepakojuma vienībai piestiprinātas akcīzes nodokļa markas vai arī uz cigarešu iepakojuma vienības un kura atbilst cenai, ko konkrētām cigaretēm nosaka akcīzes nodokļa marku saņēmēji, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;

6) vidējā svērtā mazumtirdzniecības cena — attiecīgā laikposmā noteikta cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, ņemot vērā patēriņam nodoto un brīvā apgrozībā laisto cigarešu kopējo vērtību un cigarešu skaitu;

7) akcīzes preču noliktava — vieta, kur apstiprināts noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu;

8) importētājs — persona, kura saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulas (ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk — Padomes regula Nr.  952/2013) 201. pantu piesaka muitas procedūrai — laišana brīvā apgrozībā — akcīzes preces, kas Latvijas Republikā ievestas no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā;

9) apstiprināts noliktavas turētājs — persona, kurai ir tiesības turēt tās īpašumā vai valdījumā esošu akcīzes preču noliktavu;

10) reģistrēts saņēmējs — persona, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja statusa, bet kurai ir tiesības saņemt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus no citas dalībvalsts vai no reģistrēta nosūtītāja un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijas Republikā, piemērojot tiem atlikto nodokļa maksāšanu;

11) īslaicīgi reģistrēts saņēmējs — persona, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja statusa, bet kurai ir tiesības uz vienu noteiktu darbību — uz konkrētu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vienreizēju saņemšanu no citas dalībvalsts vai no reģistrēta nosūtītāja un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijas Republikā, piemērojot tiem atlikto nodokļa maksāšanu;

12) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

121nosūtītājs tālpārdošanā — persona, kura veic patstāvīgu saimniecisko darbību un saskaņā ar šā likuma 11.1 un 26.1 pantu no vienas dalībvalsts teritorijas nosūta alkoholiskos dzērienus, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, kas jau ir nodoti patēriņam šīs dalībvalsts teritorijā, uz citas dalībvalsts teritoriju tādai fiziskajai personai, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja, sertificēta saņēmēja vai īslaicīgi sertificēta saņēmēja statusa un kura neveic patstāvīgu saimniecisko darbību;

122nodokļa maksātāja pārstāvis — persona, kuru ieceļ citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā un kura saskaņā ar šā likuma 11.2 un 26.1 pantu ir atbildīga par akcīzes nodokļa samaksu Latvijas Republikā un izpilda citas šajā likumā minētās prasības attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju, kas jau ir nodoti patēriņam citas dalībvalsts teritorijā un ko citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā no šīs dalībvalsts teritorijas piegādā tādai fiziskajai personai Latvijas Republikā, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja, sertificēta saņēmēja vai īslaicīgi sertificēta saņēmēja statusa un kura neveic patstāvīgu saimniecisko darbību;

13) (izslēgts ar 01.12.2009. likumu);

14) nodrošinājums — akcīzes nodokļa nodrošinājums, ar kuru tā iesniedzējs apņemas samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm saskaņā ar šo likumu, ja attiecīgā persona neizpilda likumā noteiktās prasības;

15) patstāvīgais mazais alus ražotājs — alus ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem alus ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu alus ražotāju telpām, un kura saražotā alus apjoms nepārsniedz 50 tūkstošus hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;

151) patstāvīgais vidējais vīna ražotājs — vīna ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem vīna ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu vīna ražotāju telpām, un kura saražotā vīna apjoms nepārsniedz 100 hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;

152) patstāvīgais vidējais raudzēto dzērienu ražotājs — raudzēto dzērienu ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem raudzēto dzērienu ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu raudzēto dzērienu ražotāju telpām, un kura saražoto raudzēto dzērienu apjoms nepārsniedz 1500 hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;

153) patstāvīgais vidējais starpproduktu ražotājs — starpproduktu ražotājs, kurš ir juridiski un saimnieciski neatkarīgs no citiem starpproduktu ražotājiem un izmanto telpas, kas atrodas atsevišķi no citu starpproduktu ražotāju telpām, un kura saražoto starpproduktu apjoms nepārsniedz 80 hektolitru gadā Latvijas Republikā vai attiecīgajā dalībvalstī noteikto apjomu;

16) reģistrēts nosūtītājs — persona, kurai ir tiesības tikai nosūtīt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, kad tos laiž brīvā apgrozībā saskaņā ar Padomes regulas Nr.  952/2013 201.pantu, akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

17) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas — šķidrums, ko izmanto vienreizējās un daudzkārt lietojamās elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs vai izmanto, lai uzpildītu elektronisko smēķēšanas ierīci, un kas satur vai nesatur nikotīnu, kā arī šā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas;

18) tabakas aizstājējprodukts — produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu, kurš nav ārstniecības līdzeklis, tabakas izstrādājums, augu smēķēšanas produkts, bezdūmu tabakas izstrādājums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļa un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu;

19) nelikumīga ievešana — tādu akcīzes preču ievešana Savienības teritorijā, kuras nav laistas brīvā apgrozībā saskaņā ar Padomes regulas Nr.  952/2013 201. pantu un attiecībā uz kurām saskaņā ar minētās regulas 79. panta 1. punktu ir radies muitas parāds vai tas būtu radies, ja precēm būtu piemērots muitas nodoklis;

20) sertificēts nosūtītājs — persona, kurai ir tiesības alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus, kas ir nodoti patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā, nosūtīt sertificētam saņēmējam vai īslaicīgi sertificētam saņēmējam citas dalībvalsts teritorijā komerciāliem mērķiem vai tā vajadzībām saskaņā ar šā likuma 9.2 un 26. pantu;

21) īslaicīgi sertificēts nosūtītājs — persona, kurai ir tiesības uz vienu konkrētu darbību — uz konkrētu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu, kas ir nodoti patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā, nosūtīšanu sertificētam saņēmējam vai īslaicīgi sertificētam saņēmējam citas dalībvalsts teritorijā komerciāliem mērķiem vai tā vajadzībām saskaņā ar šā likuma 9.2 un 26. pantu;

22) sertificēts saņēmējs — persona, kurai ir tiesības komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām saņemt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus, kas ir nodoti patēriņam citas dalībvalsts teritorijā, no citas dalībvalsts sertificēta nosūtītāja vai īslaicīgi sertificēta nosūtītāja saskaņā ar šā likuma 9.3 un 26. pantu;

23) īslaicīgi sertificēts saņēmējs — persona, kurai ir tiesības uz vienu konkrētu darbību — uz konkrētu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu, kas ir nodoti patēriņam citas dalībvalsts teritorijā, saņemšanu komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām no citas dalībvalsts sertificēta nosūtītāja vai īslaicīgi sertificēta nosūtītāja saskaņā ar šā likuma 9.3 un 26. pantu;

24) galamērķa dalībvalsts — dalībvalsts, uz kuru akcīzes preces ir paredzēts nogādāt vai kurā tās paredzēts izmantot.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.04.2005., 19.12.2006., 14.11.2008., 01.12.2009., 28.10.2010., 30.11.2015., 05.05.2016., 09.03.2017., 25.10.2018., 24.11.2020., 21.10.2021., 13.10.2022. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces apliek ar akcīzes nodokli (turpmāk — nodoklis), un tas attiecas uz akcīzes precēm neatkarīgi no to izcelsmes, ar kurām Latvijas Republikā tiek veiktas likumā noteiktās darbības.

(11) Akcīzes preces apliek ar nodokli šādos gadījumos:

1) preces ražo vai ieved, vai saņem no citas dalībvalsts;

2) preces importē vai nelikumīgi ieved.

(12) Nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad preces nodod patēriņam Latvijas Republikā.

(13) Akcīzes preču nodošana patēriņam nozīmē:

1) akcīzes preču novirzīšanu, arī nelikumīgu novirzīšanu, no atliktās nodokļa maksāšanas režīma;

2) tādu akcīzes preču uzglabāšanu, arī pārkāpumu gadījumos, nepiemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, par kurām nav iekasēts nodoklis saskaņā ar šo likumu;

3) akcīzes preču ražošanu, arī pārstrādi un nelikumīgu ražošanu vai pārstrādi, nepiemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu;

4) akcīzes preču importu, izņemot gadījumu, ja attiecīgajām akcīzes precēm uzreiz pēc importa piemēro atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, vai akcīzes preču nelikumīgu ievešanu, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Padomes regulas Nr.  952/2013 124. panta 1. punkta "e", "f", "g" un "k" apakšpunktu tika dzēsts muitas parāds. Ja muitas parāds ir dzēsts saskaņā ar Padomes regulas Nr.  952/2013 124. panta 1. punkta "e" apakšpunktu, piemēro šā likuma 33. panta septīto daļu.

(2) Atsevišķi šā likuma nosacījumi neattiecas uz darbībām ar:

1) bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju — šā likuma 8. panta piektā daļa, 20. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts, 25. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa un 26., 31. un 32. pants;

2) dabasgāzi — šā likuma 2. panta sestā un septītā daļa, 8. panta piektā daļa, 20. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts, 25. pants, izņemot tā septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu, 26. pants, izņemot tā vienpadsmito daļu, un 31. un 32. pants;

3) uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, — šā likuma 2. panta sestā un septītā daļa un 8., 20., 25., 26., 27., 31. un 32. pants;

4) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem — šā likuma 8. panta piektā daļa, 20. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts, 25. panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa un 31. un 32. pants.

(21) Šā likuma nosacījumi (tajā skaitā par nodokļa samaksu, dokumentu iesniegšanu un citi) neattiecas uz tādu akcīzes preču uzglabāšanu, pārvietošanu un iznīcināšanu, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta.

(3) Šā likuma nosacījumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm attiecina arī uz šādām valstīm vai teritorijām:

1) Monako firstisti (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Francijas Republikā vai paredzēti tai);

2) Jungholcu un Mitelbergu (Mazajā Valzertālē) (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Vācijas Federatīvajā Republikā vai paredzēti tai);

3) (izslēgts ar 21.10.2021. likumu)

4) Sanmarīno (darījumus ar šo teritoriju uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Itālijas Republikā vai paredzēti tai);

5) Apvienotās Karalistes Akrotiri un Dhekelia suverēno bāzu teritorijām (darījumus ar šīm teritorijām uzskata par darījumiem, kuri uzsākti Kiprā vai paredzēti tai);

6) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes muitas teritoriju Ziemeļīrijā saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 8. pantu."

(31) Šā likuma noteikumus par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm neattiecina uz šādām teritorijām:

1) Vācijas Federatīvajā Republikā — uz Helgolandes salu un Bizingenas teritoriju;

2) Itālijas Republikā — uz Livinjo;

3) Spānijas Karalistē — uz Seūtu, Melilju un Kanāriju salām;

4) Francijas Republikā — uz Francijas Republikas aizjūras departamentiem, tajā skaitā Majotu;

5) Somijas Republikā — uz Ālandu salām;

6) (izslēgts ar 21.10.2021. likumu).

(4) Šā likuma nosacījumi par akcīzes preču uzglabāšanu, atlikto nodokļa maksāšanu, pārvietošanu, nosūtīšanu, saņemšanu, ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu, naftas produktu sajaukšanu, akcīzes nodokļa marku, speciālās atļaujas (licences) un nodrošinājuma nepieciešamību neattiecas uz akcīzes precēm, kuras ieved Savienības muitas teritorijā pagaidu glabāšanā, brīvās zonās vai brīvās noliktavās vai kurām piemēro Padomes regulas Nr. 952/2013 210.pantā minētās īpašas procedūras, vai kurām ir ārpussavienības preču statuss saskaņā ar Padomes regulas Nr.  952/2013 5. panta 24. punktā noteikto definīciju.

(41) Nosacījumi, kas noteikti saskaņā ar Padomes regulu Nr.  952/2013, attiecībā uz akcīzes preču ievešanu Savienības teritorijā vai uz izvešanu no Savienības teritorijas attiecas arī uz šādām teritorijām:

1) Kanāriju salas;

2) Francijas teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā un 355. panta 1. punktā;

3) Ālandu salas;

4) Normandijas salas.

(5) (Izslēgta ar 01.12.2009. likumu)

(6) Speciāla atļauja (licence) nepieciešama šādām konkrētām darbībām ar akcīzes precēm:

1) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;

2) reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;

3) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;

4) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai;

5) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu mazumtirdzniecībai;

6) (izslēgts ar 22.04.2010. likumu).

(61) Speciāla atļauja (licence) nepieciešama šādām darbībām ar dabasgāzi:

1) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi (tajā skaitā sašķidrināto dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem (turpmāk — apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi);

2) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai.

(7) Ministru kabinets nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā:

1) licences izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, apturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā izsniedz atļauju akcīzes preču atlikumu pārvietošanai, realizācijai vai iznīcināšanai, valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;

2) citas prasības apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja un reģistrēta saņēmēja darbībai;

3) prasības importētāja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai;

31) prasības sertificēta nosūtītāja, īslaicīgi sertificēta nosūtītāja, sertificēta saņēmēja un īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbībai;

4) citas prasības saskaņā ar šo likumu.

(71) Ministru kabinets nosaka dabasgāzes aprites kārtību, tajā skaitā:

1) speciālas atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;

2) kārtību, kādā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par dabasgāzes aprites rādītājiem.

(8) Nelabvēlīga lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.

(9) Labvēlīgu lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju rakstveidā neizsniedz, bet izsniedz speciālo atļauju (licenci). Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, ja tas pieņemts, pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu, rakstveidā neizsniedz, bet nosūta nodokļu maksātājam paziņojumu par pieņemto lēmumu.

(10) Persona ar Valsts ieņēmumu dienestu sazinās elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ja šajā likumā un citos likumos nav noteikts citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004., 20.12.2004., 19.12.2006., 12.12.2008., 01.12.2009., 22.04.2010., 14.04.2011., 30.11.2015., 05.05.2016., 09.03.2017., 25.10.2018., 06.02.2020., 24.11.2020., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

II nodaļa
Nodokļa objekti

3.pants. Ar nodokli apliekamie alkoholiskie dzērieni

(1) Ar nodokli apliekami šādi alkoholiskie dzērieni:

1) alus;

2) vīns;

3) raudzētie dzērieni;

4) starpprodukti;

5) pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šā panta sestajā daļā.

(2) Par alu uzskatāms raudzēts alkoholisks dzēriens, kurš pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (turpmāk — Kombinētā nomenklatūra) 2203.preču pozīcijā, kā arī alus dzērieni, kas satur alus un bezalkoholisko dzērienu vai to komponentu maisījumu, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2206.preču pozīcijā.

(3) Par vīnu uzskatāms:

1) negāzēts vīns — produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2204. un 2205.preču pozīcijā, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;

2) dzirkstošais vīns — produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2204 10., 2204 21 06., 2204 21 07., 2204 21 08., 2204 21 09., 2204 29 10. un 2205. preču pozīcijā, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

(4) Par raudzētajiem dzērieniem uzskatāmi:

1) negāzēti raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu un alu), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;

2) dzirkstošie raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu un alu), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2206 00 31. un 2206 00 39. preču pozīcijā, kā arī Kombinētās nomenklatūras 2204 10., 2204 21 06., 2204 21 07., 2204 21 08., 2204 21 09., 2204 29 10. un 2205. preču pozīcijā, ja vien faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

(5) Par starpproduktiem uzskatāmi produkti (izņemot vīnu un raudzētos dzērienus), kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus.

(6) Par pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem uzskatāmi:

1) spirts — produkts, kas tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras 2207., 2208 90 91 0. un 2208 90 99 0.preču pozīcijā;

2) produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2208.preču pozīcijā un kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot spirtu;

3) produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 2204., 2205. un 2206.preču pozīcijā un kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet kuri neatbilst šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem nosacījumiem;

4) jebkuri citi pārtikas produkti, kuros faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, izņemot tos, kuri minēti šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un šīs daļas 1., 2. un 3.punktā.

(7) Ministru kabinets izdod noteikumus par alkoholisko dzērienu izmantošanu tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.11.2008., 14.04.2011., 06.02.2020. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

4.pants. Ar nodokli apliekamie tabakas izstrādājumi

(1) Ar nodokli apliekami šādi tabakas izstrādājumi:

1) cigāri un cigarillas;

2) cigaretes;

3) smēķējamā tabaka:

a) smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai,

b) cita smēķējamā tabaka;

4) tabakas lapas;

5) karsējamā tabaka.

(2) Par cigāriem un cigarillām uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos var smēķēt vienīgi tādus, kādi tie ir, izmantojot degšanas procesu):

1) tabakas rullīši ar dabīgas tabakas ārējo aptinumu;

2) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu atjaunotas tabakas ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir) un:

a) neieskaitot filtru vai iemuti, sver ne mazāk par 2,3 gramiem un ne vairāk par 10 gramiem un kura apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem (cigārs),

b) neieskaitot filtru vai iemuti, sver ne mazāk par 2,3 gramiem un ne vairāk par 3 gramiem un kura apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem (cigarilla).

(21) (Izslēgta ar 14.04.2011. likumu)

(3) Par cigaretēm uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos lieto, izmantojot degšanas procesu):

1) tabakas rullīši, kurus var smēķēt tādus, kādi tie ir, un kuri nav cigāri vai cigarillas;

2) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ievietoti cigarešu papīra čaulītēs;

3) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ietīti cigarešu papīrā.

(4) Par smēķējamo tabaku uzskatāma:

1) sagriezta vai citādi sasmalcināta tabaka, kura satīta vai sapresēta gabalos un kuru var smēķēt bez turpmākas rūpnieciskas apstrādes;

2) tabakas atlikumi, kuri nav minēti šā panta otrajā un trešajā daļā un kurus var smēķēt. Par tabakas atlikumiem uzskatāmi tabakas lapu atlikumi un blakusprodukti, kas iegūti, apstrādājot tabaku un ražojot tabakas izstrādājumus.

(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāma šā panta ceturtajā daļā minētā smēķējamā tabaka, kurā vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par 1,5 milimetriem.

(6) Izstrādājumi, kas tikai daļēji sastāv no tabakas, bet citādi atbilst šā panta otrās daļas nosacījumiem, uzskatāmi par cigāriem vai cigarillām.

(7) Izstrādājumi, kuri pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, garšaugiem, augļiem vai citām vielām, nevis tabakas (augu smēķēšanas produkti), bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku.

(8) Izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Zāļu valsts aģentūra, neuzskata par tabakas izstrādājumiem.

(9) Par tabakas lapām uzskatāmas:

1) tabakas lapas un citas tabakas izstrādājumu ražošanas izejvielas, kas tiek klasificētas Kombinētās nomenklatūras 2401 10. vai 2401 20. preču pozīcijā;

2) homogenizēta vai atjaunota tabaka, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodam 2403 91 00.

(10) Par karsējamo tabaku uzskata rūpnieciski apstrādātu tabaku, kas sagatavota, lai izdalītu nikotīnu saturošu tvaiku, neizmantojot degšanas procesu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006., 14.11.2008., 28.10.2010., 14.04.2011., 17.12.2014., 30.11.2015. un 05.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 08.06.2016.)

4.1 pants. Ar nodokli apliekamais elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas

(1) Ar nodokli apliek vienreizējās un daudzkārt lietojamās elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu.

(2) Ar nodokli apliek elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas (piemēram, propilēnglikolu, aromatizatorus, augu izcelsmes glicerīnu, nikotīna ekstraktus un citas vielas), kuras izmanto, lai sagatavotu elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu.

(24.11.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

4.2 pants. Ar nodokli apliekamie tabakas aizstājējprodukti

Ar nodokli apliek tabakas aizstājējproduktus.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

5.pants. Ar nodokli apliekamie naftas produkti

(1) Ar nodokli apliekami naftas produkti, to aizstājējprodukti un komponenti, kā arī citi produkti, kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no ogļūdeņražiem.

(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.nodaļā, kā arī citās Kombinētās nomenklatūras nodaļās, noteikti šā likuma pielikumā.

(3) Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kurā Kombinētās nomenklatūras nodaļā tie ietverti), kas nav minēti šā likuma pielikumā, ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai divējādi vai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.

(31) Produktus izmanto divējādi, ja tos izmanto gan par kurināmo, gan citiem mērķiem, kas nav izmantošana par degvielu vai kurināmo. Produktu izmantošanu ķīmiskai reducēšanai, elektrolītiskos vai metalurģijas procesos uzskata par divējādu izmantošanu.

(4) Šā panta trešā daļa neattiecas uz biogāzi un citiem bioloģiskas izcelsmes gāzveida ogļūdeņražiem, oglēm, kūdru vai citiem līdzīgiem cietiem produktiem. Šā panta trešā daļa neattiecas arī uz produktiem, kurus izmanto divējādi, ja tie nav minēti uz šā panta piektajā daļā noteiktā deleģējuma pamata izdotajā normatīvajā aktā.

(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem produktiem, kurus saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, vai saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, piemēro šajā likumā paredzētos akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 19.12.2006., 14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009. un 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

6.pants. Ar nodokli apliekamie bezalkoholiskie dzērieni un kafija

(1) Ar nodokli apliekamais objekts ir bezalkoholiskie dzērieni — ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura, citu saldinātājvielu vai aromatizētāju piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, kā arī pārējie dzērieni, kas neatbilst šajā likumā minētajai alkoholisko dzērienu definīcijai, izņemot augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dzērienus, kuru sastāvā ir ne mazāk kā 10 procenti sulas (izņemot augļu sulas, kas gatavotas no koncentrāta), ne vairāk kā 10 procenti pievienotā cukura un kuri nesatur pārtikas piedevas un aromatizētājus, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, ūdeņus, kas bagātināti ar minerālvielām un vitamīniem, un bez cukura, citu saldinātāju vai aromatizētāju piedevas.

(2) Ar nodokli apliekamais objekts ir kafija — malta vai nemalta, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez tā, kura tiek klasificēta Kombinētās nomenklatūras 0901.preču pozīcijā, kā arī kafijas ekstrakti, esences, koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 210 111. vai 210 112.preču pozīcijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011., 15.12.2011. un 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

6.1 pants. Ar nodokli apliekamā dabasgāze

(1) Ar nodokli apliekama galalietotājiem piegādātā dabasgāze, kura atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2711 11 00 un 2711 21 00, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(2) Ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru galalietotājs:

1) izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) izmanto divējādi atbilstoši šā likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

3) izmanto mineraloģiskiem procesiem, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulas (EK) Nr.  1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — regula Nr.  1893/2006) I pielikuma C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 23. nodaļā "Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana" minētajām saimnieciskajām darbībām.

(3) (Izslēgta ar 06.02.2020. likumu)

(4) Šā panta otrās daļas 1. punkts attiecas arī uz dabasgāzi, kura tiek izmantota vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmā un dabasgāzes sadales sistēmā dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) ar nodokli apliek šā panta pirmajā daļā minēto dabasgāzi;

2) ar nodokli neapliek šā panta otrajā daļā minēto dabasgāzi;

3) (izslēgts ar 06.02.2020. likumu).

(09.03.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.02.2020. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

III nodaļa
Nodokļa maksātāji

7.pants. Nodokļa maksātāju veidi

Nodokļa maksātāji ir:

1) importētājs;

2) apstiprināts noliktavas turētājs šajā likumā noteiktajos gadījumos;

21) apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi;

3) reģistrēts nosūtītājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, sertificēts saņēmējs vai īslaicīgi sertificēts saņēmējs šajā likumā noteiktajos gadījumos;

31) citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā vai nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajos gadījumos;

4) persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem no citas dalībvalsts teritorijas akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam citas dalībvalsts teritorijā;

5) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

51) dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs un dabasgāzes sadales sistēmas operators, ja minētās personas piegādā dabasgāzi galalietotājiem, vai dabasgāzes galalietotājs, kas ieved dabasgāzi savam patēriņam Latvijas Republikā;

52) persona, kas citā dalībvalstī iegādājas, ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu;

53) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

6) citas personas saskaņā ar šo likumu.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015., 09.03.2017., 25.10.2018., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

8.pants. Apstiprināts noliktavas turētājs

(1) Apstiprināts noliktavas turētājs var veikt darbības ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(2) Apstiprināts noliktavas turētājs uzskaita, reģistrē un atbild par jebkurām darbībām ar akcīzes precēm akcīzes preču noliktavā.

(3) Akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu. Līdz brīdim, kad par akcīzes precēm ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu, iesniedzams nodrošinājums. Nodrošinājumu neiesniedz par bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju, dabasgāzi, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un tabakas aizstājējproduktiem.

(4) Tikai akcīzes preču noliktavā atļautas šādas darbības:

1) akcīzes preču ražošana, apstrāde un pārstrāde;

2) akcīzes preču fasēšana;

3) naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām) un jebkuras citas ar naftas produktiem veiktās darbības, kuru rezultātā tie maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības un kuru rezultātā iegūtais produkts ir ar nodokli apliekams objekts;

4) akcīzes preču uzglabāšana, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu;

5) citas darbības, kas nav minētas šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punktā, piemērojot akcīzes precēm atlikto nodokļa maksāšanu.

(5) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2010., 30.11.2015., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

9.pants. Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

(1) Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs var no citas dalībvalsts, no reģistrēta nosūtītāja Latvijas Republikā un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijas Republikā saņemt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu. Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs var pilnvarot reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi reģistrētu saņēmēju Latvijas Republikā pasūtīt un saņemt akcīzes nodokļa markas, un šajā gadījumā pilnvarotais reģistrētais saņēmējs vai īslaicīgi reģistrētais saņēmējs Latvijas Republikā atbild par nodokļa samaksu.

(2) Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.

(3) Reģistrētam saņēmējam un īslaicīgi reģistrētam saņēmējam nav tiesību uzglabāt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(4) Pirms reģistrēta saņēmēja darbības uzsākšanas iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums. Lai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs varētu veikt darbības ar akcīzes precēm, pirms tam iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vienreizējais nodrošinājums.

(5) Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs uzskaita, reģistrē un atbild par visām akcīzes precēm, kuras tas saņem.

(6) Ja reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs ieved Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķējamas akcīzes preces, tām ievešanas brīdī jābūt marķētām ar akcīzes nodokļa markām atbilstoši šā likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

9.1 pants. Reģistrēts nosūtītājs

(1) Reģistrētam nosūtītājam atļauts tikai nosūtīt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, kad akcīzes preces laiž brīvā apgrozībā.

(2) Reģistrēts nosūtītājs atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.

(3) Reģistrētam nosūtītājam nav tiesību uzglabāt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu.

(4) Pirms reģistrēta nosūtītāja darbības uzsākšanas iesniedzams šā likuma 31.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums.

(5) Reģistrēts nosūtītājs uzskaita, reģistrē un atbild par visām akcīzes precēm, kuras tiek nosūtītas.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010. Pants stājas spēkā 01.04.2010. Sk. pārejas noteikumu 41.punktu)

9.2 pants. Sertificēts nosūtītājs un īslaicīgi sertificēts nosūtītājs

(1) Sertificēts nosūtītājs un īslaicīgi sertificēts nosūtītājs var nosūtīt tādas akcīzes preces (alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus), kuras ir nodotas patēriņam Latvijas Republikā, tikai sertificētam saņēmējam un īslaicīgi sertificētam saņēmējam citas dalībvalsts teritorijā.

(2) Sertificēta nosūtītāja un īslaicīgi sertificēta nosūtītāja darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu var veikt:

1) vairumtirgotājs;

2) mazumtirgotājs;

3) persona, kura nav alkoholisko dzērienu vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs, bet konkrētu alkoholisko dzērienu daudzumu, kas nodots patēriņam Latvijas Republikā, nosūta citas dalībvalsts sertificētam saņēmējam vai īslaicīgi sertificētam saņēmējam, lai papildinātu tā privāto alkoholisko dzērienu kolekciju, un uz akcīzes preču nosūtīšanu neattiecas šā likuma 26.1 pants;

4) apstiprināts noliktavas turētājs;

5) reģistrēts saņēmējs.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā persona pirms akcīzes preču nosūtīšanas no Latvijas Republikas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā sertificēts nosūtītājs vai īslaicīgi sertificēts nosūtītājs.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

9.3 pants. Sertificēts saņēmējs un īslaicīgi sertificēts saņēmējs

(1) Sertificētam saņēmējam un īslaicīgi sertificētam saņēmējam ir tiesības saņemt komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām akcīzes preces (alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus), kuras ir nodotas patēriņam citas dalībvalsts teritorijā, tikai no citas dalībvalsts sertificēta nosūtītāja vai īslaicīgi sertificēta nosūtītāja.

(2) Sertificēta saņēmēja un īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu var veikt:

1) vairumtirgotājs;

2) mazumtirgotājs;

3) persona, kas akcīzes preces saņem, lai tās izmantotu savām vajadzībām, prezentācijai vai izstādē, un uz akcīzes preču saņemšanu neattiecas šā likuma 21. panta trešā daļa un 26.1 pants;  

4) apstiprināts noliktavas turētājs;

5) reģistrēts saņēmējs.

(3) Ar šā panta otrās daļas 3. punktā minēto personu saprot arī fizisko personu, kas no citas dalībvalsts sertificēta nosūtītāja vai īslaicīgi sertificēta nosūtītāja saņem konkrētu alkoholisko dzērienu daudzumu personīgam patēriņam vai lai papildinātu savu privāto alkoholisko dzērienu kolekciju.

(4) Pirms citas dalībvalsts sertificēts nosūtītājs vai īslaicīgi sertificēts nosūtītājs nosūta akcīzes preces uz Latvijas Republiku, sertificēts saņēmējs iesniedz šā likuma 31. pantā noteikto vispārējo nodrošinājumu un īslaicīgi sertificēts saņēmējs iesniedz šā likuma 31. pantā noteikto vienreizējo nodrošinājumu.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

10.pants. Pārsūtītājtirgotājs

(Izslēgts ar 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

11.pants. Nodokļa maksātāja pārstāvis

(Izslēgts no 01.04.2010. ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010. Sk. pārejas noteikumu 41.punktu)

11.1 pants. Nosūtītājs tālpārdošanā

(1) Nosūtītājam tālpārdošanā ir nepieciešama speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai atbilstoši šā likuma 2. panta sestās daļas 5. punktam.

(2) Nosūtītājs tālpārdošanā atsevišķi uzskaita, reģistrē akcīzes preces, kuras tiek nosūtītas uz citas dalībvalsts teritoriju saskaņā ar šā likuma 26.1 panta pirmo daļu, un atbild par visām šīm precēm.

(3) Nosūtītājs tālpārdošanā, kas veic alkoholisko dzērienu tālpārdošanu, ievēro Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktās prasības par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes reģistrāciju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ar distances līgumu.

(4) Citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā, kas veic patstāvīgu saimniecisko darbību citas dalībvalsts teritorijā, atbild par nodokļa samaksu Latvijas Republikā un ievēro citas šajā likumā noteiktās prasības attiecībā uz tām akcīzes precēm, kuras tas saskaņā ar šā likuma 26.1 panta otro daļu nosūta vai cita persona viņa uzdevumā tieši vai netieši nosūta vai ved uz Latvijas Republiku, ja citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā nav iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā.

(5) Citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā ievēro šādas prasības:

1) pirms akcīzes preču nosūtīšanas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un, ja veic darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, iesniedz šā likuma 31. pantā noteikto vispārējo nodrošinājumu, izmantojot drošības naudu;

2) veic piegādāto akcīzes preču uzskaiti (ietverot piegādes datumu, akcīzes preču veidu, daudzumu atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei un aprēķināto nodokli).

(6) Citas dalībvalsts nosūtītājam tālpārdošanā ir tiesības iecelt šā likuma 11.2 pantā minēto nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā, kurš citas dalībvalsts nosūtītāja tālpārdošanā vietā atbild par nodokļa samaksu Latvijas Republikā un citu šajā likumā noteikto prasību izpildi.

(7) Ja citas dalībvalsts nosūtītāja tālpārdošanā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā nesamaksā nodokli saskaņā ar šo likumu, par nodokļa samaksu Latvijas Republikā atbild citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

11.2 pants. Nodokļa maksātāja pārstāvis

(1) Nodokļa maksātāja pārstāvis savu darbību Latvijas Republikā reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.

(2) Tā nodokļa maksātāja pārstāvis, kurš veic darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, iesniedz šā likuma 31. pantā noteikto vispārējo nodrošinājumu.

(3) Nodokļa maksātāja pārstāvis atbild par nodokļa samaksu saskaņā ar šo likumu.

(4) Nodokļa maksātāja pārstāvis veic piegādāto akcīzes preču uzskaiti (ietverot piegādes datumu, akcīzes preču veidu, daudzumu atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei un aprēķināto nodokli).

(5) Ja vairāki citu dalībvalstu nosūtītāji tālpārdošanā ieceļ vienu nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā, nodokļa maksātājа pārstāvis piegādāto akcīzes preču uzskaiti veic atsevišķi par katru citas dalībvalsts nosūtītāju tālpārdošanā.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

IV nodaļa
Nodokļa likmes

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 10,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 20 euro par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) — 148 euro;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 85 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem — 148 euro;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 148 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 244 euro;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 2053 euro.

(2) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā mazā alus ražotāja saražotajiem 10 tūkstošiem hektolitru alus piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai.

(3) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā vidējā vīna ražotāja saražotajiem 100 hektolitriem vīna vai par mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas ražo vīnu, saražotajiem 150 hektolitriem vīna piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās likmes.

(4) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā vidējā raudzēto dzērienu ražotāja saražotajiem 1500 hektolitriem raudzēto dzērienu vai par mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas ražo raudzētos dzērienus, saražotajiem 150 hektolitriem raudzēto dzērienu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 3. punktā noteiktās likmes.

(5) Par vienā kalendāra gadā patstāvīgā vidējā starpproduktu ražotāja saražotajiem 80 hektolitriem starpproduktu vai par mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas ražo starpproduktus, saražotajiem 10 hektolitriem starpproduktu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās likmes.

(6) Par vienā kalendāra gadā mazās alkoholisko dzērienu darītavas saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 1000 litriem absolūtā spirta piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās likmes.

(7) Citās dalībvalstīs saražotajam un kalendāra gadā no tām ievestajam alum par 10 tūkstošiem hektolitru alus piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtais alus saražots citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā alus darītavā.

(8) Citās dalībvalstīs saražotajam un kalendāra gadā no tām ievestajam vīnam par 100 hektolitriem vīna piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtais vīns saražots citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā vīna darītavā.

(9) Citās dalībvalstīs saražotajiem un kalendāra gadā no tām ievestajiem raudzētiem dzērieniem par 1500 hektolitriem raudzēto dzērienu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 3. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtie raudzētie dzērieni saražoti citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā raudzēto dzērienu darītavā.

(10) Lai piemērotu šā panta ceturtajā un devītajā daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi, saražotie raudzētie dzērieni iegūstami, raudzējot augļus, ogas, dārzeņus, šķīdinot ūdenī medu vai raudzējot svaigu sulu vai paša ražotu sulas koncentrātu, kas iegūts no iepriekš minētā. Ražojot raudzētos dzērienus, nav atļauts pievienot nekādu citu spirtu vai alkoholisko dzērienu. Par spirta pievienošanu neuzskata gadījumu, kad vajadzīgajā devā tiek pievienots spirts, kuru izmanto, lai atšķaidītu vai izšķīdinātu aromatizētājus, ciktāl spirta tilpumkoncentrācija nepalielinās vairāk kā par 1,2 tilpumprocentiem.

(11) Citās dalībvalstīs saražotajiem un kalendāra gadā no tām ievestajiem starpproduktiem par 80 hektolitriem starpproduktu piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtie starpprodukti saražoti citas dalībvalsts patstāvīgajā mazajā starpproduktu darītavā.

(12) Citās dalībvalstīs saražotajiem un kalendāra gadā no tām ievestajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 1000 litriem absolūtā spirta piemēro likmi 50 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās likmes, ja akcīzes nodokļa maksātājs pierāda (akcīzes nodokļa deklarācijai pievienojot attiecīgus dokumentus), ka saņemtie pārējie alkoholiskie dzērieni saražoti citas dalībvalsts mazajā alkoholisko dzērienu darītavā.

(13) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz sertifikātu, kurš apliecina to patstāvīgo mazo alus ražotāju, patstāvīgo vidējo vīna ražotāju, patstāvīgo vidējo raudzēto dzērienu ražotāju un patstāvīgo vidējo starpproduktu ražotāju statusu, kas attiecīgi ražo alu, vīnu, raudzētos dzērienus un starpproduktus, kā arī kārtību, kādā atsaka piešķirt statusu un anulē sertifikātu;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz mazo alkoholisko dzērienu darītavu sertifikātu, atsaka izsniegt sertifikātu un anulē sertifikātu;

3) kārtību, kādā piemēro šajā pantā noteikto samazināto akcīzes nodokļa likmi;

4) nosacījumus, kādos gadījumos patstāvīgie mazie alus ražotāji, patstāvīgie vidējie vīna ražotāji, patstāvīgie vidējie raudzēto dzērienu ražotāji un patstāvīgie vidējie starpproduktu ražotāji un mazās alkoholisko dzērienu darītavas nav uzskatāmi par juridiski un saimnieciski neatkarīgiem no citiem ražotājiem;

5) kārtību, kādā Latvijas Republikā pārvieto patstāvīgo mazo alus ražotāju, patstāvīgo vidējo vīna ražotāju, patstāvīgo vidējo raudzēto dzērienu ražotāju un patstāvīgo vidējo starpproduktu ražotāju un mazo alkoholisko dzērienu darītavu attiecīgi saražoto alu, vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus un citas dalībvalsts mazo alkoholisko dzērienu ražotāju saražotos alkoholiskos dzērienus, kas kalendāra gadā ievesti Latvijas Republikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005., 10.11.2005., 14.11.2008., 12.12.2008., 12.06.2009., 01.12.2009., 14.04.2011., 19.09.2013., 18.06.2015., 30.11.2015., 27.07.2017., 25.10.2018., 20.02.2020. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024. Sk. pārejas noteikumu 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154. un 155. punktu)

13.pants. Nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina saskaņā ar šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarillām — 240 euro (par 1000 cigāriem vai cigarillām);

2) cigaretēm:

a) 144,8 euro par 1000 cigaretēm,

b) 15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 127,9 euro,

b) citai smēķējamai tabakai — 127,9 euro;

4) tabakas lapām — 127,9 euro (par 1000 gramiem tabakas lapu);

5) karsējamai tabakai — 304 euro (par 1000 gramiem karsējamās tabakas).

(11) Summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā cigaretēm noteiktās likmes, aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 189,1 euro par 1000 cigaretēm.

(2) Ar nodokli apliekamā cigarete (ar filtru vai bez tā) ir tāda cigarete, kuras garums nepārsniedz 80 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti).

(3) Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 80 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 110 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro dubultā apmērā, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā šā panta 1.1 daļā noteiktais nodoklis dubultā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 110 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 140 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro trīskāršā apmērā, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā šā panta 1.1 daļā noteiktais nodoklis trīskāršā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 140 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), likmes apmēru un mazāko nodokļa apmēru nosaka pēc iepriekš minētā principa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005., 19.12.2006., 14.11.2008., 01.12.2009., 28.10.2010., 14.04.2011., 19.09.2013., 06.11.2013., 17.12.2014., 30.11.2015., 23.11.2016., 27.07.2017., 24.11.2020. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024. Sk. pārejas noteikumu 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162. un 163. punktu)

13.1 pants. Nodokļa likme elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām

Nodokli elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām aprēķina saskaņā ar likmi 0,35 euro par 1 mililitru šķidruma.

(24.11.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2021. un 07.12.2023. likumu. Sk. pārejas noteikumu 164. un 165. punktu)

13.2 pants. Nodokļa likme tabakas aizstājējproduktiem

Nodokli tabakas aizstājējproduktiem aprēķina saskaņā ar likmi 167 euro par 1000 gramiem produkta.

(24.11.2020. likuma redakcijā ar grozijumiem, kas izdarīti ar 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024. Sk. pārejas noteikumu 166. un 167. punktu)

14.pants. Nodokļa likmes naftas produktiem

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 509 euro;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 594 euro;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 414 euro;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 414 euro;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) — 285 euro;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7. punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) — 414 euro;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) — 15,65 euro.

(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā minētajiem naftas produktiem, arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, nodokli aprēķina pēc likmes 60 euro par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais). Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizētai dīzeļdegvielai, kas iegūta no biomasas, ja tās realizē vai izmanto par kurināmo, nodokli aprēķina pēc likmes 21 euro par 1000 litriem, ja minētie produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu.

(21) (Izslēgta ar 21.10.2021. likumu)

(22) Dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, un attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu, ja tos izmanto atbilstoši šā likuma 18. panta piektajā vai 6.4 daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem, nodokli par 1000 litriem aprēķina 15 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās likmes.

(23) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā minētajiem naftas produktiem, arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, nodokli aprēķina pēc likmes 324 euro par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un tos saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" licencēta kapitālsabiedrība, zonas kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos brīvās zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā;

4) tehnikā, kas pēc konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.

(3) Ja šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un pievienotā etilspirta saturs veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 360 euro par 1000 litriem.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes kāda ir noteikta šā panta pirmās daļas 4.punktā.

(5) Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizētai dīzeļdegvielai, kas iegūta no biomasas, ja tās realizē vai izmanto par degvielu, nodokli aprēķina pēc likmes 330 euro par 1000 litriem.

(51) Ievedot šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētos produktus, to atbilstību šajās daļās minētajiem nosacījumiem apliecina normatīvajos aktos par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu vai par biodegvielas kvalitātes prasībām noteiktie dokumenti, kas satur informāciju par minēto produktu bioloģisko izcelsmi.

(6) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 euro par 1000 kilogramiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu.

(7) (Izslēgta ar 17.12.2020. likumu)

(8) Ja produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu un nodokļa likme nav noteikta šajā likumā, piemēro nodokli atbilstoši to izmantošanai pēc ekvivalenta degvielas vai kurināmā likmes, kas noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā. Uz kurināmo attiecas nosacījumi par produktu iezīmēšanu (marķēšanu) saskaņā ar šā likuma 28.pantu.

(20.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005., 19.12.2006., 08.11.2007., 12.12.2008., 12.06.2009., 01.12.2009., 28.10.2010., 20.12.2010., 14.04.2011., 19.09.2013., 06.11.2013., 17.12.2014., 30.11.2015., 10.12.2015., 27.07.2017., 06.02.2020., 17.12.2020., 21.10.2021. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024. Sk. pārejas noteikumu 168. un 169. punktu)

15.pants. Nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

(1) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likmi aprēķina pēc šādām likmēm:

1) ar cukura saturu līdz 8  gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem, izņemot enerģijas dzērienus — 7,4 euro;

2) ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem — 21 euro.

(11) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem), kas nav minēti šā panta pirmajā daļā, piemēro šā panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi.

(2) Kafijai (par 100 kilogramiem) nodokļa likme ir 142,29 euro.

(19.09.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.02.2020. un 07.12.2023. likumu, kas stājas spēkā 01.03.2024. Sk. pārejas noteikumu 170. un 171. punktu)

15.1 pants. Nodokļa likmes dabasgāzei

(1) Dabasgāzei nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) izmantošanai par kurināmo — 1,65 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju;

2) izmantošanai par degvielu — 10 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju;

3) izmantošanai par kurināmo — 0,55 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju:

a) rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās,

b) lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei atbilstoši regulas Nr.  1893/2006 I pielikuma A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 01. nodaļas 01.1. grupas 01.13. un 01.19. klasē un 01.2. grupas 01.25. un 01.28. klasē minētajām saimnieciskajām darbībām,

c) rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei atbilstoši regulas Nr.  1893/2006 I pielikuma A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 01. nodaļas 01.4. grupas 01.47. klasē minētajām saimnieciskajām darbībām.

(2) Šā panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunkta piemērošanai par rūpniecisko ražošanu uzskatāmi ražošanas procesi, kas atbilst regulas Nr. 1893/2006 I pielikuma C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 10.—22.nodaļā un 24.—33.nodaļā minētajām saimnieciskajām darbībām, un izejvielu pirmapstrādes procesi, kas atbilst regulas Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 01. nodaļas 01.6. grupas 01.63. klasē minētajām saimnieciskajām darbībām.

(3) Šā panta pirmās daļas 3.punkts attiecas arī uz dabasgāzi, ko šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem mērķiem izmanto uzņēmumos, kas atrodas saimnieciskajai darbībai atvēlētā teritorijā, kurai ir viens pārvaldnieks (industriālajā parkā).

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto nodokļa likmi un izvērtē nodokļa maksātāja atbilstību tās piemērošanai, kārtību, kādā piešķir vai anulē tiesības to piemērot, kārtību, kādā tiek aprēķināts un atgūts nelikumīgs komercdarbības atbalsts kopā ar procentiem, ja nodokļa maksātājs nepamatoti piemērojis minēto nodokļa likmi, kā arī nosaka minētās nodokļa likmes administrēšanas kārtību.

(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2017., 06.02.2020. un 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021. Sk. pārejas noteikumu 124. punktu)

V nodaļa
Atbrīvojumi un atvieglojumi

16.pants. Nodokļa atbrīvojumi alkoholiskajiem dzērieniem

(1) No nodokļa ir atbrīvoti šādi alkoholiskie dzērieni:

1) denaturēts spirts;

2) alkoholiskie dzērieni, kurus izmanto alkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

3) medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām paredzētais spirts, ko izmanto ārstniecības un veterinārmedicīnas iestādēs un aptiekās;

4) spirts zāļu un veterināro zāļu ražošanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par zāļu un veterināro zāļu apriti;

41) uztura bagātinātāji, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja uztura bagātinātāja iepakojuma vienība nepārsniedz 150 mililitrus;

5) spirts (ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu):

a) kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai,

c) kurš kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā,

e) kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā un tādu spirtu saturošu produktu ražošanā, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijā);

f) kuru izmanto tādu vielu ražošanā, ko lieto zāļu un veterināro zāļu ražošanā;

6) vīns, raudzētie dzērieni vai alus, kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam ar nosacījumu, ka tie netiek realizēti;

7) alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ja tiek ievēroti šā panta trešās daļas nosacījumi;

8) spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209.preču pozīcijā;

9) spirts, kuru satur produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijā vai kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

10) produkti, kuri atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.

(2) Spirta denaturēšanas un denaturēta spirta aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(21) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju denaturētā spirta iegādei, denaturētā spirta izmantošanas nosacījumus un kārtību, kā arī nosaka spirta denaturēšanas vielas un nosacījumus, kādos gadījumos spirts ir uzskatāms par denaturētu spirtu, informāciju, kas ietverama atļaujā denaturētā spirta iegādei, atļaujas denaturētā spirta iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu, kā arī prasības denaturētā spirta lietotājam, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai.

(3) Šā panta pirmās daļas 7.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 12.pantā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, paredz Ministru kabinets;

(6) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, lai alkoholiskos dzērienus izmantotu atbilstoši šā panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam, prasības un kārtību, kādā piegādā alkoholiskos dzērienus lietotājam, kā arī nosaka informāciju, kas ietverama atļaujā alkoholisko dzērienu iegādei, atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu, kā arī prasības alkoholisko dzērienu piegādātājam un lietotājam, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.04.2005., 14.04.2011., 15.12.2011. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022. 2.1 un sestā daļa stājas spēkā 01.07.2022. Sk. pārejas noteikumu 139. punktu)

17. pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi attiecībā uz tabakas izstrādājumiem un denaturēto tabakas izstrādājumu piegādi

(1) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā no nodokļa ir atbrīvoti:

1) denaturēti tabakas izstrādājumi un tabakas izstrādājumi, kurus iznīcina;

2) tabakas izstrādājumi, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai.

(11) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādi tabakas izstrādājumi ir uzskatāmi par denaturētiem.

(2) Nodokli atmaksā par iznīcinātajiem vai pārstrādātajiem tabakas izstrādājumiem, ievērojot šā likuma 27.panta nosacījumus.

(3) Ar nodokli neapliek tās tabakas lapas, kuras fiziskā persona audzē personiskām vajadzībām ar nosacījumu, ka tās netiek realizētas.

(4) (Ceturtā daļa izslēgta ar 05.05.2016. likumu)

(5) No nodokļa atbrīvo neapstrādātas tabakas lapas, kas nav kaltētas (jēltabaka) un ir paredzētas turpmākai izmantošanai augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā ar nosacījumu, ka minētās tabakas lapas no ārvalsts (arī no dalībvalsts) tiek ievestas akcīzes preču noliktavā, kurā atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem. Persona, kura minēto līdzekļu ražošanā izmanto neapstrādātas tabakas lapas, kas nav kaltētas (jēltabaka), apstiprinātam noliktavas turētājam rakstveidā apliecina, ka saņemtās tabakas lapas netiks izmantotas citādi. Personai, kura minēto līdzekļu ražošanā izmanto neapstrādātas tabakas lapas, kas nav kaltētas (jēltabaka), nav nepieciešams saņemt šā likuma 2. panta sestajā daļā minēto speciālo atļauju (licenci).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 08.11.2007., 17.12.2014., 05.05.2016., 25.10.2018. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

17.1 pants. Nodokļa atbrīvojumi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem

(1) No nodokļa ir atbrīvots elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukts, kuru:

1) izmanto kvalitātes noteikšanai;

2) iznīcina.

(2) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā piemēro šā panta pirmajā daļā minētos nodokļa atbrīvojumus, un nosaka prasības elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējprodukta iznīcināšanai.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022)

18.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvoti naftas produkti, kurus saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā un izmanto:

1) citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) gaisakuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei;

3) kuģi, kuri netiek izmantoti privātai atpūtai un izklaidei, un kuģi, kurus izmanto zvejniecībā, izņemot zveju iekšējos ūdeņos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

5) ķīmiskās apstrādes procesā, pievienojot koksam, ko izmanto par kurināmo;

6) divējādi, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikto gadījumu.

(11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē vai anulē izziņu to naftas produktu iegādei, kuriem piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, un kādā izsniedz atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai.

(2) Par šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minēto privāto atpūtu un izklaidi uzskatāmi gadījumi, kad gaisakuģa vai kuģa īpašnieks vai arī cita fiziskā vai juridiskā persona, kas gaisakuģi vai kuģi īrē vai lieto ar citu pamatojumu, neizmanto gaisakuģi vai kuģi komerciāliem mērķiem, it īpaši pasažieru vai preču pārvadāšanai vai pakalpojumu sniegšanai par maksu, vai valsts iestāžu vajadzībām.

(3) Ja šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētajos gadījumos izmanto dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus, tad attiecīgos naftas produktus atbrīvo no nodokļa, ja tie ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu. Ja dīzeļdegvielu, petroleju vai degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, vai šo naftas produktu aizstājējproduktus un komponentus izmanto starptautiskajiem pārvadājumiem (arī starp dalībvalstīm) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kā arī ja reaktīvo degvielu izmanto saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, minētie naftas produkti var nebūt iezīmēti (marķēti).

(4) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu), kas nodrošina Latvijas Republikā no citas dalībvalsts iebraucoša transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi piemēro dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un ja tos izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei, un ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, bet attiecībā uz zivju dīķiem — ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā saimnieciskajā gadā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) no viena pieteiktā hektāra un ir ievēroti šīs daļas 1., 3., 4. un 6.punktā minētie nosacījumi, kā arī izpildīts vismaz viens no šīs daļas 2. punktā minētajiem nosacījumiem:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

2) lauksaimniecības produkcijas ražotājs attiecīgi apstrādā:

a) lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir deklarēta un apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros, izņemot to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur audzē kukurūzu biogāzes ieguvei, tādas īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa (Panicum virgatum) vai miežubrālis (Phalaris arundinacea L.), un, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, — par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platībām (turpmāk šajā pantā — zālāju platības) izmantojamo zemi;

b) meža vai purva zemi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā;

c) zemi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis ne mazāk kā 20 hektāru platībā, piemērojot audzēšanas cikla koeficientu uz katru pieteikto zemes hektāru zem zivju dīķiem, ja akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā;

3) vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) (turpmāk — saimnieciskais gads) rēķina no 60 līdz 130 litriem šīs daļas ievaddaļā minētās degvielas par katru šīs daļas 2.punktā minēto lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

a) augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,

b) augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru,

c) zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru zālāju platībām,

d) zālāju platības dzīvnieku barības ražošanai — 60 litru uz hektāru,

e) zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,

f) citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, — 60 litru uz vienu hektāru;

4) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta attiecīgajā saimnieciskajā gadā no komersanta, kuram ir:

a) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem,

b) šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, —no attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes;

5) (izslēgts no 01.07.2015. ar 17.12.2014. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 76.punktu);

6) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķinu veidiem:

a) naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins),

b) lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmantojis maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) izdarītas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona;

d) ja šīs daļas 4.punktā minētais komersants nodrošina, ka šīs daļas ievaddaļā minētā degviela var tikt iegādāta, izmantojot kādu no šā punkta “a”, “b” vai “c” apakšpunktā minētajiem norēķinu veidiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iepriekš minēto degvielu var iegādāties arī tad, ja par tās iegādi tiek veikta priekšapmaksa vai pēcapmaksa un naudas līdzekļus šajā gadījumā no sava konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē pārskaita juridiskā persona vai saimnieciskās darbības veicējs, kurš uz līguma pamata ieguvis tiesības prasīt no attiecīgā lauksaimniecības produkcijas ražotāja degvielas pārdevējam samaksātos naudas līdzekļus.

(51) Šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu atļauts izmantot lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu un to audzēšanai nepieciešamo izejvielu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai valdījumā esošu kravas automobili (kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz četras sēdvietas).

(6) Šā panta piektās daļas ievaddaļā vai 6.daļā minēto degvielu ir tiesīgs piegādāt vai realizēt komersants, kuram ir:

1) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, — tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem vai šā panta 6.daļā minētajiem kuģiem zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos, vai komersantam, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, — uz attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto konkrēto degvielas tvertni;

2) šā likuma 2.panta sestās daļas 4.punktā minētā speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai, ja minētā degviela ir iegādāta no komersanta, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, un tā tiek piegādāta vai realizēta no speciālajā atļaujā (licencē) naftas produktu vairumtirdzniecībai norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem vai šā panta 6.daļā minētajiem kuģiem zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos. Šīs tiesības attiecas uz komersantu, kuram vismaz piecus gadus ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai un vismaz vienā šajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā naftas produktu vairumtirdzniecības vietā, kurā paredzēta šā panta piektās daļas ievaddaļā vai 6.daļā minētās degvielas realizēšana, esošās naftas produktu tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes ir attiecīgā komersanta īpašumā;

3) šā likuma 2.panta sestās daļas 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai, ja minētā degviela ir iegādāta no komersanta, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, un tā tiek piegādāta vai realizēta no speciālajā atļaujā (licencē) naftas produktu mazumtirdzniecībai norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem vai šā panta 6.daļā minētajiem kuģiem zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos.

(61) Ar nodokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apliek iegādāto šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas daudzumu, un nodokli šajā gadījumā samaksā attiecīgais lauksaimniecības produkcijas ražotājs, ja Lauku atbalsta dienests konstatē un informē Valsts ieņēmumu dienestu, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam attiecīgajā saimnieciskajā gadā:

1) starpība starp atbalstam deklarēto platību un atbalstam apstiprināto platību vai — attiecīgi — atbrīvojumam pieteikto meža vai purva zemes platību vai platību, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes zem zivju dīķiem platību pārsniedz 10 procentus;

2) papuvju platība pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

3) atcelts lēmums, ar kuru kārtējā saimnieciskajā gadā piešķirts šā panta piektajā daļā minētais degvielas daudzums.

(62) Ministru kabinets izdod noteikumus par šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteiktās nodokļa likmes piemērošanu šā panta piektās daļas ievaddaļā minētajai degvielai, nosakot:

1) (izslēgts no 01.07.2015. ar 17.12.2014. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 76.punktu);

2) zivju audzēšanas cikla koeficienta piemērošanas kārtību;

3) šā panta piektajā daļā minētās degvielas piegādes un realizācijas nosacījumus;

4) kārtību, kādā šā panta piektās daļas 4.punktā minētās personas sniedz informāciju un nodrošina tās aktualizāciju Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu, kurai piemēro šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi, un tās daudzumiem;

5) kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests veic lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārbaudi, kā arī tādas meža vai purva zemes pārbaudi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes pārbaudi zem zivju dīķiem;

6) fiskālo marķieri un krāsvielu, ar kuru tiek marķēta šā panta piektās daļas ievaddaļā minētā degviela, kā arī marķētās degvielas aprites nosacījumus.

(63) Ja šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu neizmanto noteiktajiem mērķiem un Lauku atbalsta dienests šajā gadījumā ir atcēlis lēmumu, ar kuru piešķirts minētās degvielas daudzums kārtējā saimnieciskajā gadā, Lauku atbalsta dienests šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu nākamajā saimnieciskajā gadā nepiešķir.

(64) Šā likuma 14. panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi piemēro dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tajā skaitā dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela vai no biomasas iegūta parafinizēta dīzeļdegviela, ja attiecīgie produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un ja tos izmanto:

1) kuģos zvejniecībai iekšējos ūdeņos;

2) kuģos zvejniecībai piekrastes ūdeņos, ja šīs daļas ievaddaļā minētie produkti nav iegādāti saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3. punktā noteikto nodokļa atbrīvojumu.

(65) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izmantošanai kuģos zvejniecībai iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos piemēro šā likuma 14. panta 2.daļā noteikto nodokļa likmi dīzeļdegvielai, tās patēriņa limitus kalendāra gadam, tās patēriņa limitu piešķiršanas, iegādes un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, kura izmantota kuģos zvejniecībai piekrastes ūdeņos.

(7) (Izslēgta ar 12.06.2009. likumu)

(8) (Izslēgta ar 20.12.2004. likumu)

(9) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina tāda konkrēta komerciāla mehāniskā transportlīdzekļa darbību, kurš iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām, un kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa saskaņā ar Padomes 2009.gada 16.novembra regulu (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk — Regula Nr. 1186/2009).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004., 20.12.2004., 19.12.2006., 14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009., 22.04.2010., 28.10.2010., 14.04.2011., 15.12.2011., 17.12.2014., 07.05.2015., 18.06.2015., 30.11.2015., 23.11.2016., 25.10.2018., 06.02.2020. un 17.12.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2021.)

19. pants. Nodokļa atbrīvojumi bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

(1) No nodokļa ir atbrīvota kafija, kuru izmanto kafijas kvalitātes noteikšanai.

(2) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni:

1) kurus izmanto bezalkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

2) kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam ar nosacījumu, ka tie netiek realizēti;

3) kuri ir nefasēti un izgatavoti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā patērēšanai uz vietas.

(3) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, kurus izmanto citu pārtikas preču (arī alkoholisko dzērienu) ražošanā.

(4) No nodokļa ir atbrīvoti bezalkoholiskie dzērieni un kafija, kurus iznīcina.

(5) Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā piemēro šā panta pirmajā daļā, otrās daļas 1. punktā, trešajā un ceturtajā daļā minēto nodokļa atbrīvojumu, un nosaka prasības bezalkoholisko dzērienu un kafijas iznīcināšanai.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 140. punktu)

20.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi diplomātiem un starptautiskām organizācijām

(1) Ievērojot šā panta otrās, trešās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās, desmitās un vienpadsmitās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas tiek piegādātas:

1) diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

2) diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un šajā punktā minēto personu ģimenes locekļiem, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem — reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos piegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā dienesta uzsākšanai;

3) starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām, ko par tādām atzinusi Latvijas Republika, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kādi noteikti attiecīgo organizāciju starptautiskajās dibināšanas konvencijās vai mītnes nolīgumos;

4) starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

5) Eiropas Savienības institūcijām saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm (Kopienas dibināšanas līguma E protokols);

6) tās valsts bruņotajiem spēkiem, kas ir Ziemeļatlantijas līguma puse, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē nodokli, — šo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī civilajam personālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu apgādei;

61) jebkuras tādas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, kas nav dalībvalsts, kurā nodoklis ir iekasējams, — minēto bruņoto spēku vajadzībām, civilajam personālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu apgādei, ja šādi spēki piedalās aizsardzības pasākumā, lai īstenotu Eiropas Savienības darbību saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku;

7) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts;

8) Apvienotās Karalistes bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti Kiprā saskaņā ar Kipras Republikas izveides 1960. gada 16. augusta līgumu, — šo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī civilajam personālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu apgādei;

9) saskaņā ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu (turpmāk — Parīzes protokola papildu nolīgums):

a) Latvijas Republikā atzītam Sabiedroto spēku štābam (turpmāk — Sabiedroto spēku štābs),

b) Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem subjektiem Latvijas Republikā ir atļauts saņemt akcīzes preces no:

1) citām dalībvalstīm, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, ar nosacījumu, ka akcīzes preču nosūtītājs izmanto:

a) šā likuma 25.panta devītajā daļā minētos dokumentus, izņemot šā panta pirmās daļas 6. un 6.1 punktā minēto gadījumu,

b) dokumentu, kas noteikts Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk — regula Nr. 282/2011) II pielikumā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina regulas Nr. 282/2011 II pielikumā noteikto dokumentu, un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot šo dokumentu bez apstiprināšanas;

2) akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts regulas Nr. 282/2011 II pielikumā un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa,

b) akcīzes preču nosūtītājs noformē attaisnojuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti,

c) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu),

d) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu).

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajiem subjektiem citās dalībvalstīs ir atļauts saņemt akcīzes preces no Latvijas Republikas, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu.

(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētie subjekti, kas atrodas Latvijas Republikā, iegādājas akcīzes preces Latvijas Republikā, nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā noteikto.

(5) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas šā panta pirmajā daļā minēto subjektu vajadzībām tiek ievestas Latvijas Republikā laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētās teritorijas, ievērojot šādus nosacījumus:

1) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts regulas Nr. 282/2011 II pielikumā un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no akcīzes nodokļa;

2) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

3) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu).

(6) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu piemēro par šādu maksimālo akcīzes preču daudzumu:

1) degviela — 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7. punktā minētā subjekta vārda, kā arī uz šā panta pirmās daļas 6., 6.1 un 8. punktā minētās civilpersonas vārda;

2) degviela — 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šā panta pirmās daļas 9. punkta "b" apakšpunktā minēto subjektu vārda saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīgumu;

3) alkoholiskie dzērieni, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti:

a) alus, raudzētie dzērieni, vīns, starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem — 300 litri (kopā) kalendāra gadā,

b) starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem, pārējie alkoholiskie dzērieni — 96 litri (kopā) kalendāra gadā;

4) tabakas izstrādājumi, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti:

a) cigaretes — 7200 cigaretes kalendāra gadā,

b) smēķējamā vai karsējamā tabaka — 7200 grami kalendāra gadā,

c) cigāri un cigarillas — 1800 cigāri vai cigarillas kalendāra gadā;

5) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti, — 7200 mililitri elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu kalendāra gadā;

51) tabakas aizstājējprodukts, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti, — 7200 grami produkta kalendāra gadā;

6) alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti — piemēro maksimālo daudzumu saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīgumu uz vienu šā panta pirmās daļas 9. punkta "b" apakšpunktā minēto subjektu, kurš nav jaunāks par 18 gadiem.

(7) Ja šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti saskaņā ar Ārlietu ministrijā saņemto paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā ierodas dienesta uzsākšanai Latvijas Republikā attiecīgajā gadā pēc 30. jūnija, šā panta sestās daļas 3., 4., 5. un 5.1 punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar divi.

(8) Šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem, ja nav noslēgta speciāla vienošanās, reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos iegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā, šā panta sestās daļas 3., 4., 5. un 5.1 punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar trīs.

(9) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu nepiemēro par alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem:

1) ko iegādājas šā panta pirmās daļas 6. un 6.1 punktā minētie subjekti, kuri atrodas Latvijas Republikā;

2) subjektam (fiziskajai personai), kurš ir jaunāks par 18 gadiem.

(10) Šajā pantā ietvertos noteikumus piemēro, ciktāl Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

(11) No nodokļa ir atbrīvotas tās akcīzes preces, kuras tiek piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā, un degviela, kas tiek piegādāta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) piemēro nodokļa atbrīvojumu:

a) akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā tiek piegādātas Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā ar Parīzes protokola papildu nolīguma nosacījumiem un ierobežojumiem,

b) naftas produktiem, kuri kā degviela naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā tiek piegādāti Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam saskaņā ar Draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līguma starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm XIX pantu;

2) nodokļu maksātājam atmaksā nodokli par Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm, par kurām nodoklis ir jau samaksāts un kuras, piemērojot nodokļa atbrīvojumu, tas ir piegādājis šīs daļas 1. punktā minētajiem subjektiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009., 20.12.2010., 05.05.2016., 23.11.2016., 09.03.2017., 24.11.2020., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

21.pants. Citi atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtajiem dokumentiem par to, ka konkrētais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ.

(2) No nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas zudušas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā nodokļa maksāšana saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajām normām.

(21) No nodokļa Latvijas Republikā tiek atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos uzrādīto un attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprināto informāciju par zudumiem. Apstiprināts noliktavas turētājs vai reģistrēts nosūtītājs, kas nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus saņēmēja dalībvalsts nosacījumus. Akcīzes nodokli maksā tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti, pēc šīs dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem. Pēc attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijas pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šā akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām dalībvalstīm.

(4) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir fiziskās personas personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē izpratnē (turpmāk — personīgā bagāža), un kuras šī persona ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, nepārsniedzot šādus daudzumus, ar nosacījumu, ka šāda preču ievešana nav komerciāla:

1) tabakas izstrādājumus, ja fiziskā persona ceļo ar gaisakuģi:

a) 200 cigaretes,

b) 100 cigarillas,

c) 50 cigāri,

d) 250 g smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas,

e) šā panta ceturtās daļas 1.punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā minētie tabakas izstrādājumi jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 1.punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā tabakas izstrādājuma daudzuma;

11) tabakas izstrādājumus, ja fiziskā persona neceļo ar gaisakuģi:

a) 40 cigaretes,

b) 20 cigarillas,

c) 10 cigāri,

d) 50 g smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas,

e) šā panta ceturtās daļas 1.1 punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā minētie tabakas izstrādājumi jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 1.1 punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā tabakas izstrādājuma daudzuma;

2) alkoholiskos dzērienus:

a) viens litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 procenti vai vairāk,

b) divi litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem, izņemot negāzēto vīnu un alu,

c) šā panta ceturtās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā minētie alkoholiskie dzērieni jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus. Katrs šā panta ceturtās daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā norādītais daudzums atsevišķi veido 100 procentus no attiecīgajā apakšpunktā norādītā alkoholiskā dzēriena daudzuma,

d) četri litri negāzētā vīna un 16 litri alus;

3) bezalkoholiskos dzērienus, kafiju, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai;

4) degvielu, kas atrodas:

a) transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē,

b) degvielas pārvietojamās tvertnēs — ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim.

(41) Degvielai, kas minēti šā panta ceturtajā daļā, piemērojami Regulas Nr. 1186/2009 XXVIII nodaļas noteikumi.

(42) Šā panta ceturtās daļas 1., 1.1 un 2.punktā paredzētos nodokļa atbrīvojumus piemēro fiziskajai personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

(43) Akcīzes preču ievešanu, tajā skaitā ar sauszemes bezsliežu transportlīdzekli, kas nav komerciāls transportlīdzeklis, neuzskata par komerciālu šā panta ceturtās daļas izpratnē, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tā nenotiek regulāri (ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās);

2) akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

(44) Šā panta 4.3 daļas izpratnē akcīzes preču ievešanu neuzskata par komerciālu, ja akcīzes preces ieved tādā daudzumā un vērtībā, kas neliecina, ka tās būtu ievestas komerciāliem nolūkiem.

(45) Šā panta 4.3 daļas 1.punkta nosacījums attiecībā uz šā panta ceturtajā daļā minēto degvielu piemērojams konkrētai fiziskajai personai un konkrētam sauszemes bezsliežu transportlīdzeklim, kas nav komerciāls transportlīdzeklis.

(46) Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā iesniedz akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcīzes precēm, kuras fiziskā persona pārvieto personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma Regulas Nr. 1186/2009 41. panta izpratnē, kā arī par komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai, kā arī kārtību, kādā aizpilda un iesniedz minēto paziņojumu, un paziņojumā norādāmās ziņas.

(47) Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad komerciālā transportlīdzekļa vadītāju uzskata par pārvadātāja pārstāvi attiecībā uz atsevišķām akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā norādāmajām ziņām.

(5) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no teritorijām, kuras minētas šā likuma 2.panta 3.1 daļā, nosūta pa pastu fiziskajai personai Latvijas Republikā un kuras ir atbrīvotas no muitas nodokļa saskaņā ar Regulu Nr. 1186/2009.

(6) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces (izņemot naftas produktus), kuras piegādā kuģiem un gaisakuģiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm), ar nosacījumu, ka šīs preces tiek realizētas (arī gadījumos, kad preču vērtība tiek iekļauta biļetes cenā) uz attiecīgā kuģa vai gaisakuģa mazumtirdzniecībā patērēšanai uz vietas (izņemot realizēšanu mazumtirdzniecībā promnešanai) vai tiek izmantotas kuģa apkalpes apgādei. Šajā gadījumā konkrētā kuģa vai gaisakuģa kapteinis piegādātājam — nodokļa maksātājam rakstveidā apliecina, ka saņemtās akcīzes preces (norādot produkta veidu, nosaukumu, daudzumu un akcīzes preču izmantošanas mērķi) netiks izmantotas citādi.

(7) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta, ja minētās akcīzes preces iznīcina, taču minēto akcīzes preču iznīcināšana neatbrīvo no atbildības personu, uz kuru attiecas šā likuma XI nodaļā noteiktā atbildība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 14.04.2005., 19.12.2006., 14.11.2008., 24.09.2009., 01.12.2009., 28.10.2010., 15.12.2011., 17.12.2014., 30.11.2015., 24.11.2020., 21.10.2021. un 14.07.2022. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2022. 4.6 un 4.7 daļa stājas spēkā 01.11.2022. Sk. pārejas noteikumu 142. punktu)

VI nodaļa
Nodokļa aprēķināšana un maksāšana

22.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli akcīzes precēm aprēķina pēc šā likuma 12., 13., 13.1, 13.2, 14., 15. un 15.1pantā noteiktajām likmēm.

(2) Aprēķinot nodokli, šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros Ministru kabineta paredzētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 20°C.

(3) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, ievērojot šā likuma 13.panta nosacījumus.

(4) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli 32.pantā noteiktajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, ievērojot šā likuma 13.panta nosacījumus, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) akcīzes nodokļa marku saņēmēju iepriekšējā kalendāra mēnesī visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā akcīzes nodokļa marku saņēmējs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā cita persona, nevis akcīzes nodokļa marku saņēmējs;

3) vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu.

(41) Līdz vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas iepriekšējā kalendāra gadā noteikšanai saskaņā ar šā likuma 30.pantu šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos piemēro iepriekš noteikto vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu.

(5) Aprēķinot nodokli, šā likuma 14.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā minēto naftas produktu daudzums litros Ministru kabineta paredzētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 15°C.

(6) Nodokli dabasgāzei aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka dabasgāzes tilpums un augstākā siltumspēja ir noteikta standartapstākļos, kad dabasgāzes spiediens ir 101,325 kPa un temperatūra 20 oC.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005., 19.12.2006., 14.11.2008., 01.12.2009., 22.04.2010., 28.10.2010., 15.12.2011., 30.11.2015., 09.03.2017., 24.11.2020. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

23.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Apstiprinātam noliktavas turētājam, reģistrētam saņēmējam, sertificētam saņēmējam, citas dalībvalsts nosūtītājam tālpārdošanā un nodokļa maksātāja pārstāvim nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Importētājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras piesaka muitas procedūrai — laišana brīvā apgrozībā —, samaksā valsts budžetā pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē. Fiziskā persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.

(3) Reģistrēts nosūtītājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras piesaka muitas procedūrai — laišana brīvā apgrozībā — un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem, samaksā valsts budžetā piecu darbdienu laikā pēc šā likuma 25. panta trešās daļas nosacījumu iestāšanās.

(4) Apstiprināts noliktavas turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču noliktavas, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām, izņemot par tām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem.

(5) Reģistrēts saņēmējs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas saņem taksācijas periodā, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(6) Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas saņem, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo akcīzes preču saņemšanas.

(61) Sertificēts saņēmējs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas saņem taksācijas periodā, valsts budžetā samaksā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(62) Īslaicīgi sertificēts saņēmējs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras tas saņem, valsts budžetā samaksā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo akcīzes preču saņemšanas.

(7) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu. Ja attiecīgā persona saskaņā ar šo likumu nodokli samaksā pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu.

(8) Apstiprināts noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies akcīzes preču noliktavā vai pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(9) Reģistrēts nosūtītājs nodokli par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, samaksā valsts budžetā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču iztrūkuma konstatēšanas.

(10) Par Latvijas Republikā konstatēto akcīzes preču iztrūkumu (piemēram, izlaupījumu, zaudējumu, zudumu, izņemot šā likuma 21. panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā minēto iztrūkumu), kas radies, pārvietojot attiecīgās akcīzes preces no citas dalībvalsts uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai saskaņā ar šā likuma 25. pantu, nodokli samaksā persona vai personas, kuras šā likuma 25. panta devītajā daļā minētajos dokumentos norādītas kā garantētājas, mēneša laikā pēc dienas, kad paziņots Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļa aprēķinu. Valsts ieņēmumu dienests, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, nodrošina to, ka nodokļa maksājums tiek ieskaitīts Latvijas Republikas valsts budžetā.

(11) Apstiprināts noliktavas turētājs nodokli par akcīzes precēm, kas taksācijas periodā patērētas akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot akcīzes preču ražošanu), samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(12) Persona, kas ieved vai saņem bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 3.punktā minēto gadījumu vai gadījumu, kad piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem, samaksā nodokli valsts budžetā:

1) saskaņā ar šā panta otro daļu, ja bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju ieved vai saņem Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;

2) saskaņā ar šā panta septīto daļu, ja bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju ieved vai saņem Latvijas Republikā no dalībvalsts.

(13) Nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, samaksā nodokli pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas atbilstoši šā likuma 27.panta sestajai un 6.1 daļai vai saskaņā ar šā panta otro, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, vienpadsmito vai septiņpadsmito daļu.

(14) (Izslēgta ar 21.10.2021. likumu)

(15) (Izslēgta ar 21.10.2021. likumu)

(16) (Izslēgta ar 21.10.2021. likumu)

(17) Persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir zaudējusi spēku vai anulēta, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc taksācijas perioda beigām, kurā attiecīgā speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti ir stājies spēkā lēmums par attiecīgās speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, par attiecīgajiem akcīzes preču atlikumiem samaksā nodokli valsts budžetā vai izmanto nodrošinājumu un atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti saņemtajai atļaujai minētos akcīzes preču atlikumus:

1) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā;

2) realizē citai akcīzes preču noliktavai vai reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā;

3) realizē personai, kas ir tiesīga saņemt akcīzes preces ar nodokļa atbrīvojumu;

4) realizē personai, kas ir tiesīga saņemt akcīzes preces ar nodokļa atvieglojumu;

5) izved uz valsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā;

6) iznīcina.

(171) Ja šā panta septiņpadsmitajā daļā minētos akcīzes preču atlikumus realizē personai, kura ir tiesīga saņemt akcīzes preces ar nodokļa atvieglojumu, persona, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir zaudējusi spēku vai anulēta, akcīzes nodokli maksā šā panta septiņpadsmitajā daļā noteiktajā termiņā.

(18) Persona par akcīzes precēm, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kurām piemēro muitas procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, samaksā nodokli, tiklīdz rodas muitas vai nodokļa parāds, izņemot gadījumu, kad muitas nodokļa parāds nav iekasējams. Minētā nodokļa samaksas kārtība nav attiecināma uz šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(181) Par akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā ievestas no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, nenogādājot tās muitas iestādē vai neuzrādot muitas iestādēm, vai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus vai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā, nodokļa samaksas pienākums rodas brīdī, kad rodas muitas nodokļa parāds.

(19) Apstiprināts noliktavas turētājs šā panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā gadījumā vairs nemaksā nodokli par tām ar akcīzes nodokļa markām marķētām akcīzes precēm, par kurām tas nodokli samaksājis saskaņā ar šā panta ceturto daļu, ja konkrētās ar akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces ir atdotas atpakaļ attiecīgajā akcīzes preču noliktavā un to uzglabāšana, kā arī uzskaite ir nodrošināta atsevišķi no to akcīzes preču uzglabāšanas un uzskaites, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu.

(20) Nodokļa par dabasgāzi taksācijas periods apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām ar dabasgāzi, dabasgāzes tirgotājam, publiskajam tirgotājam un dabasgāzes sadales sistēmas operatoram, ja minētās personas piegādā dabasgāzi patērēšanai galalietotājiem, dabasgāzes galalietotājam, kas ieved dabasgāzi savam patēriņam Latvijas Republikā vai personai, kas citā dalībvalstī iegādājas, ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, ir viens kalendāra mēnesis. Nodokli par dabasgāzi samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(21) Persona nodokli par uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, samaksā valsts budžetā:

1) saskaņā ar šā panta otro daļu, ja minētos uztura bagātinātājus ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā;

2) ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc uztura bagātinātāju ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu;

3) ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām, ja minētos uztura bagātinātājus ražo Latvijas Republikā.

(22) Persona, kas ieved vai saņem elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 21. panta trešajā daļā un ceturtās daļas 3. punktā minēto gadījumu vai gadījumu, kad piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25. panta nosacījumiem, samaksā nodokli valsts budžetā:

1) saskaņā ar šā panta otro daļu, ja elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas vai tabakas aizstājējproduktus ieved vai saņem Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kas minēta šā likuma 2. panta 3.daļā;

2) saskaņā ar šā panta septīto daļu, ja elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas vai tabakas aizstājējproduktus ieved vai saņem Latvijas Republikā no dalībvalsts.

(23) Persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem šā likuma 5.panta trešajā daļā minētos produktus, par kuriem nav samaksāts nodoklis, izmantošanai šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem mērķiem, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc minēto produktu saņemšanas vai ievešanas.

(24) Ja persona tās rīcībā esošos produktus, kuri minēti šā likuma 5.panta trešajā daļā un par kuriem nav samaksāts nodoklis, plāno izmantot šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem mērķiem vai realizēt personai, kura tos izmantos minētajiem mērķiem, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms izmantošanas vai realizācijas uzsākšanas.

(25) Dabasgāzes galalietotājs, kas ir saņēmis dabasgāzi, kurai piemērots nodokļa atbrīvojums vai zemāka nodokļa likme, gadījumos, kad ir mainījies dabasgāzes izmantošanas mērķis, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām atbilstoši izmantošanas mērķim noteiktai nodokļa likmei samaksā valsts budžetā nodokli par taksācijas periodā saņemto dabasgāzes daudzumu vai nodokļa starpību, ja dabasgāzei tika piemērota zemāka nodokļa likme.

(26) (Izslēgta ar 13.10.2022. likumu).

(27) Citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā un nodokļa maksātāja pārstāvis aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā nosūta attiecīgajai personai Latvijas Republikā, valsts budžetā samaksā līdz nākamā mēneša 23. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2010., 14.04.2011., 30.11.2015., 05.05.2016., 09.03.2017., 25.10.2018., 23.05.2019., 24.11.2020., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

24.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, sertificēts saņēmējs, citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā un nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23. panta septītajā daļā minētajā gadījumā, ja nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz divu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas. Nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju par dabasgāzi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz triju darbdienu laikā pirms šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksājuši saskaņā ar šā likuma 23. panta otro daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.

(11) Citas dalībvalsts apstiprināts noliktavas turētājs vai citas dalībvalsts reģistrēts nosūtītājs, kas maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.panta desmito daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.

(2) Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu atsevišķi.

(21) Nodokļa maksātāja pārstāvis, iesniedzot akcīzes nodokļa deklarāciju, apliecina deklarācijā norādītos akcīzes preču apjomus, pievienojot deklarācijai informāciju par katru pārstāvēto citas dalībvalsts nosūtītāju tālpārdošanā un tā realizētajiem apjomiem tālpārdošanā taksācijas periodā sadalījumā pa deklarācijā norādītajiem preču veidiem.

(3) Nodokļa deklarāciju veidlapas un to aizpildīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005., 19.12.2006., 01.12.2009., 22.04.2010., 23.05.2019. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

24.1 pants. Nodokļa aprēķināšana un piedzīšana akcīzes preču iztrūkuma gadījumā

Ja, pārvietojot akcīzes preces atliktās nodokļa maksāšanas režīmā no dalībvalsts uz Latvijas Republiku vai cauri Latvijas Republikas teritorijai, Latvijas Republikā tiek konstatēts iztrūkums (piemēram, izlaupījums, zaudējums vai zudums), Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par nodokļa aprēķinu. Ja aprēķinātais nodoklis šā likuma 23.panta desmitajā daļā noteiktajā termiņā netiek samaksāts, Valsts ieņēmumu dienests to piedzen bezstrīda kārtībā.

(15.12.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

VII nodaļa
Akcīzes preču pārvietošana

25.pants. Akcīzes preču pārvietošana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu

(1) Reģistrēts nosūtītājs atlikto nodokļa maksāšanu piemēro akcīzes precēm, kuras:

1) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā;

2) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu citā dalībvalstī;

3) piegādā reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

4) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

5) pārvieto tālākai izvešanai no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai piegādā uz muitas iestādi, kas vienlaikus ir reģistrētā nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā.

(2) Reģistrēts nosūtītājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja, izmantojot šā panta devītajā daļā minēto elektronisko administratīvo dokumentu datorizētās sistēmas ietvaros, Valsts ieņēmumu dienestam tiek apliecināts vai iesniegti pierādījumi, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tās ir saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

2) tās ir saņēmis reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

3) tās ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta devītajā daļā minētajam elektroniskajam administratīvajam dokumentam izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts regulā Nr. 282/2011;

4) tās ir izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai tās ir izlaistas eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru, ja izvešanas muitas iestāde ir reģistrētā nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā.

(3) Reģistrēts nosūtītājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja Valsts ieņēmumu dienests nav saņēmis apliecinājumu vai pierādījumus par šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu izpildi šādā termiņā:

1) 15 dienu laikā no pārvietošanas sākuma dienas — par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2) četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas — par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz šā likuma 2.panta 3.1 daļā minēto teritoriju) vai izvestas uz valsti, kura nav dalībvalsts, vai izlaistas eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru.

(4) Apstiprināts noliktavas turētājs atlikto nodokļa maksāšanu piemēro akcīzes precēm, kuras:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz akcīzes preču noliktavu citā dalībvalstī,

c) piegādā reģistrētam saņēmējam vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī,

d) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) izved no akcīzes preču noliktavas to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai uz muitas iestādi, kas vienlaikus ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā izlaišanai eksportam.

(5) Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja, izmantojot šā panta devītajā daļā minēto elektronisko administratīvo dokumentu datorizētās sistēmas ietvaros, Valsts ieņēmumu dienestam tiek apliecināts vai iesniegti pierādījumi, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tās ir saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

2) tās ir saņēmis reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

3) tās ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citās dalībvalstīs. Šajā gadījumā papildus šā panta devītajā daļā minētajam elektroniskajam administratīvajam dokumentam izmanto dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no nodokļa. Šis dokuments noteikts regulā Nr. 282/2011;

4) tās ir izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai tās ir izlaistas eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru, ja izvešanas muitas iestāde ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā.

(6) Apstiprināts noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei, ja Valsts ieņēmumu dienests nav saņēmis apliecinājumu vai pierādījumus par šā panta piektajā daļā minēto nosacījumu izpildi šādā termiņā:

1) 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām — par akcīzes precēm, kas pārvietotas tikai Latvijas Republikā;

2) četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas — par akcīzes precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā) vai izvestas uz valsti, kas nav dalībvalsts, vai izlaistas eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru.

(7) Ja šā panta otrajā un piektajā daļā minētie nosacījumi izpildās pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā no pārvietošanas sākuma, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

(8) Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs akcīzes preču saņemšanu apliecina ar ziņojumu par attiecīgo akcīzes preču saņemšanu, kuru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot datorizēto sistēmu.

(9) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā un astotajā daļā noteiktajos gadījumos izmanto elektroniskos ziņojumus un elektronisko administratīvo dokumentu. Datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtību, tajā skaitā datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumos, kā arī citus nosacījumus šajā pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai paredz Ministru kabinets.

(10) Piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, var saņemt vīnu no maziem vīna ražotājiem citās dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas 2017. gada 11. decembra deleģētajā regulā (ES) 2018/273, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām, paziņojumiem un paziņotās informācijas publicēšanu, bet Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1306/2013 — attiecībā uz pārbaudēm un sodiem, kā arī groza Komisijas regulu (EK) Nr. 555/2008, (EK) Nr. 606/2009 un (EK) Nr. 607/2009 un atceļ Komisijas regulu (EK) Nr. 436/2009 un Komisijas deleģēto regulu (ES) 2015/560 (turpmāk — Komisijas regula Nr.  2018/273) norādītajiem nosacījumiem, ja apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc preču piegādes dienas iesniedz informāciju par saņemto vīna pavaddokumentu šā panta devītajā daļā minētajā datorizētajā sistēmā.

(11) Apstiprinātam noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafijai, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, ja šīs preces:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritoriju, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai uz muitas iestādi, kas vienlaikus ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā izlaišanai eksportam,

c) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(12) Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic šā panta vienpadsmitajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz dokumentus vai nodokļa deklarācijai pievienotu apstiprinātu to uzskaitījumu un ja tie apliecina, ka bezalkoholiskie dzērieni, kafija, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) šīs preces saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā;

2) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas citā dalībvalstī;

3) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai tās ir izlaistas eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru, ja izvešanas muitas iestāde ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā;

4) šīs preces ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī.

(13) Ja par bezalkoholiskajiem dzērieniem, kafiju, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, ko taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta vienpadsmito daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām Valsts ieņēmumu dienestam nav iesniegti šā panta divpadsmitajā daļā minētie dokumenti, apstiprināts noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei. Ja attiecīgos dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(14) Apstiprinātam noliktavas turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot tām akcīzes precēm, uz kurām neattiecas Komisijas regulā Nr. 684/2009 noteiktais dokuments un datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumi, ja šīs preces:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritoriju, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai uz muitas iestādi, kas vienlaikus ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā izlaišanai eksportam,

c) piegādā šā likuma 20.pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(15) Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic šā panta četrpadsmitajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti vai nodokļa deklarācijai pievienots apstiprināts to uzskaitījums, kas apliecina, ka šā panta četrpadsmitajā daļā minētās akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) šīs preces saņemtas akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā;

2) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas un saņemtas citā dalībvalstī;

3) šīs preces izvestas no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kura minēta šā likuma 2.panta 3.1 daļā, vai tās ir izlaistas eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru, ja izvešanas muitas iestāde ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā;

4) šīs preces ir saņēmušas šā likuma 20.pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī.

(16) Ja par šā panta četrpadsmitajā daļā minētajām akcīzes precēm, ko taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta četrpadsmito daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām Valsts ieņēmumu dienestam netiek iesniegti šā panta piecpadsmitajā daļā minētie dokumenti, apstiprināts noliktavas turētājs samaksā nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei. Ja attiecīgos dokumentus iesniedz pēc noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc šā termiņa, samaksāto nodokli pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(17) Apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām ar dabasgāzi atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot dabasgāzei, ja dabasgāzi:

1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:

a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,

b) pārvieto uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritoriju, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, vai uz muitas iestādi, kas vienlaikus ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā izlaišanai eksportam,

c) piegādā šā likuma 20. pantā minētajām personām vai organizācijām citā dalībvalstī;

2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā.

(18) Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, kas veic šā panta septiņpadsmitajā daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti vai nodokļa deklarācijai pievienots apstiprināts to uzskaitījums, kas apliecina, ka dabasgāze atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) dabasgāze saņemta akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā;

2) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas un saņemta citā dalībvalstī;

3) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, vai tā ir izlaista eksportam, piemērojot ārējā tranzīta procedūru, ja izvešanas muitas iestāde ir nosūtītāja muitas iestāde ārējā tranzīta procedūrā;

4) dabasgāzi ir saņēmušas šā likuma 20. pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī.

(19) Apstiprināts noliktavas turētājs piemēro atlikto nodokļa maksāšanu naftas produktiem, kurus atsūknē no gaisakuģa pirms tehniskās apkopes vai remonta veikšanas un kurus pārvieto uz akcīzes preču noliktavu.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2010., 15.12.2011., 30.11.2015., 05.05.2016., 09.03.2017., 25.10.2018., 24.11.2020., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

26. pants. Nosacījumi patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanai starp dalībvalstīm

(1) Šajā pantā noteiktie nosacījumi attiecas uz tādu patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanu starp dalībvalstīm, kas paredzētas komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām.

(2) Šajā pantā sertificētam nosūtītājam noteiktie nosacījumi attiecas arī uz īslaicīgi sertificētu nosūtītāju un šajā pantā sertificētam saņēmējam noteiktie nosacījumi attiecas arī uz īslaicīgi sertificētu saņēmēju, ja nav īpaši atrunāts citādi. Sertificēts nosūtītājs ievēro šā likuma 9.2 pantā noteiktās prasības, un sertificēts saņēmējs ievēro šā likuma 9.3 pantā noteiktās prasības.

(3) Akcīzes preces uzskata par piegādātām komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām, ja tās ir nodotas patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā un sertificēts nosūtītājs tās pārvieto (piegādā) sertificētam saņēmējam citas dalībvalsts teritorijā, ja uz akcīzes preču pārvietošanu neattiecas šā likuma 21. panta trešā daļa un 26.1 pants. Akcīzes preces uzskata par piegādātām komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām arī tādā gadījumā, ja tās nosūta un saņem saskaņā ar šo pantu, bet uz personām, kas nosūta akcīzes preces, neattiecas nosacījumi par sertificētu nosūtītāju un uz personām, kas ieved vai saņem akcīzes preces, neattiecas nosacījumi par sertificētu saņēmēju, un uz akcīzes preču pārvietošanu neattiecas šā likuma 21. panta trešā daļa un 26.1 pants.  

(4) Ja citas dalībvalsts sertificēts nosūtītājs akcīzes preces pārvieto (nosūta) sertificētam saņēmējam, akcīzes precēm uzliek nodokli Latvijas Republikā. Par nodokļa samaksu ir atbildīgs sertificēts saņēmējs Latvijas Republikā. Sertificēts saņēmējs iesniedz nodokļa deklarāciju saskaņā ar šā likuma 24. pantu. Sertificēts saņēmējs samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 6.1 daļu, un īslaicīgi sertificēts saņēmējs samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23. panta 6.2 daļu.

(5) Sertificēts saņēmējs akcīzes preču saņemšanu no citas dalībvalsts apliecina ar ziņojumu par attiecīgo akcīzes preču saņemšanu. Ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz, izmantojot datorizēto sistēmu.

(6) Sertificēts nosūtītājs akcīzes preču pārvietošanu uz citu dalībvalsti apliecina ar elektronisko vienkāršoto administratīvo dokumentu. Dokumentu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz, izmantojot datorizēto sistēmu.

(7) Šā panta piektajā un sestajā daļā minētajos gadījumos izmanto elektroniskos ziņojumus un elektronisko vienkāršoto administratīvo dokumentu. Datorizētās sistēmas izmantošanas nosacījumus, elektroniskā vienkāršotā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtību, arī datorizētās sistēmas nepieejamības gadījumā, kā arī citus nosacījumus šajā pantā minētajai akcīzes preču pārvietošanai paredz Ministru kabinets.

(8) Neizmantojot šā panta septītajā daļā noteiktos elektroniskos ziņojumus un elektronisko vienkāršoto administratīvo dokumentu, Latvijas Republikā var saņemt vīnu no mazajiem vīna ražotājiem citās dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas regulā Nr.  2018/273 norādītajiem nosacījumiem. Šajā gadījumā sertificēts saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc preču piegādes dienas, izmantojot datorizēto sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saņemto vīna pavaddokumentu.

(9) Ievedot Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, tām jābūt marķētām ar akcīzes nodokļa markām ievešanas brīdī atbilstoši šā likuma 27. panta nosacījumiem. Izvedot no Latvijas Republikas ar akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces, akcīzes nodokļa markas nenoņem no akcīzes preču iepakojuma.

(10) Persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts komerciāliem mērķiem vai savām vajadzībām ieved vai saņem tādas akcīzes preces, kuras jau nodotas patēriņam citā dalībvalstī, bet uz kuru pārvietošanu neattiecas nosacījumi par sertificētu nosūtītāju un sertificētu saņēmēju, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju (akcīzes preču veids, daudzums atbilstoši šajā likumā noteiktajai nodokļa likmei un aprēķinātais nodoklis) un samaksā nodokli vai iesniedz šā likuma 31. pantā minēto vienreizējo nodrošinājumu. Nodokļa deklarāciju iesniedz saskaņā ar šā likuma 24. pantu un nodokli samaksā saskaņā ar šā likuma 23. panta septīto daļu.  

(11) Dabasgāzes galalietotājs, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts savam patēriņam ieved vai saņem dabasgāzi, kura netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmas cauruļvadiem, pirms dabasgāzes nosūtīšanas iesniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. Nodokļa deklarāciju iesniedz saskaņā ar šā likuma 24. pantu un nodokli samaksā saskaņā ar šā likuma 23. panta divdesmito daļu.

(12) Šā panta desmitajā un vienpadsmitajā daļā minētajos gadījumos akcīzes preču saņemšanu Latvijas Republikā konkrētās personas apliecina, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgo akcīzes preču piegādes dokumentus vai nodokļa deklarācijai pievienotu apstiprinātu to uzskaitījumu.

(13) Persona, uz kuru neattiecas nosacījumi par sertificētu nosūtītāju vai sertificētu saņēmēju, šajā pantā minētajos gadījumos akcīzes preču pārvietošanā var izmantot pavaddokumentus, kas nav elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments.

(14) Ja šā panta desmitajā un vienpadsmitajā daļā minētajos gadījumos citas dalībvalsts nosūtītājs ir pieprasījis nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu, tad Valsts ieņēmumu dienests attiecīgajam nodokļa maksātājam to izsniedz pēc tam, kad nodoklis par informācijā norādītajām akcīzes precēm ir samaksāts Latvijas Republikā.

(15) Par akcīzes precēm, kuras nodotas patēriņam Latvijas Republikā un par kurām ir samaksāts nodoklis, bet kuras sertificēts nosūtītājs no Latvijas Republikas nosūta uz citu dalībvalsti, pēc attiecīgās personas pieprasījuma nodokli pārskaita nodokļa parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā, ja Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, ir saņēmis no attiecīgās dalībvalsts ziņojumu par akcīzes preču saņemšanu.

(16) Par akcīzes precēm, kuras nodotas patēriņam Latvijas Republikā un par kurām ir samaksāts nodoklis, bet kuras šā panta trīspadsmitajā daļā minētā persona no Latvijas Republikas nosūta uz citu dalībvalsti, pēc minētās personas pieprasījuma nodokli pārskaita nodokļa parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.

(17) Ministru kabinets nosaka iesniedzamos dokumentus, nodokļa atmaksāšanas termiņus, prasības nodokļa samaksas apliecinājumam un citus nosacījumus, kā arī kārtību, kādā šā panta piecpadsmitajā un sešpadsmitajā daļā minētajos gadījumos nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.

(18) Akcīzes preces neuzskata par piegādātām komerciāliem mērķiem, ja fiziskā persona pati no citas dalībvalsts teritorijas ieved Latvijas Republikā akcīzes preces savam patēriņam.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

26.1 pants. Alkoholisko dzērienu, bezalkoholisko dzērienu un kafijas tālpārdošana

(1) Alkoholiskos dzērienus, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, kas jau ir nodoti patēriņam Latvijas Republikā un ko citas dalībvalsts teritorijā iegādājas fiziskā persona, kura nav apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, sertificēts saņēmējs vai īslaicīgi sertificēts saņēmējs un kura neveic patstāvīgu saimniecisko darbību, un ko nosūtītājs tālpārdošanā vai cita persona viņa uzdevumā tieši vai netieši nosūta vai ved uz citas dalībvalsts teritoriju, ar nodokli apliek galamērķa dalībvalstī. Nodokli maksā saskaņā ar galamērķa dalībvalsts noteikto procedūru.

(2) Alkoholiskos dzērienus, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, kas jau ir nodoti patēriņam citas dalībvalsts teritorijā un ko iegādājas fiziskā persona Latvijas Republikā, kura nav apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, sertificēts saņēmējs vai īslaicīgi sertificēts saņēmējs un kura neveic patstāvīgu saimniecisko darbību, un ko citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā vai cita persona viņa uzdevumā tieši vai netieši nosūta vai ved uz Latvijas Republiku, ar nodokli apliek Latvijas Republikā.

(3) Par nodokļa samaksu Latvijas Republikā ir atbildīgs citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā vai tā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijas Republikā. Citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā vai tā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz nodokļa deklarāciju saskaņā ar šā likuma 24. pantu. Citas dalībvalsts nosūtītājs tālpārdošanā vai tā ieceltais nodokļa maksātāja pārstāvis nodokli samaksā saskaņā ar šā likuma 23. panta divdesmit septīto daļu.

(4) Nosūtītājs tālpārdošanā ievēro šā likuma 11.1 pantā noteiktās prasības, un nodokļa maksātāja pārstāvis ievēro šā likuma 11.2 pantā noteiktās prasības.

(5) Par alkoholiskajiem dzērieniem, bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju, kas nodoti patēriņam Latvijas Republikā un par ko ir samaksāts nodoklis, bet ko nosūta vai ved no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pēc nosūtītāja tālpārdošanā pieprasījuma nodokli pārskaita nodokļa parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.

(6) Ministru kabinets nosaka iesniedzamos dokumentus, nodokļa atmaksāšanas termiņus, prasības nodokļa samaksas apliecinājumam un citus nosacījumus, kā arī kārtību, kādā šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.

(7) Izvedot no Latvijas Republikas ar akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces, akcīzes nodokļa markas nenoņem no akcīzes preču iepakojuma.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

VIII nodaļa
Akcīzes preču marķēšana

27. pants. Alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšana

(1) Visus alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ar akcīzes nodokļa markām atļauts marķēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus:

1) Latvijas Republikā — tikai akcīzes preču noliktavās vai muitas noliktavās;

2) ārvalstīs (arī dalībvalstīs) — ievešanai Latvijas Republikā.

(3) Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti iepakojumā ar tilpumu līdz 100 mililitriem (ieskaitot),

b) alu,

c) alkoholiskos dzērienus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos,

d) raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

11) tabakas izstrādājumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja tabakas izstrādājumu iepakojuma vienība satur tādu drošības elementu, kas nav akcīzes nodokļa marka, bet ir noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības elementiem;

12) (izslēgts no 20.05.2024. ar 25.10.2018. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 107. punktu);

13) (izslēgts no 01.07.2021. ar 24.11.2020.  likumu. Sk. Pārejas noteikumu 128. punktu);

14) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;

2) alkoholiskos dzērienus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 16., 20. un 21. pantu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 16. panta ceturto daļu;

21) tabakas izstrādājumus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 17. un 21. pantu. Attiecībā uz 20. pantu un 21. panta sesto daļu ievēro nosacījumu, ka tabakas izstrādājumu iepakojuma vienība satur tādu drošības elementu, kas nav akcīzes nodokļa marka, bet ir noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības elementiem;

22) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kuri ir atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 17.1, 20. un 21. pantu;

3) alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus uzglabā, pārvieto vai realizē vai piegādā, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu;

4) alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus fiziskā persona ieved personīgajā bagāžā un kuru daudzums pārsniedz šā likuma 21.panta ceturtajā daļā noteikto vai kurus fiziskā persona Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem saskaņā ar šā likuma 26. pantu personīgam patēriņam vai privātās alkoholisko dzērienu kolekcijas papildināšanai;

41) alkoholiskos dzērienus, kurus fiziskā persona saņem no citas dalībvalsts teritorijas saskaņā ar šā likuma 26.1 pantu;

5) alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus fiziskā persona saņem personīgam patēriņam no ārvalsts, kas nav dalībvalsts.

(4) Akcīzes nodokļa markas izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Akcīzes nodokļa markas saņem:

1) importētājs;

2) apstiprināts noliktavas turētājs Latvijas Republikā;

3) persona, kas saskaņā ar šā likuma 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces;

4) reģistrēts saņēmējs;

5) īslaicīgi reģistrēts saņēmējs;

6) (izslēgts ar 05.05.2016. likumu);

7) sertificēts saņēmējs;

8) īslaicīgi sertificēts saņēmējs.

(6) Saņemot akcīzes nodokļa markas, attiecīgie nodokļa maksātāji saskaņā ar šo likumu samaksā nodokli, izņemot apstiprinātu noliktavas turētāju, reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi reģistrētu saņēmēju, vai iesniedz nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam. Apstiprināts noliktavas turētājs, kas saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), samaksā nodokli, saņemot akcīzes nodokļa markas.

(61) Saņemot akcīzes nodokļa markas, nodokļa maksātāji, kas veic darbības ar elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, saskaņā ar šo likumu samaksā nodokli.

(7) Alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli vai akcīzes nodokļa markas atdod saskaņā ar šo likumu.

(71) Nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai no laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm noņemtās akcīzes nodokļa markas atdot Valsts ieņēmumu dienestam triju gadu laikā pēc to saņemšanas. Ja akcīzes nodokļa markas ir iznīcinātas kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemt par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām samaksāto nodokli triju gadu laikā pēc iznīcināto akcīzes nodokļa marku saņemšanas.

(8) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai no laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm noņemtās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Ja nodokļa maksātājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas. Ja nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kuram ir izsniegtas nodokļa markas.

(81) Ja iznīcina akcīzes nodokļa markas kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, atbilstoši šā panta vienpadsmitajai, divpadsmitajai un 12.1 daļai, akcīzes nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas ir saņēmis akcīzes nodokļa markas.

(9) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienests iznīcina. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kurš atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kurš pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(10) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļa maksātājam izsniedzis nederīgas akcīzes nodokļa markas, šā panta astotajā un devītajā daļā minētie izdevumi attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāsedz.

(11) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas vai arī saņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, nodoklis attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī tādā gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam citas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu vai dokumentu par akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, kuru ir apstiprinājusi citas dalībvalsts nodokļu administrācija un kurš apliecina, ka nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī.

(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas vai arī saņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, un nodoklis par akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku identificēšanas.

(121) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam akcīzes nodokļa markas par laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm, kuras izvestas uz citu dalībvalsti, uz valsti, kas nav dalībvalsts, kuras iznīcinātas vai pārstrādātas, vai arī saņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina kopā ar akcīzes precēm, nenoņemot akcīzes nodokļa markas no akcīzes preču iepakojuma, un nodoklis par attiecīgajām laistām brīvā apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm ir samaksāts, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku identificēšanas. Ministru kabinets nosaka kārtību (tajā skaitā prasības nodokļa maksātājam un iesniedzamos dokumentus), kādā saskaņā ar šīs daļas nosacījumiem minēto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā un veic to akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi, kuras ir marķētas ar akcīzes nodokļa markām.

(122) Šā panta divpadsmitajā un 12.1 daļā minētajos gadījumos nodokli neatmaksā, nepārskaita nodokļu parāda segšanai vai turpmākajiem nodokļa maksājumiem, ja nodokļa maksātājs nav sedzis šā panta astotajā un devītajā daļā minētos izdevumus.

(13) Kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām (tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, to izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus, kā arī prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par izlietotajām markām), nosaka Ministru kabinets.

(14) Ja par tabakas izstrādājuma drošības elementu beznodokļu tirdzniecības veikalos, piemērojot tiem atbrīvojumu no nodokļa, šā likuma 20. panta pirmajā daļā un 21. panta sestajā daļā minētajos gadījumos izmanto akcīzes nodokļa marku, akcīzes nodokļa maksātājs, saņemot akcīzes nodokļa markas, sedz tikai to iegādes izdevumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 10.11.2005., 19.12.2006., 08.11.2007., 14.11.2008., 01.12.2009., 28.10.2010., 14.04.2011., 17.12.2014., 30.11.2015., 05.05.2016., 23.11.2016., 25.10.2018., 06.02.2020., 24.11.2020., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023. Attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes un smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, grozījumi trešās daļas 1.1 punktā un attiecībā uz trešās daļas papildināšanu ar 2.1 punktu saistībā ar drošības elementu, ko satur tabakas izstrādājumu iepakojuma vienība, stājas spēkā 20.05.2024. Sk. pārejas noteikumu 106. punktu)

28.pants. Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

(1) Šā likuma 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā un piektajā daļā minētos naftas produktus iezīmē (marķē).

(2) Naftas produktus atļauts iezīmēt (marķēt):

1) Latvijas Republikā — tikai akcīzes preču noliktavās;

2) ārvalstīs (arī dalībvalstīs) — ievešanai Latvijas Republikā.

(3) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus atļauts:

1) piegādāt vai nodot personām, kurām ir tiesības tos saņemt;

2) piegādāt citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī;

3) izvest no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;

4) izvest no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts.

(4) Ja 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā un piektajā daļā minētie naftas produkti netiek iezīmēti (marķēti), par tiem aprēķina un samaksā nodokli pēc 14.panta pirmajā vai piektajā daļā noteiktās likmes.

(5) Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) kārtību un to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.2014. un 17.12.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2021.)

IX nodaļa
Prasības attiecībā uz tabakas izstrādājumiem

29.pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Akcīzes nodokļa marku saņēmēji realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas. Persona, kas saskaņā ar šā likuma 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem cigaretes personīgam patēriņam, pasūtot akcīzes nodokļa markas, norāda vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25.pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu iepakojuma vienībā norāda uz akcīzes nodokļa markas vai arī uz cigarešu iepakojuma vienības.

(4) Latvijas Republikā, realizējot cigaretes, to daudzumam iepakojuma vienībā jāatbilst daudzumam, kas norādīts attiecīgi uz akcīzes nodokļa markas vai iepakojuma vienības.

(5) Latvijas Republikā aizliegts realizēt cigaretes:

1) par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu;

2) ja uz akcīzes nodokļa markas vai iepakojuma vienības nav norādīta (nodrukāta) maksimālā mazumtirdzniecības cena.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2008., 01.12.2009., 28.10.2010. un 05.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 08.06.2016. Trešās un ceturtās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2017. Sk. pārejas noteikumu 94. punktu)

30.pants. Vidējā svērtā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datus par akcīzes nodokļa marku daudzumu cigaretēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā, un informāciju par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā, katru gadu līdz 1.martam nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā.

(2) Nosakot vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras attiecīgajā laikposmā ir atdotas atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam vai iznīcinātas saskaņā ar šo likumu.

(3) Vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu nosaka euro par 1000 cigaretēm.

(4) Nosakot vidējo svērto mazumtirdzniecības cenu, visas akcīzes nodokļa marku saņēmēju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka euro par 1000 cigaretēm.

(28.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

X nodaļa
Nodrošinājums

31.pants. Nodrošinājuma veidi

(1) Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanu, nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.

(2) Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

1) vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apmēram;

2) vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laikposmam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apmēram.

(3) Par nodrošinājumu var izmantot:

1) drošības naudu;

2) saistību izpildes apdrošināšanas polisi;

3) kredītiestādes galvojumu;

4) (izslēgts ar 08.11.2007. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.11.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

32.pants. Nodrošinājuma piemērošana

(1) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo akcīzes preču daudzumu, ar kuru tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta sestajā daļā minētos gadījumus.

(2) Nodrošinājumu iesniedz atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 12., 13. vai 14.pantā noteiktajām nodokļa likmēm.

(21) Nodrošinājumu akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.

(3) Nodrošinājumu iesniedz:

1) par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, par kurām attiecīgs apstiprināts noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

2) par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25., 26. vai 26.1 pantu, izņemot gadījumu, kad nodoklis samaksāts pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 23.panta septīto daļu vai kad par akcīzes precēm, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, ir iesniegts nodrošinājums, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

3) citos šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(4) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētās akcīzes preces tiks atbrīvotas no nodokļa, tiks izmantotas citu akcīzes preču ražošanā vai arī nodoklis netiks samaksāts citu iemeslu dēļ. Minētais nosacījums attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisko dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.

(41) Pārvietojot akcīzes preces saskaņā ar šā likuma 25.pantu, nodrošinājums ir derīgs Savienības teritorijā, uz kuru attiecas šā likuma noteikumi par akcīzes preču pārvietošanu no citām dalībvalstīm vai uz citām dalībvalstīm.

(5) Ja nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar šā likuma 27.pantu atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas ir iesniedzis vienreizēju nodrošinājumu, kas aprēķināts atbilstoši izsniegtajām akcīzes nodokļa markām, tad nodrošinājumu, kas atbilst nodokļa summai, kuru nosaka atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, dzēš vai atdod iesniedzējam pēc šā likuma 27.panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē, anulē nodrošinājuma apliecību, aptur un atjauno nodrošinājuma apliecības darbību, atsaka izsniegt vai pārreģistrēt nodrošinājuma apliecību, piešķir vai atceļ vispārējā nodrošinājuma samazinājumu, administrē, dzēš, novirza nodokļu parādu segšanai vai atdod nodrošinājumus, piešķir vai anulē nodrošinātāja statusu.

(7) Lai nodrošinātu nodokļa nomaksu šā likuma 23. panta astoņpadsmitajā daļā minētajā gadījumā, akcīzes precēm piemērojot muitas procedūru (izņemot laišanu brīvā apgrozībā) vai pagaidu uzglabāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, Ministru kabinets:

1) paredz gadījumus, kad galvojums nav jāiesniedz, un nosacījumus, kurus izpildot nodokļa maksātājam var samazināt galvojuma summu;

2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, administrē un dzēš galvojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2005., 19.12.2006., 12.06.2009., 01.12.2009., 22.04.2010., 09.03.2017., 27.07.2017., 25.10.2018. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

XI nodaļa
Atbildība

33.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā

(1) (Izslēgta no 01.01.2020. ar 17.10.2019. likumu)

(2) Latvijas Republikā aizliegts ražot, izmantot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot, realizēt un iegādāties akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Latvijas Republikā aizliegts ražot, izmantot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot, piedāvāt, realizēt un iegādāties alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(4) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt akcīzes preces, kuras Latvijas Republikā ievestas vai izvestas no akcīzes preču noliktavas, bet par kurām nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums par minēto darbību izpildi vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām, ja to paredz šis likums.

(5) Akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz šādus daudzumus:

1) alkoholiskie dzērieni:

a) starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni — 5 litrus,

b) alus, vīns un raudzētie dzērieni — 30 litrus;

2) tabakas izstrādājumi:

a) cigaretes — 300 cigaretes,

b) cigāri vai cigarillas — 900 cigārus vai cigarillas,

c) smēķējamā tabaka vai tabakas lapas, vai karsējamā tabaka — 500 gramus;

3) naftas produkti — 40 litrus;

4) bezalkoholiskie dzērieni — 500 litrus;

5) kafija — 20 kilogramus;

6) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas — 200 mililitrus;

7) tabakas aizstājējprodukti — 200 gramus.

(6) (Izslēgta ar 08.11.2007. likumu)

(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm neatkarīgi no to izcelsmes, neievērojot normatīvajos aktos noteikto (tajā skaitā ieved akcīzes preces no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, Latvijas Republikā, nenogādājot tās muitas iestādē vai neuzrādot muitas iestādēm, vai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus vai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā, vai neievērojot normatīvajos aktos noteikto akcīzes preču ievešanas un nodokļa maksāšanas kārtību, vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras; veic akcīzes preču nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces; veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai galvojums, vai kuras nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(8) Ja Valsts ieņēmumu dienests, pārbaudot attiecīgās personas darbības ar akcīzes precēm, konstatē akcīzes preču pārpalikumu, kas nav norādīts šīs personas grāmatvedības reģistros, un tā nevar pierādīt, kā pārpalikums radies, vai nevar pierādīt, ka nodoklis par konstatēto pārpalikumu ir samaksāts, uzskata, ka attiecīgā persona ir saražojusi, iegādājusies vai veikusi citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis, un no šīs personas piedzen nesamaksātā nodokļa summu, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(9) Šā panta septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.

(10) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta septītajā vai astotajā daļā minētās darbības, šī valsts iestāde par to rakstveidā informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(11) Šā panta septītajā daļā minētajos gadījumos nodokli, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir akcīzes preces, ar kurām veiktas šā panta septītajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta septītajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto akcīzes preču valdītājs.

(12) Nodokļa maksātājam un šā likuma 18.panta piektās daļas 4.punktā minētajai personai aizliegts realizēt, piegādāt vai nodot akcīzes preces, kurām piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, tādai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.

(13) Ja netiek ievērotas šā panta divpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen attiecīgi no nodokļa maksātāja vai šā likuma 18.panta piektās daļas 4.punktā minētās personas, kas realizē, piegādā vai nodod akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta divpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu.

(14) Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt naftas produktus, kuriem piemēro šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus, tādai personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(15) Ja netiek ievērotas šā panta četrpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādājis naftas produktus un nav ievērojis šā panta četrpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem naftas produktiem atļauts piemērot šā likuma 14.panta otrās daļas nosacījumus.

(16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro šā likuma 14.panta otrajā vai sestajā daļā noteikto normu vai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam, atvieglojumam vai likumā noteiktajai attiecīgajai normai) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.

(17) Ja netiek ievērotas šā panta sešpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta sešpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, vai nav ievērojusi šā likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteikto. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

(18) Personām, kas saņēmušas iezīmētus (marķētus) naftas produktus, aizliegts tos nodot citai personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(19) Ja netiek ievērotas šā panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi iezīmētus (marķētus) naftas produktus un pārkāpusi šā panta astoņpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā atļauts izmantot iezīmētus (marķētus) naftas produktus.

(20) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai arī citādi, nekā noteikts likumā.

(21) Ja kontrolējošās institūcijas konstatē, ka 18.panta piektajā daļā minēto degvielu persona neizmanto noteiktajiem mērķiem, Lauku atbalsta dienests atceļ lēmumu, ar kuru piešķirts minētās degvielas daudzums kārtējam saimnieciskajam gadam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006., 08.11.2007., 14.11.2008., 22.04.2010., 14.04.2011., 17.12.2014., 30.11.2015., 05.05.2016., 09.03.2017., 17.10.2019., 24.11.2020. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

34.pants. Atbildība par pārkāpumiem, pārvietojot akcīzes preces no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti

(1) Ja tiek konstatēts, ka fiziskā vai juridiskā persona, ievedot vai saņemot akcīzes preces Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, ir pārkāpusi šā likuma prasības, tā samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 33.pantu.

(2) Ja, pārvietojot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti vai no citas dalībvalsts uz Latvijas Republiku, izdarīts pārkāpums, kas attiecas uz nodokļa maksāšanu, nodokli tajā dalībvalstī, kurā pārkāpums izdarīts, samaksā persona, kura pārvieto akcīzes preces.

(3) Ja akcīzes nodokli saskaņā ar šā panta otro daļu iekasē citā dalībvalstī, attiecīgajai personai nodoklis Latvijas Republikā nav jāmaksā.

(4) Gadījumā, kad, pārvietojot akcīzes preces no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti, tās nenonāk paredzētajā vietā un nav iespējams konstatēt, kur pārkāpums izdarīts, akcīzes preču nosūtītājs samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu, ja šajā likumā nav paredzēts citādi un ja četru mēnešu laikā pēc akcīzes preču nosūtīšanas Valsts ieņēmumu dienestam nav sniegti pierādījumi par darījuma likumību vai vietu, kur pārkāpums izdarīts, kā arī pierādījumi, ka nodoklis par minētajām akcīzes precēm samaksāts citā dalībvalstī.

(5) Ja triju gadu laikā tiek konstatēts, ka šā panta ceturtajā daļā minētais pārkāpums izdarīts citā dalībvalstī un tiek iesniegti pierādījumi, ka šajā gadījumā nodoklis samaksāts attiecīgajā dalībvalstī, attiecīgajai personai atmaksā Latvijas Republikā samaksāto nodokli.

(6) Ja tiek konstatēts, ka ar akcīzes precēm, par kurām Latvijas Republikā saņemtas akcīzes nodokļa markas, citā dalībvalstī izdarīts pārkāpums, kas attiecas uz nodokļa maksāšanu, nodoklis Latvijas Republikā nav jāmaksā (neņemot vērā šā likuma 23.panta trīspadsmitajā daļā noteikto), ja tas tiek samaksāts attiecīgajā dalībvalstī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009., 20.12.2010. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

XII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi akcīzes preču aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 110. punktu)

35. pants. Administratīvie pārkāpumi akcīzes preču aprites jomā

(1) Par akcīzes preču ražošanas, sajaukšanas, fasēšanas, pārstrādes, iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par tādu akcīzes preču, kurām piemērojams nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums:

1) uzglabāšanas, pārvietošanas (pārvadāšanas) un izmantošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām;

2) iegādes vai realizācijas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām;

3) ražošanas, fasēšanas, sajaukšanas, pārstrādes vai naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no četrpadsmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par tādu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu), piedāvāšanu, realizāciju vai iegādi, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par normatīvajos aktos noteiktās norēķinu kārtības neievērošanu attiecībā uz akcīzes precēm piemēro naudas sodu juridiskajai personai no desmit līdz piecsimt naudas soda vienībām.

(5) Par darbības uzsākšanu vai veikšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet valdes loceklim — no piecdesmit sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(6) Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot noteikumu par to realizācijas cenu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit sešām līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(7) Par tādu cigarešu realizāciju, kuru daudzums iepakojuma vienībā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas vai cigarešu iepakojuma vienības, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no septiņdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(17.10.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

36. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem, kas attiecas uz tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu), piedāvāšanu, realizāciju vai iegādi, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, veic pašvaldības policija.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic arī Valsts policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem), ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic arī pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts ieņēmumu dienests.

(6) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 35. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic arī Valsts robežsardze, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts ieņēmumu dienests.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 110. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2003, 2.nr.);

2) likums "Par akcīzes nodokli alum" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.);

3) likums "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2.nr.);

4) likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 2., 8.nr.);

5) likums "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 15.nr.).

2. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

3. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm, tās apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2004.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10 lati par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

4. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

5. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli — 19 lati par 1000 gramiem tabakas.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts, 23.panta trīspadsmitā, četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa, 27.pants un citi nosacījumi par akcīzes nodokļa markām attiecas tikai uz cigaretēm, bet neattiecas uz citiem tabakas izstrādājumiem.

7. Līdz 2005.gada 30.jūnijam Latvijas Republikā atļauts realizēt tabakas izstrādājumus (izņemot cigaretes) arī bez akcīzes nodokļa markām.

8. Juridiskās personas, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, pēc stāvokļa šā likuma spēkā stāšanās dienā inventarizē tām piederošos naftas produktu krājumus un par inventarizācijas rezultātā konstatēto naftas produktu daudzumu samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura apmēru aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc šajā likumā noteiktās akcīzes nodokļa likmes un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija noteikta likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

9. Laikposmā no 2004.gada 1.aprīļa līdz 2004.gada 30.aprīlim likuma 2.panta sestā daļa un septītās daļas 1.punkts, kā arī 31. un 32.pants ir piemērojams, lai realizētu pāreju uz šā likuma prasībām atbilstošām licencēm un nodrošinājumiem un nodrošinātu to spēkā esamību no 2004.gada 1.maija.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

10. Šā likuma pārejas noteikumu 8.punkta prasības par akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanu un samaksu nav attiecināmas uz šādiem naftas produktiem:

1) svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, ja tiem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un kas ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, — vismaz 4,5 tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ja tiem pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un biodīzeļdegviela veido 5 un vairāk tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(29.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11. Šā likuma pārejas noteikumu 10.punkts piemērojams attiecīgajam konkrēto naftas produktu daudzumam, par kuru samaksāts akcīzes nodoklis, ievērojot likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta septītās, astotās un desmitās daļas nosacījumus. Attiecīgo konkrēto naftas produktu daudzumu atļauts akcīzes preču noliktavā naftas produktiem pārveidot tā, lai šie produkti atbilstu šā likuma 14.panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, un izvest, nemaksājot akcīzes nodokli.

(29.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

12. Līdz 2007.gada 30.jūnijam, palielinoties nodokļa likmēm, komersanti, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa naftas produktiem, veic to viņiem piederošo naftas produktu krājumu inventarizāciju, kuri minēti šā likuma 14.panta pirmajā daļā, un par inventarizācijā konstatēto naftas produktu daudzumu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa) samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura lielumu aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā inventarizācijas dienā (dienā, kad stājas spēkā jauna akcīzes nodokļa likme), un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā līdz dienai, kad mainījās akcīzes nodokļa likmes, kā arī par veikto inventarizāciju iesniedz inventarizācijas sarakstu Valsts ieņēmumu dienestam. Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

(20.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.12.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

12.1 Sākot ar 2008.gada 1.janvāri, palielinoties nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, inventarizē:

1) uzskaitē esošo attiecīgo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu krājumus:

a) reģistrēts saņēmējs,

b) persona, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, vai naftas produktu vairumtirdzniecībai,

c) persona, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai naftas produktu mazumtirdzniecībai;

2) uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marku krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm nodoklis atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām samaksāts:

a) apstiprināts noliktavas turētājs,

b) importētājs, ja ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētajām vai marķētajām akcīzes precēm nav piemērota muitas procedūra — laišana brīvā apgrozībā,

c) reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, ja ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķētās akcīzes preces nav saņemtas Latvijas Republikā;

3) apstiprināts noliktavas turētājs akcīzes preču noliktavā uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu krājumus, ja par attiecīgajām akcīzes precēm nodoklis samaksāts saskaņā ar šā likuma 23.panta trīspadsmito daļu un tās ir atdotas atpakaļ attiecīgajā akcīzes preču noliktavā, ar nosacījumu, ka, ievērojot šā likuma 23.panta deviņpadsmito daļu, to uzglabāšana, kā arī uzskaite ir nodrošināta atsevišķi no to akcīzes preču uzglabāšanas un uzskaites, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu.

(08.11.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2008., 01.12.2009., 22.04.2010., 05.05.2016. un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

12.2 Sākot ar 2008.gada 1.janvāri, palielinoties nodokļa likmēm tabakas izstrādājumiem pēc stāvokļa nākamā mēneša pirmajā datumā pēc nodokļa likmju maiņas, persona, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, inventarizē uzskaitē esošo tabakas izstrādājumu krājumus.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

12.3 Šo pārejas noteikumu 12.1 punktā minētā persona:

1) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstus vismaz divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru uzglabā katrā attiecīgo akcīzes preču uzglabāšanas un realizācijas vietā. Tabakas izstrādājumu inventarizācijas sarakstā norāda šādus papildu rekvizītus: mērvienības (paciņas — gabalos, cigarešu skaits paciņā — gabalos), maksimālo mazumtirdzniecības cenu par vienu paciņu, nodokli par vienu paciņu līdz likmju maiņai, nodokli par vienu paciņu pēc likmju maiņas, nodokļa starpību par vienu paciņu, nodokļa starpības kopējo summu;

2) 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu. Ja pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, uzskaitē nav minēto akcīzes preču krājumu, to norāda iesniedzamajā nodokļa aprēķinā;

3) samaksā valsts budžetā aprēķināto nodokļa starpības summu 45 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa). Ja nodokļa likmes samazina, nodokļa starpību neatmaksā.

(08.11.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2008., 12.06.2009., 28.10.2010., 30.11.2015. un 05.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 08.06.2016.)

12.4 Šo pārejas noteikumu 12.2 punktā minētā persona:

1) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstus vismaz divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru uzglabā katrā tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas vietā. Tabakas izstrādājumu (cigaretes) inventarizācijas sarakstā norāda šādus papildu rekvizītus:

a) krājumos esošo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu par vienu paciņu un attiecīgo cigarešu mērvienību (paciņas — gabalos, cigarešu skaits paciņā — gabalos),

b) laika periodā starp nodokļa likmes maiņas un inventarizācijas dienu — saņemto cigarešu paciņu skaitu ar attiecīgo maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu attiecīgajā paciņā,

c) attiecīgo cigarešu paciņu skaitu ar noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu attiecīgajā paciņā (šo paciņu skaitu iegūst, no "a" apakšpunktā minētā skaita atņemot "b" apakšpunktā minēto skaitu). Ja "b" apakšpunktā minēto cigarešu paciņu skaits ir lielāks par "a" apakš­punktā minēto cigarešu paciņu skaitu vai vienāds ar to, norāda 0,

d) nodokli par vienu "c" apakšpunktā minēto cigarešu paciņu līdz likmju maiņai,

e) nodokli par vienu "c" apakšpunktā minēto cigarešu paciņu pēc likmju maiņas,

f) nodokļa starpību par vienu "c" apakš­punktā minēto cigarešu paciņu,

g) nodokļa starpības kopējo summu;

2) 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu. Ja pēc stāvokļa, kad inventarizē krājumus, uzskaitē nav tabakas izstrādājumu krājumu, to norāda iesniedzamajā nodokļa aprēķinā;

3) valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu aprēķina un samaksā 15 dienu laikā pēc inventarizācijas veikšanas (ieskaitot dienu, kad notiek inventarizācija) par to attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu, ko iegūst, no inventarizācijas sarakstā uzskaitītajiem daudzumiem atskaitot laika periodā starp nodokļa likmes maiņas un inventarizācijas dienu saņemto tabakas izstrādājumu daudzumu.

(08.11.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009., 28.10.2010., 30.11.2015., 05.05.2016. un 25.10.2018. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

12.5 Ja šo pārejas noteikumu 12.1 punktā minētā persona mēneša laikā pēc nodokļa likmju maiņas ir saņēmusi tabakas izstrādājumus no tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības, tā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem veic nodokļa pārrēķinu, samaksā nodokļa likmju starpības summu, kā arī iesniedz nepieciešamos dokumentus 45 dienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa), ievērojot šo pārejas noteikumu 12.4 punkta 1. un 2.apakšpunkta nosacījumus.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

12.6 Ja šā likuma pārejas noteikumu 12.1 punktā minētās personas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktos pārskatus un akcīzes nodokļa likmju maiņas dienā tām nav atlikumā akcīzes preču, kurām mainās akcīzes nodokļa likmes, tām nav jāveic šo pārejas noteikumu 12.3 punktā minētās darbības.

(05.05.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.06.2016.)

12.7 Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, palielinoties nodokļa likmēm alkoholiskajiem dzērieniem, persona, kura ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, inventarizāciju, mainoties nodokļa likmei, var neveikt alkoholiskajiem dzērieniem, kuru iepakojums ir atvērts tirdzniecībai un atvērtā iepakojuma vienības tilpums nepārsniedz divus litrus.

(25.10.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

13. Grozījums likuma 2.panta septītās daļas 1.punktā attiecībā uz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

14. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 18.pantā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.359 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa";

2) Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.432 "Biodegvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība".

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

15. Ministru kabinets saskaņo šā likuma 17.pantā un 21.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli". Līdz šajos noteikumos izdarīto attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim ir piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus";

2) Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.232 "Akcīzes preču aprites kārtība".

(20.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

16. Šā likuma 1.panta otrās daļas 15.punkts un 12.panta otrā un trešā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

(14.04.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.05.2005.)

17. Šā likuma 14.panta trešās daļas 2.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

18. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta 2.1 un septītajā daļā un 24.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.485 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa";

2) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.498 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība";

3) Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.97 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām".

(19.12.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

19. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 26.panta piektajā daļā un 27.panta 12.1 daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.356 "Kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par akcīzes precēm, kuras izved no Latvijas Republikas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(08.11.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2008.)

20. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā nodokļa likme alum, alu (par 100 litriem) apliek ar nodokli pēc likmes 1,30 lati par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

(14.11.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2008.)

21. Šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli pēc likmes 630 lati par 100 litriem absolūtā spirta.

(14.11.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2008.)

22. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2009.gada 1.februārī. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta “b” apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, citu smēķējamo tabaku apliek ar nodokli pēc likmes 14 lati par 1000 gramiem tabakas.

(14.11.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2008.)

23. Pēc grozījumu šā likuma 5.panta piektajā daļā un 18.panta pirmajā daļā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(14.11.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2008.)

24. Grozījumi 14.panta trešajā daļā, grozījums 18.panta piektajā daļā par daļas papildināšanu ar 6.punktu, grozījums par šā likuma 18.panta septītās daļas izslēgšanu un grozījums 20.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

25. Saskaņā ar šā likuma 18.panta septīto daļu izdotie Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.213 “Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par degvieleļļu, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo” par 2009. gadā faktiski iegādāto un izlietoto degvieleļļas daudzumu piemērojami līdz 2010.gada 20.februārim.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

26. Līdz jaunu šā likuma 32.panta sestās daļas 1.punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.aprīlim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.638 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(12.06.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

27. Grozījums 14.panta otrajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

28. Ar 2010.gada 1.aprīli spēku zaudē speciālās atļaujas (licences) un vispārējā nodrošinājuma apliecības akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai un vispārējā nodrošinājuma apliecības importētāja darbībai.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

29. Speciālās atļaujas (licences) apstiprināta tirgotāja darbībai, kuras nav pārreģistrētas šo pārejas noteikumu 30. un 31.punktā noteiktajā kārtībā līdz 2010.gada 31.martam, zaudē spēku 2010.gada 1.aprīlī.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

30. Komersanti, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar kafiju vai bezalkoholiskajiem dzērieniem, laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 28.februārim ir tiesīgi iesniegt iesniegumu minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai par speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, nemaksājot valsts nodevu.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

31. Komersanti, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 28.februārim ir tiesīgi iesniegt iesniegumu minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai par speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, nemaksājot valsts nodevu.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

32. Komersanti, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 28.februārim ir tiesīgi iesniegt iesniegumu, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, nemaksājot valsts nodevu.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

33. Speciālās atļaujas (licences) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kuras izsniegtas līdz 2010.gada 31.martam, ir derīgas apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem bez pārreģistrācijas.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

34. Līdz 2010.gada 31.martam izsniegtās vispārējā nodrošinājuma apliecības akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ir derīgas apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

35. Līdz 2010.gada 31.martam izsniegtās vispārējā nodrošinājuma apliecības apstiprināta tirgotāja darbībai ir derīgas reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

36. Līdz 2010.gada 31.martam izsniegtās vienreizējā nodrošinājuma apliecības ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

37. Laikposmā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 31.martam grozījumi šā likuma 2.panta sestās daļas 1., 2. un 3.punktā un septītās daļas 2. un 3.punktā attiecībā uz apstiprinātu noliktavas turētāju, reģistrētu saņēmēju un reģistrētu nosūtītāju ir piemērojami, lai realizētu pāreju uz šā likuma prasībām atbilstošām speciālajām atļaujām (licencēm) un nodrošinātu to spēkā esamību no 2010.gada 1.aprīļa.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

38. Lai realizētu pāreju uz šā likuma prasībām par elektronisko administratīvo dokumentu izmantošanu datorizētās sistēmas ietvaros, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu atbilstoši šā likuma 25.pantam alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu pārvietošanai, kas uzsākta līdz 2010.gada 31.decembrim, var izmantot dokumentus, kas noteikti Eiropas Komisijas 1992.gada 11.septembra regulā (EK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā (turpmāk — Komisijas regula Nr. 2719/92). Komisijas regulā Nr. 2719/92 noteiktos dokumentus izmanto arī tajā gadījumā, ja akcīzes preču nosūtītāja dalībvalstī turpina izmantot minētos dokumentus līdz 2010.gada 31.decembrim alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu nosūtīšanai, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

39. Šo pārejas noteikumu 38.punktā minēto dokumentu apriti veic saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.215 “Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība”. Lai nodrošinātu šo pārejas noteikumu 38.punkta izpildi, Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.215 “Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība” ir piemērojami līdz 2011.gada 1.maijam.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

40. Grozījumi šā likuma 12.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā attiecībā uz skaitļa “40” aizstāšanu ar skaitli “45” un 4.punkta “a” apakšpunktā attiecībā uz skaitļa “42” aizstāšanu ar skaitli “45” stājas spēkā 2010.gada 1.februārī.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

41. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1. un 2.pantu, 7., 8. un 9.panta izteikšanu jaunā redakcijā, papildināšanu ar 9.1 pantu, 10.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 11.panta izslēgšanu, 20. un 21.pantu, 22.panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, 23.panta izteikšanu jaunā redakcijā, 24.pantu, 25.panta izteikšanu jaunā redakcijā, 26., 27., 29., 30. un 32.pantu, pārejas noteikumu 12.1 punkta 1.apakšpunkta “a” apakšpunkta un 12.1 punkta 2.apakšpunkta “a” apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, 12.1 punkta 2.apakšpunkta “b” un “c” apakšpunktu un papildināšanu ar pārejas noteikumu 12.1 punkta 3.apakšpunktu stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

42. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, 5.panta ceturto daļu, 7.panta 5.punktu par dabasgāzi, likuma papildināšanu ar 15.1 pantu, kā arī 22.panta pirmo daļu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

(22.04.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2010.)

43. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 2.panta papildināšanu ar 7.1 daļu, likuma papildināšanu ar 6.1 pantu, 22.panta papildināšanu ar sesto daļu un 23.panta papildināšanu ar divdesmito daļu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

(22.04.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2010.)

44. Grozījumi šā likuma 18. un 33.pantā stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

(22.04.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2010.)

45. Lai ar 2010.gada 1.jūliju īstenotu pāreju uz šā likuma prasībām par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un lai lauksaimniecības produkcijas ražotāji varētu iesniegt Lauku atbalsta dienestam iesniegumu par iegādes limita piešķiršanu šā likuma 18.panta piektās daļas ievaddaļā minētajai degvielai, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu, Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.maijam izdod šā likuma 18.panta piektajā, 6.1 un 6.2 daļā paredzētos noteikumus.

(22.04.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2010.)

46. Saskaņā ar šā likuma 18.panta sesto daļu izdotie Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.528 “Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela” piemērojami līdz 2010.gada 15.augustam par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) [tajā skaitā dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela], kura 2010.gadā iegādāta līdz 30.jūnijam un par kuru 2010.gadā veikta samaksa līdz 15.jūlijam, ja pieprasījums par nodokļa atmaksu iesniegts līdz 2010.gada 15.jūlijam.

(22.04.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2010.)

47. Laikā no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punktu attiecībā uz dabasgāzi, 2.panta 7.1 daļu, 6.1 pantu, 7.panta 5.punktu attiecībā uz dabasgāzi, 15.1 pantu, 22.panta sesto daļu, 23.panta divdesmito daļu un 24.panta pirmo daļu attiecībā uz dabasgāzi nepiemēro, bet nodokļa maksātājs līdz 2010.gada 15.septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam akcīzes nodokļa deklarāciju par dabasgāzi un samaksā nodokli par 2010.gada augustu, piemērojot:

1) Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumus Nr.577 “Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību”;

2) Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumus Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību”.

(25.08.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.08.2010.)

48. Valsts budžetā prognozētie ieņēmumi no akcīzes nodokļa dabasgāzei laikā no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim kompensējami ar pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugumu dabasgāzes tarifu palielināšanās rezultātā 2010 gadā.

(25.08.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.08.2010.)

49. Personai, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, līdz 2011.gada 1.jūlijam ir atļauts realizēt tabakas izstrādājumus, kas laisti brīvā apgrozībā vai nodoti patēriņam līdz 2010.gada 31.decembrim, neattiecinot uz tiem grozījumus šā likuma 4.panta otrajā daļā, ceturtās daļas 2.punktā, piektajā un sestajā daļā minētajās tabakas izstrādājumu definīcijās.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

50. Personai, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, līdz 2011.gada 1.jūlijam ir atļauts realizēt cigaretes, kas laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam līdz 2010.gada 31.decembrim, neattiecinot uz tām grozījumus šā likuma 13.panta otrajā un trešajā daļā par cigarešu garumu un neveicot šā likuma pārejas noteikumu 12.1, 12.2, 12.3 un 12.4 punktā minēto inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības samaksu valsts budžetā.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

51. Laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 28.februārim likuma 22.panta ceturtajā daļā, 4.1 daļā un 29.panta pirmajā daļā minētās vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas vietā izmanto vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu — 76 lati par 1000 cigaretēm.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

52. (Izslēgts ar 14.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2011.)

53. (Izslēgts ar 14.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2011.)

54. Saskaņā ar šā likuma 14.panta trešās un ceturtās daļas redakciju, kas stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī, šā likuma pārejas noteikumu 12.1 un 12.3 punktu nepiemēro svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru sastāvā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus, un dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru sastāvā rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūtā biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem.

(20.12.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

55. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi (95,2 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām) cigāriem un cigarillām piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

56. Līdz dienai, kad atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 55.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi cigāriem un cigarillām, cigārus un cigarillas apliek ar nodokli:

1) līdz 2011.gada 30.jūnijam — 24 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām;

2) no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim — 26 lati par 1000 cigāriem vai cigarillām;

3) no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim — 39,84 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

4) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim — 42,69 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

5) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim — 58 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

6) no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim — 73 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

7) no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim — 88 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām.

(14.04.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013., 23.11.2016. un 27.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

57. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (78,7 euro par 1000 cigaretēm un 20 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas), kā arī šā likuma 13. panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (114,7 euro par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

58. Līdz dienai, kad atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 57.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nodokli cigaretēm un šā likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli:

1) līdz 2011.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 48 lati par 1000 cigaretēm:

a) 22,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 34,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 52 lati par 1000 cigaretēm:

a) 25 lati par 1000 cigaretēm,

b) 34 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 79,68 euro par 1000 cigaretēm:

a) 39,84 euro par 1000 cigaretēm,

b) 33,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 85,6 euro par 1000 cigaretēm:

a) 51,8 euro par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 89,8 euro par 1000 cigaretēm:

a) 54,2 euro par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 93,7 euro par 1000 cigaretēm:

a) 56,2 euro par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

7) no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 99 euro par 1000 cigaretēm:

a) 67 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

8) no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 109,2 euro par 1000 cigaretēm:

a) 74,6 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

(14.04.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013., 06.11.2013., 23.11.2016. un 27.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

59. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (75 euro par 1000 gramiem tabakas), "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai (75 euro par 1000 gramiem tabakas), 4. punktā noteikto nodokli tabakas lapām (75 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) un 5. punktā noteikto nodokli karsējamai tabakai (75 euro par 1000 gramiem karsējamās tabakas) piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

60. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 59.punktam sāk piemērot šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokli smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, "b" apakšpunktā noteikto nodokli citai smēķējamai tabakai, 4.punktā noteikto nodokli tabakas lapām un 5.punktā noteikto nodokli karsējamai tabakai, smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai, citu smēķējamo tabaku, tabakas lapas un karsējamo tabaku apliek ar nodokli:

1) līdz 2011.gada 30.jūnijam — 29 lati par 1000 gramiem tabakas;

2) no 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim — 34 lati par 1000 gramiem tabakas;

3) no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim — 55,49 euro par 1000 gramiem tabakas;

4) no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim — 58 euro par 1000 gramiem tabakas;

5) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim — 62 euro par 1000 gramiem attiecīgā tabakas izstrādājuma;

6) no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim — 66 euro par 1000 gramiem attiecīgā tabakas izstrādājuma;

7) no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim — 70 euro par 1000 gramiem attiecīgā tabakas izstrādājuma.

(14.04.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013., 30.11.2015., 23.11.2016. un 27.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

61. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 6.1 pantu un 15.1 panta 1.punktu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

(14.04.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2011.)

62. No 2011.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru izmanto:

1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) un rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei;

2) rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes (kas atbilst apstiprinātiem attiecīgajiem regulā Nr. 1893/2006 noteiktajiem NACE klasifikācijas kodiem) tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai minētās rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās. Šajā gadījumā nodokļa atbrīvojums attiecas arī uz dabasgāzi, ko minētajiem mērķiem izmanto uzņēmumos, kas atrodas saimnieciskajai darbībai atvēlētā teritorijā, kurai ir viens pārvaldnieks (industriālā parkā).

(14.04.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

63. Grozījumi šā likuma 12. un 14.pantā stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

(14.04.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2011.)

64. Ministru kabinets līdz 2011.gada 10.maijam izdod šā likuma 18.panta piektajā, 6.1 un 6.2 daļā paredzētos noteikumus.

(14.04.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2011.)

65. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.septembrim izdod šā likuma 3.panta septītajā daļā un 16.panta piektajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.170 “Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(14.04.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2011.)

66. Grozījumi šā likuma pielikumā attiecībā uz pielikuma papildināšanu ar 4.10., 4.11., 5.7. un 5.8.apakšpunktu stājas spēkā 2012.gada 1.februārī.

(15.12.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

67. Personai, kas 2012.gada 1.februārī veic un arī pēc minētā datuma veiks darbības ar šā likuma pielikuma 4.10., 4.11., 5.7. un 5.8.apakšpunktā minētajiem produktiem, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.janvārim jāsaņem šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem vai, ja minētos produktus izmanto šā likuma 14.panta otrajā daļā un 18.panta pirmajā daļā minētajiem mērķiem, normatīvajos aktos par kārtību, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, noteikto izziņu par tiesībām iegādāties minētos produktus.

(15.12.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

68. Persona, kas 2012.gada 1.februārī veic darbības ar šā likuma pielikuma 4.10., 4.11., 5.7. un 5.8.apakšpunktā minētajiem produktiem, inventarizē tai piederošo minēto produktu krājumus. Šajā gadījumā inventarizāciju persona veic 2012.gada 1.februārī un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu.

(15.12.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

69. Noteikumi attiecībā uz cigaretēm, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, saistībā ar euro ieviešanu:

1) sākot ar 2014.gada 1.janvāri Latvijas Republikā, marķējot ar akcīzes nodokļa markām un laižot brīvā apgrozībā vai nododot patēriņam cigaretes, uz akcīzes nodokļa markas norādītā maksimālā mazumtirdzniecības cena ir izsakāma euro;

2) cigaretes, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, laist brīvā apgrozībā vai nodot patēriņam atļauts līdz 2013.gada 31.decembrim;

3) cigaretes, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, atļauts nosūtīt, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, līdz 2013.gada 15.decembrim;

4) personai, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, cigaretes, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, atļauts realizēt neierobežotu laika periodu.

(19.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.09.2013.)

70. Grozījumi šā likuma 12.panta pirmajā un otrajā daļā, 13.panta pirmajā un 1.1 daļā, 14.panta pirmajā un otrajā daļā, trešās daļas ievaddaļā, ceturtās daļas ievaddaļā, piektajā un sestajā daļā, 15. un 15.1 pantā, 30.panta trešajā un ceturtajā daļā, pārejas noteikumu 55.punktā, 56.punkta 3. un 4.apakšpunktā, 57.punktā, 58.punkta 3. un 4.apakšpunktā, 59.punktā un 60.punkta 3.apakšpunktā saistībā ar euro ieviešanu stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(19.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.09.2013.)

71. Personai, kas, sākot ar 2015.gada 1.aprīli, veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem, līdz 2015.gada 31.martam jāsaņem atbilstoša šā likuma 2.panta sestajā daļā minētā speciālā atļauja (licence).

(17.12.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

72. Persona, kas 2015.gada 1.aprīlī veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem, inventarizē tās glabāšanā esošo tabakas lapu krājumus. Šajā gadījumā inventarizāciju persona veic 2015.gada 1.aprīlī un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu.

(17.12.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

73. (Izslēgts ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

74. (Izslēgts ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

75. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4., 13., 17., 21., 27., 33.panta papildināšanu stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī.

(17.12.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015.)

76. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 14.panta papildināšanu ar 2.2 daļu un grozījumi šā likuma 18.panta piektajā un 6.2 daļā stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā, izņemot šajos grozījumos ietverto nosacījumu par attiecīgo naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), fiskālo marķieri un krāsvielu, kurš stājas spēkā 2015.gada 30.oktobrī. Grozījumi šā likuma 28.panta pirmajā un ceturtajā daļā stājas spēkā 2015.gada 30.oktobrī. Lai ar 2015.gada 1.jūliju nodrošinātu šā likuma 18.panta piektās daļas 3.punkta piemērošanu attiecībā uz tajā noteikto sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras, Lauku atbalsta dienests veic tam nepieciešamās darbības līdz 2015.gada 30.jūnijam.

(07.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.05.2015.)

77. Šā likuma 18.panta 5.1 daļa stājas spēkā 2015.gada 30.oktobrī.

(18.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.08.2015.)

78. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi alum (par 100 litriem) — 8,2 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 15,2 euro par 100 litriem alus, kā arī šā likuma 12. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteikto nosacījumu (ne mazāk kā 15,2 euro par 100 litriem alus) piemēro ar 2021. gada 1. martu.

(20.02.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

79. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 78.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto nodokļa likmi alum (par 100 litriem) un šā likuma 12.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteikto nosacījumu, alu apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim — 3,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 7,4 euro par 100 litriem alus;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim — 4,2 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 7,8 euro par 100 litriem alus;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim — 4,5 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 8,2 euro par 100 litriem alus;

4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim — 6,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 12,5 euro par 100 litriem alus;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim — 7,4 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 13,6 euro par 100 litriem alus;

6) no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim — 7,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 14,4 euro par 100 litriem alus.

(30.11.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017. un 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

80. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi vīnam (111 euro par 100 litriem) piemēro ar 2021. gada 1. martu.

(27.07.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

81. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 80.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nodokļa likmi vīnam, vīnu apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim — 70 euro par 100 litriem;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim — 74 euro par 100 litriem;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim — 78 euro par 100 litriem;

4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim — 92 euro par 100 litriem;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim — 101 euro par 100 litriem;

6) no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim — 106 euro par 100 litriem.

(30.11.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017. un 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

82. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 3. punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem (111 euro par 100 litriem) piemēro ar 2021. gada 1. martu.

(27.07.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

83. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 82.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi raudzētajiem dzērieniem ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem, raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim — 70 euro par 100 litriem;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim — 74 euro par 100 litriem;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim — 78 euro par 100 litriem;

4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim — 92 euro par 100 litriem;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim — 101 euro par 100 litriem;

6) no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim — 106 euro par 100 litriem.

(30.11.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017. un 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

84. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem [starpproduktiem: ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 111 euro par 100 litriem; ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 185 euro par 100 litriem] piemēro ar 2021. gada 1. martu.

(27.07.2017. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

85. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 84.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem, starpproduktus apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 110 euro;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 74 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 120 euro;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 78 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 130 euro;

4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 92 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 150 euro;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 29. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 101 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 168 euro;

6) no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 106 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 176 euro.

(30.11.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017. un 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

86. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (1724 euro par 100 litriem absolūtā spirta) piemēro ar 2021. gada 1. martu.

(20.02.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

87. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 86.punktam sāk piemērot šā likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli:

1) līdz 2016.gada 29.februārim — 1360 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

2) no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim — 1400 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

3) no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim — 1450 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

4) no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim — 1670 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

5) no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. jūlijam — 1840 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

6) no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 29. februārim — 1564 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

7) no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim — 1642 euro par 100 litriem absolūtā spirta.

(30.11.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017., 08.07.2019. un 20.02.2020. likumu, kas stājas spēkā 27.02.2020.)

88. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punktu un otrās daļas papildināšanu ar 17.punktu, 2.panta otrās daļas papildināšanu, likuma papildināšanu ar 4.1 un 13.1 pantu, 7.panta 5.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums attiecībā uz 8.panta trešo daļu un 21.panta ceturtās daļas 3.punktu, 23.panta papildināšanu ar divdesmit otro daļu, grozījumi attiecībā uz 25.panta vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu un 33.panta piektās daļas papildināšanu ar 6.punktu stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

89. Personai, kas, sākot ar 2016.gada 1.jūliju, veic darbības ar šā likuma 4.1 pantā minēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanas režīmu, līdz 2016.gada 30.jūnijam jāsaņem šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

90. Persona, kas 2016.gada 1.jūlijā veic darbības ar šā likuma 4.1 pantā minēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, inventarizē pēc stāvokļa 2016.gada 1.jūlijā tai piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Persona par inventarizācijā konstatēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumiem aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā līdz 2016.gada 15.augustam [neattiecas uz personu, kas ir saņēmusi šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai].

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

91. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4.panta pirmās daļas papildināšanu ar 5.punktu, 4.panta papildināšanu ar desmito daļu, 13.panta pirmās daļas papildināšanu ar 5.punktu, 21.panta ceturtās daļas 1.punkta "d" apakšpunkta un 1.1 punkta "d" apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums attiecībā uz šā likuma 27.panta trešās daļas papildināšanu ar 1.3 punktu, 33.panta piektās daļas 2.punkta "c" apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā saistībā ar karsējamo tabaku stājas spēkā 2016.gada 1.martā.

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

92. Personai, kas, sākot ar 2016.gada 1.martu, veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem (karsējamo tabaku), līdz 2016.gada 29.februārim jāsaņem atbilstoša šā likuma 2.panta sestajā daļā minētā speciālā atļauja (licence).

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

93. Persona, kas 2016.gada 1.martā veic darbības ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem tabakas izstrādājumiem, inventarizē pēc stāvokļa 2016.gada 1.martā tai piederošos karsējamās tabakas krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Persona par inventarizācijā konstatēto karsējamās tabakas krājumiem aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā līdz 2016.gada 15.aprīlim [neattiecas uz personu, kas ir saņēmusi šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai].

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

94. Grozījumi šā likuma 1.panta otrās daļas 2. un 5.punktā, 29.panta trešajā un ceturtajā daļā stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

(05.05.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.06.2016.)

95. Grozījums šā likuma 18.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā. Lai ar 2017.gada 1.jūliju nodrošinātu šā likuma 18.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunkta piemērošanu attiecībā uz to, ka ar 2017.gada 1.jūliju tiek atceltas tiesības iegādāties šā likuma 18.panta piektajā daļā minēto dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei, Lauku atbalsta dienests līdz 2017.gada 30.jūnijam veic nepieciešamās darbības.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

96. Grozījums šā likuma 27.panta trešās daļas 1.punktā attiecībā uz šā punkta papildināšanu ar "d" apakšpunktu stājas spēkā 2017.gada 1.martā.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

97. Grozījumi šā likuma 20. pantā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(09.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2017.)

98. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (509 euro par 1000 litriem) piemēro ar 2020. gada 1.janvāri.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

99. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 98. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem), svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktus un komponentes apliek ar nodokli no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim — 476 euro par 1000 litriem.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

100. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā noteikto nodokļa likmi petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (414 euro par 1000 litriem), izņemot šīs daļas 7. punktā minētās degvieleļļas, piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

101. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 100. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 6. punktā noteikto nodokļa likmi (par 1000 litriem) petroleju, tās aizstājējproduktus un komponentes, dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentes, degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktus un komponentes, izņemot šīs daļas 7. punktā minēto degvieleļļu, apliek ar nodokli no 2018. gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim — 372 euro par 1000 litriem.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

102. Šā likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (285 euro par 1000 kilogramiem) piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

103. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 102. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi (par 1000 kilogramiem), naftas gāzi un pārējos gāzveida ogļūdeņražus apliek ar nodokli no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim — 244 euro par 1000 kilogramiem.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

104. Šā likuma 14. panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela (par 1000 litriem), ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28. pantu un ja tos izmanto atbilstoši šā likuma 18. panta piektajā daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem, piemēro ar 2018. gada 1. jūliju.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

105. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 104. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta 2.daļā noteikto nodokļa likmi, dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un tādu dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, apliek ar nodokli līdz 2018. gada 30. jūnijam — 50 euro par 1000 litriem.

(27.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

106. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1. panta otrās daļas 2. punkta papildināšanu, 27. panta trešās daļas 1.punkta papildināšanu, 2. punkta izteikšanu jaunā redakcijā un trešās daļas papildināšanu ar 2.1 punktu saistībā ar drošības elementu, ko satur tabakas izstrādājumu iepakojuma vienība, stājas spēkā 2019. gada 20. maijā. Attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes un smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, grozījumi šā likuma 27. panta trešās daļas 1.punktā un attiecībā uz trešās daļas papildināšanu ar 2.1 punktu saistībā ar drošības elementu, ko satur tabakas izstrādājumu iepakojuma vienība, stājas spēkā 2024. gada 20. maijā.

(25.10.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

107. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 27. panta trešās daļas 1.2 punkta, kas paredz nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām tabakas lapas saistībā ar drošības elementu, ko satur tabakas izstrādājumu iepakojuma vienība, izslēgšanu stājas spēkā 2024. gada 20. maijā.

(24.11.2020.  likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

108. Šā likuma 12. panta ceturtā un piektā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. martā.

(25.10.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

109. Grozījums šā likuma 18. pantā par tā papildināšanu ar 1.1 daļu stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.

(25.10.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2019.)

110. Grozījumi šā likuma 33. pantā par pirmās daļas izslēgšanu, vārdu aizstāšanu otrajā un trešajā daļā un divdesmitās daļas otrā teikuma izslēgšanu, kā arī šā likuma XII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

111. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 15. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī 15. panta 1.daļa stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(06.02.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2020.)

112. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi cigāriem un cigarillām (126,7 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām) piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

113. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 112. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi cigāriem un cigarillām, cigārus un cigarillas apliek ar nodokli:

1) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim — 104,7 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

2) no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim — 115,2 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

114. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (104 euro par 1000 cigaretēm un 15 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas), kā arī šā likuma 13. panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (135,9 euro par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

115. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 114. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm un šā likuma 13. panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli:

1) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 28. februārim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 114,7 euro par 1000 cigaretēm:

a) 78,7 euro par 1000 cigaretēm,

b) 20 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 121,4 euro par 1000 cigaretēm:

a) 92,5 euro par 1000 cigaretēm,

b) 15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 128,4 euro par 1000 cigaretēm:

a) 98 euro par 1000 cigaretēm,

b) 15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

116. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (91,9 euro par 1000 gramiem tabakas), "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi citai smēķējamai tabakai (91,9 euro par 1000 gramiem tabakas), 4. punktā noteikto nodokļa likmi tabakas lapām (91,9 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

117. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 116. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi citai smēķējamai tabakai, 4. punktā noteikto nodokļa likmi tabakas lapām, smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai, citu smēķējamo tabaku, tabakas lapas apliek ar nodokli:

1) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim — 80,25 euro par 1000 gramiem tabakas;

2) no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim — 85,9 euro par 1000 gramiem tabakas.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

118. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi karsējamai tabakai (218 euro par 1000 gramiem karsējamās tabakas) piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

119. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 118. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi karsējamai tabakai, karsējamo tabaku apliek ar nodokli:

1) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim — 160 euro par 1000 gramiem tabakas;

2) no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim — 207 euro par 1000 gramiem tabakas.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

120. Šā likuma 13.1 pantā noteikto nodokļa likmi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām (0,20 euro par 1 mililitru šķidruma) piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

121. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 120. punktam sāk piemērot šā likuma 13.1 pantā noteikto nodokļa likmi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas apliek ar nodokli:

1) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim — 0,12 euro par 1 mililitru šķidruma;

2) no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim — 0,16 euro par 1 mililitru šķidruma.

(24.11.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

122. Šā likuma 13.2 pantā noteikto nodokļa likmi tabakas aizstājējproduktiem (120 euro par 1000 gramiem produkta) piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

123. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 122. punktam sāk piemērot šā likuma 13.2 pantā noteikto nodokļa likmi tabakas aizstājējproduktiem, tabakas aizstājējproduktus apliek ar nodokli:

1) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim — 80 euro par 1000 gramiem produkta;

2) no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim — 100 euro par 1000 gramiem produkta.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

124. Šā likuma 15.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi dabasgāzei izmantošanai par degvielu (10 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

125. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 124. punktam sāk piemērot šā likuma 15.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi dabasgāzei izmantošanai par degvielu (līdz 2025. gada 31. decembrim), dabasgāzi izmantošanai par degvielu apliek ar nodokli — 1,91 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

126. Šo pārejas noteikumu 125. punktā minēto atbalstu nodokļa maksātājam piešķir Būvniecības valsts kontroles birojs kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam vai regulu, kas to aizstāj.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

127. Ja saskaņā ar šo pārejas noteikumu 125. punktu akcīzes nodokļa likme dabasgāzei izmantošanai par degvielu tiek samazināta, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

128. Grozījumi šā likuma 1. panta otrās daļas 1., 2., 2.1, 2.2 un 2.3 punktā un 27. pantā, kas paredz marķēt ar akcīzes nodokļa markām karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

129. Persona, kas 2021. gada 1. janvārī veic darbības ar šā likuma 4.1 panta otrajā daļā minētā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un 4.2 pantā minētajiem tabakas aizstājējproduktiem, inventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Aprēķināto nodokli persona iemaksā valsts budžetā līdz 2021. gada 15. februārim (neattiecas uz personu, kas ir saņēmusi šā likuma 2. panta sestās daļas 1. punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai).

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

130. Persona, kas 2021. gada 1. janvārī veic darbības ar šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, inventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa starpības aprēķinu. Aprēķināto nodokļa starpību persona iemaksā valsts budžetā līdz 2021. gada 15. februārim (neattiecas uz personu, kas ir saņēmusi šā likuma 2. panta sestās daļas 1. punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai).

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

131. Persona, kas 2021. gada 1. jūlijā veic darbības ar elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un karsējamo tabaku, inventarizē pēc stāvokļa 2021. gada 1. jūlijā tai piederošo elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un karsējamo tabaku un minētos produktus, kas nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, realizē līdz 2021. gada 31. decembrim.

(24.11.2020. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

132. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 27. panta trīspadsmitajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 1. jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumi Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

133. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 14. panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

(17.12.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.02.2021.)

134. Ja nodoklis par saņemtajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts līdz 2021. gada 30. jūnijam, atkārtoti nodoklis nav jāmaksā, bet, palielinoties nodokļa likmei, ir jāmaksā nodokļa starpība.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022)  

135. Grozījumi par šā likuma 1. panta otrās daļas 15. punkta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī papildināšanu ar 15.1, 15.2, 15.3 punktu un 12. panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī papildināšanu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu par deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par sertifikāta izsniegšanas kārtību un aprites nosacījumiem stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

136. Persona, kas 2022. gada 1. janvārī veic darbības ar uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, inventarizē pēc stāvokļa 2022. gada 1. janvārī tos šai personai piederošo uztura bagātinātāju krājumus, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem, un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas, ieskaitot inventarizācijas dienu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam inventarizācijas sarakstu un nodokļa aprēķinu. Persona par inventarizācijā konstatētajiem uztura bagātinātāju krājumiem, kuri satur etilspirtu un ir iepakojumā virs 150 mililitriem, aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā līdz 2022. gada 23. februārim.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

137. Līdz 2021. gada 31. decembrim izsniegtās Valsts ieņēmumu dienesta atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei uztura bagātinātāju ražošanai, kuri satur spirtu, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

138. Ar 2022. gada 1. janvāri, palielinoties nodokļa likmēm elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, inventarizē elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas, ieskaitot inventarizācijas dienu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa starpības aprēķinu. Aprēķināto nodokļa starpību iemaksā valsts budžetā līdz nākamā mēneša 15. datumam (neattiecas uz personu, kas saņēmusi šā likuma 2. panta sestās daļas 1. punktā minēto speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai).

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

139. Šā likuma 16. panta 2.1 un sestā daļa stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

140. Grozījums par šā likuma 19. panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

141. Grozījumi šā likuma 20. pantā un šā likuma informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām papildināšana ar 17. punktu saistībā ar akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu akcīzes precēm, kuras tiek piegādātas jebkuras tādas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, kas nav dalībvalsts, kurā nodoklis ir iekasējams, stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(21.10.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2022.)

142. Šā likuma 21. panta 4.6 un 4.7 daļa stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.

(14.07.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.07.2022.)

143. Patēriņam nodoto alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu pārvietošanu starp dalībvalstīm, kas uzsākta līdz 2023. gada 12. februārim (ieskaitot), izmantojot dokumentus, kas noteikti Komisijas 1992. gada 17. decembra regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī, pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

144. Lai nodrošinātu šo pārejas noteikumu 143. punktā minētās prasības izpildi, Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 957 "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" ir piemērojami līdz 2023. gada 31. decembrim.

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

145. Ministru kabinets līdz 2023. gada 31. decembrim izdod šā likuma 25. panta devītajā daļā, 26. panta septītajā un septiņpadsmitajā daļā un 26.1 panta sestajā daļā minētos noteikumus. Līdz minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība";

2) Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 9 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā".

(13.10.2022. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

146. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi alum (par 100 litriem) — 10,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 20 euro par 100 litriem alus — piemēro ar 2026. gada 1. martu.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

147. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 146. punktam sāk piemērot šā likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi alum (par 100 litriem), alu apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim — 9 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 16,7 euro par 100 litriem alus;

2) no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim — 9,8 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 18,1 euro par 100 litriem alus.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

148. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi vīnam (148 euro par 100 litriem) piemēro ar 2026. gada 1. martu.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

149. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 148. punktam sāk piemērot šā likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi vīnam, vīnu apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim — 122 euro par 100 litriem;

2) no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim — 134 euro par 100 litriem.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

150. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 3. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes raudzētajiem dzērieniem (ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 85 euro par 100 litriem, ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem — 148 euro par 100 litriem) piemēro ar 2026. gada 1. martu.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

151. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 150. punktam sāk piemērot šā likuma 12. panta pirmās daļas 3. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes raudzētajiem dzērieniem, raudzētos dzērienus apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 70 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem — 122 euro;

2) no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 77 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem — 134 euro.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

152. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem (ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 148 euro par 100 litriem, ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 244 euro par 100 litriem) piemēro ar 2026. gada 1. martu.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

153. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 152. punktam sāk piemērot šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes starpproduktiem, starpproduktus apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 122 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 203 euro;

2) no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 134 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 222 euro.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

154. Šā likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (2053 euro par 100 litriem absolūtā spirta) piemēro ar 2026. gada 1. martu.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

155. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 154. punktam sāk piemērot šā likuma 12. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārējos alkoholiskos dzērienus apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim — 1862 euro par 100 litriem absolūtā spirta;

2) no 2025. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim — 1955 euro par 100 litriem absolūtā spirta.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

156. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi cigāriem un cigarillām (240 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

157. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 156. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto nodokļa likmi cigāriem un cigarillām, cigārus un cigarillas apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — 164,7 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — 202,7 euro par 1000 cigāriem vai cigarillām.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

158. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm (144,8 euro par 1000 cigaretēm un 15 procentu apmērā no maksimālās mazumtirdzniecības cenas), kā arī šā likuma 13. panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm (189,1 euro par 1000 cigaretēm) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

159. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 158. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi cigaretēm un šā likuma 13. panta 1.1 daļā noteikto nodokļa minimālo līmeni cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 156,3 euro par 1000 cigaretēm:

a) 119,6 euro par 1000 cigaretēm,

b) 15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes, bet aprēķinātais nodoklis nedrīkst būt mazāks kā 171,9 euro par 1000 cigaretēm:

a) 131,6 euro par 1000 cigaretēm,

b) 15 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

160. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (127,9 euro par 1000 gramiem tabakas), "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi citai smēķējamai tabakai (127,9 euro par 1000 gramiem tabakas) un 4. punktā noteikto nodokļa likmi tabakas lapām (127,9 euro par 1000 gramiem tabakas lapu) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

161. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 160. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, "b" apakšpunktā noteikto nodokļa likmi citai smēķējamai tabakai un 4. punktā noteikto nodokļa likmi tabakas lapām, smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai, citu smēķējamo tabaku un tabakas lapas apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — 105,7 euro par 1000 gramiem tabakas;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — 116,3 euro par 1000 gramiem tabakas.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

162. Šā likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi karsējamai tabakai (304 euro par 1000 gramiem karsējamās tabakas) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

163. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 162. punktam sāk piemērot šā likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto nodokļa likmi karsējamai tabakai, karsējamo tabaku apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — 251 euro par 1000 gramiem tabakas;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — 276 euro par 1000 gramiem tabakas.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

164. Šā likuma 13.1 pantā noteikto nodokļa likmi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām (0,35 euro par 1 mililitru šķidruma) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

165. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 164. punktam sāk piemērot šā likuma 13.1 pantā noteikto nodokļa likmi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — 0,24 euro par 1 mililitru šķidruma;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — 0,29 euro par 1 mililitru šķidruma.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

166. Šā likuma 13.2 pantā noteikto nodokļa likmi tabakas aizstājējproduktiem (167 euro par 1000 gramiem produkta) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

167. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 166. punktam sāk piemērot šā likuma 13.2 pantā noteikto nodokļa likmi tabakas aizstājējproduktiem, tabakas aizstājējproduktus apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — 138 euro par 1000 gramiem produkta;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — 151,8 euro par 1000 gramiem produkta.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

168. Šā likuma 14. panta 2.3 daļā noteikto nodokļa likmi naftas produktiem, arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, (324 euro par 1000 litriem) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

169. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 168. punktam sāk piemērot šā likuma 14. panta 2.3 daļā noteikto nodokļa likmi naftas produktiem, arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, naftas produktus apliek ar nodokli:

1) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. decembrim — 148 euro par 1000 litriem;

2) no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim — 236 euro par 1000 litriem.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

170. Šā likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi bezalkoholiskajiem dzērieniem (ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem — 21 euro par 100 litriem) piemēro ar 2026. gada 1. janvāri.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

171. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 170. punktam sāk piemērot šā likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi bezalkoholiskajiem dzērieniem (no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 31. decembrim), bezalkoholiskos dzērienus ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērienus apliek ar nodokli pēc likmes 17,5 euro par 100 litriem.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

172. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 124. punktam sāk piemērot šā likuma 15.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto nodokļa likmi dabasgāzei izmantošanai par degvielu (līdz 2025. gada 31. decembrim) gadījumos, kad netiek piemērota šo pārejas noteikumu 125. punktā noteiktā de minimis atbalsta likme, dabasgāzi izmantošanai par degvielu apliek ar nodokli — 9,64 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju.

(07.12.2023. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2024.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(20.12.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.11.2008., 01.12.2009., 28.10.2010., 15.12.2011., 05.05.2016., 06.02.2020., 21.10.2021. un 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 13.02.2023.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām direktīvām:

1) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

2) (izslēgts ar 15.12.2011. likumu);

3) (izslēgts ar 15.12.2011. likumu);

4) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;

5) Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu;

6) (izslēgts ar 15.12.2011. likumu);

7) Padomes 1995.gada 27.novembra direktīvas 95/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu;

8) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

9) Padomes 2007.gada 20.decembra direktīvas 2007/74/EK par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm;

10) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

11) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

12) Padomes 2011.gada 21.jūnija direktīvas Nr.2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (kodificēta redakcija);

13) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ direktīvu 2001/37/EK (Dokuments attiecas uz EEZ);

15) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

16) Padomes 2020. gada 29. jūlija direktīva (ES) 2020/1151, ar ko groza direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem;

17) (izslēgts ar 13.10.2022. likumu);

18) Padomes 2019. gada 19. decembra direktīvas (ES) 2020/262, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija).

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā. Likuma 2.panta sestā daļa un septītās daļas 1.punkts, kā arī 31. un 32.pants stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.
(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2005.)

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 30.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 14.novembrī
Likuma "Par akcīzes nodokli"
pielikums
Naftas produkti, kuriem piemērojams likumā "Par akcīzes nodokli"
noteiktais akcīzes nodoklis

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004., 19.12.2006., 15.12.2011., 17.12.2020.  un 21.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2022.)  

1. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

1.1. benzols;

1.2. toluols;

1.3. ksilols;

1.4. aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250°C (ASTM D 86 metode):

1.4.1. izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

1.4.2. izmantošanai citām vajadzībām;

1.5. neattīrītās vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90% vai vairāk pārtvaicējami līdz 200°C, un pārējās eļļas;

1.6. dabiskais gāzes kondensāts;

1.7. vieglās eļļas un preparāti:

1.7.1. specifiskiem pārstrādes procesiem,

1.7.2. ķīmiskām pārvērtībām procesos (izņemot specifiskus pārstrādes procesus),

1.7.3. citām vajadzībām:

1.7.3.1. speciālie benzīni [lakbenzīns (baltais spirts) un pārējie],

1.7.3.2. motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu) ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l,

1.7.3.3. benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela,

1.7.3.4. pārējās vieglās eļļas,

1.7.3.5. naftas produkti ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

1.8. metanols (metilspirts);

1.9. zemākie alkiltretbutilēteri [metiltretbutilēteris (MTBE) un etiltretbutilēteris (ETBE)];

1.10. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

1.11. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

1.12. (izslēgts ar 21.10.2021. likumu).

2. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

2.1. motorbenzīni:

2.1.1. aviācijas benzīns,

2.1.2. pārējie motorbenzīni, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l,

2.1.3. naftas produkti ar svina saturu vairāk nekā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

2.2. gatavi antidetonatori (uz svina savienojuma bāzes un citādi) un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

2.3. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

2.4. (izslēgts ar 21.10.2021. likumu).

3. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

3.1. vidējās eļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

3.2. vidējās eļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

3.3. vidējās eļļas citām vajadzībām;

3.4. reaktīvā degviela;

3.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

3.6. (izslēgts ar 21.10.2021. likumu).

4. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

4.1. gaistošās eļļas (gāzeļļas) specifiskiem pārstrādes procesiem;

4.2. gaistošās eļļas (gāzeļļas) ķīmiskām pārvērtībām procesos;

4.3. gaistošās eļļas (gāzeļļas) citām vajadzībām;

4.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s;

4.5. dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai pievienota biodīzeļdegviela;

4.6. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

4.7. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

4.8. (izslēgts ar 17.12.2020. likumu);

4.9. (izslēgts ar 21.10.2021. likumu);

4.10. smagās eļļas: metāla apstrādes vielas, veidņu eļļas, pretkorozijas eļļas, izņemot eļļas slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru;

4.11. smagās eļļas: citādas ziežeļļas un citādas eļļas, izņemot eļļas slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru.

5. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

5.1. degvieleļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

5.2. degvieleļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

5.3. degvieleļļas citām vajadzībām;

5.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka;

5.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

5.6. (izslēgts ar 21.10.2021. likumu);

5.7. smagās eļļas: metāla apstrādes vielas, veidņu eļļas, pretkorozijas eļļas, izņemot eļļas slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru;

5.8. smagās eļļas: citādas ziežeļļas un citādas eļļas, izņemot eļļas slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru.

6. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem:

6.1. sašķidrinātas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

6.1.1. propāns,

6.1.2. butāni,

6.1.3. etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns,

6.1.4. pārējie (izņemot dabasgāzi);

6.2. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī (izņemot dabasgāzi).

20.05.2024