Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.08.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.582

Rīgā 2003.gada 21.oktobrī (prot. Nr.55 24.§)
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums

1. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (turpmāk — padome) ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

2. Padome veic Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

4. Padomi vada padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — padomes priekšsēdētāja vietnieks. Padomes priekšsēdētāja vietnieku uz trim gadiem ievēlē padomes locekļi no padomes locekļu vidus.

5. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk par divām trešdaļām no padomes locekļiem.

6. Padomes sēdes notiek pēc padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai padomes locekļa ierosinājuma ne retāk kā reizi mēnesī.

7. Padome lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

8. Padomes priekšsēdētājs vai — viņa prombūtnes laikā — padomes priekšsēdētāja vietnieks:

8.1. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

8.2. sasauc un vada padomes sēdes;

8.3. nosaka padomes sēžu vietu un laiku.

9. Padomes sēdēm nepieciešamos dokumentus un informāciju sagatavo Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes iesniedz padomes priekšsēdētājam.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 391)

10. Padomes priekšsēdētāja apstiprināto sēdes darba kārtību un citus ar darba kārtību saistītos materiālus Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ne vēlāk kā četras darbdienas pirms sēdes nosūta (elektroniski un/vai papīra formā) visiem padomes locekļiem.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 391)

11. Padomes darbā var pieaicināt ekspertus. Par nepieciešamību pieaicināt ekspertus lemj padomes sēdē.

12. Padomes sēdes ir atklātas.

13. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus un padomes dalībnieku atšķirīgos viedokļus. Padomes sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā padomes sēdē.

14. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sagatavo padomes sēdes darba kārtību, organizē sēdes un tehniski nodrošina padomes darbu, kā arī nodrošina padomes lēmumu ievietošanu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes mājas lapā internetā un kontrolē to izpildi.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 391)

Ministru prezidents E.Repše

Kultūras ministra vietā — izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
30.08.2019