Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Precizēts 17.09.2003., Latvijas Vēstnesis Nr.127 (2892)

Ministru kabineta noteikumi Nr.441

Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43, 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumos Nr.311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 2.panta otro daļu un 16.panta piektās daļas 2.punkta "a" apakšpunktu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumos Nr.311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 323./324.nr.; 2001, 77.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.punkta otro teikumu aiz vārdiem "iesniegšanas veidu" ar vārdiem "kā arī metodiskos norādījumus pārskata aizpildīšanai".

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Uzņēmums nodrošina:

3.1. iespēju Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām kontrolēt degvielas apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības (realizācijas) un uzglabāšanas vietās - teritorijās, kur atrodas degvielas uzglabāšanas tvertnes, tilpnes vai cisternas (naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem - sašķidrinātās naftas gāzes glabātavas - spiedtvertnes) (turpmāk - spiedtvertnes) un ar tām saistītās tehniskās ierīces, kā arī biroja telpās Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajā darba laikā;

3.2. lai uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības (realizācijas) un uzglabāšanas vietās būtu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā verificēti degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļi un degvielas uzglabāšanas tvertņu, tilpņu, cisternu un spiedtvertņu kalibrēšanas tabulas."

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja degviela neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām, tās tirdzniecība (realizācija) ir aizliegta."

4. Papildināt 8.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Dāvinājums, maiņas darījums vai ieskaits darījumos ar degvielu nav atļauts."

5. Papildināt 10.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmumiem, kuri ir naftas produktu valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji, valsts materiālo rezervju degvielu un uzņēmumam piederošo degvielu atļauts uzglabāt vienā tvertnē, tilpnē, cisternā vai spiedtvertnē."

6. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Degviela uzglabājama un realizējama tikai licencē norādītajās vietās. Degvielu atļauts iekraut (iepildīt) tikai no licencē norādītajām tilpnēm, tvertnēm, cisternām vai spiedtvertnēm, izņemot uzņēmumus, kuri saskaņā ar šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci realizē mazutu patērētājiem. Uzņēmums, kurš veic uzņēmējdarbību ar degvielu, ir atbildīgs par degvielai noteiktās preču uzskaites, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu uzņēmējdarbības vietās, kurās atrodas tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes."

7. Izteikt 18.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. degvielas tirdzniecības (realizācijas), iekraušanas (iepildīšanas), uzglabāšanas, ražošanas un pārstrādes vietas un biroja adrese, kā arī tvertņu, tilpņu, cisternu vai spiedtvertņu skaits, katras tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes numurs un tilpums atbilstoši šo noteikumu 19.9.apakšpunktā norādītajā dokumentā sniegtajām ziņām."

8. Aizstāt 19.10.apakšpunktā vārdu "tirdzniecības" ar vārdiem "tirdzniecības (realizācijas)".

9. Papildināt noteikumus ar 19.12. un 19.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.12. ar tvertņu, tilpņu, cisternu vai spiedtvertņu īpašnieka un lietotāja parakstu un zīmogu apstiprinātu uzņēmējdarbības vietas teritorijas plānu, kurā norādīts tvertņu, tilpņu, cisternu vai spiedtvertņu izvietojums, to numuri un katras tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes tilpums atbilstoši šo noteikumu 19.9.apakšpunktā norādītajā dokumentā sniegtajām ziņām;

19.13. dokumenta kopija, kas apliecina uzņēmuma pienākumu uzglabāt naftas produktu valsts materiālās rezerves (ja uzņēmums uzglabās naftas produktu valsts materiālās rezerves)."

10. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Atļauts iesniegt apstiprinātus dokumentu norakstus vai kopijas, uzrādot to oriģinālus."

11. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Lai izlemtu jautājumu par licences izsniegšanu, anulēšanu vai pārreģistrēšanu, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt nepieciešamo papildu informāciju."

12. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ja mainās licencē norādītie nosacījumi (degvielas uzglabāšanas, tirdzniecības (realizācijas) un ražošanas vietu uzskaitījums un citas ziņas), piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzami dokumenti licences pārreģistrācijai. Ja mainās licences saņemšanai iesniegtajam pieteikumam pievienotajos dokumentos norādītie nosacījumi, uzņēmums piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisiju un iesniedz jaunos nosacījumus apliecinošo dokumentu kopijas."

13. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja licences izsniegšanai nepieciešama papildu pārbaude vai informācija, šo noteikumu 24.punktā noteikto termiņu pagarina līdz 30 darbdienām un par to paziņo iesniedzējam.

26. Ja licences saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai tajos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, vai rodas šaubas par to derīgumu, licencēšanas komisija var noteikt termiņu, kādā minētie trūkumi novēršami. Ja pieteikuma iesniedzējs minētajā termiņā neizpilda licencēšanas komisijas prasības, pieteikums un visi nepieciešamie dokumenti iesniedzami no jauna."

14. Papildināt noteikumus ar 28.5. un 28.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. nav pamatotu pierādījumu uzņēmuma statūtkapitālā ieguldīto līdzekļu izcelsmes legalitātei;

28.6. uzņēmuma dibinātāji, dalībnieki vai amatpersonas darbojas vai triju kalendāra gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir darbojušās uzņēmumos, kuri ir izvairījušies no nodokļu vai nodevu maksāšanas."

15. Svītrot 29.4.apakšpunktu.

16. Izteikt 29.5. un 29.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.5. netiek izpildītas šo noteikumu 39. un 47.punktā noteiktās prasības;

29.6. uzņēmums, kuram ir licence degvielas vairumtirdzniecībai, ir iegādājies vai pieņēmis realizācijai degvielu no cita uzņēmuma, kuram ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā licence, vai arī realizējis degvielu citam uzņēmumam, kuram ir šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā licence."

17. Papildināt noteikumus ar 30.5., 30.6., 30.7., 30.8. un 30.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. netiek izpildītas šo noteikumu 21., 49.1 vai 60.1 punktā noteiktās prasības;

30.6. uzņēmums, veicot darījumus degvielas aprites jomā, izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

30.7. uzņēmums savā darbībā neizmanto kases sistēmu vai kases sistēmas darbība neatbilst prasībām, kādas normatīvajos aktos noteiktas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām;

30.8. uzņēmums, kurš saņēmis šo noteikumu 13.1.vai 13.2.apakšpunktā minēto licenci, ceturkšņa laikā nav veicis uzņēmējdarbību ar degvielu;

30.9. uzņēmumam ir nodokļu parāds."

18. Papildināt noteikumu 31.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pieteikumu licences anulēšanai iesniedz uzņēmums, licencēšanas komisijas lēmums par licences anulēšanu stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā. Lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

19. Papildināt 40.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmumam, kurš ieved degvielu izlaišanai brīvam apgrozījumam, atļauts piegādāt degvielas uzpildes stacijām degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei."

20. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Uzņēmums, kurš ievedis degvielu izlaišanai brīvam apgrozījumam, atbild par tās atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām."

21. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Fiziskajām personām un juridiskajām personām, kurām nav šo noteikumu 13.1. vai 13.4.apakšpunktā minētās licences, Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts ievest tikai to degvielas daudzumu, kas iepildīts transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē."

22. Papildināt III nodaļu ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Lai ievestu izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā un realizētu degvielu, kuras fasējums pārsniedz vienu litru un kura atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 27 1011 210, 38 1400 900 vai 27 0750 900, ir nepieciešama licencēšanas komisijas izsniegta atļauja. Atļauju izsniedz uz vienu gadu. Degvielai atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir jābūt fasētai (iepildītai) ražotāja uzņēmuma slēgtā tarā un sagatavotai realizācijai, un to aizliegts izmantot iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi un iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai. Atļauju neizsniedz, nepārreģistrē vai anulē, ja tiek pārkāptas šajā punktā noteiktās prasības. Kārtību, kādā izsniedzamas un pārreģistrējamas atļaujas, atļaujā norādāmās ziņas un atļaujas veidlapas paraugu nosaka Valsts ieņēmumu dienests."

23. Izslēgt 48.punktā skaitli "13.2."

24. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci degvielas vairumtirdzniecībai, aizliegts realizēt degvielu citiem uzņēmumiem, kuriem ir licence degvielas vairumtirdzniecībai, un fiziskajām personām."

25. Papildināt noteikumus ar 49.1 un 49.2 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci degvielas vairumtirdzniecībai, atļauts piegādāt degvielas uzpildes stacijām degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei.

49.2 Uzņēmumi, kas nodarbojas ar degvielas vairumtirdzniecību, atbild par uzņēmuma vairumtirdzniecības vietās esošās degvielas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām."

26. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Degvielas mazumtirdzniecība, ko veic, pamatojoties uz saņemto licenci, ir atļauta tikai īpaši ierīkotās stacionārās (arī konteinertipa) degvielas uzpildes stacijās. Tām ir jābūt konstruktīvi un tehnoloģiski nodalītām no degvielas vairumtirdzniecības vietām, izņemot gadījumus, kad uzņēmumi, kas saņēmuši šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minēto licenci, ieved naftas gāzes un pārējos ogļūdeņražus realizācijai savās degvielas uzpildes stacijās. Degvielas uzpildes stacijās atļauta tikai tādas degvielas mazumtirdzniecība, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei, izņemot šā likuma 7.panta piektajā daļā minētās atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām fasētas naftas gāzes un pārējos ogļūdeņražus. Degvielas uzpildes stacijās naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus atļauts iepildīt tikai transportlīdzekļu degvielas tvertnēs."

27. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Realizējot mazumtirdzniecībā dīzeļdegvielu, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām dīzeļdegvielai paredzēta izmantošanai lauksaimniecības traktortehnikā, aizliegts to iepildīt mehānisko transportlīdzekļu (izņemot lauksaimniecības traktortehniku) degvielas tvertnēs."

28. Papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību, atbild par uzņēmuma mazumtirdzniecības vietās esošās degvielas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām."

29. Papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Uzņēmumam, kurš ražo degvielu, atļauts piegādāt degvielas uzpildes stacijām degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei."

30. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Degvielas ražošanas procesā radītajam produktam jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Degvielas ražotājs garantē degvielas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām."

31. Papildināt noteikumus ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII.1 Kārtība, kādā iegādājama degviela uzņēmuma darbības nodrošināšanai

62.1 Lai uzņēmumi, kuru degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai kalendāra gada laikā ir sasniedzis 60000 litrus, iegādātos degvielu no uzņēmumiem, kas saņēmuši šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.5.apakšpunktā minētās licences, tiem jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā divu mēnešu laikā no dienas, kad degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai ir sasniedzis 60000 litru.

62.2 Uzņēmumiem, kuru plānotais degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai nākamajā kalendāra gada laikā pārsniegs 60000 litrus, ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā.

62.3 Reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā apliecina Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegta izziņa.

62.4 Izziņas veidlapas paraugu apstiprina Valsts ieņēmumu dienests.

62.5 Izziņa tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.

62.6 Lai reģistrētos Valsts ieņēmumu dienestā un saņemtu izziņu, uzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

62.6 1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, pasta indekss un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

62.6 2. degvielas izmantošanas mērķis;

62.6 3. degvielas glabāšanas vietas adrese un tilpnes, tvertnes, cisternas vai spiedtvertnes tilpums;

62.6 4. pievienoto dokumentu saraksts;

62.6 5. iesnieguma iesniegšanas datums, uzņēmuma atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

62.7 Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

62.7 1. dokumentu, kas apliecina degvielas uzglabāšanas vietas atbilstību vides aizsardzības prasībām;

62.7 2. dokumentu, kas apliecina bīstamo iekārtu reģistrāciju;

62.7 3. dokumentus, kas pamato degvielas izmantošanas mērķi un nepieciešamo degvielas daudzumu.

62.8 Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izvērtē uzņēmuma iesniegtos dokumentus un desmit darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz izziņu vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu.

62.9 Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde neizsniedz izziņu vai anulē to šādos gadījumos:

62.9 1. uzņēmums iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 62.6 punktā norādītās ziņas vai nav iesniedzis visus izziņas saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

62.9 2. uzņēmums iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

62.9 3. uzņēmuma darbinieki traucē valsts institūciju amatpersonām pildīt ar degvielas aprites valsts uzraudzību saistītos pienākumus.

62.10 Desmit darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde nosūta to iesniedzējam. Lēmumā norāda izziņas neizsniegšanas vai anulēšanas iemeslus.

62.11 Lēmumu par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

62.12 Ja mainās iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos minētie nosacījumi, uzņēmums par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei. Ja mainās izziņā minētie nosacījumi, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izdara attiecīgus grozījumus izziņas saturā.

62.13 Uzņēmumam, kurš savas darbības nodrošināšanai izmanto degvielu, kas paredzēta iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi un iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai, šim mērķim atļauts iegādāties tikai tādu degvielu, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāts vai maksājams akcīzes nodoklis atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā, septītajā vai desmitajā daļā minētajai nodokļa likmei."

32. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Iekraujot (iepildot), saņemot, piegādājot (pārdodot) un pārvietojot degvielu (arī starp viena uzņēmuma struktūrvienībām), uzņēmumi noformē stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu degvielai (turpmāk - pavadzīme), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību."

33. Izteikt 64.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.2.4. iekraušanas (iepildīšanas) vietas adrese, kā arī tilpnes, cisternas, tvertnes vai spiedtvertnes uzskaites numurs (tvertnes, tilpnes, cisternas vai spiedtvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja degviela šo noteikumu 12.punktā noteiktajos gadījumos netiek realizēta vai iekrauta (iepildīta) no licencē norādītajām tvertnēm, tilpnēm, cisternām vai spiedtvertnēm);".

34. Izteikt 64.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.6. ziņas par degvielu:

64.6.1. veids, marka, mērvienība;

64.6.2. sēra saturs (aizpilda, ja dīzeļdegviela paredzēta izmantošanai traktortehnikā);

64.6.3. faktiskā temperatūra, blīvums;

64.6.4. daudzums, cena, vērtība;

64.6.5. kvalitātes sertifikāta numurs un izdošanas datums;

64.6.6. akcīzes nodokļa summa;

64.6.7. pievienotās vērtības nodokļa summa;

64.6.8. kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegta degviela;".

35. Svītrot 77.punktu.

36. Papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Transportējot dīzeļdegvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais iztrūkums (zudums) nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no pavadzīmē norādītā daudzuma."

37. Aizstāt 82., 83. un 84.punktā vārdus "normatīvi tehnisko dokumentu" ar vārdiem "normatīvo aktu".

38. Papildināt noteikumus ar 84.1 un 84.2 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Ar degvielu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvusi par valstij piekritīgu mantu un kuru realizējot paredzamie ieņēmumi no tās nepārsniedz izdevumus (līdz 1000 litriem jebkuras degvielas), Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde ir tiesīga veikt vienu no šādām darbībām:

84.1 1. realizēt uzņēmumiem izmantošanai par kurināmo;

84.1 2. realizēt uzņēmumiem to darbības nodrošināšanai (izņemot izmantošanu dzinēju darbināšanai);

84.1 3. iznīcināt, saskaņojot to ar reģionālo vides pārvaldi.

84.2 Valstij piekritīgā degviela, kuras daudzums pārsniedz 84.1 punktā minēto un kuru realizējot paredzamie ieņēmumi no tās pārsniedz izdevumus, realizējama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju."

39. Papildināt noteikumus ar 92.,1, 92.2 , 92.3, 92.4, 92.5 un 92.6 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Noteikumu 3.2.apakšpunkts attiecībā uz naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu ražošanas, tirdzniecības (realizācijas) un uzglabāšanas vietām stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

92.2 Uzņēmumiem līdz 2003.gada 1.novembrim jāpārreģistrē licences atbilstoši šo noteikumu 18.4.apakšpunktam.

92.3 Noteikumu VII1 nodaļa stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

92.4 Uzņēmumiem, kuru degvielas patēriņš savas darbības nodrošināšanai 2003.gadā ir pārsniedzis 60000 litru, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2004.gada 1.martam.

92.5 Noteikumu 64.6.2. un 64.6.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri. Līdz 2003.gada 31.decembrim atļauts izmantot iepriekšējā parauga pavadzīmju veidlapas.

92.6 Noteikumu 78.1 punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.februāri. Līdz 2004.gada 31.janvārim, transportējot dīzeļdegvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais iztrūkums (zudums) nedrīkst pārsniegt 0,16 procentus no pavadzīmē norādītā daudzuma."

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 21.augustu.

 

21.08.2003