Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2008. - 31.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumus Nr. 992 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību pašnodarbinātajam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.193

Rīgā 2000.gada 6.jūnijā (prot. Nr. 26 17.§)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.panta otro un piekto daļu

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta (turpmāk — obligāto iemaksu objekts) minimālo apmēru pašnodarbinātajam un tā noteikšanas kārtību;

1.2. obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību.

2. Obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam ir 1800 latu gadā. Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 29600 latu gadā.

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.642 redakcijā)

3. Obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam katram nākamajam kalendāra gadam tiek noteikts:

3.1. tādā apmērā, lai, veicot obligātās iemaksas ekonomiski aktīvajā mūža posmā (ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju par vidējo apdrošināšanas stāžu iepriekšējā kalendāra gadā), piešķirtās valsts vecuma pensijas apmērs, sasniedzot pensijas vecumu, nebūtu mazāks kā likumā "Par valsts pensijām" noteiktais valsts vecuma pensijas minimālais apmērs;

3.2. proporcionāli to mēnešu skaitam, kuros personai kalendāra gadā bijis pašnodarbinātā statuss;

3.3. latos, noapaļojot līdz veseliem desmitiem latu.

(Grozīts ar MK 20.08.2002. noteikumiem Nr.375; MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.17, kas piemērojami ar 01.01.2004.)

4. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1018.)

4.1 Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs katram nākamajam kalendāra gadam:

4.11. tiek noteikts, piemērojot vidējai sociālās apdrošināšanas iemaksu algai valstī iepriekšējā kalendāra gadā koeficientu 9,0 un reizinot ar mēnešu skaitu gadā, izmantojot šādu formulu:

Imax(t+1) = V(t-1) x 9,0 x 12, kur

Imax(t+1) - nākamā kalendāra gada obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs;

V(t-1) - vidējā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga valstī iepriekšējā kalendāra gadā;

4.12. tiek noteikts latos, noapaļojot līdz veseliem simtiem latu.

(MK 30.08.2005. noteikumu Nr.653 redakcijā)

5. Par obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam un obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra aprēķināšanu un priekšlikumu iesniegšanu Ministru kabinetā ir atbildīga Labklājības ministrija.

6. Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru pašnodarbinātajam un obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru nākamajam kalendāra gadam nosaka ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendāra gada 1.septembrim.

7. Ja persona kalendāra gadā bijusi gan obligāti apdrošinātās personas statusā, gan brīvprātīgi apdrošinātās personas statusā, piemēro tikai viena iemaksu objekta maksimālo apmēru — obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru vai brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru.

8. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1018.)

9. Obligāto iemaksu objekta apmērs 2000.gadam ir noteikts šādi:

9.1. minimālais apmērs pašnodarbinātajam — saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu;

9.2. maksimālais apmērs —, ņemot vērā 2000.gadam Finanšu ministrijas prognozēto darba samaksas pieauguma tempu, un noapaļots līdz veseliem tūkstošiem latu.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem:

10.1. Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumus Nr.464 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 375./380.nr.; 1999, 384./385.nr.);

10.2. Ministru kabineta 1999.gada 15.novembra noteikumus Nr.387 "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 384./385.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
01.01.2008