Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.10.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.436

Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43 20.§)
Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 4.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veido un izmanto personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmu - dokumentu paraugu reģistru (turpmāk - reģistrs).

2. Reģistrs ir informācijas sistēma, kurā ietverta informācija par Latvijas Republikas, ārvalstu vai starptautisko organizāciju personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugiem (turpmāk - dokumenti), to drošības elementiem un rekvizītiem, kā arī spiedogu un zīmogu (turpmāk - spiedogi) nospiedumiem. Reģistrā ietverti arī atklāto viltojumu (dokumentu un spiedogu nospiedumu neatbilstība noteiktajam paraugam) apraksti, attēli un statistiskā informācija par atklātajiem viltoto dokumentu un spiedogu izmantošanas gadījumiem.

3. Reģistra uzdevums ir nodrošināt šo noteikumu 2.punktā minētās informācijas uzkrāšanu, aktualizāciju un izplatīšanu, lai novērstu un apkarotu noziedzību.

4. Reģistra tehnisko uzturēšanu nodrošina un reģistra darbību vada Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk - Informācijas centrs).

5. Informācijas apmaiņu starp iestādēm, kuras piedalās reģistra veidošanā, un reģistra informācijas satura uzraudzību nodrošina un koordinē Valsts robežsardze.

6. Reģistra veidošanā piedalās šādas iestādes (turpmāk - atbildīgās iestādes):

6.1. Valsts robežsardze;

6.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

6.3. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde;

6.4. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde;

6.5. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs;

6.6. Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments;

6.7. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

6.8. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs;

6.9. Informācijas centrs.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.191; MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.791)

7. Atbildīgo iestāžu amatpersonas, kuras ievada informāciju reģistrā, aktualizē reģistrā ievadīto informāciju vai sniedz informāciju ievadei reģistrā (turpmāk - atbildīgās amatpersonas), ir atbildīgas par informācijas atbilstību sākotnējai informācijai, kas saņemta no informācijas avota, un tās aktualizāciju.

8. Pēc reģistrā ievadāmās informācijas saņemšanas atbildīgās amatpersonas ievada to reģistrā vai aktualizē reģistrā ievadīto informāciju, vai sniedz informāciju ievadei reģistrā šādos termiņos (rēķinot uz vienu dokumentu vai spiedoga nospiedumu):

8.1. Valsts robežsardzes un Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu biroja atbildīgās amatpersonas - desmit darbdienu laikā;

8.2. pārējo atbildīgo iestāžu amatpersonas - piecu darbdienu laikā.

9. Informāciju reģistrā tiešsaistes režīmā ievada un aktualizē šādas iestādes:

9.1. Valsts robežsardze;

9.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

9.3. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde;

9.4. Informācijas centrs.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.191)

10. Informāciju ievadei un aktualizācijai reģistrā Valsts robežsardzei sniedz:

10.1. Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments;

10.2. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs;

10.3. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde;

10.4. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

10.5. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.791)

11. Reģistrā iekļauj ārvalstu kompetento iestāžu sniegto normatīva un tehniska rakstura informāciju par dokumentu un spiedogu.

12. Informāciju reģistrā glabā 10 gadus pēc dokumenta parauga izņemšanas no apgrozības vai spiedoga parauga izmantošanas izbeigšanas. Pēc glabāšanas termiņa beigām informāciju pārnes uz elektroniskajiem datu nesējiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai un no reģistra izdzēš, sastādot attiecīgu aktu.

13. Informācijas apmaiņas, ievades, aktualizācijas un apstiprināšanas kārtību nosaka starpresoru vienošanās.

II. Reģistra veidošana

14. Reģistrā iekļauj šādu normatīva rakstura informāciju par dokumentu un spiedogu:

14.1. dokumenta veids:

14.1.1. pilsoņa pase;

14.1.2. nepilsoņa pase;

14.1.3. diplomātiskā pase;

14.1.4. dienesta pase;

14.1.5. speciālā pase;

14.1.6. ārvalstnieka pase;

14.1.7. bēgļa ceļošanas dokuments;

14.1.8. bezvalstnieka ceļošanas dokuments;

14.1.9. bērna ceļošanas dokuments;

14.1.10. personas apliecība (identitātes karte);

14.1.11. atgriešanās apliecība;

14.1.12. jūrnieka identifikācijas dokuments;

14.1.13. vīza;

14.1.14. uzturēšanās atļauja;

14.1.15. starptautiskās organizācijas izdots dokuments;

14.1.16. transportlīdzekļa vadītāja apliecība;

14.1.17. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;

14.1.18. darba atļauja;

14.1.19. cits personu vai tiesības apliecinošs dokuments;

14.2. spiedoga veids;

14.3. attiecīgajā valstī vai starptautiskajā organizācijā izdotā viena un tā paša dokumenta veida modifikācija;

14.4. dokumenta nosaukums latviešu valodā;

14.5. informācija par ārvalstī vai starptautiskajā organizācijā izdotā ceļošanas dokumenta atzīšanu par derīgu ieceļošanai Latvijas Republikā, kā arī Latvijas Republikas teritorijas šķērsošanai tranzītā;

14.6. informācija par dokumenta izsniegšanu un izmantošanu;

14.7. informācija par dokumenta parauga izņemšanu no apgrozības;

14.8. informācija par spiedoga izmantošanas pārtraukšanu vai izbeigšanu;

14.9. nozīmīgākās informācijas izvietojums dokumentā;

14.10. informācija par vīzas saņemšanas nepieciešamību dokumenta turētājam, lai ieceļotu Latvijas Republikā;

14.11. informācija par lidostas tranzītvīzas saņemšanas nepieciešamību dokumenta turētājam, lai uzturētos lidostas tranzītzonā.

15. Reģistrā iekļauj šādu informāciju par dokumenta izdevējvalsti vai starptautisko organizāciju:

15.1. nosaukums latviešu valodā;

15.2. valsts burtu kods saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu vai starptautiskās organizācijas nosaukuma abreviatūra;

15.3. pieejamā papildinformācija:

15.3.1. karoga attēls;

15.3.2. ģerboņa, nacionālā simbola vai emblēmas attēls.

16. Reģistrā iekļauj šādu tehniska rakstura informāciju par dokumentu un spiedogu:

16.1. dokumenta uzbūves un tajā iekļauto drošības elementu apraksts;

16.2. dokumenta kopskatu un drošības elementu attēls;

16.3. spiedoga nospieduma attēls un apraksts;

16.4. dokumenta un spiedoga nospieduma viltojumu attēls un apraksts.

17. Reģistrā iekļauj statistisko informāciju par atklātajiem viltotu dokumentu un spiedogu izmantošanas gadījumiem Latvijas Republikā.

18. Atbildīgās iestādes ievada reģistrā, aktualizē vai sniedz ievadei reģistrā šādu informāciju:

18.1. Valsts robežsardze - šo noteikumu 14.2., 14.8., 14.9., 16.1., 16.2., 16.3. un 16.4.apakšpunktā un 17.punktā norādīto informāciju;

18.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2., 14.1.7., 14.1.8., 14.1.10., 14.1.13., 14.1.14., 14.1.18., 14.2., 14.3., 14.6., 14.7., 16.1. un 16.3.apakšpunktā (attiecībā uz Latvijas Republikā izdodamiem dokumentiem un lietojamiem spiedogiem) un 14.10. un 14.11.apakšpunktā (attiecībā uz ārvalstīs vai starptautiskajās organizācijās izdodamiem dokumentiem) norādīto informāciju;

18.3. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde - šo noteikumu 16.4.apakšpunktā norādīto informāciju;

18.4. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde - šo noteikumu 14.1.16., 14.1.17., 14.3., 14.4., 14.6., 14.7., 14.9. un 16.1.apakšpunktā (attiecībā uz ārvalstīs vai starptautiskajās organizācijās izdodamiem dokumentiem) norādīto informāciju;

18.5. Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4., 14.1.5., 14.1.6., 14.1.7., 14.1.8., 14.1.9., 14.1.10., 14.1.11., 14.1.12., 14.1.13., 14.1.14., 14.1.15., 14.1.19., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. un 14.7.apakšpunktā (attiecībā uz ārvalstīs vai starptautiskajās organizācijās izdodamiem dokumentiem) un 14.1.3., 14.1.4. un 14.1.11.apakšpunktā (attiecībā uz Latvijas Republikā izdodamiem dokumentiem) norādīto informāciju;

18.6. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs - šo noteikumu 16.4.apakšpunktā norādīto informāciju;

18.7. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" - šo noteikumu 14.1.16., 14.1.17., 14.2., 14.3., 14.6., 14.7., 16.1. un 16.3.apakšpunktā (attiecībā uz Latvijas Republikā izdodamiem dokumentiem un lietojamiem spiedogiem) norādīto informāciju;

18.8. Informācijas centrs - šo noteikumu 15.punktā norādīto informāciju;

18.9. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs - šo noteikumu 14.1.12., 14.2., 14.3., 14.6., 14.7., 16.1. un 16.3.apakšpunktā (attiecībā uz Latvijas Republikā izdodamiem dokumentiem un lietojamiem spiedogiem) norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr.191; MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.791; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.890)

III. Reģistra pieejas līmeņi un informācijas izmantošana

19. Reģistrā iekļautā informācija ir sadalīta divos pieejas līmeņos - pirmajā un otrajā.

20. Pirmajā līmenī ir iekļauta šāda informācija:

20.1. normatīva rakstura informācija par dokumentu;

20.2. informācija par dokumenta izdevējvalsti vai starptautisko organizāciju;

20.3. dokumentu vāku, datu lapu un tipveida lappušu kopskatu attēli;

20.4. ūdenszīmju un vāku, datu lapu un tipveida lappušu kopskatu attēli, kas redzami ultravioletajā gaismā.

21. Informācija, kas nav minēta šo noteikumu 20.punktā, ir otrā līmeņa informācija.

22. Pieeja otrā līmeņa informācijai paredz arī pieeju pirmā līmeņa informācijai.

23. Pieeja otrā līmeņa informācijai ir šādām iestādēm:

23.1. Valsts robežsardzei;

23.2. Valsts policijai;

23.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

23.4. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojam;

23.5. Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam;

23.6. Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs;

23.7. Drošības policijai;

23.8. Satversmes aizsardzības birojam;

23.9. Informācijas centram;

23.10. Valsts ieņēmumu dienestam;

23.11. Militārās izlūkošanas un drošības dienestam.

(Grozīts ar MK 09.10.2018. noteikumiem Nr. 622)

24. Pieeju reģistrā iekļautajai informācijai piešķir Informācijas centra priekšnieks, pamatojoties uz šo noteikumu 23.punktā minētās iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu.

25. Juridiskās personas un fiziskās personas, kas nav norādītas šo noteikumu 23.punktā, pēc attiecīga līguma noslēgšanas ar Informācijas centru reģistrā iekļauto informāciju var izmantot noziedzīgu nodarījumu novēršanai. Šādām personām var piešķirt pieeju tikai pirmā līmeņa informācijai.

26. Ārvalstu kompetentās iestādes reģistra informāciju izmanto saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministra vietā - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
12.10.2018